Information om LSS i Mönsterås kommun

Information om
LSS
i Mönsterås kommun
Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - LSS
LSS är en rättighetslag. Den ger människor
med vissa funktionshinder laglig rätt till
personlig assistans och en rad andra former av
stöd och service. En förutsättning för att en
insats skall ges är att personen bedöms ha
behov av stödet.
LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild
service som människor kan behöva utöver vad
de får genom andra lagar. Men den innebär
Vem gäller lagen för?
• personer med utvecklingsstörning och personer
med autism eller autismliknande tillstånd,
• personer med betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller
kroppslig sjukdom,
• personer som till följd av andra stora och varaktiga
funktionshinder, som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, har betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd
och service.
De som omfattas av
lagen kan söka följande
insatser
1. Råd och stöd. Expertrådgivning av till exempel
logoped, psykolog, sjukgymnast eller kurator.
Insatsen riktar sig direkt till den funktionshindrade
eller till anhöriga med funktionshindrade barn.
Denna insats ges genom landstingets barn- och
vuxenrehabilitering.
2. Personlig assistans. Denna insats gäller personer
med komplicerade funktionshinder, som har svårt
inte någon inskränkning i de rättigheter som
andra lagar ger.
Syftet med lagen är att främja människors
rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. De livsvillkor som människor med stora
funktionshinder har måste alltid jämföras med
livsvillkoren för människor utan
funktionshinder.
att klara av personlig hygien, inta måltider,
kommunicera med andra, klä på och av sig eller
har behov av annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper om den funktionshindrade. Den
funktionshindrade väljer själv kommunen, ett
kooperativ eller sig själv som assistanssamordnare.
Anhöriga kan vara personlig assistent. Insatsen
kan inte sökas av personer som är äldre än 65 år.
3. Ledsagarservice. Insatsen ger möjlighet att
komma ut bland andra, gå på kultur- och fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter utanför hemmet.
Gäller inte den som har personlig assistent.
4. Kontaktperson. Ett stöd av en engagerad
medmänniska.
5. Avlösarservice. Möjlighet för närstående till
funktionshindrade att i hemmet få avlösning så att
man till exempel kan uträtta ärenden, delta i
fritidsaktiviteter eller andra aktiviteter utanför
hemmet. Insatsen kan ges regelbundet eller vid
akuta behov.
6. Korttidsvistelse. Syftar till att dels ge den
funktionshindrade rekreation och miljöombyte,
dels ge anhöriga avlösning.
7. Korttidstillsyn. Gäller skolbarn från 12 till 21 år,
såväl före och efter skolans slut som under
lovdagar.
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild
service för barn och ungdomar. Gäller barn som
inte kan bo hos sina föräldrar. I familjehem bor
man hos en annan familj än sin egen. Bostad med
särskild service gäller för barn med komplicerade
omsorgsbehov.
9. Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
Kan vara en handikapputrustad lägenhet, en
servicebostad eller en gruppbostad där personal
finns lätt tillgänglig.
Individuell plan
I samband med att en insats enligt denna lag beviljas
kan den enskilde begära att en individuell plan görs i
samråd med honom/henne. I planen skall beslutade
och planerade insatser ingå, även sådana som andra
än kommunen och landstinget ansvarar för.
Vill du veta mer? Fråga kommunens LSShandläggare.
Vad betalar man för
stödet och servicen?
10. Daglig verksamhet. Gäller endast för personer
som omfattas av de funktionshinder som nämns
under punkt ett och två i avsnittet “vem gäller lagen
för”. Insatsen ska innebära meningsfull, stimulerande sysselsättning avpassad till brukarens
förutsättningar, exempelvis dagcenterverksamhet.
Stöd och service enligt LSS är i princip avgiftsfri,
eftersom de människor som omfattas av lagen inte
ska behöva ha merkostnader till följd av sitt
funktionshinder. Skäliga avgifter får dock tas ut för
bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
enligt de regler som kommunen bestämmer.
Hälso- och
sjukvård/rehabilitering
Rätten att överklaga
I gruppbostäder och på den dagliga verksamheten
ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård samt
rehabilitering.
Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga det
hos länsrätten.
Har du frågor, ring kommunens LSS-handläggare
via kommunens växel, telefon 0499-170 00.
Besöksadress: Kvarngatan 2
Postdress: Box 54, 383 22 Mönsterås
Telefon: 0499-170 00 telefax: 0499-179 00
e-post: [email protected]
www.monsteras.se
2009_Oskarshamns Reklambyrå, 0491-134 20.
MÖNSTERÅS KOMMUN