Utbildningskatalog 2015 - Västra Sörmlands Räddningstjänst

Utbilda dig, lär dig att förebygga
olyckor och att rädda liv!
Utbildningskatalog 2015
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
BSU – Brandskyddsutbildning
En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har
någon utbildning inom detta område sedan tidigare, alternativt som en
repetitionskurs för dig som är eller kommer att bli brandombud på arbetsplatsen.
En kurs vi starkt rekommenderar samtliga att gå, då den ger dig som anställd en
trygghet när det gäller själva handhavandet av släckutrustning men även
kunskapen om hur det brandförebyggande arbetet på arbetsplatsen skall gå till.
Exempel på kursinnehåll







Lagar och förordningar
Systematiskt Brandskyddsarbete
Grundläggande brandkunskap
Brandspridning
Utrymning teori
Risker i verksamheter
Praktiska släckövningar
Kursplats: VSR`s övningsfält alt. hos kund.
Tidsåtgång: 3 timmar
Kostnad: 5.025:- exkl. moms.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
Brandombud
Bränder orsakar varje år stora skador, dels mänskligt lidande men även stora
ekonomiska skador för verksamheten. En följd av detta är att verksamheten ev.
måste stängas eller flyttas. Rätt utbildad personal är arbetsgivarens största resurs
för att minska sannolikheten för att tillbud eller bränder uppstår. Kursen vänder
sig till personer som har eller kommer att ha ansvar för brandskyddet på
arbetsplatsen. Vi ser gärna att du som är intresserad av att gå denna utbildning
har gått den grundläggande utbildningen BSU innan.
Exempel på kursinnehåll








Lagar och förordningar
Systematiskt Brandskyddsarbete
Brandkunskap
Brandspridning
Tekniska brandskyddsåtgärder
Utrymning teori
Risker i verksamheter
Praktiska släckövningar
Kursplats: VSR`s övningsfält alt. hos kund.
Tidsåtgång: 4 timmar
Förkunskapskrav: BSU
Kostnad: 6.700:- exkl. moms.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
SBA – Systematiskt brandskyddsarbete
Utbildningen riktar sig till dig som antingen redan arbetar med eller som
kommer att arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet på arbetsplatsen.
Ett systematiskt brandskydd skall bedrivas för alla byggnader eller anläggningar.
LSO, Lagen om skydd mot olyckor säger följande:
”2 Kap. 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av
brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand.” Källa: www.Notisum.se
Exempel på kursinnehåll






Lagar och förordningar
Systematiskt Brandskyddsarbete
Grundläggande brandkunskap
Brandspridning
Risker i verksamheter
Praktiska släckövningar
Tidsåtgång: 8 timmar
Kostnad: 9.495:- exkl. moms.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
Utrymningsövning
Utbildningen riktar sig till arbetsgivare eller arbetstagare som vill genomföra en
utrymning i praktiken. Att öva utrymning under verkliga förhållanden är ofta
mycket lärorikt, kursdeltagarna får här en chans att testa sina rutiner och ev.
förbättra dem innan något inträffar på riktigt.
Vi ser gärna att deltagarna i närtid genomgått en grundläggande
brandskyddsutbildning, för att under denna övning kunna tillgodogöra sig
utrymningsdelen på ett bra sätt.
Exempel på kursinnehåll







Lagar och förordningar
Systematiskt Brandskyddsarbete
Utrymningsteori
Grundläggande brandkunskap
Brandspridning
Risker i verksamheter
Praktiska släckövningar
Tidsåtgång: 2 timmar
Kostnad: 5.595:- exkl. moms.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
Hjärt- lungräddning
VSR erbjuder tre olika HLR utbildningar, vuxen och barn samt D-HLR.
Vuxen HLR med hjärtstartare: Utbildningen Vuxen HLR med hjärtstartare är den
grundläggande HLR-utbildningen och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram.
Den riktar sig till den breda allmänheten så som idrottsföreningar, företag,
privatpersoner mm.
Pris: 4.810 exkl. moms. Tidsåtgång: 2.5 timmar
Barn HLR: Kursen Barn-HLR är avsedd för alla som är intresserade och för de som
jobbar med barn. Deltagarna lär sig hur man gör HLR på barn från 0 år till pubertet.
Deltagarna lär sig också att hantera allvarliga akuta sjukdomstillstånd.
Pris: 5.030 exkl. moms. Tidsåtgång: 1.5 timmar
D-HLR: D-HLR är kursen för alla yrkesgrupper som i sitt yrke förväntas att agera vid
plötsligt hjärtstopp, tex, räddningspersonal, polis, väktare, personal i simhallar och
dylikt.
Pris: 6.140 exkl. moms. Tidsåtgång: 2 timmar
Vi följer Svenska rådet för hjärt- lungräddnings riktlinjer.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
Första hjälpen
Precis som Svenska första hjälpen rådet, så säger vi att första hjälpen innebär
att våga ta ansvar för en annan människa som befinner sig i en kritisk eller
utsatt situation. Kursen riktar sig till alla t.ex. skola, idrottsföreningar och
privatpersoner. Att omedelbart ingripa samt tillämpa korrekta och lämpliga
första hjälpen åtgärder kan göra skillnad vid livshotande tillstånd och rädda liv.
Kursmål tagit från HLR rådets hemsida:
”Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– Bidra till att minska lidandet, minska risk för skadeutveckling samt öka
chansen för överlevnad i samband med sjukdomsfall, olycksfall ”
Källa: HLR rådet
Exempel ur kursinnehållet:






Allmänna principer i första hjälpen
Förhållningssätt till den drabbade
L-ABCDE metoden
Diskussion kring olika olycksfall
Diskussion kring olika sjukdomsfall
Lagen om skydd mot olyckor
Kursplats: VSR`s övningsfält alt. hos kund.
Tidsåtgång: 3 timmar
Kostnad: 5.360sek. exkl. moms.
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -
För mer information om utbildningarnas innehåll och priser,
kontakta Västra Sörmlands Räddningstjänst.
Telefon: 0150-576 45 eller 0150-576 58.
Mail: [email protected]
Eller anmäl intresse direkt via vår hemsida:
www.vsr.se
-VSR – alltid steget före mot ett tryggt och skadefritt samhälle -