Vå rd och omsorgsutbildning

Vård och omsorgsutbildning
Undervisningen i vård- och omsorgsutbildningen syftar till att du utvecklar kunskaper för
arbete nära patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla förmåga att planera, utföra och utvärdera vårdoch omsorgsuppgifter.
Gemensamma kurser
Etik och människans livsvillkor - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans liv utifrån sociala, kulturella
och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Kursen syftar också
till att du utvecklar förmåga att möta, kommunicera och samarbeta med människor i olika
situationer där ett etiskt förhållningssätt har en central roll.
Hälsopedagogik - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människors hälsa och om olika former av
hälsofrämjande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Centralt i kursen är hälsofrämjande arbete ur ett salutogent perspektiv där det friska tas tillvara och förstärks.
Kursen syftar också till att du utvecklar kunskaper inom områdena friskfaktorer, krishantering, metoder för att mäta hälsotillstånd, kommunikation, arbetsmiljön samt hur
balans mellan arbete och fritid påverkar hälsan.
IT i vård och omsorg – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till du utvecklar kunskap om IT-tillämpningar för vård- och omsorgsarbete.
Du kommer också att få kunskap om samspelet mellan it och människan, it inom
informationsutövning, hjälpmedel inom vård och omsorg till exempel satellitlägenhet, itfunktioner för till exempel rådgivning, etiska frågeställningar i samband med ITtillämpningar inom vård och omsorg och lagar gällande sekretess och datalagring. Detta är
en kurs som fortlöper under hela utbildningen.
Medicin 1 - 150 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människokroppens uppbyggnad, funktion
och den fysiska utvecklingen genom livet. Undervisningen syftar till att ge kunskap om
olika sjukdomar, läkemedel, lagar, mikroorganismer samt hjärt- och lungräddning. Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska inslag.
Psykiatri 1 - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar.
Den ska bidra till att du utvecklar förmåga att kommunicera för att möta patienter och
brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Du får kunskaper om
omvärldens betydelse för uppkomst av psykisk funktionsnedsättning liksom om samhällets
och enskilda människors möjlighet att påverka den.
Sida 1 av 7
Psykologi 1 - 50p
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människan som individ och grupp och de
faktorer som påverkar tankar, känslor och beteende. Vidare ska kursen ge möjlighet att
utveckla en förståelse för och en helhetssyn på människan genom olika psykologiska
perspektiv (teorier och modeller), psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress,
krishantering, hjärnans sätt att ta emot och bearbeta information samt arv o miljö. Kursen
syftar till att öka förståelsen för hur vi människor fungerar och samspelar med varandra.
Specialpedagogik 1 - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du ska utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor
med funktionsnedsättning. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och
utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter,
yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Du som elev utvecklar din
förmåga och färdighet i specialpedagogiskt arbetssätt med utgångspunkt i en demokratisk
värdegrund.
Svenska 1 – 100 poäng/ Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen behandlar de olika färdigheter såsom talande, läsande och skrivande. Även
studieteknik, litteraturvetenskap, språkriktighet och grammatik ingår i kursen. Grammatikdelen består bl.a. av språkets uppbyggnad, d.v.s. hur ord, fraser och satser är uppbyggda
samt ordklasser och satsdelar. Du får träna muntlig framställning, alltså göra muntliga
presentationer. Du får öva på argumentationsteknik och skriva argumenterande texter.
Även referatteknik och filmrecension ingår i kursen.
Vård och omsorgsarbete 1 - 200 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om vård- och omsorgsarbete ur ett
helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom
eller funktionsnedsättning. Du får kunskaper om historiken kring social omsorg och
omvårdnad, det normala åldrandet, smitta och smittspridning, kommunikation, bemötande,
personlig omvårdnad och serviceuppgifter. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.
Vård och omsorgsarbete 2 - 150 poäng
Kursinnehåll:
Denna kurs är en påbyggnad på vård och omsorg 1. Kursen syftar till att ge en fördjupning
inom omvårdnaden vid olika sjukdomstillstånd och vård i livets slutskede. Du utvecklar
även kunskap om arbetsmiljö, lagar, delegering, tekniska hjälpmedel. Arbetsplatsförlagt
lärande (APL) ingår.
Sida 2 av 7
Valbara fördjupningskurser
1. Funktionsstöd
Kurserna i fördjupningen ”funktionsstöd” syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om
människor med funktionsnedsättningar av olika slag. Du utvecklar också kunskaper om
samhällets olikas stödinsatser samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument i
olika situationer för att skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor
med funktionsnedsättningar. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.
Friskvård och hälsa – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans hälsa samt om hälsorelaterade
levnadsvanor och livsvillkor och vilka konsekvenser de får för hälsan. Du utvecklar också
färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika former av hälsofrämjande arbete, metoder och aktiviteter.
Socialpedagogik - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar pedagogisk och kommunikativ förmåga. Kursen ger ett
historiskt perspektiv på olika synsätt inom vård och omsorg, ökar förståelsen för
människors olika livsvillkor samt bearbetar relevanta begrepp och teorier inom området
socialpedagogik. Kursen syftar vidare till att utveckla kunskaper kring betydelsen av
bemötande, relationer och förhållningssätt till andra människor och detta ingår bl.a.
samtalsmetodik, metoder och insatser (ex. boendestöd).
Specialpedagogik 2 - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen är en fördjupning av kunskaper om samhällets olika insatser, lagar och andra
bestämmelser som styr verksamheten inom funktionsstöd. Kursen bygger på specialpedagogik 1.
Sida 3 av 7
2. Hälso- och sjukvård
Kurserna inom fördjupningen” hälso- och sjukvård” syftar till att du utvecklar kunskaper
om medicinskt omhändertagande. Du utvecklar även förmågan att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar
och andra bestämmelser. Dessutom utvecklar du kunskaper om omhändertagande vid
olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
ingår.
Akutsjukvård – 200 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper i medicinska åtgärder vid akuta och andra
sjukdomar, omvårdnad före, under och efter operation, smärtlindring, krisreaktioner och
hur de bemöts och hanteras inom vården. Du utvecklar också kunskaper kring etiska
frågeställningar vid akuta tillstånd och medicintekniska uppgifter som enligt lag inte kräver
formell kompetens samt rehabilitering, habilitering och egenvård.
Medicin 2 – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper om människokroppens uppbyggnad och funktion, olika
sjukdomar och deras specifika symtom. Du utvecklar kunskaper om undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid olika sjukdomar. Dessutom
utvecklar du kunskaper om läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och
biverkningar.
Sida 4 av 7
3. Psykiatri
Kurserna inom fördjupningen ”psykiatri” syftar till att utveckla kunskaper om de fördomar
som finns om psykiska funktionsnedsättningar och orsaker till ökningen av psykisk ohälsa
i samhället. Du utvecklar dessutom förståelse för hur vården, omsorgen och omvårdnaden
ska utformas för patienter och brukare med psykiska funktionsnedsättningar. Kursen syftar
vidare till att utveckla kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera
arbetet utifrån omvårdnads- och omsorgsprocessens olika steg. Arbetsförlagt lärande
(APL) ingår.
Psykiatri 2 – 200 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att utveckla kunskap om olika lagar och bestämmelser som styr
verksamheten: lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om vård av missbrukare och lagen
om vård av unga. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper kring orsak, symtom,
skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt
prevention vid mindre vanliga psykiska funktionsnedsättningar, olika terapiformer,
samsjuklighet, bedömning, samtalsmetodik och samarbete mellan olika verksamheter.
Samhällsbaserad psykiatri - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om möjligheter till stöd, Case management,
resurspersoner, olika boenden och boendestödsverksamheter samt sysselsättningens
betydelse och utformning vid psykiska funktionshinder. Du kommer också att utveckla
kunskap om återhämtningsprocessens olika skeenden och betydelse samt återhämtning och
kultur. Du kommer att få en insikt om brukarens behov av kunskap om sin psykiska
funktionsnedsättning och de professionellas roll i detta, stigmatisering och samverkan
mellan olika huvudmän.
Sida 5 av 7
4. Äldreomsorg
Kurserna inom fördjupningen ”äldreomsorg” ska syfta till att du utvecklar kunskaper om
det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som
uppstår i samband med åldrandet. I undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla
färdigheter i att utföra vård- och omsorgshandlingar anpassade till den äldre individens
behov för en ökad livskvalitet, samt i att planera och utvärdera egna arbetsinsatser.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.
Vård och omsorg vid demenssjukdom - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen vid demens syftar till att du utvecklar kunskap om demenssjukdomens olika faser,
utredning, bedömning av minnesfunktioner, intellektuella och motoriska funktioner,
läkemedelsanvändning, palliativ vårdfilosofi, funktionsbevarande omsorg, dokumentation
samt levnadsberättelse. Du kommer även att få kunskap om kost och nutrition vid
demenssjukdom, kroppsnära omsorg, prevention och säkerhet till exempel vid förebyggande av fallolyckor, etiska dilemman vid demenssjukdom och kommunikation och
dess svårigheter.
Äldres hälsa och livskvalitet - 200 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om det normala fysiska, psykiska och sociala
åldrandet och den åldrande människans behov ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och
existentiellt perspektiv. Du kommer också att få kunskap om vanliga sjukdomar,
behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa, funktionsnedsättning och utvecklingsstörning vid åldrande, vad som kan främja äldres välbefinnande, samarbete mellan
vårdtagare och anhöriga för delaktighet och frivilligorganisationernas arbete.
Sida 6 av 7
Exempel på andra kurser inom vård- och
omsorgsutbildningen
Hemsjukvård – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap i vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska
åtgärder som kan utföras i hemmet. Vidare utvecklas kunskaper i vård i livet slutskede,
etiska frågeställningar i samband med vård i hemmet, vårdplaneringens syfte, bemötandets
betydelse, rehabilitering och habilitering samt egenvård i hemmet. Du kommer även att få
kunskap om olika system och rutiner för rapportering och dokumentation.
Kost, munvård och munhälsa – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper om kosten och måltidsmiljöns betydelse för hälsan och
välbefinnandet ur fysiologiska, psykosociala, estetiska och kulturella aspekter. I kursen
studeras näringslära, specialkoster vid ohälsa, livsmedel med speciella hälsoeffekter,
livsmedelshygien, livsmedelshantering men också munhygien och munvård. Praktisk
tillagning, anpassning av kost vid olika besvär och servering av måltider för olika
situationer ingår i kursen.
Lindrande vård – 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om livshotande sjukdomar. Du får även kunskap
om vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska åtgärder vid vård i livets slutskede,
symtomlindring, kost och näringsbehov vid olika tillstånd, existentiella frågor och
psykosocialt stöd, olika förändringar hos människan i samband med livet slutskede samt
etiska frågeställningar i samband med livshotande sjukdom.
Rättspsykiatri - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskap om olika lagar och bestämmelser som styr den
rättspsykiatriska vården och samverkan med kriminalvården. Vidare behandlas metoder för
riskbedömningar, säkerhet, program för patientrehabilitering och samverkan mellan
myndigheter vid utslussning och eftervård.
Vårdpedagogik och handledning - 100 poäng
Kursinnehåll:
Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om handledningsprocessen och pedagogiska
metoder vid handledning för att utveckla ett professionellt förhållningssätt i yrkesrollen.
Sida 7 av 7