Ansvarsutbildning. Gassäkerhet enligt regelverk, lagar och normer.

→→ AGA ansvarsutbildningar
Ansvarsutbildning.
Gassäkerhet enligt regelverk, lagar och normer.
Utbildningspaket 8 – år 2014
Innehåll och mål
(SAP 503548)
Utbildningen omfattar två (2) dagar med genomgångar av lagar och förordningar varvat med praktiska
övningar. Områden som behandlas är gasers egenskaper, användningsområden och risker. Lagen om skydd
mot olyckor (LSO), ATEX direktivet, klassningsplaner, explosionsskyddsdokument, riskanalys, riskbedömning
enligt AFS 2002:1 samt övriga aktuella lagar, regler och normer gällande gas. Utbildningen ger goda grundläggande kunskaper i regler, lagar och förordningar för att uppnå en god gassäkerhet genom preventivt och
avhjälpande arbete. Utbildningen genomföres tillsammans med och vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap:s skolor i Revinge samt Sandö.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som har ett övergripande verksamhetsansvar, produktionsansvariga
samt de som arbetar med (gas-) säkerhet, internutbildningar samt miljöfrågor. Syftet med utbildningen är att
skapa tillräcklig kunskap för verksamhets- eller funktionsansvariga rörande säkerheten i vilka åtgärder man
måste vidta gällande punkter, gashantering, skapa kunskap och öka personalens säkerhet, skapa kunskap och
öka produktionssäkerhet, bibehålla och öka produktionstillgänglighet, identifiera samt tillgodose eventuellt
utbildningsbehov.
Utbildningsdatum och plats
Utbildningen är öppen, vilket innebär att den hålls efter förutbestämt schema. Förteckning över exakta
utbildningsdatum och orter finns på AGAs hemsida, www.aga.se. Under rubriken Kurser vidare till Kurskalender och Anmälan återfinns aktuella planerande utbildningar med datum och ort. I det fall utbildningen önskas
företagsspecifik, använd kontaktuppgifterna på produktbladets baksida.
Pris
Angivna priser gäller t.o.m. 2014-12-31. Anmälan till utbildningen sker skriftligen. Kursavgiften debiteras efter
bindande anmälan om deltagande. För genomförd utbildning inklusive dokumentation, debiteras 8 885 SEK
per deltagare, exklusive moms. För företagsintern utbildning, kontakta oss för offert. Betalning skall ske
femton (15) dagar från fakturadatum, faktureringsavgift tillkommer.
Annulleringsvillkor
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta, påminnelseavgift och kravavgift enligt lag. Fram till sju (7)
arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart debiteras 3000 SEK per avbokad deltagare. Från sex (6) t.o.m. tre
(3) arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart debiteras halva aktuella utbildningsavgiften per avbokad
deltagare. Från två (2) arbetsdagar innan aviserad utbildningsstart eller helt uteblivande, debiteras hela
aktuella utbildningsavgiften per avbokad deltagare. Ytterligare villkor anges på baksidan.
Avbokning beräknas från det att AGA fått sig avbokningen tillhanda. Avbokning sker skriftligt till [email protected]
se.aga.com. Uppstår personliga förhinder att deltaga, kan ditt företag disponera platsen för annan person
inom sin organisation. Om AGA på grund av för få anmälda utbildningsdeltagare eller annat tungt vägande
skäl tvingas inställa en utbildning, återbetalas alla inbetalda utbildningsavgifter utan oskäligt dröjsmål. AGA
skall utan dröjsmål underrätta berörda utbildningsdeltagare om det inträffade och snarast därefter meddela,
när nästa utbildningstillfälle kommer att äga rum. Utöver detta har AGA inget ansvar för direkta eller indirekta
kostnader, som den inställda utbildningen kan ha medfört för deltagaren.
→→ Ansvarsutbildning. Gassäkerhet enligt regelverk, lagar och normer.
2/2
Program – dag 1
11.00-12.30 Samling med lunch
12:30-13.55 Inledning av AGA och MSB
Lagar och förordningar (som styr säker gashantering)
14.00-14.30Kaffe
14.30-16.00 MSB: LSO (Lagen om skydd mot olyckor)
AGA: Brännbara gaser
MSB: ATEX -direktiv, riskhantering (metoder, analys) med grovanalys som som riskmodell
AGA: Luftgaser med experiment i brandlaboratoriet
16.00 - 16.15Paus
16.15 - 16.45 Genomgång av grupparbete (riskanalys + klassningsplan)
16.45 - 17.30Kvällsmat
17.30 - 19.00Grupparbete
19.00 -
Tilltugg m.m.
Program – dag 2
08.15-09.00 Presentation av gårdagens grupparbete
09.00-09.10Paus
09.10-10.00 MSB: Gasers fysik
AGA: Gashantering
10.00-10.15Kaffe
10.15-11.30 MSB: ADR
AGA / MSB: Experiment ute på kem-plattan
11.30-12.30 Summering och frågor
eller
Övrig information
www.aga.se > kurser > kurskalender & anmälan
Ring/faxa AGA på:
Telefon:08 - 706 95 00
Telefax: 019 - 27 26 06
Frågor runt de olika utbildningarnas Innehåll, plats och datum kan ställas till växeln 08-706 95 00, fråga efter
kundutbildningsansvarig eller maila oss på [email protected]
AGA Gas AB, www.aga.se
111990–01 0113 – 1.3 HL
Anmälan och avbokning