Lagar & andra regler som styr kommunen

Politisk ärendehantering
Innehåll
•
•
•
•
•
Vad är ett ärende
Den politiska ärendegången
Lagar och regler
Ärende i nämnd
Ärende i fullmäktige – motion,
interpellation, frågor m.m.
Ärende
• Det finns ingen uttrycklig definition av
ärende i lag, men myndighetsverksamhet
som syftar till att nå ett beslut
• Själva processen kallas för handläggning
• Ett ärende kan innehålla flera handlingar
• Ett ärende-ett diarienummer
Lagar och regler
• Kommunallagen
• Arbetsordning för kommunfullmäktige
• Nämndernas arbetsformer
http://www.halmstad.se/omkommunen/ekon
omiochstyrning/styrandedokument/reglemen
tenamnder.3409.html
Nämnd
• Ledamöter i en nämnd får väcka ärenden
• Revisorerna får väcka ärenden om det rör
sig om granskning av verksamheten i
nämnden
• Enskilda och myndigheter får väcka
ärenden genom speciallag
• Nämnden avgör beredningen
• Sammanträde inom stängda dörrar.
• Protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot
Kommunfullmäktige
• Nämnder har en generell initiativrätt
• Fullmäktiges ledamöter kan väcka förslag
genom motioner
• Ärenden som gäller granskningen av
förvaltningen och som har samband med
revisionsuppdraget kan väckas av
revisorerna
• Fullmäktige är skyldig att besluta i frågor
som väckts på ovan angivet vis
• Beredningstvång för fullmäktigeärenden
• Kommunstyrelsen avgör hur ärendena i
fullmäktige ska beredas
• Fullmäktige kan återremittera eller
bordlägga
• Protokoll förs på ordförandens ansvar
• Justeras av ordföranden och två
ledamöter
Interpellationer och frågor
• Skall avse ämnen som hör till fullmäktiges,
en nämnds eller en fullmäktigeberednings
handläggning.
• Får ställas av ledamöterna och riktas till
ordföranden i en nämnd eller en
fullmäktigeberedning samt till de
förtroendevalda i övrigt som fullmäktige
bestämmer
• Leder inte fram till beslut i fullmäktige
Interpellation
• Bestämt innehåll och försedda med
motivering
• Skriftlig och egenhändigt undertecknad
• Ges in till stadskontoret 5 arbetsdagar
innan sammanträdet
• Skriftligt svar
Frågor
• Bara den som ställer frågan och den som
svarar får delta i överläggningen
• Frågan ska ställas för att inhämta
upplysningar
Ledamöternas frågestund
och allmänhetens fråga
Motion
• En rätt att väcka förslag
• Får inte ta upp ämnen av olika slag i en
motion
• Egenhändigt undertecknad
• Ges in till stadskontoret eller
vid sammanträde
• Beslut inom ett år
Politisk ärendehantering
• Motionshantering – case förskola
• Stadskontorets roll
• Förvaltningarnas roll
• Beslut:
– Nämnd
– Bolagsstyrelse
– Kommunstyrelse
– Kommunfullmäktige
• Beslutspunkter – för tydlighet i utredningen
• Motivering i motionen förklarar anledning och syfte
Motionsrundan
Motion
inlämnas
Förenklad
TS (KS)
Beslut i
fullmäktige
Beslutsförslag i KS
(efter
utskott)
Remiss till
berörd
nämnd/
styrelse
Beslut i
berörd
nämnd/
styrelse
6
mån
Yttrande
Nämnd
1
Styrelse
1
Nämnd
2
Styrelse
2
Centralt beslut
• KLU
KSU
KPU
• KS
• KF
• Avslag/bifall
• Avslag/bifall
• Återremiss
• Återremiss