Ändrade lagar 2015-04-16 -- 2015-06-15

Ändrade lagar 2015-04-16 -- 2015-06-15
Ändringsdatum Nummer
Författning
Beskrivning
Ändringar
2015-06-01
AFS 2008:13
Skyltar och signaler
AFS 2008:13 ersätter AFS 1997:11 - Varselmärkning och
varselsignalering. Ikraftträdande: 2008-10-01
Föreskrifterna gäller skyltar, märkning och signaler för
hälsa och säkerhet där arbete utförs.
Arbetsgivaren, den som råder över ett arbetsställe eller
den som anlitar inhyrd arbetskraft ska se till att
arbetstagarna får fullständig och upprepad information
och instruktion om de skyltar, den märkning och de
signaler som används på arbetsplatsen.
2014:40
Ändrar: upph. av bilaga 3; ändr. 1 §, bilaga 1 punkt 2 och
13, samt bilaga 2 punkt 3.2
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: AFS 2014:40
2015-06-01
(EG) nr
1272/2008
CLP - Klassificering, märkning EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING
1297/2014
och förpackning av ämnen och (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
(EU) nr 1297/2014
blandningar
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och
blandningar CLP = classification, labelling and
packaging. Eftersom det är en EG-förordning gäller den
direkt i hela EU utan att först över-sättas i nationella
regler. Det innebär att företagen kan påbörja arbetet
med att klassificera kemiska ämnen och blandningar
enligt nya kriterier och märka sina produkter med nya
farosymbo-ler, så kallade faropiktogram, med
tillhörande faro-och skyddsangivelser.
2015-06-01
SFS 2010:900
Plan- och bygglag
I denna lag finns bestämmelser om planläggning av
mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna
syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans
frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och
goda sociala levnadsförhållanden och en god och
långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens
samhälle och för kommande generationer. Denna lag
träder i kraft den 2011-05-02 då plan- och bygglagen
(1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. ska upphöra att
gälla.
2015:235
Ändrar: 4 kap. 2§
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: SFS 2015:235
1
2015-06-01
SFS 2011:13
Miljötillsynsförordning
Miljötillsynsförordning ersätter den tidigare
förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Den innehåller bestämmelser om fördelningen av
ansvar för operativ tillsyn enligt miljöbalken och
anknytande regelverk. Förordningen riktas till
myndigheterna och reglerar vilken myndighet som har
ansvar för visst tillsynsområde och vad det ansvaret
innebär. Av 2 kap. framgår hur den operativa tillsynen
ska fördelas mellan statliga myndigheter och de
kommunala nämnderna. I 3 kap. står vilka statliga
myndigheter som ska ge tillsynsvägledning till operativa
tillsynsmyndigheter. Tillsynsmyndigheternas allmänna
skyldigheter framgår av 26 kap. MB.
Tillsynsmyndigheterna får inom sina respektive
ansvarsområden meddela egna föreskrifter.
2015:238
Ändrar: 2 kap. 29 §, 3 kap. 8 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: SFS 2015:238
2014:19
Ändrar: kap. 3 § och 10 kap. 6 § samt bilagorna 3 och 4;
en ny paragraf, 10 kap. 10 §, samt en ny bilaga, bilaga 3 a
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: SOSFS 2014:19
2015-06-01
SOSFS 2005:29
Utfärdande av intyg inom
hälso- och sjukvården m.m.
Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg
inom hälso- och sjukvården m.m. Ikraftträdande 200601-01
2015-06-01
AFS 2012:03
Minderårigas arbetsmiljö
Syftet med föreskrifterna är att förebygga att den som
inte fyllt 18 år genom sin arbetsmiljö drabbas av ohälsa
och olycksfall eller får sämre förut- sättningar att
utvecklas eller tillgodogöra sig utbildning.
Ikraftträdande 2013-02-01
2015-06-01
AFS 2014:43
Kemiska arbetsmiljörisker
Föreskrifterna specificerar kraven på ett systematiskt
arbetsmiljöarbete avseende kemiska risker. Där ingår
skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta
riskbergränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta
fram dokument och märka behållare och rörledningar.
2015:170
Ändrar: 3 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Ändring: SFS 2015:170
2014:42
Ändrar: bilaga 1, avsnitt I, Agens, punkt 6. Samt nya
punkter, 5 a och 6 a.
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: AFS 2014:42
2
Kommande ändringar från 2015-06-16
Ändringsdatum Nummer
Författning
Beskrivning
Ändringar
2018-08-15
SFS 2014:1075
Producentansvar om
elutrustning - Förordning
Ersätter SFS 2005:209 (fr. 2014-10-15) Denna
förordning syftar till att 1. främja åtgärder som minskar
mängden elutrustning som blir avfall, 2. minska de
problem för människors hälsa och miljön som elavfall
ger upphov till, 3. producenter ska ta ansvar för de
problem som elavfall ger upphov till och till att ge dem
drivkrafter att vidta avfallsförebyggande åtgärder, 4.
underlätta för innehavare av elavfall att lämna ifrån sig
avfallet, 5. all elutrustning som trots
avfallsförebyggande åtgärder blir avfall ska samlas in
och även i övrigt hanteras på det sätt som ger bäst
resultat för människors hälsa och miljön med hänsyn till
att avfallet bör förberedas för återanvändning,
materialåtervinnas, återvinnas på annat sätt eller
bortskaffas i den nu angivna prioriteringsordningen, och
6. främja resurseffektivitet och att nå målen för
återvinning i förordningen.
2016-07-01
SFS 1999:1229
Inkomstskattelag
Grundläggande bestämmelser om kommunal och statlig 2015:65
inkomstskatt.
Ändrar: upph. 58 kap. 18 b, 32 a §§, rubr. närmast före
58 kap. 18 b, 32 a §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring: SFS 2015:65
2016-01-01
SFS 2001:558
Vägtrafikregister, Lag om
Denna lag innehåller bestämmelser om registrering av
uppgifter om personer samt om motordrivna fordon
och släpfordon i ett vägtrafikregister. Lagen gäller dock
inte 1. fordon som tillhör Försvarsmakten, Försvarets
materielverk eller Försvarets radioanstalt, 2.
motordrivna fordon som är avsedda att föras av gående
eller släpfordon som har kopplats till något sådant
fordon, eller 3. mopeder klass II.
2015-12-31
(EG) nr 10/2011 Material och produkter av
plast som är avsedda att
komma i kontakt med
livsmedel
2014:1078
Ändrar: upph. 20, 21, 25, 26, 27, 28 §§, bilaga 1;
nuvarande 19 § betecknas 21 §, nuvarande bil. 2
betecknas bil.; ändr. den nya 21 §, 39 §, rubr. närmast
före nuvarande 19 § sätts närmast före den nya 21 §; nya
19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 §§
Ikraft: 2018-08-15
SFS 2014:1078
SFS 2014:1078 Rättelseblad
2014:1021
Ändrar: 5, 6 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring: SFS 2014:1021
I förordning (EG) nr 1935/2004 fastställs de allmänna
Länk till konsoliderad förordning
principerna för att undanröja skillnaderna mellan
Länk till samlingssida på Eur-Lex
medlemsstaternas lagstiftning om material avsedda att
komma i kontakt med livsmedel. I artikel 5.1 i den
3
förordningen anges det att särskilda åtgärder får vidtas
för grupper av material och produkter, och det ges en
detaljerad beskrivning av förfarandet för godkännande
av ämnen på EU-nivå när en särskild åtgärd omfattar en
förteckning över ämnen som har godkänts.
2015-07-01
KIFS 2008:2
Kemiska produkter och
biotekniska organismer Föreskrift
Dessa föreskrifter ställer bl.a. upp förutsättningar som
gäller för den i Sverige som släpper ut kemiska
produkter och biotekniska organismer på marknaden
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När
speciella förutsättningar gäller för den svenska
marknaden anges det särskilt, t.ex. att märkningen skall
vara på svenska språket för produkter som släpps ut på
den svenska marknaden.
2015-07-01
SFS 2006:985
Energideklaration för
byggnader - Lag
2015-07-01
SFS 2009:400
Offentlighets- och sekretesslag Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters
och vissa andra organs handläggning vid registrering,
utlämnande och övrig hantering av allmänna
handlingar.
2015:2
Ändrar: bil. 5
Ikraft: 2015-07-01
Ändring: KIFS 2015:2
2015:1
Ändrar: 5 kap. 16 §
Ikraft: 2015-06-01
Ändring: KIFS 2015:1
Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning
2012:398
och en god inomhusmiljö i byggnader.
ändr. 5 §.
Ikraftträdande 2015-07-01
Ändring som .pdf
2015:268
Ändrar: ny 30 kap. 25 a §, rubr. närmast före 30 kap. 25 a
§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring: SFS 2015:268
2015:196
Ändrar: 35 kap. 5 §, rubr. närmast före 35 kap. 5 §
Ikraft: 2015-05-01
Ändring: SFS 2015:196
2015-07-01
SFS 2009:366
Handel med läkemedel - Lag
I denna lag finns bestämmelser om- detaljhandel med 2015:199
läkemedel till konsument (2 kap.), - partihandel med
Ändrar: ikraftträdande av SFS 2013:40
läkemedel (3 kap.), - förmedling av humanläkemedel (3 Ikraft: 2015-07-01
a kap.), - detaljhandel med läkemedel till hälso- och
sjukvården (4 kap.), - sjukhusens läkemedelsförsörjning
4
(5 kap.), - maskinell dosdispensering på
öppenvårdsapotek (6 kap.), - tillsyn (7 kap.), handläggning, avgifter och återkallelse av tillstånd (8
kap.), och - ansvar, förverkande, överklagande och
ytterligare bemyndigande (9 kap.). Lag (2013:38).
2015-07-01
SFS 2004:168
Smittskyddslag
Övergripande regler om preventiva åtgärder för att
förhindra att människor smittas av allmänfarliga
sjukdomar som t.ex. klamydia, syfilis och hiv. Man är
tvungen att låta sig undersökas av läkare och följa de
anvisningar som man får så att smittan inte förs vidare.
Man måste också lämna uppgifter om den eller de
personer som smittan kan ha kommit från.
2014:1549
Ändrar: 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8, 10 §§, 8 kap. 1, 7,
12 §§, 9 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2015-07-01
Ändring: SFS 2014:1549
2015-07-01
MSBFS 2015:9
Säkerhetsrådgivare för
transport av farligt gods
Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt
gods ska, enligt 11 § lagen (2006:263) om transport av
farligt gods, utse en eller flera säkerhetsrådgivare.
Detsamma gäller den som till någon annan lämnar
farligt gods för transport. Säkerhetsrådgivaren ska
under verksamhetsledningens ansvar verka för att
skador i samband med transporterna förebyggs. I denna
författning finns ytterligare bestämmelser om
säkerhetsrådgivare och om undantag från kravet på att
ha en säkerhetsrådgivare.
Ändringsdatum Nummer
Författning
Beskrivning
Ändringar
2015-05-31
67/548/EEG
*Upphör* Klassificering,
förpackning och märkning av
farliga ämnen
Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om
tillnärmning av lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga
ämnen
Upphör att gälla 2015-05-31 och ersätts utav
32008R1272 (EC) 1272/2008) som börjar gälla 2015-0601.
2016-04-20
94/9/EC
*Upphör* Utrustning och
Upphävande Direktiv 94/9/EG, ändrat genom de
säkerhetssytem avsedda at
förordningar som förtecknas i del A i bilaga XI, ska
användas i explotionsfarliga o upphöra att gälla med verkan från och med den 20 april
2016 utan att det påverkar medlemsstaternas
skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande
med nationell lagstiftning och datum för tillämpning av
direktivet som anges i del B i bilaga XI. Hänvisningar till
Upphörda lagar
2014/34/EU
Ändrar: Upphävande av 94/9/EC (se artikel 43)
Ikraft: 2016-04-20 + 20dgr
Ändring: 2014/34/EU
5
det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till
det här direktivet och ska läsas i enlighet med
jämförelsetabellen i bilaga XII.
2015-06-01
1999/45/EG
*Upphör* Klassificering,
förpackning och märkning av
farliga preparat
Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG av Upphör att gälla 2015-05-31 och ersätts utav
den 31 maj 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas 32008R1272 (EC) 1272/2008) som börjar gälla 2015-06lagar och andra författningar om klassificering,
01.
förpackning och märkning av farliga preparat.
2015-05-31
AFS 2005:19
*Upphör* Kemikalieolyckor,
förebyggande av allvarliga Föreskrift
Denna föreskrift upphör att gälla vid utgången av maj
2015. Upphör genom AFS 2014:44 Ersättande
föreskrift:SRVFS 2005:2 ------------------------------------------------------- Nya ämnen har tillkommit i ämneslistan och
beräkningen enligt summeringsregeln har ändrats
något. Gäller verksamheter där farliga ämnen
förekommer i mängder som är lika med eller överstiger
de gränsmängder som anges i bilaga 1 i föreskrifterna.
Ett farligt ämne förekommer när det hanteras som
råvara, produkt, biprodukt, restprodukt eller
mellanprodukt, eller för annat ändamål samt när det är
rimligt att anta att ämnet bildas vid ett okontrollerat
processförlopp.
2015-06-01
AFS 2011:19
*Upphör* Kemiska
arbetsmiljörisker
Syftet med dessa föreskrifter är att fastställa hur ohälsa Denna föreskrift upphör och ersätts utav AFS 2014:43.
och olycksfall orsakade av kemiska riskkällor i arbetet
Träder ikraft 2015-06-01.
ska förebyggas. Föreskrifterna gäller alla verksamheter
där kemiska riskkällor kan förekomma. Men i
arbetsgivares hushåll får man göra undersökning och
riskbedömning enligt 5 § första stycket utan att tillämpa
6–10 §§. Detsamma gäller för allmänt tillgängliga
kemiska produkter för disk och städning i samband med
arbetstagarnas utnyttjande av pentryn, lunchrum eller
liknande för eget bruk.
2015-07-01
SRVFS 2006:9
*Upphör* Säkerhetsrådgivare Den vars verksamhet omfattar transporter av farligt
SRVFS 2006:9 upphör att gälla och ersätts utav MSBFS
för transport av farligt gods
gods skall, enligt 11 § lagen (2006:263) om transport av 2015:9. Glöm inte att korrigera din laglista!
farligt gods, utse en eller flera säkerhetsrådgivare.
Detsamma gäller den som till någon annan lämnar
farligt gods för transport. Säkerhetsrådgivaren skall
under verksamhetsledningens ansvar verka för att
skador i samband med transporterna förebyggs. I denna
2014:33
Ändrar: upph. av 16 § och rubriken närmast före 16 §
Ikraft: 2014-07-01
Ändring: AFS 2014:33
6
författning finns ytterligare bestämmelser om
säkerhetsrådgivare och om undantag från kravet på
säkerhetsrådgivare. Denna författning träder i kraft den
1 januari 2007, då Statens räddningsverks föreskrifter
(2002:3) om säkerhetsrådgivare för transport av farligt
gods skall upphöra att gälla.
2015-06-01
SRVFS 2005:2
*Upphör* Åtgärder för att
förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemi..
Ersätter SRVFS 1999:5 samt AFS 2005:19 Statens
SRVFS 2005:2 upphör och ersätts utav MSBFS 2015:8.
räddningsverk föreskriver1 följande med stöd av 6, 9,
Glöm inte att korrigera dessa i din laglista!
10 och 11 §§ förordningen (1999:382)2 om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor och 3 kap. 6 § förordningen
(2003:789)3 om skydd mot olyckor. Termer och
begrepp som används i lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor har samma betydelse i denna
författning. Bestämmelser om handlingsprogram finns i
8 § lagen (1999:381) och 6 § förordningen (1999:382)
om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor. I den del av
handlingsprogrammet som avser verksamhetens
säkerhetsorganisation skall ingå de punkter som
framgår av bilaga 1 till denna författning.
2015-05-12
SSMFS 2008:42
*Upphör*
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om
Prestandaspecifikationer vid prestandaspecifikationer vid upphandling av utrustning
upphandling av utrustning för för röntgendiagnostik
röntgendiagn
2015:1
Ändrar: Upphävande av SSMFS 2008:42
Ikraft: 2015-05-12
Ändring: SSMFS 2015:1
2015-07-01
VVFS 1995:788
*Upphör* Undantag från
kravet att föra personlig
tidbok och
arbetsgivarantecknin
TSFS 2015:17
Ändrar: Upphäver VVFS 1995:778 & VVFS 1994:40
Ikraft: 2015-07-01
Ändring: TSFS 2015:17
1. Utan hinder av 5 § förordningen (1994:1297) om
vilotider vid vissa vägtransporter inom landet får förare
som i förvärvsverksamhet utför vägtransporter av gods,
underlåta att föra personlig tidbok om transporterna
har en underordnad betydelse i förvärvsverksamheten.
Motsvarande anteckningar behöver i sådant fall inte
heller upprättas av förarens arbetsgivare. 2.
Undantaget i 1. gäller endast under förutsättning att
den sammanlagda körtiden under varje
tjugofyratimmarsperiod i intet fall överstiger fyra
timmar och trettio minuter.
7