MC1035 Strålningsfysik, teknik och projektionslära, 150325

Kursens namn: Medicin A, Strålningsfysik, teknik och projektionslära inom radiografi
Kurskod: MC1035
Kursansvarig: Eva Funk
Datum:
2015-03-25
Skrivtid: 4 timmar
Totalpoäng: 52 poäng
Poängfördelning:
Strålningsfysik
Metodik
Datortomografi
Medicinteknisk säkerhet
26 poäng
7 poäng
15 poäng
4 poäng
Betygskriterier (utom läkemedelsberäkningen där 90% rätt för godkänt gäller)
Godkänd
Väl godkänd
60 % av totala poängen
85 % av totala poängen
OBS ! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper om inget
annat anges
Skriv kodnummer på varje ark du lämnar in, Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark,
Skriv endast på ena sidan av arket
Frågeformuläret får behållas av studenten
Lycka till!
STRÅLNIGNSFYSIK
1. Beskriv principen för hur röntgenstrålning uppstår.
(2p)
2. a. Ange vilka växelverkansprocesser som kan ske för fotonstrålning.
b. En ländryggsundersökning görs med 85 kV. Vilka växelverkansprocesser sker då?
c. Vi sänker energin till 55kV. Hur påverkar det vilka processer som sker? (4p)
3. Vad innebär begreppen tät- respektive glesjoniserande strålning?
(2p)
4. a) Vad är absorberad dos, ekvivalent dos och effektiv dos.
b) Vilka enheter har de?
(3p)
5. Vad är det för principiell skillnad på en deterministisk och en stokastisk strålskada?
(2p)
6. Digitala detektorer har två huvudprinciper för detektering, indirekt och direkt. Vad
innebär detta
(2p)
7. I bilden nedan har du två röntgenspektra.
a. Vad har man ställt in rörspänningen på ?
2p
8. Vi mäter stråldosen från spridd strålning. på 1 meters avstånd från en patient till 16
mGy. Personalen blir ombedd att ställa sig på 0,5 meters avstånd från patienten. Vad
skulle stråldosen bli där+
(2p)
9. På operation klagas det på att bilden inte blir tillräckligt skarp. Vad kan du göra? (2p).
10. En röntgenbild du tog hade alldeles för litet brus, vilket medför en onödigt hög stråldos.
Inför nästa bild, vad vill du ändra och varför?
(2p)
11. Du ökar aktivt strålfältet under en undersökning. Vilka alternativ är riktiga? (3p)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
patientdosen ökar
patientdosen är oförändrad
patientdosen minskar
kontrasten i bilden ökar
kontrasten är oförändrad
kontrasten i bilden minskar
Personalstråldosen minskar
Personalstråldosen är oförändrad
Personalstråldosen ökar
METODIK
1. Var centrerar du på en frontal av lungan i höjd‐ och sidled? (1p) 2. Hur undviker du att få rörelseartefakter i en lungbild? (1p) 3. Varför behöver man ibland ta en separat bild av Ländkota 5 på en frontalbild? (3p) 4. Vad är den principiella skillnaden mellan ett positivt och ett negativt kontrastmedel? (2p) DATORTOMOGRAFI
1.(3p)
Vilka av nedanstående påståenden är korrekta respektive felaktiga?
a. Vid spiral CT blir datat som samlas in ”spiralformat”.
b. Luft presenteras normalt som ljust i förhållande till vatten i en
datortomografibild.
c. Multislice innebär att många rader av detektorer finns i gantryt.
2. (2p)
Hur påverkar snittjockleken bildkvaliteten?
3. (4p)
När man granskar datortomografibilder använder man något som kallas
fönstersättning (Fönsternivå och fönstervidd). Förklara principen och hur
fönstersättningen påverkar bilden på monitorn.
4.(2p)
Vad är skillnaden mellan en datortomograf av generation tre och generation
fyra?
Vilka av nedanstående påståenden är korrekta respektive felaktiga?
5. (4p)
a. När man rekonstruerar en bild på en spiral CT måste man använda data som
kommer tidigare och senare än det önskade snittet och interpolera fram
korrekt värde.
b. Om man minskar mAs minskar bruset i bilden.
c. Multislice innebär att många rader av detektorer finns i gantryt.
d. Om man har kvar rådata kan man göra rekonstruktioner med olika filter.
MEDICINTEKNISK SÄKERHET
1. (2p)
Enligt lagen för medicintekniska produkter delas de in i olika klasser samt om
det är en elektrisk utrustning sker även en klassindelning kring tillåtna
läckströmmar. Ange vilka två av nedanstående påståenden som är sanna (det
vill säga ange endast två svar).
a. Medicintekniska produkter av klass I är de produkter som är minst risker med.
b. Medicintekniska produkter av klass III är de produkter som är minst risker med.
c. En medicinteknisk produkt av klass IIa, BF är en hjärtnära utrustning som kan användas
inuti kroppen.
d. En medicinteknisk produkt av klass III, CF är en hjärtnära utrustning som kan användas
inuti kroppen.
2. (2p)
Ange vilka två av nedanstående påståenden kring medicintekniska produkter
som är sanna (det vill säga ange två svar)?
a. Tillverkaren av en produkt är den som avgör om produkten ska betraktas som en
medicinteknisk produkt.
b. Huvudsyftet med att rapportera avvikelser är att skapa ett bra underlag till ett nationellt
kvalitetsregister för produktsäkerhet som heter Reidar.
c. Vårdpersonalen behöver inte någon utbildning av medicintekniska produkter, utan de är
bara att använda.
d. För att vid en riskanalys bedöma om en risk kan accepteras eller måste åtgärdas tar man
hänsyn till både hur stor sannolikheten är för att händelsen ska inträffa och hur allvarliga
konsekvenser den kan få.