Användarkontroller

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning................................................................................ 1
Anmärkning om användningen............................................................... 2
Säkerhetsinformation.....................................................................................2
Försiktighetsåtgärder......................................................................................3
Varningar angående ögonsäkerhet................................................................5
Introduktion............................................................................................. 6
Produktens kännetecken................................................................................6
Översikt av förpackningen..............................................................................7
Produktöversikt...............................................................................................8
Huvudenhet............................................................................................................. 8
Kontrollpanel........................................................................................................... 9
Anslutningsportar.................................................................................................. 10
Fjärrkontroll........................................................................................................... 11
Installation............................................................................................. 12
Ansluta projektorn........................................................................................12
Sätta på /stänga av projektorn.....................................................................13
Sätta på projektorn................................................................................................ 13
Stänga av projektorn............................................................................................. 14
Varningslampa...................................................................................................... 14
Justera den projicerade bilden.....................................................................15
Justera projektorhöjd............................................................................................ 15
Justera projektorns zoom/fokus............................................................................ 16
Justera storleken på den projicerade bilden......................................................... 16
Användarkontroller................................................................................ 17
Kontrollpanel & fjärrkontroll..........................................................................17
Skärmmenyer...............................................................................................20
Hur den används ................................................................................................. 20
Menyträd............................................................................................................... 21
Bild........................................................................................................................ 22
Visning.................................................................................................................. 28
Inställning. ............................................................................................................ 31
Options................................................................................................................. 34
Bilagor................................................................................................... 37
Problemlösning.............................................................................................37
Bildproblem .......................................................................................................... 37
Överbryggningsproblem ...................................................................................... 40
Indikatorlampa för projektorstatus ....................................................................... 40
Fjärrkontrollsproblem ........................................................................................... 42
Byta ut lampan.............................................................................................43
Kompatibilitetslägen.....................................................................................45
Takmonteringsinstallation.............................................................................47
Optoma Global Offices.................................................................................48
Lagstiftning & säkerhetsbestämmelser........................................................50
Svenska
Anmärkning om användningen
Säkerhetsinformation
Blixtsymbolen med ett pilhuvud inuti en likbent triangel är avsedd att
varna användaren för förekomst av oisolerad “farlig spänning” inuti
produkthöljet som kan vara tillräckligt stark för att utgöra en risk för
elstöt för personer.
Utropstecknet inom en likformig triangel är avsett att varna användaren
för förekomst av viktiga bruk- och underhålls (service)-anvisningar i
litteraturen som följer med apparaten.
VARNING: MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖT GENOM ATT INTE
UTSÄTTA PROJEKTORN FÖR REGN ELLER FUKT. FARLIGT HÖG SPÄNNING
FINNS INUTI HÖLJET. AVSTÅ FRÅN ATT ÖPPNA HÖLJET. HÄNVISA
SERVICE ENDAST TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Class B utstrålningsgränser
Den här apparaten Class B tillmötesgår alla krav från utrustningsförordningen från Canadian Interference-Causing.
Viktig säkerhetsanvisning
Svenska
1.Läs dessa instruktioner innan du börjar använda projektorn.
2.Spara dessa instruktioner för framtida referens.
3.Följ alla anvisningar.
4.Installera projektorn enligt tillverkarens instruktioner :
A. Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att
säkerställa tillförlitlig användning av projektorn och för att skydda den
mot överhettning, placera projektorn i en position och på en plats med
fullgod ventilation. T ex ska du avstå från att placera projektorn på en
säng, soffa, matta eller liknande yta, som kan tänkas blockera ventilationsöppningarna. Avstå från att placera på en instängd plats som t ex
en bokhylla eller ett skåp som förhindrar att luft kan cirkulera genom
dess ventilationsöppningar.
B. Använd inte den här projektorn i närheten av vatten eller
fukt. För att minska risken för elektrisk stöt ska du inte utsätta den här
produkten för regn eller fukt.
C. Avstå från att installera i närheten av värmekällor,som t
ex element, värmepannor, spishällar eller annan apparatur (inklusive
förstärkare) som producerar värme.
5.Rengör endast med en torr trasa.
6.Använd endast fästanordningar/tillbehör som har specificerats av tillverkaren, T.ex.:
7. Hänvisa all service till kvalificerad servicepersonal. Service krävs när
projektorn har skadats på något av följande sätt, T.ex.:
 När strömsladd eller kontakt är skadad.
 När vätska har spillts eller föremål ramlat ner i projektorn.
 När projektorn har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den
ska eller har tappats i marken.
Försök inte att serva den här projektorn själv. Att öppna eller ta bort
höljen kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Vänligen ring
Optoma för hänvisning till ett auktoriserat servicecenter i närheten av
dig.
8.Låt inga föremål eller vätska tränga in i projektorn eftersom de kan
komma i kontakt med farlig spänning eller delar som kan kortslutas och
som kan orsaka brand eller ge elektriska stötar.
9.Se projektorns hölje för säkerhetsrelaterade markeringar.
10. Projektorn får inte justeras eller repareras av någon förutom lämpligen
kvalificerad servicepersonal.
Anmärkning om användningen
Försiktighetsåtgärder
Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och
rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.
▀■ Varning- Titta inte in i projektorlinsen när lampan är tänd. Det
skarpa ljuset kan skada dina ögon.
▀■ Varning- Minska risken för brand eller elstöt genom att inte
utsätta denna produkt för regn eller fukt.
▀■ Varning- Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan
orsaka elektrisk stöt.
▀■ Varning- När du byter lampan, låt enheten svalna och följ alla
instruktioner för byte. Se sidorna 43-44.
▀■ Varning- Projektorn känner själv av lampans livstid.
Var noga med att byta ut lampan när den visar
varningsmeddelanden.
▀■ Varning- Använd funktionen “Lampåterställning” från
skärmens meny “Alternativ | Lampinställningar”
efter byte av lampmodul (se sidan 36).
▀■ Varning- När du stänger av projektorn, kontrollera att
kylningscykeln är slutförd innan du kopplar bort
strömmen. Ge projektorn 90 sekunder att svalna.
När lampan
når slutet på
sin livscykel
kommer
projektorn
inte att slås
på igen förrän
lampmodulen
har bytts ut.
Du byter lampa
genom att följa
procedurerna i
avsnittet “Byta
ut lampan” på
sidorna 43-44.
▀■ Varning- Använd inte linsskyddet då projektorn är igång.
▀■ Varning- När lampan närmar sig slutet av sin funktionstid,
visas meddelandet “Lampvarning: Lampan är
förbrukad.” på skärmen. Kontakta din lokala
återförsäljare eller servicecenter för att byta ut
lampan så snart som möjligt.
▀■ Varning- Minska risken för ögonskador genom att inte titta
rakt in i laserljuset på fjärrkontrollen och rikta heller
inte laserstrålen mot någon annans ögon. Denna
fjärrkontroll är utrustad med en klass II-laser som
avger strålning.
Svenska
Anmärkning om användningen
Gör:
Stäng av produkten innan rengöring.
Använd en mjuk trasa fuktad med milt rengöringsmedel för
att rengöra projektorhöljet.
Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte
kommer att användas under en längre period.
Gör inte så här:
B
lockera inte ventilationsspringorna och öppningarna på
enheten.
A
nvänd inte slipande rengöringsmedel, vax eller lösningsme-
del för att rengöra enheten.
Använd inte under följande förhållanden:
- I extremt varma, kalla eller fuktiga miljöer.
Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5 - 35°C
Relativ fuktighet är 5 - 35°C, 80% (Max.), icke-kon
Svenska
denserande
- I områden som är utsatta för mycket damm och smuts.
-I närheten av apparater som genererar ett starkt magnetiskt
fält.
- I direkt solljus.
Anmärkning om användningen
Varningar angående ögonsäkerhet
▀■ Undvik alltid att titta direkt in i projektorns stråle.
▀■ Stå så kort tid som möjligt rakt framför strålen. Håll så mycket
som möjligt ryggen vänd mot strålen.
▀■ En pekpinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika
för användaren att stå i strålen.
▀■ Var noga med att projektorer är placerade på så vis att de
inte döljer skärmen för publiken; detta försäkrar att när
presentatören tittar på publiken behöver denne inte titta in
i projektorlampan. Det bästa sättet för att uppnå detta är att
projektorn monteras i taket istället för att placeras på golvet
eller på ett bord.
▀■ När projektorn används i ett klassrum ska studenter
övervakas när de ombeds att peka ut någonting på skärmen.
▀■ För att minimera lampenergi som behövs ska fönster täckas
för att minska höjda ljusnivåer.
Svenska
Introduktion
Produktens kännetecken
Denna produkt är en 720p single chip 0,62” DLP®-projektor.
Speciella funktioner är:
 Ursprunglig 16:9 720p DLP® -teknologi
 HDMI & komponentsupport.
 Datorkompatibilitet:
Apple Macintosh, iMac och VESA Standard:
UXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA
 Videokompatibilitet:
■NTSC M/J, NTSC4.43
■PAL B/D/I/G/H, PAL M, PAL N
■SECAM B/D/G/K/L
■SDTV kompatibel (480i/p, 576i/p)
■HDTV kompatibel (720p, 1080i, 1080p)
 Automatisk källdetektering med användardefinierade
inställningar
 Full funktion IR r-fjärrkontroll med svart ljus.
 Användarvänlig flerspråkig skärmmeny HDMI stödjer
HDCP-funktion.
 Avancerad digital keystone-korrigering och högkvalitativ
omskalning av helskärm
 Användarvänlig kontrollpanel
 Macintosh och PC kompatibel
 TrueVividTM och Brilliant ColorTM Image -teknologi
Svenska
Introduktion
Översikt av förpackningen
Den här projektorn levereras med alla delar som
visas nedan. Kontrollera för att säkerställa att din
enhet är komplett. Kontakta omedelbart din återförsäljare om någonting saknas.
Beroende på
skillnader i applikationer för
varje land kan
en del områden
ha annorlunda
tillbehör.
Projektor med linsskydd
Strömsladd 1,8 m
RCA komponentkabel för
YPbPr 1,8m
S-Videokabel 1,8m (endast
tillgänglig i EMEA och
Asien)
VGA-kabel 1,8m
(Endast tillgänglig i
EMEA)
Komposit-Videokabel
1,8m (endast tillgänglig i
Asien och USA)
IR fjärrkontroll
2 x AAA-batterier
SCART RGB/S-Videoadapter
(Endast tillgänglig i EMEA)
Dokumentation :
Bruksanvisning

Garantikort

Snabbstartkort

Svenska
Introduktion
Produktöversikt
Huvudenhet
1
2
3
4
6
5
8
7
9
1.
2.
3.
4.
5.
Svenska
Kontrollpanel
Zoom
Fokus
Zoomlins
IR-mottagare
6.
7.
8.
9.
Hissknapp
Anslutningsportar
Strömsockel
Luta justeringsfot
Introduktion
Kontrollpanel
10
9
6
5
4
8
7
3
2
1
1. Enter
2. Meny
3. Ström
4. AV-ljudavstängning
5. Källa
6. Re-Synk
7. Fyra riktningsvalknappar
8. Temperaturlysdiod
9 Lamplysdiod
10. Ström-LED
Svenska
Introduktion
Anslutningsportar
1
2
3
4
5
6
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Svenska
10
S-Video ingångskontakt
VGA/SCART/Komponent ingångskontakt
Komponent-video ingångskontakt
Komposit-Video ingångskontakt
HDMI-kontakt
Servicekontakt
+12V Trigger fördröjningskontakt
KensingtonTM -låsport
Strömsockel
7
8
Introduktion
Fjärrkontroll
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sätta på/stänga
Läge
16:9
Ursprunglig
Kontrast
Menyformat
Enter
Fyra riktningsvalknappar
9. Re-Synk
10. D-Subkälla
11. Videokälla
12. YPbPr -källa
13. HDMI -källa
14. Källa
15. EdgeMask
16. Ljusstyrka
17. LBX
18. 4:3
19. Överskanning
20. V. keystone
21. S-video-källa
22. Källås
19
20
2
18
3
17
4
16
5
15
6
7
8
14
9
13
10
12
11
22
21
11
Svenska
Installation
Ansluta till videokällor
VGA, DVI
S-Video utgång
Video utgång
3
2
5
4
Beroende på
skillnader i applikationer för
varje land kan
en del områden
ha annorlunda
tillbehör.
7
6
1
DVD-spelare, Set-topbox,
HDTV-mottagare
1................................................................................................................Strömsladd
2.............................................................. S-videosladd (endast EMEA och Asien)
3.................................................................................... VGA-kabel (endast EMEA)
4.......................................................................... RCA komponentkabel för YPbPr
5....................................................Kompositvideokabel (Endast Asien och USA)
6............................................................................. HDMI -kabel (valfritt tillbehör)
7..................................................................................USB Cable (valfritt tillbehör)
Svenska
12
Installation
Sätta på /stänga av projektorn
Sätta på projektorn
1. Öppna linsluckan. 
2. Var noga med att strömkabeln och signalkabeln är ordentligt
anslutna. Strömlampan blir Röd.
3. Sätt på lampan genom att trycka på knappen “Power/Standby” antingen ovanpå projektorn eller på fjärrkontrollen.
Strömlampan blinkar grön.
Startbilden kommer att visas inom ung. 10 sekunder. Första
gången du använder projektorn kan du välja det språk du
föredrar från snabbmenyn efter uppstartsskärmen.
4. Sätt på din källa (dator, notebookdator, videospelare, etc.).
Projektorn känner automatiskt av källan.
Om skärmen visar “No Signal” (Ingen signa) ska du kotnrollera så
att signalkablarna är anslutna ordentligt.
Om du ansluter flera källor samtidigt, tryck på knappen “Source”
(källa) på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att växla mellan
dem ingångarna.
Strömlampa
2
Stäng först av
projektorn och
sedan signalkällorna.
1
Ström
Linsskydd
13
Svenska
Installation
Stänga av projektorn
1. Tryck på knappen “Ström” för att släcka projektorlampan,
ett meddelande visas på projektorns skärm.
2. Tryck en gång till på knappen “Ström” för att bekräfta, i
annat fall försvinner meddelandet efter 5 sekunder.
När du trycker en andra gång på knappen “Ström”, visar
systemet tidsnedräkningen på skärmen.
3. Kylfläktarna fortsätter att gå i ungefär 10 sekunder till i
kylningscykeln. När ström LED lyser rött har projektorn
helt och hållet gått över i standbyläge.
Om du vill sätta på projektorn igen måste du vänta tills dess
att projektorn helt och hållet har avslutat sin avkylningscykel
och gått in i standbyläge. I beredskapsläge, tryck helt enkelt på
knappen “Ström” för att starta om projektorn.
4. Koppla från strömsladden från det elektriska uttaget och
från projektorn.
5. Sätt inte på projektorn direkt efter att en session har varit
igång.
Varningslampa
 När lampan “LAMP” lyser rött betyder det att det är problem med lampan. Kontakta din lokala återförsäljare eller
servicecenter. Se sidorna 48-49.
 När indikatorn “TEMP” blir röd, anger det att projektorn är
överhettad. Projektorn kommer att stängas av automatiskt.
Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen
efter att den har svalnat. Om problemet kvarstår ska du
kontakta din lokala återförsäljare eller ditt servicecenter. Se sidorna 48-49.
 När indikatorn “POWER (STRÖM) ” blinkar röd, anger det
ett fläktfel. Kontakta din lokala återförsäljare eller servicecenter. Se sidorna 48-49.
Svenska
14
Installation
Justera den projicerade bilden
Justera projektorhöjd
Projektorn är utrustad med höjdjusteringsfötter för
justering av höjd på bilden.
För att lyfta bilden:
1. Tryck på lyftknappen .
2. Höj bilden till önskad höjdvinkel , släpp sedan knappen
för att låsa höjdjusteringsfötterna på plats.
3.Använd skruven i fötterna  för att finjustera visningsvinkeln.
För att sänka bilden:
1. Tryck på hissknappen.
2.Sänk bilden och släpp sedan knappen för att låsa hissfoten
i position
3.Använd skruven i fötterna  för att finjustera visningsvinkeln.
1
Hissknapp
3
Luta justeringfot
2
Lyftfot
15
Svenska
Installation
Justera projektorns zoom/fokus
Du kan röra på zoomspaken för att zooma in eller ut. Du
fokuserar bilden genom att vrida på fokusringen tills bilden är
skarp. Projektorn fokuserar på avstånd från 1,2 till 12,0 meter.
Zoomring
Fokusring
Justera storleken på den projicerade bilden
Vy uppifrån
Skärm
Skärm (B)
Höjd
Projiceringsavstånd (D)
Skärm
Dia
go
n
al
Bredd
Skärm (H)
Offset (Hd)
Projiceringsavstånd (D)
Diagonal längd
(tum) storlek på
16:9-skärm
50
60
70
80
90
100
120
150
200
300
Skärmstorlek B X H (16:9)
1,11
1,33
1,55
1,77
1,99
2,21
2,66
3,22
4,42
6,64
(m)
0,62
0,75
0,87
1,00
1,12
1,25
1,49
1,87
2,49
3,74
(fot)
3,63
4,36
5,08
5,81
6,54
7,26
8,72
10,57
14,53
21,79
2,04
2,45
2,86
3,27
3,68
4,09
4,90
6,13
8,17
12,26
Projiceringsavstånd (D)
(m)
(fot)
Vid
Tele
Vid
Tele
1,72
2,06
2,40
2,75
3,09
3,43
4,12
5,15
6,86
10,29
1,88
2,26
2,63
3,01
3,39
3,76
4,52
5,65
7,53
11,29
Denna graf är endast för användarens referenser.
Svenska
16
5,64
6,76
7,87
9,02
10,14
11,25
13,52
16,90
22,51
33,76
6,17
7,41
8,63
9,88
11,12
12,34
14,83
18,54
24,71
37,04
Offset (Hd)
(m)
0,12
0,14
0,17
0,19
0,21
0,24
0,28
0,35
0,47
0,71
(fot)
0,39
0,47
0,54
0,62
0,70
0,78
0,93
1,16
1,55
2,33
Användarkontroller
Kontrollpanel & fjärrkontroll
Det finns två sätt att kontrollera funktionerna: Fjärrkontroll
och kontrollpanel.
Kontrollpanel
Använda Kontrollpanelen
Power (Ström)
Se avsnittet “Sätta på/stänga av projektorn” på
sidorna 13-14.
Menu (Meny)
Tryck på “Meny” för att öppna skärmmenyn
(OSD). Du avslutar OSD-menyn genom att trycka
en gång till på “Meny”.
Enter
Bekräfta ditt menyval.
AV Mute
(AV-ljudavstängning) Sätter på/stänger tillfälligt av ljud och bild.
Source (Källa)
Tryck “Källa” för att välja en ingångssignal.
Re-Sync
(Re-Synk)
Synkroniserar automatiskt projektorn till ingångskällan.
Fyra riktningsvalknappar
Använd
för att välja punkter eller för att
göra ändringar till ditt val.
Strömlysdiod
Indikerar projektorns status.
Lamplysdiod
Indikerar projektorlampans status.
Temperaturlysdiod
Indikerar projektorns temperaturstatus.
17
Svenska
Användarkontroller
Using the Remote Control
Fjärrkontroll
Svenska
18
Ström
Titta i avsnittet “Sätta på/stänga av projektorn” på sidorna 13-14.
Läge
Välj visningsläge från Bio, Ljus, TV, Foto
och Användare.
16:9
Skala bilden till en 16:9 aspect ratio.
Ursprunglig
Ingångskällan visas utan skalning.
Kontrast
Kontrollera skillnaden mellan de ljusaste
och mörkaste delarna i bilden.
Meny
Tryck på “Meny” för att öppna skärmmenyn (OSD). Du avslutar OSDmenyn genom
att trycka en gång till på “Meny”.
Re-Sync
(Re-Synk)
Synkroniserar automatiskt projektorn till
ingångskällan.
D-Sub
Tryck “D-Sub” för att välja D-Sub (15 pin)
–kontaktkälla.
Video
Tryck ”Video” för att välja Kompositvideokälla. Denna funktion är endast tillgänglig när projektorn är ansluten till en video
med en Y-typ av kabel.
Källås
Välj automatisk igenkänning av alla kontaktportar eller lås aktuell kontaktport.
S-Video
Tryck på “S-Video” för att välja Svideokälla.
YPbPr
Tryck “YPbPr” för att välja Komponentvideokälla.
HDMI
Tryck “HDMI” för att välja källa från
HDMI-kontakt.
Source
(Källa)
Tryck “Källa ” för att välja ingångssignalkälla vid nästa terminal.
Användarkontroller
Överskanning
Maska av ett antal pixlar på var siga
av bilden som visas. Använd den här
funktionen för att justera i händelse av
att bildkällan råkar ha brus i någon av
kanterna på bilden som visas.
Ljusstyrka
Justerar bildens ljusstyrka.
Letter-Box
Aktivera visningen av letterbox-icke
anamorfiskt förstärkta filmen i helskärmsbredd. Del av den ursprungliga bilden
kommer att gå förlorad om bildens aspect
ratio är mindre än 1,78:1.
4:3
Skala bilden till en 4:3 aspect ratio.
Zoom
Zooma in eller ut projektorn.
V. Keystone
Justera bildstörningen vertikalt och gör
bilden mer kvadratisk.
Fyra
riktningsvalknappar
Använd
för att välja punkter
eller för att göra ändringar till ditt val.
Enter
Bekräfta ditt menyval.
Fjärrkontroll
19
Svenska
Användarkontroller
Skärmmenyer
Projekton har flerspråkig skärmmeny som gör det möjligt
för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal
inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.
Hur den används
1. Du öppnar OSD-menyn genom att trycka på “Meny” på fjärrkontrollen eller projektorn.
2 När OSD-menyn visas, använd knapparna
för att välja ön-
skad post på huvudmenyn. När du ska väljer på en speciell sida,
eller knappen ”Enter” för att öppna undermenyn.
tryck på
3. Använd knapparna
för att välja önskad post och justera
inställningarna med knappen
.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt
beskrivning ovan.
5. Tryck “Enter” för att bekräfta och skärmen återgår till huvudmenyn.
6. Du avslutar genom att trycka på “Meny” igen. Skärmmenyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.
Huvudmeny
Undermeny
Svenska
20
Inställning
Användarkontroller
Menyträd
%,/'
%LOGO¦JH
.RQWUDVW
%LR/MXVVWDUN)RWR79$QY¦QGDUH
/MXVVW\UND
)¦UJ
)¦UJWRQ
6N¦USD
,QVW¦OOQLQJ
/MXVVW\UND_,QVW¦OOQLQJ
/MXVP¦WWQDG
)LOP9LGHR*UDILN3&
%ULOOLDQW&RORUറ
7UXH9LYLGറ
%LOG_,QVW¦OOQLQJ_5*%*DLQ%LDV
,PDJH$,
3§$Y
)¦UJWHPSHUDWXU
9DUP0HGHO.DOO
$QVOXWHQN¦OOD
5*%*DLQ%LDV
)¦UJRPI§QJ
+'0,9*$.RPSRQHQW69LGHR9LGHR
$XWR5*%<&E&U
*DLQ5¸G
*DLQ*U¸Q
*DLQ%O§
5¸G%LDV
*U¸Q%LDV
%O§%LDV
‡WHUVW¦OO
9,61,1*
)RUPDW
/%;1DWLYH
˜YHUVNDQQLQJ
(GJH0DVN
)O\WWDELOG+
)O\WWDELOG9
9NH\VWRQH
3&O¦JH
1RUPDO%UHG
6XSHU:LGH
$Y3§$XWR
,167†//1,1*
6SU§N
(QJOLVK'HXWVFK)UDQ©DLV,WDOLDQR(VSD³RO3RUWXJX¬V
3ROVNL1HGHUODQGV̷͚͑͘͘͏͐6XRPL6YHQVND
1RUVN'DQVNˢ˨˨ˤ˪˦˧˙0DJ\DU ÎHģWLQD 亰⇢₼㠖
僐浣₼㠖㡴㦻崭뼑霢꽩ࡷࡎ࡙᧒ᥱᦎᦫ
3URMHNWLRQ
*Signalen stöds
endast av VGA och
komponentsignal.
0HQ\SODWV
6LJQDO
,167†//1,1*_6,*1$/
)DV
7UDFNLQJ
+SRVLWLRQ
9SRVLWLRQ
237,216
.¦OO§V
3§$Y
+¸JDOWLWXG
3§$Y
'¸OMLQIRUPDWLRQ
3§$Y
.QDSSVDWVO§V
3§$Y
%DNJUXQGVI¦UJ
6YDUW%O§
,QVW¦OOQLQJ
/DPSLQVW¦OOQLQJDU
‡WHUVW¦OO
$/7(51$7,9_$9$1&(5$7
$/7(51$7,9_/$03,167†//1,1*$5
1HM-D
$XWR3RZHU2IIPLQ
6RYWLPHU
/DPSWLPPDU
/DPSS§PLQQHOVH
3§$Y
/MXVVWDUNWO¦JH
67'/MXVVWDUN
/DPS§WHUVW¦OOQLQJ
1HM-D
21
Svenska
Användarkontroller
Bild
Bild läge
Det finns många fabriksinställningar som är optimerade för olika
typer av bilder.
“Bild läge -->TV”
stödjer automatiskt “Överskanning” med steg
“4” som standard.
Bio: För hemmabio.
Ljusstark: Max. ljusstyrka från PC-ingång.
Foto: Bästa färgåtergivningen
TV: För TV.
Användare: Memorisera användarens egna inställningar.
Kontrast
Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och
mörkaste partierna i bilden. Justering av kontrast ändrar andelen
svart och vitt i bilden.
Tryck på för att minska kontrasten.
Tryck på för att öka kontrasten.
Ljusstyrka
Justerar bildens ljusstyrka.
Tryck på
Tryck på
Svenska
22
för att göra bilden mörkare.
för att göra bilden ljusare.
Användarkontroller
Bild
Färg
“Färgmättnad”
och “Färgton”
funktionerna
stöds endast under videokällan.
Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
Tryck på
Tryck på
Färgton
för att minska mängden färg i bilden.
för att öka mängden färg i bilden.
Justerar färgbalansen för rött och grönt.
Tryck på
Tryck på
Skärpa
för att öka mängden grönt i bilden.
för att öka mängden rött i bilden.
Justerar bildens skärpa.
Tryck på
Tryck på
för att minska skärpan.
för att öka skärpan.
23
Svenska
Användarkontroller
Ljusstyrka |
Inställning
Ljusmättnad
Detta låter dig välja en degamma-tabell som har finjusterats för att
skapa den bästa bildkvaliteten för ingången.
Film: För hemmabio.
Video: För video- eller TV-källa.
Grafik: För bildkälla.
PC: För PC- eller datorkälla.
Brilliant Color™
Det här justerbara alternativet använder en ny färgbearbetningsalgoritm- och systemnivåförbättring för att möjliggöra högre
ljusstyrka samtidigt som det erbjuder mer äkta och levande färger
i bilden. Justeringsintervallet är från “0” till “10”. Om du vill ha en
mer förbättrad bild justerar du mot den maximala inställningen.
För en mjukare, mer naturlig bild justerar du mot minimuminställningen.
TrueVivid™
Det här justerbara alternativet använder en ny färg-processalgoritm och förstärkning för att aktivera bildens livfullhet så att
den ökas märkbart.
Svenska
24
Användarkontroller
Ljusstyrka |
Inställning
Image AI
Bild AI förbättrar kontrasten på bilden genom att optimera ljusstyrkan av lampan i enlighet med bildens innehåll.
På: Den dynamiska bildprestandahanteraren är aktiv för att
tillförsäkra dig största njutning från att titta på en film dynamiskt med de mörkaste detaljerna synliga, livfulla och ljusa
bilder hela vägen.
Av: Den dynamiska bildprestandahanteraren är i standby.
Färgtemperatur
Justerar färgtemperaturen. Med kall temperature ser skärmen kallare ut, med varm temperature ser skärmen varmare ut.
25
Svenska
Användarkontroller
Ljusstyrka |
Inställning
Ansluten källa
Aktiverar ingångskällor. Tryck på “ ” till nästa meny enligt
eller
för att välja. Tryck på “Enter”
nedan, och använd sedan
för att slutföra valet. Projektorn kommer inte att söka efter ingångar som är avmarkerade.
Svenska
26
Användarkontroller
Ljusstyrka |
Inställning
RGB Gain/Bias
Tryck
i nästa meny enligt nedan och använd sedan
eller
för att välja alternativ. Använd eller
för att välja Röd, Grön
eller blå för ljusstyrka (Gain) och kontrast (Bias).
Färgomfång
Välj en lämplig färgmatristyp från RGB eller YPbPr.
27
Svenska
Användarkontroller
Visning
Format
Använd den här funktionen för att välja önskad bildkvot.
4:3: Detta format är för 4x3-ingångskällor som inte är utökade
för widescreen-TV.
16:9: Detta format är för 16x9-ingångskällor, som t ex HDTV
och DVD utökad för widescreen-TV.
LBX: Det här formatet är för icke-16x9, letterboxkälla och för
användare som använder extern 16x9-objektiv för att visa 2,35:1
aspect ratio med hjälp av full upplösning.
Native: Det här formatet visar den ursprungliga bilden utan
skalning.
: Visningsyta
: Bildyta
Ingångssignal
Visning på skärm
4 : 3 format
or
16 : 9 format
LBX format
Svenska
28
Användarkontroller
Visning
Detaljinformation om LBX-läge:
1. En del Letter-Box DVD-innehåll är inte förbättrad för 16x9-TV
vilket innebär att bilden inte kommer att visas på ett korrekt
sätt i visningen 16:9. Du kan använda 4:3 –läget för att se korrekt info. Men om innehållet av sig självt inte är 4:3 kommer
svarta fält att visas runt bilden i en 16:9-visning. För den
sortens innehåll kan du använda LBX-läget för att fylla upp
bilden i 16x9-skärmen så mycket som möjligt.
2. Om du använder ett externt 16x9-objektiv kommer det här LBX
–läget också göra det möjligt för dig att titta på ett 2,35:1 –innehåll (inräknat Anamorphic DVD och HDTV-filmkälla) som
stödjer anamorfisk bredd som är förstärkt för 16x9-skärm i en
bred 2,35:1 -bild.
I så fall visas inga svarta fält och lampans fulla kraft och vertikala
upplösning används helt och hållet för en maximal åskådareffekt.
Överskanning
Överskanningsfunktionen tar bort bruset i en videobild. Du kan
överskanna bilden för att dölja videokodningsbrus i kanten av
videokällan.
EdgeMask
Tryck på för att minska en bilds storlek.
Tryck på för att förstora en bild på projiceringsskärmen.
Flytta bild H.
Flyttar den projicerade bilden horisontellt.
29
Svenska
Användarkontroller
Visning
Flytta bild V.
Flyttar den projicerade bilden vertikalt.
V. keystone
Tryck på
eller
för att justera bildförvrängning vertikalt och få
en mer fyrkantig bild.
PC-läge
Det här läget är bara för användning när projektorenheten används
med en PC-signal eller en analogkontakt.
“SuperWide“ är
“Av“ som standard.
H
ur du använder
“SuperWide”
Bred
: Om din PC-utgång har en upplösning för wide screenformat måste du välja den här inställningen.
1
. Använd en 2.0:- skärm som kommer
från Optoma
2. Aktivera funktionen SuperWide
till Auto
3. Använd zoomringen ovanpå projektorn för att passa
in bildens bredd till
skärmens bredd.
Exempel på widescreen-upplösningar är: 1280 x 720 / 1920 x
1080.
Normal: Om din PC-utgång är en normal (4:3) upplösning
måste du välja den här inställningen.
Exempel på normala upplösningar är: 640 x 480 / 800 x 600 /
1024 x 768 / 1152 x 864 / 1280 x 1024 / 1400 x 1050.
* Alla upplösningar som stöds är listade på sidorna 45-46.
SuperWide
Av: F ormatet kan väljas som din önskade aspect ratio inröknat
4:3, 16:9, LBX och Ursprunglig.
På: Formatet kan bara väljas 4:3 och 16:9.
Auto: För att lösa skillnaderna mellan filmformat kan alternativet behålla formatet i samma omfattning.
Svenska
30
Användarkontroller
Inställning
Språk
Välj den flerspråkiga OSD-menyn. Tryck på
eller
till under-
menyn, och använd sedan
eller
för att välja önskat språk.
Tryck på “Enter” för att slutföra valet.
31
Svenska
Användarkontroller
Inställning
Projektion

Skrivbord-fram
Fabriksinställningen.

Skrivbord-bak
När du väljer den här funktionen vänder projektorn på bilden
så att du kan projicera från bakom en genomskinlig skärm.

Front-tak

Bakre-tak
När du väljer den här funktionen vänder projektorn bilden upp
och ner för takmonterad projicering.
När du väljer den här funktionen vänder projektorn på bilden
och vänder den samtidigt upp och ner. Du kan projicera från
bakom en genomskinlig skärm med en takmonterad projektor
Menyplats
Välj menyplacering på visningsskärmen.
Svenska
32
Användarkontroller
Inställning | Signal
Fas
*“Signal” stöds endast av VGA(RGB)
och komponentsignal.
N
är komponentsignalen är 480i
eller 576i, stöds
inte “Fas” eller
“Tracking”.
Ändra visningsdatafrekvensen för att matcha frekvensen på din
dators graikkort. När du upplever en vertikal, flimrande linje
använder du den här funktionen för att ändra.
Tracking
Synkronisera signaltimingen på skärmen med grafikkortet. Om
du upplever en ostadig eller flimrande bild använder du den här
funktionen för att korrigera det.
H. position
Tryck på för att flytta bilden åt vänster.
Tryck på för att flytta bilden till höger.
V. position
Tryck på
Tryck på
för att flytta bilden nedåt.
för att flytta bilden uppåt.
33
Svenska
Användarkontroller
Options
Källås
På: Projektorn söker efter specificerad anslutningsport.
Av: P rojektorn söker efter andra signaler om den aktuella
ingångssignalen tappas bort.
Hög altitud
Välj “På” för att aktivera läget för hög altitud. Hanterar fläktarna i
full hastighet utan avbrott för att möjliggöra lämplig avkylning av
projektorn på hög höjd.
Dölj information
På: Välj “På” för att dölja sökmeddelandet.
Av: Välj “Av” för att visa sökmeddelandet.
Knappsatslås
När funktionen för knappsatslås är på, är kontrollpanelen låst men
projektorn kan fortfarande användas med hjälp av fjärrkontrollen.
Om du vill annullera denna funktion, används fjärrkontrollen eller
tryck på “Enter” på kontrollpanelen i 7 sekunder för att stänga av
den.
Bakgrundsfärg
Använd denna funktion för att visa en “Blå” eller “Svart” skärm
när ingen signal är tillgänglig.
Återställ
Tryck
till nästa meny och välj sedan “Ja” för att återställa visningsparametrarna på alla menyer till fabriksinställningen.
Svenska
34
Användarkontroller
Alternativ |
Avancerat
Auto Power Off (min)
Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern
startar när ingen signal skickas till projektorn. Sedan stänger projektorn automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).
Sov timer
Ställer in intervall för nedräkningstimer. Timern sätter igång,
med eller utan signalingång. Sedan stänger projektorn automatiskt av då insomningstimerns nedräkning är slutförd.
35
Svenska
Användarkontroller
Alternativ |
Lampinställningar
Lamptimmar
Visar projektionstid.
Lamppåminnelse
Välj den här funktionen för att visa eller dölja varningsmeddelandet när meddelandet om lampbyte har visats. Meddelandet
visas 30 timmar före rekommenderat lampbyte.
Ljusstarkt läge
STD: Välj “STD” för att dimma projektorlampan, vilket minskar
strömförbrukningen och förlänger lampans livstid med upp till
130 %.
Ljusstark: Välj “Ljusstark” för att öka ljusstyrkan.
Lampåterställning
Återställer räknaren av lampans brinntid efter att lampan har bytts ut.
Svenska
36
Bilagor
Problemslöning
Om du upplever problem med din projektor ska
du titta i följande information. Om ett problem
kvarstår ska du ta kontakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter.
(Se sidorna 48-49 för detaljer.)
Bildproblem
Ingen bild syns på skärmen.
Var noga med att alla kablar och strömkontakter är korrekt och
säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet ”Installation”.
Se till att stiften på stickkontakten inte är böjda eller sönder.
Kontrollera om projektionslampan har installerats säkert. Se avsnittet “Byta ut lampan”.
Försäkra dig om att du har tagit bort linsskyddet och att projektorn
är påslagen.
Delvis, rullande eller oriktig visad bild.
Tryck på “Re-synk” på fjärrkontrollen.
 Om du använder en PC:
För Windows 95, 98, 2000, XP:
1. Öppna ikonen “Den här datorn”, mappen “Kontrollpanelen”
och dubbelklicka sedan på ikonen “Visning”.
2. Välj fliken “Inställningar”.
3. Kontrollera att din skärmupplösning är lägre än eller lika med
UXGA (1600 x 1200).
4. Klicka på knappen ”Avancerade egenskaper”.
Om projektorn fortfarande inte visar hela bilden kommer du också
att behöva ändra skärmvisningen du använder. Se följande steg.
5. Kontrollera att din skärmupplösning är lägre än eller lika med
UXGA (1600 x 1200).
37
Svenska
Bilagor
6. Välj knappen “Ändra” under fliken “Bildskärm”.
7. Klicka på “Visa alla enheter”. Härnäst väljer du “Standard
skärmtyper” i SP-rutan och väljer den upplösning du behöver i
rutan “Modeller”.
8. Kontrollera att din skärmupplösning är lägre än eller lika med
UXGA (1600 x 1200).
 Om du använder en bärbar dator:
1. Först följer du stegen ovan för att justera datorns upplösning.
2. Tryck för att växla utgångsinställningar. Exempel: [Fn]+[F4]
Compaq  Dell  Gateway 
IBM  [Fn]+[F4]
[Fn]+[F8]
[Fn]+[F4]
[Fn]+[F7]
Hewlett

Packard NEC  Toshiba  [Fn]+[F4]
[Fn]+[F3]
[Fn]+[F5]
Mac Apple:
systempreferens  Visning  arrangemang  spegelvisning
 Om du upplever svårigheter i att ändra upplösning eller om skärmen blockeras, startar du om all utrustning, inklusive projektorn.
Skärmen på den bärbara datorn visar ingen presentation.
Om du använder en bärbar dator:
Vissa bärbara datorer kan inaktivera sina egna skärmar när
en andra visningsenhet används. Var och en har olika sätt
att återaktiveras på. Se datorns dokumentation för utförlig
information.
Bilden är instabil eller flimrar.
Använd “Tracking” för att rätta till det. Se sidan 33 för mer
information.
Ändra skärmens färginställning på din dator.
Bilden har en vertikal, flimrande linje.
Använd “Fas” för att göra en justering. Se sidan 33 för mer infor-
mation.
Kontrollera
och omkonfigurera visningsläget på ditt grafikkort för

att göra det kompatibelt med projektorn.
Svenska
38
Bilagor
Bilden är oskarp
 Se till att linsluckan är öppen.
 Justera fokusringen på projektorlinsen.
 Se till att projektionsskärmen ligger mellan det nödvändiga
avståndet 1,2 till 12,0 meter från projektorn. Se sidan 17.
Bilden är uttänjd när en 16:9-DVD-titel visas.
När du spelar upp anamorfisk DVD eller 16:9 DVD, visar projektorn den bästa bilden i formatet 16: 9 på projektorsidan.
Om du spelar en DVD-titel i 4:3-format ska du ändra formatet till
4:3 i projektor-OSD.
Om bilden fortfarande är uttänjd måste du också justera bildkvoten genom följande:
 Ställ in visningsformatet till bildkvoten 16:9 (vid) på din DVDspelare.
Bilden är för liten eller för stor.
 Justera zoomringen ovanpå projektorn.
 Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
 Tryck på [Menu] på fjärrkontrollen eller projektorpanelen, gå till
“Visning  Format” och pröva de olika inställningarna.
Bilden har sneda sidor
 Om möjligt flyttar du på projektorn så att den är centrerad på
skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen.
 Tryck på [Keystone +/-] knappen tills sidorna är vertikala på
fjärkontrollen.
Bilden är felvänd.
Användning av
Keystone rekommenderas inte.
 Välj “Inställning  Projektion” på OSD-menyn och justera projektionsriktningen.
39
Svenska
Bilagor
Överbryggningsproblem
Projektorn svarar inte på kontrollerna.
 Om möjligt ska du stänga av projektorn och koppla från strömsladden, samt vänta minst 60 sekunder innan strömmen ansluts igen.
Lampan brinner ut eller avger ett poppande ljud.
När lampan når slutet av sin livslängd kommer den att brinna ut
och avge ett högt poppande ljud. Om detta inträffar kommer inte
projektorn att slås på igen förrän lampmodulen har bytts ut. Du
byter lampa genom att följa procedurerna i avsnittet “Byta ut lampan” på sidorna 43-44.
Indikatorlampa för projektorstatus
Indikatorlampmeddelande
Message
Power/Standby
LED
Temp
LED
Lamp
LED
(Grön/Röd)
(Röd)
(Röd)
Standbyläge (strömsladd ansluten)
Röd
Ström på (uppvärmning)
Blinkar grön
Lampan tänds
Grön
Fel (överhettning)
Blinkar
Fel (fläktfel)
(1 sek på, 1 sek av)
Fel (fel på lampa)
Lyser stadigt 
Svenska
40
Släckt 
Bilagor
Meddelandepåminnelser
 Fel på fläkten:
 Temperaturvarning:
 Byta ut lampan:
 Utanför visningsintervall:
41
Svenska
Bilagor
Fjärrkontrollsproblem
Om fjärrkontrollen inte fungerar
 Kontrollera att fjärrkontrollens användningsvinkel är cirka ±22,5°.
 Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen
och projektorn. Flytta till en plats högst 6 m från projektorn.
 Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
 Kontrollera om batterierna är urladdade. Om så är fallet byter du
ut svaga batterier i fjärrkontrollen.
Svenska
42
Bilagor
Byta ut lampan
Projektorn känner automatiskt av lampans livslängd. När
lampans livslängd håller på att ta slut kommer du att få ett
varningsmeddelande.
När du ser det här meddelandet ska du kontakta din lokala
återförsäljare eller servicecenter för att byta ut lampan så snart
som möjligt. Var noga med att projektorn har svalnat i minst
30 minuter innan du byter lampa.
Varning: Om projektorn är takmonterad ska du vara försiktig
när du öppnar åtkomstpanelen till lampan. Du rekommenderas att bära skyddsglasögon om du ska byta lampa i en
takmonterad projektor. “Var försiktig så att inga lösa föremål
faller ut från projektorn.”
Varning: Lamputrymmet kan vara varmt! Låt projektorn
svalna innan du byter lampa!
Varning: För att minska risken för personskada ska du inte
tappa lampmodulen eller vidröra lampan. Lampan kan gå
sönder och orsaka skada om den tappas.
43
Svenska
Bilagor
1
2
3
4
Procedur för byte av lampa:
1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på ”Ström” knappen.
2. Låt projektorn svalna i minst 30 minuter.
3. Koppla ur strömsladden.
4. Använd en skruvmejsel för att skruva loss de 2 skruvarna från höljet och
skjut sedan upp och ta bort höljet. 
5. Använd en skruvmejsel och lossa de 2 skruvarna från lampmodulen. 
6. Tryck upp lamphandtaget. 
7. Dra ut och ta bort lampmodulen. 
För att byta ut lampmodulen gör du föregående steg i omvänd ordning.
8. Slå på projektorn och gör en “Lampåterställning” efter att lampmodulen
har bytts ut.
Lampåterställning: ( i)Tryck på “Menu”  (ii)Välj “Options”  (iii)Välj
“Lampinställningar”  (iv)Välj “Lampåterställning” 
(v)Välj “Ja”.
Svenska
44
Bilagor
Kompatibilitetslägen
Modes
Resolution
V.Frekvens
(Hz)
Analog
Digital
VGA
640 x 350
70


640 x 350
85


640 x 400
85


640 x 480
60


640 x 480
72


640 x 480
75


640 x 480
85


720 x 400
70


720 x 400
85


800 x 600
56


800 x 600
60


800 x 600
72


800 x 600
75


SVGA
XGA
SXGA
800 x 600
85


1024 x 768
60


1024 x 768
70


1024 x 768
75


1024 x 768
85


1152 x 864
70


1152 x 864
75


1152 x 864
85


1280 x 1024
60


1280 x 1024
75


1280 x 1024
85


SXGA+
1400 x 1050
60


UXGA
1600 x 1200
60


Vid
1280 x 720
60


1280 x 720
50


1920 x 1080
60


1920 x 1080
24


1920 x 1080
50


45
Svenska
Bilagor
Kompatibilitetslägen
Modes
Resolution
V.Frekvens
(Hz)
Analog
Digital
Power Book G4
640 x 480
60


640 x 480
72


640 x 480
75


640 x 480
85


800 x 600
60


800 x 600
75


Power G4
iMAC
Svenska
46
800 x 600
85


1024 x 768
60


1024 x 768
70


1024 x 768
75


1024 x 768
85


1280 x 768
60


1280 x 768
70


1280 x 720
60


1280 x 1024
60


1280 x 1024
75


1400 x 1050
60


1600 x 1200
60


640 x 480
72


640 x 480
75


640 x 480
85


800 x 600
60


800 x 600
75


800 x 600
85


1024 x 768
60


1024 x 768
70


1024 x 768
75


1024 x 768
85


1280 x 768
60


1280 x 1024
60


1280 x 1024
75


1600 x 1200
60


1024 x 768
60


Bilagor
Takmonteringsinstallation
1. För att förhindra skada på din projektor ska du använda
Optomas rekommenderade takmonteringspaket för
installation.
2. Om du vill använda en tredje parts takmonteringstillbehör ska du kontrollera att skruvarna som används för att
fästa en montering vid projektorn tillmötesgår följande
specifikationer:
som resultat från en
inkorrekt installation kommer
att göra garantin
ogiltig.
Varning:
1. Om du köper en
takmontering från
en annan tillverkare
ska du kontrollera
att det är minst 10
cm avstånd mellan
bottenhöljet av projektorn och taket.
2. Undvik att placera
projektorn i närheten
av värmekällor som t
ex luftkonditionering
och pannor, då den
kan överhettas och
stängas av automatiskt.
 Skruvtyp: M3
 Max. skruvlängd: 10 mm
 Min. skruvlängd: 7,5 mm
Max. / Min,
Observera att skada 47
Svenska
Bilagor
Optoma Global Offices
För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor.
USA
715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA www.optomausa.com
Tel : 408-383-3700 (English/French)
Fax : 408-383-3702
Service : [email protected]
Kanada
5630 Kennedy Road, Mississauga,
ON, L4Z 2A9, Canada Tel : 905-361-2582
www.optoma.ca
Fax : 905-361-2581
Europa
42 Caxton Way, The Watford Business Park
Watford, Hertfordshire,
WD18 8QZ, UK
Tel : +44 (0) 1923 691 800
www.optoma.eu Fax : +44 (0) 1923 691 888
Service Tel : +44 (0)1923 691865
Service : [email protected]
Frankrike
Bâtiment E Tel.: +33 1 41 46 12 20
81-83 avenue Edouard Vaillant Fax : +33 1 41 46 94 35
92100 Boulogne Billancourt, France Service : [email protected]
Spanien
Paseo de la Castellana 135 7 Planta Madrid, Spain Tyskland
Werftstrasse 25 D40549 Düsseldorf, Germany Skandinavien
Grev Wedels Plass 2 3015 Drammen Norway Latinamerika
Svenska
48
715 Sycamore Drive Milpitas, CA 95035, USA
www.optoma.com.br
Tel.: +34 91 790 67 01
+34 91 790 67 02
Fax : + 34 91 790 68 69
Tel : +49 (0) 211 506 6670
Fax : +49 (0) 211 506 66799
Service : [email protected]
Tel : +47 32 26 89 90
Fax : +47 32 83 78 98
Service : [email protected]
Tel : 408-383-3700
Fax : 408-383-3702
www.optoma.com.mx
Bilagor
Korean
WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, Tel : +82+2+34430004
seoul,135-815, KOREA
Fax : +82+2+34430005
Japanese
東京都足立区綾瀬3-25-18
オーエス本社ビル
サポートセンター:0120-46-5040
Taiwan
5F., No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipei Taiwan 231, R.O.C.
www.optoma.com.tw
E-mail : [email protected]
www.os-worldwide.com
Tel : +886-2-2218-2360
Fax : +886-2-2218-2313
Service : [email protected]
asia.optoma.com
Hong Kong
Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong Kina
5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China
Tel : +852-2396-8968
Fax : +852-2370-1222
www.optoma.com.hk
Tel : +86-21-62947376
Fax : +86-21-62947375
www.optoma.com.cn
49
Svenska
Bilagor
Lagstiftning &
säkerhetsbestämmelser
Denna bilaga listar allmänna meddelanden för din projektor.
FCC-meddelande
Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna
för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:
s bestämmelser. Dessa gränser är utformade för att
tillhandahålla rimligt skydd mot skadlig interferens vid
installation i bostadsmiljö. Denna enhet alstrar, använder och
kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras
och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka
skadliga störningar på radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti för att inte interferens
förekommer i en enskild installation. Om denna enhet skulle
orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket
kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas
användaren att försöka komma till rätta med interferensen
genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
• Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
• Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
• Anslut enheten till en annan strömkrets än den som
mottagaren är ansluten till.
• Rådfråga din återförsäljare eller en behörig radio/TVtekniker.
Meddelande: Skärmade sladdar
Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras
med skärmade sladdar för att upprätthålla efterlevnad
med FCC-bestämmelser.
Försiktighet
Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen
godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens
befogenhet, vilket stöds av Federal Communications
Commission, att använda denna enhet.
Svenska
50
Bilagor
Användningsförhållanden
Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna
Användningen är underkastad följande två omständigheter:
1.Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2.Denna enhet måste acceptera all mottagen interferens,
inklusive interferens som kan orsaka bristfällig funktion.
Meddelande: Kanadensiska användare
Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs
canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme
NMB-003 du Canada.
Deklaration om efterlevnad för EU-länder
• EMC-direktiv 89/336/EEC (inklusive ändringar)
• Lågspänningsdirektivet 73/23/EEC
(ändrat av 93/68/EEC)
• R & TTE-direktivet 1999/EC (om enheten har RFfunktion)
Instruktioner för kassering
Kasta inte denna elektroniska enhet i
hushållssoporna. För att minimera utsläpp och
säkerställa att den globala miljön skyddas ber
vi dig att återvinna enheten.
51
Svenska