W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST
Digital projektor
Hemmabioserien
Användarhandbok
Innehåll
Viktiga säkerhetsinstruktioner.....3
Översikt............................................6
Förpackningens innehåll .......................... 6
Byta batterier i fjärrkontrollen.............. 7
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd....... 7
Projektorns funktioner............................ 9
Projektorns utsida ..................................10
Kontroller och funktioner....................11
Kontrollpanel................................................ 11
Fjärrkontroll.................................................. 12
Installera projektorn ................... 13
Välja placering..........................................13
Ställa in önskad storlek på den
projicerade bilden...................................14
Hur du avgör projektorns placering för
en given skärmstorlek................................. 14
Hur du avgör rekommenderad
skärmstorlek för ett givet avstånd........... 14
Projektionsmått............................................ 15
Ansluta med videoutrustning.... 19
Förberedelser ............................................... 19
Ansluta HDMI-enheter............................... 19
Ansluta komponentvideoenheter ............ 20
Ansluta S-video eller videoenheter ......... 20
Ansluta en dator .......................................... 21
Använda projektorn.................... 22
Sätta på projektorn ................................22
Välja en ingångskälla ...............................23
Finjustera bildstorlek och skärpa........23
Använda menyerna.................................24
Säkra projektorn.....................................24
Använda ett säkerhetskabellås.................. 24
Använda lösenordsfunktionen .................. 25
Justera den projicerade bilden.............27
Justera projiceringsvinkeln ........................ 27
Korrigera bildskevhet ................................. 27
Använda lägena förinställning och
användare .................................................28
2
Innehåll
Finjustering av bildkvalitet.................... 29
Kontroller av avancerad bildkvalitet.. 30
Justera ljudet ........................................... 33
Välja bildförhållande............................... 33
Förstora och söka efter detaljer ........ 35
Användning vid hög höjd ...................... 35
Se på 3D-innehåll ................................... 36
Anpassa projektorns menyvisning...... 37
Låsa kontrolltangenter.......................... 37
Stänga av projektorn ............................. 37
Skärmmenyer (OSD)............................. 38
Ytterligare information ...............44
Skötsel ...................................................... 44
Information om lampan ........................ 45
Ta reda på lamptimmar...............................45
Förlängt lampliv.............................................45
Tidpunkt för byte av lampa ........................46
Byta lampa......................................................46
Indikatorer............................................... 49
Felsökning ................................................ 51
Specifikationer ........................................ 52
Information om garanti och
copyright ........................................60
Tack för att du har köpt denna videoprojektor med hög kvalitet från BenQ! Den har utformats för att ge
dig en trivsam hemmabioupplevelse. För bästa resultat, läs igenom denna manual noggrant eftersom det
är din guide till kontrollmenyerna och hanteringen.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
Projektorn är utformad och testad att uppfylla de senaste normerna för säkerhet för
informationstekniska enheter. För att försäkra säkert bruk av denna produkt är det dock viktigt att följa
de instruktioner som nämns i denna manual och som är märkta på produkten.
1. Läs den här handboken innan du använder projektorn. 4. Placera inte projektorn i någon av följande
miljöer:
Förvara handboken på ett säkert ställe för framtida
referens.
- i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen.
Tillåt minst 50 cm fritt utrymme från väggar
och fritt luftflöde runt projektorn;
- platser där temperaturerna kan blir väldigt
höga, såsom inuti en bil med alla fönster
stängda;
- platser med väldigt hög luftfuktighet,
mycket damm eller cigarettrök kan
förorena optiska komponenter, förkorta
2. Placera alltid projektorn på en plan, horisontal yta vid
projektorns livslängd och göra skärmen
användning.
mörk;
- Placera inte projektorn på en ostabil vagn, ställ eller
bord då den kan falla och skadas;
- Placera inte lättantändliga ämnen när projektorn;
- Använd inte projektorn om den lutar mer än
10 grader åt vänster eller höger eller mer än 15
grader framåt eller bakåt.
3. Förvara inte projektorn på högkant. Om du gör det
kan den välta, vilket kan vålla kroppsskada eller andra
skador.
- platser nära brandlarm;
- platser med en omgivande temperatur över
35°C/95°F;
- platser som ligger högre än 1500 meter/
4920 fot över havsnivå.
4920 9840 fot
Viktiga säkerhetsinstruktioner
3
5. Blockera inte ventilationshålen när projektorn är
igång (gäller även i standby-läge):
9. Titta aldrig rakt in i projektorns lins medan den
används. Din syn kan skadas.
- Täck inte över projektorn med något föremål;
- Placera inte projektorn på en filt, säng eller
annan mjuk yta.
10. Du bör inte använda projektorlampan längre än
6. I områden där nätspänningen varierar med
angiven livslängd. Om du använder lampan längre
±10 volt bör du ansluta projektorn via en
spänningsstabilisator, ett överspänningsskydd eller
än den angivna livslängden finns det en viss risk att
en enhet för strömförsörjning utan avbrott (UPS).
den exploderar.
7. Kliv inte på projektorn och placera inte några
föremål ovanpå den.
11. Lampan blir mycket varm när projektorn används.
Låt projektorn kylas av under cirka 45 minuter
innan du tar bort lampmonteringen för att byta
lampa.
12. Med den här projektorn kan du visa omvända
8. Placera inte vätska i närheten av projektorn.
bilder för takmontering. Använd endast BenQ:s
Garantin upphävs om du spiller vätska i
takmonteringssats för montering.
projektorn. Om projektorn blir blöt drar du ut
sladden ur vägguttaget och ringer till BenQ för att
få den reparerad.
4
Viktiga säkerhetsinstruktioner
13. Försök aldrig byta lampmonteringen förrän
projektorn har svalnat och du har dragit ut
nätsladden ur vägguttaget.
Fuktkondens
14. Projektorn får endast lämnas in till en kvalificerad
tekniker när den behöver servas eller repareras.
Undvik flyktiga vätskor
15. Försök inte plocka isär projektorn. På insidan
finns högspänning som är livsfarlig om du råkar
beröra ledande delar. Den enda komponent som
kan servas av användaren är lampan som har en
egen löstagbar lucka. Se sidan 46.
Du får inte på några villkor lossa eller ta bort
några andra höljen. Servicearbete får endast
utföras av därtill kvalificerad servicepersonal.
Använd aldrig projektorn direkt efter att du flyttat
den från en kall plats till en varm plats. När
projektorn exponeras för en sådan
temperaturförändring, kan fukt kondenseras på de
kritiska inre delarna. För att förhindra projektorn
från möjlig skada, ska den inte används på minst
2 timmar när det förekommer en plötslig
temperaturförändring.
Använd inte flyktiga vätskor, t.ex. insektsmedel
eller vissa sorters rengöringsmedel, nära
projektorn. Låt inte gummi- eller plastprodukter
vidröra projektorn under en längre tid. De
kommer att lämna märken på ytan. Se till att följa
säkerhetsinstruktionerna för rengöringsprodukten
om du gör rent med ett kemiskt behandlat tyg.
Kassering
Denna produkt innehåller följande material som är
skadliga för människokroppen och miljön.
•
Bly, som finns i lödmetall.
•
Kvicksilver, som används i lampan.
För att kassera produkten eller använda lampor,
rådfråga din lokala miljömyndighet för regler.
Meddelande
Behåll originalförpackningen för eventuella framtida
transporter. Om du måste packa ner din projektor
efter användning, justerar du projektorlinsen till en
lämplig position, sätter på linsdynan runt linsen och
fäster samman linsdynan och projektordynan för att
förhindra skada vid transportering.
Viktiga säkerhetsinstruktioner
5
Översikt
Förpackningens innehåll
Packa försiktigt upp innehållet och kontrollera att nedanstående finns i förpackningen. Vissa artiklar finns
eventuellt inte tillgängliga beroende på var du köpt den. Hör med inköpsstället.
En del tillbehör kan variera från plats till plats.
Garantisedeln medföljer bara i vissa områden. Du kan få mer information av din återförsäljare.
W750
W770ST
Projektor
6
Garantisedel
Cd-skiva med
användarhandbok
VGA-kabel
Bärväska (endast W770ST)
Översikt
Fjärrkontroll
Batterier
Snabbstartsguide
Nätsladd
Byta batterier i fjärrkontrollen
1. Öppna batteriluckan genom att vända fjärrkontrollen upp och ned, trycka ned luckan vid
fingerförsänkningen och skjuta upp i pilens riktning som bilden visar. Luckan skjuts av.
2. Ta bort de gamla batterierna (om det satt några i) och sätt in två nya AAA-batterier. Lägg märke till
batteripolerna, som det finns instruktioner för i botten av batterifacket. Positiv pol (+) ska kopplas till
positiv och negativ pol (-) till negativ.
3. Sätt tillbaka luckan genom att rikta in den mot facket och skjuta tillbaka den i läge. När du hör ett
klickljud sitter den på plats.
•
Låt aldrig fjärrkontrollen och batterierna ligga i varma eller fuktiga miljöer, som kök, badrum, bastu,
solarium eller i stängda bilar.
•
Byt endast ut batteriet mot den typ eller motsvarande typ av batteri som rekommenderats av
batteritillverkaren.
•
Släng de använda batterierna i enlighet med batteritillverkarens instruktioner och med lokala miljö- och
återvinningsföreskrifter.
•
Kasta aldrig batterierna i öppen eld. Det finns risk att det kan explodera.
•
Om batterierna är slut eller om du inte kommer att använda fjärrkontrollen på länge tar du ut
batterierna för att förhindra batteriläckage som kan skada fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollens effektiva räckvidd
Du måste hålla fjärrkontrollen i en vinkel inom 30 graders vinkel från projektorns IR-sensor(er) för att
den ska fungera. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn/sensorerna bör inte överstiga 8 meter
(~ 26 fot).
Kontrollera att det inte finns någonting mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn/sensorerna på projektorn
som kan blockera den infraröda strålen.
•
Kontrollera projektorn från framsidan
Cir
ka
+15
•
Kontrollera projektorn från baksidan
Cir
ka
°
+15
°
Montera projektorn i taket
Eftersom vi vill att du ska ha mycket nöje av din BenQ-projektor vill vi ta upp följande säkerhetsfråga för
att undvika skada på personer och egendom.
Om du tänker montera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder en takmonteringssats
från BenQ och att du noga kontrollerar att den är ordentligt och säkert fastsatt.
Översikt
7
Om du använder en takmonteringssats av annat märke än BenQ finns det en risk att projektorn kan ramla
ned från taket pga. olämplig fastsättning med fel mått eller skruvlängd.
Du kan köpa en takmonteringssats av märket BenQ från samma handlare som sålde dig din BenQprojektor. BenQ rekommenderar även att du anskaffar ett separat kensingtonlås med säkerhetskabel och
fäster det i fästet för kensingtonlås på projektorn och till takmonteringsfästets bottenplatta. Detta
fungerar då även som en hållare för projektorn om den skulle lossna från takfästet.
8
Översikt
Projektorns funktioner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hög bildkvalitet
Projektorn ger utmärkt bildkvalitet på grund av dess höga upplösning, utmärka hemmabioljusstyrka,
extremt hög kontrast, återgivning i livfull färg och rik gråskala.
Hög ljusstyrka
Projektorn har extremt hög ljusstyrka som möjliggör enastående bildkvalitet i omgivande
ljusförhållanden och utklassar projektorer av standardtyp.
Livfull färgåtergivning
Projektorn har ett färghjul i 6 segment för att producera verklighetstroget färgdjup och -skala som är
ouppnåeligt med färghjul med färre segment.
Rik gråskala
När du tittar i mörka miljöer ger den automatiska gammakontrollen en utmärkt gråskala som avslöjar
detaljer i skuggor och på natten eller mörka scener.
Brett utbud av ingångar och videoformat
Projektorn stöder ett brett urval av ingångar för anslutning till din video och PC, inklusive
komponentvideo, S-video och kompositvideo, samt dubbla HDMI-ingångar, PC och utgångsutlösare
för anslutning till automatiserad skärm och system för omgivningsljus.
3D-funktion
Om du vill se 3D-filmer, videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup
via HDMI.
Inbyggda högtalare
Inbyggd(a) högtalare som ger blandat monoljud när en ljudingång är inkopplad.
Kort kastförhållande (W770ST)
Projektionens låga kastförhållande ger en bildkvalitet i 1080p med ett kortare projiceringsavstånd.
SmartEco
Tekniken SmartEco™ minskar lampans strömförbrukning med upp till 70 % beroende på innehållets
ljusstyrkenivå när läget SmartEco är valt.
Översikt
9
Projektorns utsida
Framsida och övresida
W750
1
2
3
6
7
8
4
9
5
10
W770ST
1
2
3
6
7
8
4
9
5
10
Baksida och undersida
Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 19 för
mer information om anslutning.
11 12 11
13
14 15 16 17 18 19
20
21
22
23
23
10
Översikt
23
1. Kontrollpanel (se "Kontrollpanel" på
sidan 11 för detaljer.)
2. Lamphölje
3. Ventilation (varmluftsutblås)
4. Justeringsknapp
5. Linsskydd
6. Fokus- och zoomningsring
7. Ventilation (kalluftsintag)
8. Högtalargaller
9. Främre IR-sensor
10. Projektorlins
11. HDMI-portar
12. Bakre IR-sensor
13. Komponentvideoingångar (RCA)
giltiga videosignaler är Y/PB/PR eller
Y/CB/CR
14. Mini-USB-port
(Används vid underhåll)
15. Insignalsuttag för RGB (dator)/
komponentvideo (YPbPr/YCbCr)
16. RS-232-kontrollport
Används som gränssnitt mot en dator
eller ett system för hembiostyrning/
automatisering.
17. S-videoingång (mini-DIN med 4 stift)
Kompositvideoingång (RCA)
18. Ljud- (L/R) ingångsuttag
19. Ljudingångsuttag
Ljudutgångsuttag
20. Anslutning för nätsladd
21. Kensingtonlås
22. Fot för justering bak
23. Takmonteringshål
Kontroller och funktioner
Kontrollpanel
W750
1
2
8
9
10
11
3
4
5
6
7
4
12
13
14
W770ST
1
2
8
9
10
11
3
4
5
6
7
4
12
13
14
6. MODE/ENTER
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ.
Aktiverar det valda menyalternativet på
skärmvisningsmenyn.
7. ECO BLANK
Används för att göra skärmen tom.
8. LAMP (LAMPindikator)
Anger lampans status. Tänds eller blinkar när
det är problem med lampan.
9. TEMPeraturvarningslampa
Lyser rött eller blinkar om projektorn blir för
varm.
10. POWER (POWER-indikatorlampa)
Tänds eller blinkar när projektorn är i gång.
11. AUTO
Använder automatiskt bästa
uppdateringsfrekvens för den bild som visas.
12.
13.
STRÖM
Slår av och på vänteläget på projektorn.
Höger/
Höjer projektorns ljudvolym.
1. Fokusring
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
Justerar den projicerade bildens skärpa.
knapparna #4, #5 och #13 som
2. Zoomring
riktningsknappar för att välja menyalternativ
Justerar bildstorleken.
och göra justeringar.
3. MENU/EXIT
14. SOURCE
Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna
Fältet för val av källa visas.
avslutas och sparas och föregående skärm visas
igen.
4. Knapparna Keystone/pil) ( / upp,
/ ned)
Manuell korrigering av bildförvrängning som
uppstår på grund av projiceringsvinkeln.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
knapparna #4, #5 och #13 som
riktningsknappar för att välja menyalternativ
och göra justeringar.
5.
Vänster/
Sänker projektorns ljudvolym.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
knapparna #4, #5 och #13 som
riktningsknappar för att välja menyalternativ
och göra justeringar.
Översikt
11
Fjärrkontroll
8. SmartEco
Fältet för val av lampläge visas. (Normal/
2
ekonomiläge/SmartEco)
7
13
3
9. Aspect
14
4
Väljer det bildförhållande som ska användas för
5
visning.
15
6
10.
Digital
Zoom (+, -)
7
16
8
Förstorar eller förminskar den projicerade
bilden.
9
10
11.
Knappar
för justering av bildkvalitet
17
11
(Brightness,
Contrast, Color, Tint)
18
Visar inställningsribban för justering av lämpliga
19
20
värden av bildkvalitet.
21
12
12. 3D Setting
Ange 3D-inställningar direkt.
13. AUTO
STRÖM
Använder automatiskt bästa
Slår av och på vänteläget på projektorn.
uppdateringsfrekvens för den bild som visas.
Info
14.
Höger
Visar information om projektorns status.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
MENU/EXIT
knapparna #4, #7 och #14 som
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
Aktiverar skärmmenyn. Menyinställningarna
göra justeringar.
avslutas och sparas och föregående skärm visas
15. SOURCE
igen.
Vänster
Fältet för val av källa visas.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda 16. Volume +/knapparna #4, #7 och #14 som
Justerar ljudnivån.
riktningsknappar för att välja menyalternativ och 17. Mute
göra justeringar.
Slår av och på projektorns ljud.
MODE/ENTER
18. Freeze
Väljer ett tillgängligt bildinställningsalternativ.
Fryser den projicerade bilden.
Aktiverar det valda menyalternativet på
19. Test
skärmvisningsmenyn.
Visar testmönstret.
ECO BLANK
20. CC
Används för att göra skärmen tom.
Visar videotermbeskrivning på skärmen för den
Knapparna Keystone/pil) ( / upp,
som har nedsatt hörsel.
/ ned)
21. 3D Invert
Manuell korrigering av bildförvrängning som
Används för att slå av och på
uppstår på grund av projiceringsvinkeln.
inverteringsfunktionen.
När skärmmenyn är aktiverad kan du använda
knapparna #4, #7 och #14 som
riktningsknappar för att välja menyalternativ och
göra justeringar.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
Översikt
Installera projektorn
Välja placering
Projektorn är utformad för att installeras på något av följande fyra sätt.
Det är du själv eller storleken och formen på rummet som avgör vilken installation du väljer. Tänk på
skärmens storlek och placering, var det finns ett lämpligt eluttag samt avståndet mellan projektorn och
övrig utrustning.
1. Fram:
3. Bak:
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på t.ex. ett bord framför skärmen. Det
här är den vanligaste placeringen, och den gör att
det går snabbt att installera och plocka undan
projektorn.
Om du väljer den här placeringen ställer du
projektorn på t.ex. ett bord bakom skärmen.
Då behöver du en särskild skärm för
bakprojicering.
*Ställ in Bak efter att du har satt på projektorn.
2. Takmont. fram.:
4. Takmont. bakom:
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket framför skärmen.
Om du väljer den här placeringen är projektorn
fäst i taket, bakom skärmen.
Om du vill fästa projektorn i taket kan du köpa en För den här installationen behöver du en särskild
takmonteringssats från BenQ hos en återförsäljare. skärm för bakprojicering och en takmonteringssats
från BenQ.
*Ställ in Takmont. fram. efter att du har satt på
projektorn.
*Ställ in Takmont. bakom efter att du har satt på
projektorn.
*För att ställa in projektorposition:
1.
Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på
menyn markeras.
2.
Tryck på
/
för att markera Projektorplacering och tryck på
/
/
tills SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel-
tills korrekt position är vald.
Installera projektorn
13
Ställa in önskad storlek på den projicerade bilden
Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorlinsen och skärmen,
zoominställningen och videoformatet.
Projektorn bör alltid placeras horisontalt (t.ex. platt på ett bord) och vinkelrätt (90° rät vinkel) mot
skärmen. Detta förhindrar att bilden blir skev från vinklad projektion (eller projektion mot en vinklad
yta). Om projektorn är monterad i taket, måste den monteras uppochner.
Om projektorn flyttas längre bort från skärmen ökar den projekterade bildens storlek och den vertikala
förskjutningen ökar också proportionerligt.
När du avgör var du ska placera skärm och projektor måste du beakta både den projekterade
bildstorleken och den vertikala förskjutningen, som är proportionerlig till projektionsavståndet.
Hur du avgör projektorns placering för en given skärmstorlek
1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3?
2. Gå till tabellen och hitta den skärmstorlek som ligger närmast din egen i den vänstra kolumnen med
namnet "Skärmdimensioner". När du hittat ditt värde söker du till höger på samma rad och hittar
motsvarande genomsnittliga avstånd till skärmen i kolumnen benämnd "Medel" Detta är
projiceringsavståndet.
3. Välj projektorns exakta position baserat på skärmens position och den justerbara linsförskjutningen.
<Exempel>
W750: Om du har en 120-tums skärm med bildförhållandet 4:3, se "Skärmens bildförhållande är 4:3 och
den projicerade bilden är också 16:9". Det genomsnittliga projiceringsavståndet är 3512 mm.
Hur du avgör rekommenderad skärmstorlek för ett givet avstånd
Du kan använda den här metoden om du har köpt projektorn och skulle vilja veta vilken skärmstorlek
som skulle passa för ditt rum.
Den maximala skärmstorleken begränsas av det fysiska utrymmet i rummet.
1. Hur avgör du om din skärm har bildförhållandet 16:9 eller 4:3?
2. Mät upp avståndet mellan projektorn och den plats du vill ha skärmen. Detta är projiceringsavståndet.
3. Titta i tabellen och hitta det närmast överensstämmande avståndet för medelavstånd till skärmen i
kolumnen "Medel". Kontrollera att ditt uppmätta avstånd också är inom de minsta och maximala
avstånden som är listade på medelavståndets vardera sida.
4. Använd det här värdet och titta till vänster på samma rad så hittar du motsvarande skärmdiagonal.
Detta är den projicerade bildens storlek när projektorn är på det avståndet.
<Exempel>
W750: Om du exempelvis har en skärm med bildförhållandet 16:9 och det uppmätta
projiceringsavståndet är 4500 mm, se "Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är
också 16:9". Det närmaste värdet i kolumnen "Medel" är 4464 mm. Om du tittar till höger på raden ser
du att du behöver en skärm på 140 tum.
Om du kontrollerar de minsta och maximala projiceringsavstånden i kolumnerna "Projiceringsavstånd
<D> [mm]" på sidan 15 ser du att det uppmätta projiceringsavståndet på 4500 mm passar även för
skärmarna på 130 och 150 tum. Projektorn kan justeras (med zoomverktyget) till att visa olika
skärmstorlekar på det projiceringsavståndet. Var medveten om att dessa olika skärmstorlekar har olika
förskjutningsvärden.
Om du placerar projektorn i en annan position (än den rekommenderade) måste du luta den uppåt eller
nedåt för att centrera bilden på skärmen. I sådana situationer uppstår bildförvrängning. Korrigera
förvrängningen med hjälp av keystone-funktionen. Se "Korrigera bildskevhet" på sidan 27 för mer
information.
14
Installera projektorn
Projektionsmått
Installera en skärm med bildförhållandet 16:9
Takmontering
Installation på golvet
<B>
<A>
<F>
<C>
<F>: Skärm
<D>
<E>
<B>
<A>
<G>
<E>
<G>
<D>
<F>
<C>
<F>: Skärm
<G>: Linsens mitt
<G>: Linsens mitt
W750
Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Diagonalt
<A>
[tum (mm)]
Höjd
<B>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Bredd
<C>
[mm]
Min. avstånd
(med max.
zoom)
Medel
Max. avstånd
(med min.
zoom)
Vertikal
förskjutning
<E> [mm]
50 (1270)
623
1107
1449
1594
1739
53
60 (1524)
747
1328
1739
1913
2087
64
70 (1778)
872
1550
2029
2232
2435
74
80 (2032)
996
1771
2319
2551
2783
85
90 (2286)
1121
1992
2609
2870
3130
95
100 (2540)
1245
2214
2899
3188
3478
106
110 (2794)
1370
2435
3188
3507
3826
116
120 (3048)
1494
2657
3478
3826
4174
127
130 (3302)
1619
2878
3768
4145
4522
138
140 (3556)
1743
3099
4058
4464
4870
148
150 (3810)
1868
3321
4348
4783
5217
159
160 (4064)
1992
3542
4638
5101
5565
169
170 (4318)
2117
3763
4928
5420
5913
180
180 (4572)
2241
3985
5217
5739
6261
191
190 (4826)
2366
4206
5507
6058
6609
201
200 (5080)
2491
4428
5797
6377
6957
212
210 (5334)
2615
4649
6087
6696
7304
222
220 (5588)
2740
4870
6377
7014
7652
233
230 (5842)
2864
5092
6667
7333
8000
243
240 (6096)
2989
5313
6957
7652
8348
254
250 (6350)
3113
5535
7246
7971
8696
265
260 (6604)
3238
5756
7536
8290
9043
275
270 (6858)
3362
5977
7826
8609
9391
286
280 (7112)
3487
6199
8116
8928
9739
296
290 (7366)
3611
6420
8406
9246
10087
307
300 (7620)
3736
6641
8696
9565
10435
318
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
Installera projektorn
15
W770ST
Skärmens bildförhållande är 16:9 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Diagonalt
<A>
[tum (mm)]
Höjd
<B>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Bredd
<C>
[mm]
Min. avstånd
(med max.
zoom)
Medel
Max. avstånd
(med min.
zoom)
Vertikal
förskjutning
<E> [mm]
40 (1016)
498
886
640
704
768
50 (1270)
623
1107
800
880
960
37
47
60 (1524)
747
1328
960
1056
1152
56
70 (1778)
872
1550
1120
1232
1344
65
80 (2032)
996
1771
1280
1408
1536
75
90 (2286)
1121
1992
1440
1584
1728
84
100 (2540)
1245
2214
1600
1760
1920
93
110 (2794)
1370
2435
1760
1936
2112
103
120 (3048)
1494
2657
1920
2112
2304
112
130 (3302)
1619
2878
2080
2288
2496
121
140 (3556)
1743
3099
2240
2464
2688
131
150 (3810)
1868
3321
2400
2640
2880
140
160 (4064)
1992
3542
2560
2816
3072
149
170 (4318)
2117
3763
2720
2992
3264
159
180 (4572)
2241
3985
2880
3168
3456
168
190 (4826)
2366
4206
3040
3344
3648
177
200 (5080)
2491
4428
3200
3520
3840
187
210 (5334)
2615
4649
3360
3696
4032
196
220 (5588)
2740
4870
3520
3872
4224
205
230 (5842)
2864
5092
3680
4048
4416
215
240 (6096)
2989
5313
3840
4224
4608
224
250 (6350)
3113
5535
4000
4400
4800
233
260 (6604)
3238
5756
4160
4576
4992
243
270 (6858)
3362
5977
4320
4752
5184
252
280 (7112)
3487
6199
4480
4928
5376
262
290 (7366)
3611
6420
4640
5104
5568
271
300 (7620)
3736
6641
4800
5280
5760
280
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
16
Installera projektorn
Installera en skärm med bildförhållandet 4:3
Takmontering
Installation på golvet
<A>
<H>
<A>
<B>
<H>
<F>
<D>
<E>
<G>
<G>
<F>
<C>
<B>
<C>
<E>
<D>
<F>: Skärm
<G>: Linsens mitt
W750
Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Diagonalt
Höjd
<A>
<B>
[tum (mm)] [mm]
Bredd
<C>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Min. avstånd
(med max. Medel
zoom)
Lägsta/
Bildens
högsta
Max. avstånd
höjd <H>
linsposition
(med min.
[mm]
<E> [mm]
zoom)
50 (1270)
762
1016
1330
1463
1596
49
572
60 (1524)
914
1219
1596
1756
1916
58
686
70 (1778)
1067
1422
1862
2049
2235
68
800
80 (2032)
1219
1626
2128
2341
2554
78
914
90 (2286)
1372
1829
2394
2634
2873
87
1029
100 (2540)
1524
2032
2661
2927
3193
97
1143
110 (2794)
1676
2235
2927
3219
3512
107
1257
120 (3048)
1829
2438
3193
3512
3831
117
1372
130 (3302)
1981
2642
3459
3805
4150
126
1486
140 (3556)
2134
2845
3725
4097
4470
136
1600
150 (3810)
2286
3048
3991
4390
4789
146
1715
160 (4064)
2438
3251
4257
4683
5108
155
1829
170 (4318)
2591
3454
4523
4975
5427
165
1943
180 (4572)
2743
3658
4789
5268
5747
175
2057
190 (4826)
2896
3861
5055
5560
6066
185
2172
200 (5080)
3048
4064
5321
5853
6385
194
2286
210 (5334)
3200
4267
5587
6146
6705
204
2400
220 (5588)
3353
4470
5853
6438
7024
214
2515
230 (5842)
3505
4674
6119
6731
7343
223
2629
240 (6096)
3658
4877
6385
7024
7662
233
2743
250 (6350)
3810
5080
6651
7316
7982
243
2858
260 (6604)
3962
5283
6917
7609
8301
253
2972
270 (6858)
4115
5486
7183
7902
8620
262
3086
280 (7112)
4267
5690
7449
8194
8939
272
3200
290 (7366)
4420
5893
7715
8487
9259
282
3315
300 (7620)
4572
6096
7982
8780
9578
291
3429
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
Installera projektorn
17
W770ST
Skärmens bildförhållande är 4:3 och den projicerade bilden är också 16:9
Skärmdimensioner
Diagonalt
Höjd
<A>
<B>
[tum (mm)] [mm]
Bredd
<C>
[mm]
Projiceringsavstånd <D> [mm]
Min. avstånd
(med max. Medel
zoom)
Lägsta/
Bildens
högsta
Max. avstånd linsposition höjd <H>
(med min.
[mm]
<E>
zoom)
[mm]
45 (1143)
686
914
661
727
793
39
514
50 (1270)
762
1016
734
808
881
43
572
60 (1524)
914
1219
881
969
1057
51
686
70 (1778)
1067
1422
1028
1131
1234
60
800
80 (2032)
1219
1626
1175
1292
1410
69
914
90 (2286)
1372
1829
1322
1454
1586
77
1029
100 (2540)
1524
2032
1469
1615
1762
86
1143
110 (2794)
1676
2235
1615
1777
1939
94
1257
120 (3048)
1829
2438
1762
1939
2115
103
1372
130 (3302)
1981
2642
1909
2100
2291
111
1486
140 (3556)
2134
2845
2056
2262
2467
120
1600
150 (3810)
2286
3048
2203
2423
2643
129
1715
160 (4064)
2438
3251
2350
2585
2820
137
1829
170 (4318)
2591
3454
2497
2746
2996
146
1943
180 (4572)
2743
3658
2643
2908
3172
154
2057
190 (4826)
2896
3861
2790
3069
3348
163
2172
200 (5080)
3048
4064
2937
3231
3525
171
2286
210 (5334)
3200
4267
3084
3392
3701
180
2400
220 (5588)
3353
4470
3231
3554
3877
189
2515
230 (5842)
3505
4674
3378
3716
4053
197
2629
240 (6096)
3658
4877
3525
3877
4230
206
2743
250 (6350)
3810
5080
3672
4039
4406
214
2858
260 (6604)
3962
5283
3818
4200
4582
223
2972
270 (6858)
4115
5486
3965
4362
4758
231
3086
280 (7112)
4267
5690
4112
4523
4935
240
3200
290 (7366)
4420
5893
4259
4685
5111
249
3315
300 (7620)
4572
6096
4406
4846
5287
257
3429
Siffrorna ovan är ungefärliga och kan skilja sig något från de verkliga mätvärdena. Endast rekommenderade
skärmstorlekar är listade. Kontakta din återförsäljare för assistans om din skärmstorlek inte finns med i
tabellen ovan.
18
Installera projektorn
Ansluta med videoutrustning
Du kan ansluta projektorn till alla sorters videoutrustning, t.ex. en videobandspelare, dvd-spelare, Bluray-spelare, digital mottagare, kabel eller satellitdekoder, tv-spelkonsol eller digitalkamera. Du kan även
ansluta den till en stationär eller bärbar dator eller ett Apple Macintosh-system. Det räcker om du
kopplar projektorn till källenheten med ett av alternativen, men de olika alternativen har olika bildkvalitet.
Den metod du väljer kommer antagligen att bero på möjligheten att matcha terminalerna på projektorn
och videokällan enligt vad som beskrivs nedan:
Uttagets
namn
Uttagets utseende
Referens
Bildkvalitet
HDMI
"Ansluta HDMI-enheter" på sidan 19
Bäst
Komponentvideo
"Ansluta komponentvideoenheter" på
sidan 20
Bättre
S-Video
"Ansluta S-video eller videoenheter" på
sidan 20
God
Video
"Ansluta S-video eller videoenheter" på
sidan 20
Normal
"Ansluta en dator" på sidan 21
Bättre
PC (D-SUB)
Förberedelser
När du ansluter en signalkälla till projektorn måste du se till att:
1. stänga av all utrustning innan du gör några anslutningar.
2. Använd endast rätt sorts kablar till respektive källa med lämplig kontakt.
3. Se till att alla kabelkontakter sitter ordentligt i utrustningsuttagen.
Observera att alla kablar som visas i följande anslutningsdiagram inte levereras med projektorn (se
"Förpackningens innehåll" på sidan 6 för information). De flesta kablar finns att köpa i butiker som säljer
elektronikutrustning.
Ansluta HDMI-enheter
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) har stöd för okomprimerad dataöverföring mellan
kompatibla enheter, t.ex. DTV-mottagare, DVD-spelare, Blu-ray-spelare och visningen sker med hjälp av
en enda kabel. Den har en ren digital bild och rent ljud. Använd en HDMI-kabel när du gör anslutningar
mellan projektorn och HDMI-enheter.
HDMI-enhet: Dvd-spelare, digitalmottagare osv.
Läs "HDMI-inställningar" på sidan 42 för
att försäkra dig om att du väljer rätt sorts
ingångskälla för HDMI-signalen.
HDMI-kabel
Ansluta med videoutrustning
19
Ansluta komponentvideoenheter
Se till att matcha motsvarande färger mellan kablarna och terminalerna. Komponentvideokontakter av
RCA-typ är avsedda för utgående anslutning till videovisningsenheter. Du bör också ansluta den separata
ljudkabeln till en passande ljudförstärkare.
AV-utrustning: Dvd-spelare,
digitalmottagare osv.
Från
ljudingångskontakter
Till
ljudingångskontakter
Komponentvideokabel
Ansluta S-video eller videoenheter
Du behöver bara ansluta antingen S-video- eller kompositvideokabeln från samma enhet, aldrig båda på
samma gång. Du bör också ansluta den separata ljudkabeln till en passande ljudförstärkare.
AV-utrustning
Från
ljudingångskontakter
Till
ljudingångskontakter
S-videokabel
eller
Videokabel
20
•
Om du redan har gjort en komponentvideoanslutning mellan projektorn och videokällan behöver du inte
ansluta enheten med en S-video- eller kompositvideokabel eftersom det skulle utgöra en överflödig
andra anslutning av sämre bildkvalitet. Du behöver bara ansluta med en kompositvideokabel om varken
komponentvideo eller S-video finns på videokällan (t.ex. vissa analoga videokameror).
•
Om den videobild som du har valt inte visas när du har slagit på projektorn och valt rätt videokälla
kontrollerar du att videokällan är påslagen och fungerar som den ska. Kontrollera även att du har anslutit
signalkablarna på rätt sätt.
Ansluta med videoutrustning
Ansluta en dator
Ansluta projektorn till en dator med en VGA-kabel.
Bärbar eller stationär dator
Till
ljudingångskontakter
Från
ljudutgångskontakt
VGA-kabel
En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan
du aktivera/avaktivera den externa skärmen med tangentkombinationen Fn + F3 eller CRT/LCD. Leta upp
en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol på den
bärbara datorn. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Se din bärbara dators dokumentation för att
ta reda på datorns tangentkombination.
Ansluta med videoutrustning
21
Använda projektorn
Förberedelser
1. Sätt i kontakten och sätt på all ansluten utrustning.
2. Om inte den medföljande elkabeln inte redan är isatt ska den sättas
in i uttaget på baksidan av projektorn.
3. Sätt i elkabeln i ett eluttag och slå på väggströmbrytaren
(i förekommande fall).
Använd endast originaltillbehören (t.ex. nätsladden) med enheten för att
undvika risker som t.ex. stötar och brand.
Sätta på projektorn
Följ stegen nedan.
1. Kontrollera att strömlampan lyser orange efter att strömmen har slagits på.
2. Tryck och håll ned STRÖM ( ) för att slå på projektorn. Så snart som lampan tänds hörs en
"Strömbrytarton". POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar med grönt sken och lyser med
konstant grönt sken när projektorn är på.
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för information om hur du slår av
signalen.
3. Fläktarna börjar fungera och en startbild visas på skärmen under några sekunder medan den värms
upp.
Projektorn svarar inte på ytterligare kommandon medan den värms upp.
4. Om du får en uppmaning att ange ett lösenord använder du piltangenterna till att skriva ett sexsiffrigt
lösenord. Se "Använda lösenordsfunktionen" på sidan 25 för mer information.
5. “Sökning av källa…” kommer att visas på skärmen innan projektorn identifierar ingångskällan. Detta
meddelande kommer att förbli på skärmen tills en giltig signal spåras. Se "Välja en ingångskälla" på
sidan 23 för mer information.
6. Om den horisontella frekvensen på ingångskällan överstiger projektorns frekvensområde kommer
meddelandet "Ingen signal" att visas på skärmen. Detta meddelande kommer vara kvar på skärmen
tills du ändrar ingångskällan till en som stöds.
22
Använda projektorn
Välja en ingångskälla
Projektorn kan anslutas till flera enheter samtidigt. När projektorn först
sätts på kommer den att försöka återansluta med ingångskällan som
användes när projektorn sist stängdes av.
HDMI 1
HDMI 2
Video
OBS! Vid
automatisk
sökning efter en
giltig ingångskälla
söker projektorn
igenom tillgängliga
signaler i ordning
uppifrån och ned
som visas på fältet
för val av källa.
Att välja videokälla:
• Använda fjärrkontrollen eller projektorn
1. Tryck på SOURCE på projektorn eller fjärrkontrollen. Ett fält för val
av källa visas.
2. Tryck på / tills önskad signal är markerad och tryck därefter på
MODE/ENTER.
• Använda skärmvisningsmenyn
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Ingångskälla och tryck på MODE/ENTER. Källvalsribban visas.
3. Tryck på / flera gånger tills önskad signal är vald och tryck på MODE/ENTER.
När källan hittats visas information om den valda källan på skärmen i sekunder. Om det finns flera
enheter anslutna till projektorn kan du gå tillbaka till källvalsribban igen för att söka efter andra
signaler.
Du kan även byta namn på källan:
S-Video
Component
PC
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Byt källnamn och tryck på MODE/ENTER. Sidan Byt källnamn
visas.
3. Tryck på / / / flera gånger tills önskat tecken är valt, och tryck på MODE/ENTER.
•
Om du vill att projektorn söker efter signalerna automatiskt väljer du Av i
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Automatisk källsökning menyn.
Finjustera bildstorlek och skärpa
1. Ställ in den storlek som du vill ha på den
projicerade bilden med hjälp av
zoomningsringen.
2. Ställ in bilden genom att vrida på
fokusringen.
Använda projektorn
23
Använda menyerna
Projektorn är utrustad med flerspråkiga skärmmenyer för inställning och justering.
Nedan visas en översikt av skärmmenyn.
Ikon på huvudmenyn
Huvudmeny
Bild
standard
Förinställn.
Markering
Hantera användarläge
Undermeny
Ljusstyrka
50
Kontrast
50
Färg
50
Färgton
0
Skärpa
3
Status
Normal
Färgtemperatur
SmartEco
Lampa på/av
Gå tillbaka till föregående sida
eller avsluta genom att trycka
på MENU/EXIT.
Avancerat...
Återställ bildinställningar
Aktuell ingångskälla
Avsluta
S-Video
Ställ in skärmvisningsmenyn till önskat språk innan du börjar använda skärmvisningsmenyerna.
1. Öppna skärmmenyn genom att trycka på MENU/
EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen.
Bild
Förinställn.
Hantera användarläge
Ljusstyrka
Kontrast
Färg
Färgton
Skärpa
Färgtemperatur
Lampa på/av
Avancerat...
standard
50
50
50
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel
0
3
Normal
SmartEco
Återställ bildinställningar
S-Video
Avsluta
2. Använd / för att markera
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel menyn.
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel
Språk
Bakgrundsfärg
Välkomstskärm
Projektorplacering
Autoavstängning
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
3. Tryck på
för att markera Språk och
tryck på MODE/ENTER.
4. Tryck på / / / för att välja det språk
du föredrar.
Svart
BenQ
Fram
Avaktivera
Avaktivera
Automatisk källsökning
S-Video
på
Språk
ENTER
Bakgrundsfärg
Välkomstskärm
Projektorplacering
Autoavstängning
Svart
BenQ
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
Automatisk källsökning
S-Video
Fram
Avaktivera
Avaktivera
på
Avsluta
5. Tryck på MENU/EXIT två gånger* på
projektorn eller fjärrkontrollen för att
lämna och spara inställningarna.
*Den första tryckningen tar dig tillbaka till
huvudmenyn och den andra stänger
skärmmenyn.
Avsluta
Säkra projektorn
Använda ett säkerhetskabellås
Projektorn måste installeras på en säker plats för att undvika att den stjäls. Om inte kan du köpa ett lås,
t.ex. ett Kensingtonlås, för att säkra projektorn. Lokalisera öppningen för Kensingtonlås som finns på
projektorn. Se punkt 21 på sidan 10 för information.
En Kensington säkerhetskabel är vanligtvis en kombination av nyckel/nycklar och lås. En bruksanvisning
ingår i dokumentationen som medföljer låset.
24
Använda projektorn
Använda lösenordsfunktionen
Av säkerhetsskäl och för att förhindra olovlig användning finns det möjlighet att ställa in ett lösenord för
projektorn. Du kan ange lösenordet på skärmmenyn. När lösenordet är inställt och funktionen aktiverad
är projektorn lösenordsskyddad. Användare som inte vet det rätta lösenordet kan inte använda
projektorn.
Om du aktiverar lösenordsfunktionen och sedan glömmer bort lösenordet går det inte att använda
projektorn. Skriv ut den här handboken (om du inte har den utskriven) och skriv ned lösenordet i
handboken. Förvara sedan handboken på ett särskilt ställe om du skulle behöva den.
Ställa in ett lösenord
Om du ställer in ett lösenord och aktiverar det måste du ange det varje gång du sätter på projektorn. I annat
fall går det inte att använda projektorn.
1. Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck
Ange Nytt lösenord
sedan på / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Avanceradmenyn markeras.
2. Tryck på för att markera Lösenord och tryck på MODE/
ENTER. Sidan Lösenord visas.
3. Markera Ändra lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Ange lösenord visas.
4. Såsom bilden anger, representerar de fyra piltangenterna ( , ,
, ) 4 siffror (1, 2, 3, 4). Enligt det lösenord du vill ställa in, trycker du på piltangenterna på
fjärrkontrollen eller projektorn för att ange sex siffror som lösenord.
Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
När du har angett lösenordet visas sidan Lösenord igen.
Tillb.
VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
5. Markera Strömbrytarlås och tryck sedan på / för att välja Av.
6. Bekräfta det aktuella lösenordet.
7. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT.
Om du glömmer bort lösenordet
Om lösenordsfunktionen är aktiverad kommer en uppmaning om att
ange det sexsiffriga lösenordet att visas varje gång du sätter på
projektorn. Om du anger fel lösenord visas ett meddelande om fel
lösenord (se bilden till höger) i tre sekunder följt av meddelandet Ange
lösenord. Du kan försöka igen genom att ange ett nytt sexsiffrigt
lösenord. Om du inte skrev upp lösenordet i handboken och inte kan
komma ihåg det kan du återställa lösenordet. Se "Procedur för
återställning av lösenordet" på sidan 26 för mer information.
Lösenordsfel
Försök igen.
Om du anger ett felaktigt lösenord fem gånger i följd stängs projektorn
automatiskt av efter en liten stund.
Använda projektorn
25
Procedur för återställning av lösenordet
1. Försäkra dig om att sidan Ange lösenord visas på skärmen. Håll ned
AUTO på projektorn eller fjärrkontrollen i tre sekunder. Projektorn
kommer att visa ett kodat nummer på skärmen.
2. Skriv ned numret och stäng av projektorn.
3. Be om hjälp att avkoda numret på ditt lokala BenQ-servicecenter. Du
kan bli ombedd att visa upp köpekvittot på projektorn som bevis på
att det är du som är ägaren.
ÅTERSTÄLLA LÖSENORD
Skriv ned återställningskoden,
och kontakta BenQs kundtjänst.
Återställningskod:
XXX XXX XXX XXX
Avsluta
Ändra lösenordet
1. Tryck MENU/EXIT på projektorn eller fjärrkontrollen och tryck sedan på / tills
SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad-menyn markeras.
2. Tryck på / för att markera Lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan Lösenord visas.
3. Markera Ändra lösenord och tryck på MODE/ENTER. Sidan Ange aktuellt lösenord visas.
4. Ange det gamla lösenordet.
•
•
Om lösenordet är korrekt, visas meddelandet "Ange Nytt lösenord".
Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet "Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på
MENU/EXIT för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
5. Ange ett nytt lösenord.
VIKTIGT! De siffror som anges visas som asterisker på skärmen. Skriv upp lösenordet här i handboken i
förväg eller efter du angett det så att du har det till hands om du skulle glömma det.
Lösenord: __ __ __ __ __ __
Förvara handboken på ett säkert ställe.
6. Bekräfta det nya lösenordet genom att ange det igen.
7. Nu har du angett ett nytt lösenord för projektorn. Kom ihåg att ange det nya lösenordet nästa gång
du startar projektorn.
8. För att gå ur skärmmenyn trycker du på MENU/EXIT.
Avaktivera lösenordsfunktionen
För att inaktivera lösenordskyddet går du tillbaka till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad >
Lösenord. Markera Strömbrytarlås och tryck sedan på / för att välja på. Meddelandet "Ange
aktuellt lösenord" visas. Ange det aktuella lösenordet.
•
Om lösenordet stämmer visas sidan Lösenord igen och "på" visas i raden för
Strömbrytarlås. Du behöver inte ange lösenordet nästa gång du sätter på projektorn.
• Om lösenordet inte stämmer visas ett meddelande om fel lösenord i tre sekunder följt av
meddelandet "Ange aktuellt lösenord" och du kan försöka igen. Du kan antingen trycka på
MENU/EXIT för at avbryta ändringen eller försöka med ett annat lösenord.
Även om du avaktiverar lösenordsfunktionen bör du ha det gamla lösenordet tillgängligt om du skulle
behöva aktivera lösenordsfunktionen igen genom att ange det gamla lösenordet.
26
Använda projektorn
Justera den projicerade bilden
Justera projiceringsvinkeln
Projektorn är utrustad med en justerbar fot på framsidan och en
på baksidan. Med hjälp av dessa kan du ändra bildhöjd och
projiceringsvinkel. Så här justerar du projektorn:
1. Tryck på justeringsknappen och lyft den främre delen av
2
projektorn. När bilden är positionerad där du vill ha den
släpper du justeringsknappen så låses foten i det läget.
2. Finjustera den horisontella vinkeln genom att skruva på den
bakre justeringsfoten.
1
Fäll in foten genom att hålla upp projektorn samtidigt som du trycker på justeringsknappen. Sätt sedan
sakta ned projektorn. Skruva på den bakre foten i motsatt riktning.
Om skärmen och projektorn inte är vinkelräta mot varandra blir den projicerade bilden vertikalt trapetsoid.
Information om hur du åtgärdar detta problem finns i "Korrigera bildskevhet" på sidan 27.
Korrigera bildskevhet
Keystone-förvrängning inträffar när projektorn inte är vinkelrät mot skärmen och uppträder där den
projicerade bilden visas som en trapetsoid form som något av följande:
•
•
Två parallella sidor (vänster och höger eller överkant och nederkant) men en sida av bilden är
märkbart bredare än den andra.
Inga parallella sidor.
Korrigera bildens form med hjälp av följande anvisningar.
1. Justera projiceringsvinkeln. Placera projektorn mitt framför skärmens mitt med mitten av objektivet i
nivå med skärmen.
2. Om bilden fortfarande är förvrängd eller om projektorn inte kan placeras såsom beskrivits ovan,
måste du korrigera bilden manuellt.
• Använda fjärrkontrollen eller projektorn
i. Tryck på en av pilknapparna/Keystone-knapparna på fjärrkontrollen eller projektorn (upp
/ ned / ) för att visa sidan Keystone.
ii. Se stegen iii nedan för vidare hantering.
• Använda skärmvisningsmenyn
i. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
ii. Tryck på för att markera Keystone och tryck på MODE/ENTER. Korrigeringssidan för
keystone visas.
iii. Tryck på den tangent vars keystone-ikon har motsatt form jämfört med den projicerade bilden.
Fortsätt trycka på samma tangent eller tryck på andra tangenter tills du är nöjd med formen.
Värdena längst ned på sidan ändras när du trycker på knapparna. När du efter flera
knapptryckningar når de största eller minsta värdena avbryts justeringen av bildens form. Du kan
inte justera bilden mer i den riktningen.
Tryck på
/
.
Tryck på
/
.
Använda projektorn
27
Använda lägena förinställning och användare
Välja förinställningsläge
Projektorn kommer med ett flertal fabriksinställda bildlägen så du kan välja ett som passar ditt rum och
typ av videokälla.
För att välja ett bildläge som passar dina behov:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan /
2. Tryck på för att markera Förinställn.
3. Tryck på / tills önskat läge har valts.
tills Bild menyn är markerad.
Dessa lägen består av förinställda värden som passar olika projiceringssituationer enligt vad som beskrivs
nedan:
•
Bio: Den väl balanserade färgmättnaden och kontrasten i kombination med låg ljusstyrka är bäst
lämpad för att se på filmer i en helt mörklagd miljö (som i en biosalong).
•
Dynamisk: Maximerar den projicerade bildens ljusstyrka. Den här inställningen passar omgivningar
där extra hög ljusstyrka krävs, t.ex. när man använder projektorn i väl upplysta rum.
•
standard: Inställningen är något ljusare än Bio och är lämplig för miljöer med begränsad belysning.
•
3D: Den är optimerad för att förstärka 3D-effekter vid visning av 3D-innehåll.
Detta läge är bara tillgängligt när 3D-funktionen är aktiverad.
•
Användare 1/Användare 2/Användare 3: Kommer ihåg anpassade inställningar. Se "Ställa in läget
Användare 1/Användare 2/Användare 3" på sidan 28 för mer information.
Användare 3 är bara tillgängligt när 3D-funktionen är aktiverad.
Finjustera valt bildläge
De fördefinierade bildlägesinställningarna kan ändras via de tillgängliga föremålen som visas i menyerna
Bild.
För att finjustera bildläget:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Bild menyn är markerad.
2. Tryck på för att markera den post du vill justera och tryck på / för att ställa in önskat värde.
Ditt val lagras automatiskt i projektorn och associeras med denna ingångskälla.
Se "Finjustering av bildkvalitet" på sidan 29 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 30 för
mer information.
Varje gång du ändrar bildläge, ändrar även projektorn inställningen till den som senast ställts in för detta
speciella bildläge på denna speciella ingång. Om du ändrar ingångskälla, kommer senast använda bildläge
och inställningar för denna ingång och upplösning lagras.
Ställa in läget Användare 1/Användare 2/Användare 3
Du kan välja mellan tre användardefinierade lägen om de aktuella bildlägena inte motsvarar dina behov.
Du kan använda ett av bildlägena (utom det valda användarläget) som en startpunk och anpassa
inställningarna.
1. I menyn Bild markerar du Förinställn. och trycker
Användare 2, eller Användare 3.
2. Tryck
för att markera Hantera användarläge.
/
för att välja läget Användare 1,
Denna funktion är endast tillgänglig när läget Användare 1, Användare 2, eller Användare 3 väljs i
Förinställn. posten undermeny.
28
Använda projektorn
3. Tryck MODE/ENTER för att visa sidan Hantera användarläge.
4. Tryck på för att markera Referensläge och tryck på MODE/ENTER.
5. Tryck för att markera ett bildläge som är närmast det du vill ha och tryck MODE/ENTER och
MENU/EXIT för att återgå till sidan Hantera användarläge.
6. För att ändra namn på Användare 1, Användare 2 eller Användare 3 trycker du på eller Byt
användarlägenamn och trycker sedan på MODE/ENTER. Sidan Byt användarlägenamn visas.
7. Tryck på / / / flera gånger tills önskat tecken är valt, och tryck på MODE/ENTER.
8. Tryck på MENU/EXIT för att återgå till huvudmenyn när du är klar.
9. Tryck för att välja en undermenypost som ska ändras och justera värdet med / . Se
"Finjustering av bildkvalitet" på sidan 29 och "Kontroller av avancerad bildkvalitet" på sidan 30 för mer
information.
10. När alla inställningar har gjorts trycker du MENU/EXIT för att spara och lämna inställningarna.
Ställa om bildläget
Alla justeringarna som du gjort i menyerna Bild kan återställas till fabriksinställningar med ett
tangenttryck på markeringen av Återst.
För att återställa bildläget till förinställda fabriksvärden:
1. I menyn Bild marekrar du Förinställn. och trycker / för att välja det bildläge (inklusive
Användare 1, Användare 2, eller Användare 3) som du vill återställa.
2. Tryck för att markera Återställ bildinställningar och tryck MODE/ENTER.
Bekräftelsemeddelandet visas.
3. Tryck / för att markera Återst och tryck MODE/ENTER. Bildläget kommer att återgå till de
förinställda fabriksinställningarna.
4. Repetera stegen 1–3 om du vill återställa andra bildlägen.
Bland inte ihop funktionen Återställ bildinställningar här med Återst. alla inst. i menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad. Funktionen Återst. alla inst. återställer de flesta inställningarna till
fabriksinställningar över hela systemet. Se "Återst. alla inst." på sidan 43 för mer information.
Finjustering av bildkvalitet
Oavsett vilket bildläge du har valt, kan du finjustera dess inställningar att passa alla presentationssyften.
Dessa justeringar kommer att sparas i förinställningsläget du befinner dig vid när du går ur
skärmvisningsmenyn.
Justera Ljusstyrka
Markera Ljusstyrka i menyn Bild och justera värdena
genom att trycka på / på projektorn eller
fjärrkontrollen.
30
50
30
50
Ju högre värdet är, desto ljusare blir bilden. Ju lägre värdet
är, desto mörkare blir bilden. Justera kontrollen så att
svarta områden i bilden ser svarta ut och så att du kan se detaljer i de mörka områdena.
70
Justera Kontrast
Markera Kontrast i menyn Bild och justera värdena genom
att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen.
Ju högre värdet är, desto större blir kontrasten. Använd den
här inställningen till att ställa in de vita nyanserna, men gör
det efter att du har justerat Ljusstyrka efter din källa och
omgivning.
Använda projektorn
70
29
Justera Färg
Markera Färg i menyn Bild och justera värdena genom att trycka på
fjärrkontrollen.
/
på projektorn eller
Med en lägre inställning blir färgerna mindre mättade och med det lägsta värdet blir bilden svartvit. Om
inställningen är för hög blir färgerna i bilden för intensiva och bilden ser orealistisk ut.
Justera Färgton
Markera Färgton i menyn Bild och justera värdena genom att trycka på
fjärrkontrollen.
/
på projektorn eller
Ju högre värdet är, desto rödare blir bilden. Ju lägre värdet är, desto grönare blir bilden.
Funktionerna Ljusstyrka, Färg, Kontrast, Färgton kan också kommas åt genom att trycka på Brightness,
Color, Contrast, Tint på fjärrkontrollen för att visa justeringsribban och sedan kan du trycka på / för att
justera värdena.
Justera Skärpa
Markera Skärpa i menyn Bild och justera värdena genom
att trycka på / på projektorn eller fjärrkontrollen.
Ju högre värdet är, desto skarpare blir bilden. Ju lägre värde,
desto mjukare blir bilden.
3
5
7
Välja färgtemperatur*
Markera Färgtemperatur i menyn Bild och välj önskad inställning genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur.
1. Inbyggd lampa: Med lampans ursprungliga färgtemperatur och högre ljusstyrka. Denna inställning är
lämplig för miljöer där hög ljusstyrka krävs, såsom vid projicering av bilder i ljusa rum.
2. Varm: Ger en rödaktig bild.
3. Normal: Bibehåller normala nyanser för vit.
4. Kall: Ger en blåaktig bild.
*Om färgtemperaturer:
Det finns många olika toner som av olika anledningar benämns som "vita". Ett vanligt återgivningssätt för
vita nyanser är "färgtemperatur". En vit nyans med låg färgtemperatur blir rödaktig. En vit nyans med hög
färgtemperatur ser ut att ha mera blått i sig.
Kontroller av avancerad bildkvalitet
Det finns fler avancerade funktioner i menyerna Bild > Avancerat... och Visning som du kan justera
enligt dina önskemål. För att spara inställningarna trycker du på MENU/EXIT för att gå ur
skärmvisningsmenyn.
Inställning Svartnivå
Markera Svartnivå i menyn Bild > Avancerat... och tryck på
för att välja 0 IRE eller 7,5 IRE.
/
på projektorn eller fjärrkontrollen
Videosignalen i gråskala mäts i IRE-enheter. I vissa områden som har NTSC TV-standarden mäts gråskalan
från 7,5 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). I andra områden som har PAL-utrustning eller japansk NTSCstandard mäts gråskalan från 0 IRE (svart) till 100 IRE (vitt). Vi rekommenderar att du kontrollerar om
ingångskällan är 0 IRE eller 7,5 IRE och väljer därefter.
30
Använda projektorn
Kontrollera bildklarhet
Du kan få bilder som är statiska eller med störningar projicerade.
För att få bättre bildkvalitet:
1. Markera Skärpekontroll i menyn Bild > Avancerat... och tryck på MODE/ENTER på
projektorn eller fjärrkontrollen för att visa sidan Skärpekontroll.
2. Tryck på för att välja Brusreducering och tryck på / för att ange önskat värde.
•
Brusreducering: Reducerar elektrisk bildstörning orsakad av olika mediaspelare. Ju högre
inställning, desto mindre brus.
Ställa in önskad färgtemperatur
Att ställa in en föredragen färgtemperatur:
1. Markera Finjustering av färgtemperatur i menyn Bild > Avancerat... och tryck på MODE/
ENTER. Sidan Finjustering av färgtemperatur visas.
2. Tryck på / för att markera posten du vill ändra och justera värdena genom att trycka på / .
•
•
Röd gain/Grön gain/Blå gain: Justerar kontrastnivån av rött, grönt och blått.
Röd-förskjutning/Grön-förskjutning/Blå-förskjutning: Justerar ljusstyrkan av rött, grönt
och blått.
3. För att spara och lämna inställningarna, trycker du på MENU/EXIT.
Välja en gammainställning
Markera Val av gamma i menyn Bild > Avancerat... och välj önskad inställning genom att trycka på
/ på projektorn eller på fjärrkontrollen.
Gamma avser relationen mellan ingångsgälla och bildens ljusstyrka.
•
Gamma 1,6/1,8/2,0/BenQ
Välj dessa värden enligt dina önskemål.
•
Gamma 2,2
Ökar den genomsnittliga ljusstyrkan på bilden. Bäst för en upplyst miljö, mötesrum eller familjerum.
•
Gamma 2,4/2,5
Bäst för att titta på filmer i en mörklagd miljö.
•
Gamma 2,6/2,8
Bäst för visning av filmer som mest består av mörka scener.
Hög ljusstyrka
Låg kontrast
1,6
1,8
Låg ljusstyrka
Hög kontrast
2,0
2,2
2,4
2,5
2,6
2,8
Justera Brilliant Color
Markera Brilliant Color i menyn Bild > Avancerat... och välj Av genom att trycka på
projektorn eller på fjärrkontrollen.
/
på
Denna funktion använder sig av en ny färgberedningsalgoritm och förbättringar i systemnivå för att
möjliggöra högre ljusstyrka vid visning av verkligare, mer vibrerande färger i bilden. När den är inställd på
"på", inaktiveras Brilliant Color.
Använda projektorn
31
Färghantering
I de flesta installationssituationer är inte färghantering nödvändig, t.ex. i klassrum, sammanträdesrum eller
sällskapsrum där ljuset förblir tänt, eller där det kommer in dagsljus genom fönstren.
Färghantering bör endast användas vid permanenta installationer med styrda ljusnivåer, t.ex. i
styrelserum, föreläsningssalar eller hemmabioanläggningar. Med färghantering kan du finjustera så att
färgåtergivningen blir tydligare.
Riktig färghantering kan endast uppnås vid kontrollerade och återgivningsbara visningsförhållanden. Du
måste använda en kulörmätare och ange ett antal passande källbilder för att mäta färgåtergivningen. Dessa
verktyg medföljer inte projektorn, men återförsäljaren av projektorn eller en kvalificerad installatör bör
kunna hjälpa dig.
Färghantering ger sex uppsättningar (RGBCMY) av färger som kan justeras till favoritfärger. När du ska
välja färg kan du oberoende justera dess färgintervall och mättnad enligt önskemål.
För att justera och lagra inställningarna:
1. I menyn Bild > Avancerat... markerar du Färghantering och
trycker på MODE/ENTER. Sidan Färghantering visas.
Gul
2. Markera Primär färg och tryck på / för att välja en färg bland
Grön
Röd
Röd, Grön, Blå, Cyan, Magenta och Gul.
3. Tryck på för att markera Nyans och tryck på / för att välja
Cyan
önskat område. Om du utökar området inkluderas färger som består
Magenta
av fler proportioner av dess två bredvidliggande färger.
Blå
Se bilden till höger för information om hur färgerna relaterar till
varandra. Om du till exempel väljer Röd och ställer in dess intervall
till 0, väljs endast ren röd. Genom att öka dess intervall kommer både
den röda färgen angränsande till gult och till magenta inkluderas.
4. Tryck på för att markera Gain och tryck på / för att justera värdena till önskad nivå.
Kontrastnivån hos den valda primärfärgen påverkas. Varje justering du gör syns direkt på bilden.
5. Tryck på för att markera Mättnad och tryck på / för att justera värdena till önskad nivå.
Varje justering du gör syns direkt på bilden.
Om du t.ex. väljer Röd och ställer in dess värde till 0, kommer endast mättnaden av ren röd att
påverkas.
Mättnad är mängden av denna färg i en videobild. Lägre inställningar ger mindre mättade färger; en
inställning på “0” tar helt bort färgen från bilden. Om mättnaden är för hög, kommer denna färg att bli
dominant och orealistisk.
6. För att lämna och spara inställningarna, trycker du på MENU/EXIT.
Inställning Filmläge
Markera Filmläge i menyn Visning och välj Av genom att trycka på
fjärrkontrollen.
/
på projektorn eller
Den här funktionen hjälper till att förbättra bildkvaliteten när du projicerar en komposit- eller S-videobild
från en dvd-skiva eller Blu-ray-skiva med film.
Inställning 3D-kombinationsfilter
Markera 3D-kombinationsfilter i menyn Visning och välj Av genom att trycka på
projektorn eller fjärrkontrollen.
/
på
Den här funktionen skiljer på kompositsignalen till signalerna Y (ljusstyrka) och C (färg) och kan hjälpa till
att ge klarare och skarpare bilder med korrekta färger.
Den här funktionen är bara tillgänglig när en komposit- eller S-videosignal är vald.
32
Använda projektorn
Justera ljudet
Ljudjusteringar enligt nedan inverkar på projektorns högtalare. Kontrollera att du har gjort en korrekt
anslutning till projektorns ljudingång. Se "Ansluta med videoutrustning" på sidan 19 för information om
hur ljudingången ansluts.
Stänga av ljudet
Om du tillfälligt vill stänga av ljudet trycker du på Mute på fjärrkontrollen eller
1. Tryck på MENU/EXIT och därefter på / tills menyn Ljudkonfig. markeras.
2. Tryck på för att markera Tyst och tryck på / för att välja Av.
Om tillgängligt kan du även trycka på Mute på fjärrkontrollen för att slå av och på ljudet från projektorn.
Justera ljudnivån
Du kan justera ljudnivån genom att trycka på Volume +/- på fjärrkontrollen eller
eller:
1. Upprepa steg 1 ovan.
2. Tryck på för att markera Volym och tryck på
/
/
på projektorn
för att välja önskad ljudnivå.
Stänga av Signal för påslagning/avstängning
Stäng av signalen:
1. Upprepa steg 1 ovan.
2. Tryck på för att markera Signal för påslagning/avstängning och tryck på
/
för att välja på.
Enda sättet att ändra Signal för påslagning/avstängning är att ange Av eller på här. Om du ställer in ljudet på
tyst eller ändrar ljudnivån påverkar inte Signal för påslagning/avstängning.
Välja bildförhållande
Bildförhållandet är förhållandet mellan bildbredd och bildhöjd. Digital-TV har normalt förhållandet 16:9
som är standarden för denna projektor, och de flesta analoga TV-signaler och DVD har förhållandet 4:3.
Eftersom digitala signaler blir allt vanligare kan digitala visningsenheter som den här projektorn dynamiskt
sträcka ut och skalförändra bilden till ett annat förhållande än det som kommer från indatakällan. Bilder
kan sträckas ut linjärt så att hela bilden sträcks ut jämnt eller icke-linjärt, vilket gör bilden skev.
För att ändra det projicerade bildförhållandet (oavsett vilken bildkvot källan har):
• Använd fjärrkontrollen
1. Tryck på Aspect för att visa aktuell inställning.
2. Tryck på Aspect upprepade gånger för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens
format och dina visningskrav.
•
1.
2.
3.
Använda skärmvisningsmenyn
Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
Tryck på för att markera Bildförhållande.
Tryck på / för att välja det bildförhållande som passar för videoinsignalens format och dina
visningskrav.
Använda projektorn
33
Om bildförhållandet
1. Auto: Anpassar en bild proportionellt efter projektorns ursprungliga
upplösning i dess horisontella eller vertikala bredd. Det är lämpligt när
den inkommande bilden varken har bildförhållandet 4:3 eller 16:9 och
du vill utnyttja så mycket som möjligt av skärmen utan att ändra
bildförhållandet för bilden.
2. Verklig: Denna inställning visar bilden i en exakt pixelavbildning utan
att bilden förändras eller ändrar storlek i mitten av projiceringen. Detta
passar bäst att användas med dator-ingångskällor.
3. 4:3: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen med
bildförhållandet 4:3. Det här passar bäst för bilder i 4:3-format, till
exempel datorskärmar, standard-tv-filmer och dvd-filmer i 4:3-format,
eftersom bilden då visas utan förändring av bildförhållandet.
4. Vidvinkel: Sträcker ut bilden horisontalt på ett icke-linjärt vis, d.v.s.
kanterna på bilden sträcks mer än mitten av den för att förhindra
skevhet av den centrala delen av bilden. Det här passar för tillfällen då
du vill sträcka ut en bild i 4:3-formatet till 16:9-formatet. Höjden
förändras inte. Vissa bredbildsfilmer har producerats med
bildförhållandet nedpressat till 4:3-formatet och ses bäst när de sträcks
ut till originalformatet med inställningen Vidvinkel.
5. Anamorfisk: Anpassar en bild så att den visas i mitten av skärmen
med bildförhållandet 16:9. Med inställningen sträcks bilden ut och
ändrar storlek linjärt förutom att de vertikala och horisontala
dimensionerna behandlas oberoende. Källbildens höjd sträcks ut tills
den når full höjd och dess bredd sträcks ut tills den når full bredd.
Detta kan förändra projektionsförhållandet beroende på källbildens
ursprungliga förhållande. Anamorfisk passar bäst för bilder som redan
har bildförhållandet 16:9, exempelvis högupplöst TV (HDTV), eftersom
bilden då visas utan förändring av bildförhållandet.
6. Brevlåda: Anpassar en bild att passa till projektorns ursprungliga
upplösning i dess horisontella bredd och återställer bildens höjd till
3/4 av projektorns bredd. Detta kan ge en bild som är för hög för att
kunna visas så den försvinner (visas inte) utmed kanterna längst upp
och längst ned. Det här passar för filmer som visas i brevlådeformat
(med svarta fält längst upp och längst ned).
34
•
De svarta delarna är inaktiva områden och de vita delarna är aktiva
områden.
•
Skärmvisningsmenyer kan visas på de oanvända svarta områdena.
Använda projektorn
15:9-bild
4:3-bild
4:3-bild
4:3-bild
16:9-bild
16:9-bild
Bild i
brevlådeformat
Förstora och söka efter detaljer
Om du behöver leta efter detaljer på den projicerade bilden kan du förstora den. Använd pilknapparna
för att navigera på bilden.
• Använd fjärrkontrollen
1. Tryck på Digital Zoom+/- för att visa fältet Zoom. Tryck på Digital Zoom+ för att förstora
bildens mitt. Tryck på knappen upprepade gånger tills bildstorleken är lagom för dina behov.
2. Använd pilknapparna ( , , , ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden.
3. Om du vill återställa bilden till den ursprungliga storleken trycker du på AUTO. Du kan också trycka
på Digital Zoom-. Om du trycker på knappen igen förminskas bilden ytterligare tills den har
återställts till ursprunglig storlek.
•
1.
2.
3.
4.
Använda skärmvisningsmenyn
Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills Visning menyn är markerad.
Tryck på för att markera Digital zoom och tryck på MODE/ENTER. Fältet Zoom visas.
Tryck på upprepade gånger för att förstora bilden till önskad storlek.
Navigera på bilden genom att trycka på MODE/ENTER för att byta till läget för panorering och
tryck på pilknapparna ( , , , ) på projektorn eller fjärrkontrollen för att navigera på bilden.
5. Om du vill minska bildens storlek trycker du på MODE/ENTER för att gå tillbaka till funktionen för
att zooma in/ut och trycker på AUTO för att återställa bilden till den ursprungliga storleken. Du kan
även trycka på
upprepade gånger tills bilden visas i den ursprungliga storleken.
Det går bara att navigera på bilden efter att den har förstorats. Bilden kan förstoras ytterligare när du letar
efter detaljer.
Användning vid hög höjd
Vi rekommenderar att du aktiverar Höghöjdsläge när du befinner dig högre än 1500 meter (runt
4920 fot) ovanför havsnivå, eller när projektorn kommer att användas under längre tidsperioder
(>10 timmar) utan att stängas av.
Att aktivera Höghöjdsläge:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Höghöjdsläge
3. Tryck på / för att välja Av. En bekräftelse visas.
4. Markera Ja och tryck på MODE/ENTER.
Hantering i Höghöjdsläge kan orsaka högre decibel av brus eftersom ökad fläkthastighet krävs för att
förbättra den genomsnittliga systemavkylning och prestandan.
Om du använder den här projektorn under andra extrema förhållanden (förutom ovanstående) kan den
automatiska avstängningen aktiveras, vilket skyddar projektorn mot överhettning. I sådana fall byter du till
Höghöjdsläge för att bli av med symptomen. Detta innebär emellertid inte att projektorn kan fungera
under alla tänkbara svåra och extrema förhållanden.
Använda projektorn
35
Se på 3D-innehåll
Din BenQ-projektor stöder uppspelning av tredimensionellt innehåll (3D) över D-sub, komponent, hdmi,
video och S-video. Men du behöver fortfarande den nödvändiga kompatibla hårdvaran och mjukvaran för
att kunna spela upp 3D-innehåll på en BenQ-projektor.
Ansluta 3D-videoenheter
•
•
•
•
PlayStation-spel
i. Kontrollera att du har uppdaterat din konsol till den senaste programversionen i PlayStation 3.
ii. Sätt i en 3D-spelskiva, eller, som alternativ, ladda ned spel via PlayStation-nätverket.
iii. Starta spelet och välj Spela som 3D i spelets meny.
Blu-ray 3D-spelare
i. Kontrollera att din spelare stöder 3D Blu-ray-skivor och att 3D-utmatning är aktiverat.
ii. Spela upp 3D Blu-ray-skivan.
3D TV (t.ex. SKY 3D, DirecTV)
i. Kontrollera din leverantör av tv-tjänster om du vill aktivera 3D-kanaler i ditt kanalpaket.
ii. Byt till 3D-kanalen.
3D-enheter (t.ex. 3D DV/DC)
Slå på 3D-enheten och projicera 3D-innehållet.
För korrekt visning av 3D-video, kontrollera att Auto är valt i menyn Visning > 3D > 3D-läge. Om 3Dinnehåll fortfarande inte går att visa korrekt väljer du korrekt format i menyn Visning > 3D > 3D-läge.
När du har anslutit 3D-videoenheterna till projektorn ska du kontrollera att strömmen till BenQs 3Dglasögon är på. Sätt på dig BenQs 3D-glasögon och njut av 3D-upplevelsen!
Använda 3D-menyerna
1. Tryck på MENU/EXIT och gå till menyn Visning > 3D och tryck på MODE/ENTER. Alternativt
kan du trycka på knappen 3D Setting på fjärrkontrollen. Sidan 3D visas.
2. Markera 3D-läge och tryck på MODE/ENTER. Sidan 3D-läge visas.
3. Tryck på / för att markera önskat 3D-format och tryck på MODE/ENTER. Projektorn
upptäcker automatiskt videons format när du väljer Auto. Om inte måste du utgå från videons 3Dformat och göra motsvarande inställning i menyn 3D-läge.
4. Tryck på MENU/EXIT för att återgå till sidan 3D.
5. Tryck på / för att markera 3D-synkroniseringsomvandling och tryck på / för att välja
Omvänd och växla mellan bilderna för vänster och höger öga, vilket ger en naturligare visning. Du
kan även växla den här funktionen mellan Omvänd och Avaktivera genom att trycka på 3D Invert
på fjärrkontrollen.
36
•
Använd korrigerande glasögon eller liknande metoder för att justera din syn om du är närsynt, långsynt,
astigmatiker eller ser olika väl på vänster och höger öga, innan du sätter på dig 3D-glasögon för att titta
på 3D-innehåll.
•
När projektorn börjar att projicera 3D-bilder kan bilden verka felplacerad, men detta innebär inte att
produkten är defekten.
•
Ta regelbundna pauser när du tittar på 3D-innehåll.
•
Sluta att titta på 3D-innehåll om du känner av trötthet eller obehag.
•
Sitt på cirka tre gånger så långt avstånd från skärmen som skärmens effektiva höjd när du ser på 3Dinnehåll.
•
Barn, och människor som överkänsliga för ljus, lider av hjärtproblem eller lider av andra medicinska
åkommor bör inte se på 3D-innehåll.
Använda projektorn
Anpassa projektorns menyvisning
Skärmmenyerna kan ställas in enligt dina önskemål. Följande inställningar påverkar inte projektorns
inställningar, drift eller prestanda.
•
Tid för menyvisning på menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Menyinställningar ställer
in tidslängden som skärmvisningsmenyn kommer att vara aktiv efter din sista knapptryckning. Använd
/ för att välja en lämplig tidslängd.
•
Menyplacering i menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel > Menyinställningar ställer in
skärvisningens position på fem platser. Använd / för att välja en föredragen position.
•
Språk i menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel ställer in ditt språk för skärmvisningsmenyerna
(OSD). Se "Använda menyerna" på sidan 24 för mer information.
•
Bakgrundsfärg i menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel ställer in en föredragen logotypskärm
som visas under projektorns uppstartning.
Låsa kontrolltangenter
Med kontrolltangenterna på fjärrkontrollen och projektorn låst kan du förebygga att projektorns
inställningar ändras oavsiktligt (av t.ex. barn). När Knapplås är på, kommer inga kontrolltangenter på
fjärrkontrollen och projektorn fungera utom STRÖM och .
För att låsa tangenterna:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Knapplås och tryck på / för att välja Av. Ett varningsmeddelande
visas. Välj Ja och tryck på MODE/ENTER. Kontrolltangenterna låses.
För att låsa upp tangenterna trycker du och håller nere
3 sekunder.
på projektorn eller fjärrkontrollen under
Stänga av projektorn
Stäng av projektorn genom att trycka på STRÖM
varningsmeddelande. Tryck på STRÖM
•
så visas ett
igen.
POWER (POWER-indikatorlampa) blinkar orange och fläktarna kör
ungefär i två minuter för att kyla ner lampan. Projektorn kommer inte
att svara på några kommandon förrän avkylningsprocessen är färdig.
När avkylningsprocessen är färdig hörs en "Avstängningston".
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för
information om hur du slår av signalen.
•
Sedan lyser POWER (POWER-indikatorlampa) med fast sken när nedkylningen är klar och fläkten
stannar.
•
När du inte tänker använda projektorn under en längre period ska du koppla ur elsladden från
eluttaget.
•
I syfte att skydda lampan reagerar projektorn inte på kommandon medan den svalnar.
Lamptiden kan variera beroende på olika miljöförhållanden och användning.
Använda projektorn
37
Skärmmenyer (OSD)
Skärmmenyernas struktur
Observera att menyerna för skärmvisning varierar beroende på vilken signaltyp som är vald.
Huvudmeny
Undermeny
Förinställn.
Alternativ
Bio/Dynamisk/standard/Användare 1/Användare 2/Användare 3/3D
Hantera användarläge
Bild
Ljusstyrka
0–100
Kontrast
0–100
Färg
0–100
Färgton
0–100
Skärpa
0–15
Färgtemperatur
Normal/Kall/Inbyggd lampa/Varm
Lampa på/av
Normal/ekonomiläge/SmartEco
Avancerat...
Svartnivå
0 IRE/7,5 IRE
Skärpekontroll
Brusreducering
Finjustering av
färgtemperatur
Röd gain/Grön gain/Blå gain/Rödförskjutning/Grön-förskjutning/Blåförskjutning
Val av gamma
1,6/1,8/2,0/2,2/2,4/2,5/2,6/2,8/BenQ
Brilliant Color
Av/på
Färghantering
Primär färg/Nyans/Gain/Mättnad
Återställ bildinställningar
Ljudkonfig.
Tyst
Av/på
Volym
0–10
Signal för påslagning/avstängning
Av/på
Bildförhållande
Auto/Verklig/4:3/Vidvinkel/Anamorfisk/
Brevlåda
Keystone
Position
Justering av överskanning
Visning
Tuning dator och
komponent
0/1/2/3
H-Storlek
Fas
Auto
Digital zoom
Filmläge
Av/på
3D-kombinationsfilter
Av/på
3D-läge
3D
Auto/på/Bildruteväxling/
Bildsammanslagning/Överst-Nederst/
Sida vid sida
3DAvaktivera/Omvänd
synkroniseringsomvandling
38
Använda projektorn
Språk
Bakgrundsfärg
SYSTEMINSTÄLLNING :
Enkel
Svart/Blå/Lila
Välkomstskärm
BenQ/Svart/Blå
Projektorplacering
Fram/Takmont. fram./Bak/Takmont. bakom
Autoavstängning
Avaktivera/5 min/10 min/15 min/20 min/
25 min/30 min
Viloläge
Avaktivera/30 min/60 min/90 min/120 min/
150 min/180 min
Menyinställningar
Tid för menyvisning
5 sek/10 sek/15 sek/20 sek/25 sek/30 sek/
Alltid på
Menyplacering
I mitten/Överst till vänster/Överst till höger/
Nederst till höger/Nederst till vänster
Tomt
påminnelsemeddelande
Av/på
HDMI 1/HDMI 2/Video/S-Video/Component/
PC
Ingångskälla
Byt källnamn
Automatisk källsökning
Av/på
Återställa lamptimer
Lampinställningar
HDMI-inställningar
SYSTEMINSTÄLLNING :
Avancerad
Motsvarande
lamptimmar
HDMI-format
Auto/PC-signal/Videosignal
CEC
Av/på
Dataöverföringshastighet
2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/
115200
Testmönster
Textning
Av/på
Aktivera textning
Av/på
Textningsversion
T1/T2/T3/T4
Snabbkylning
Av/på
Höghöjdsläge
Av/på
Lösenord
Knapplås
Ändra lösenord
Strömbrytarlås
Av/på (anger aktuellt lösenord)
Av/på
Återst. alla inst.
Källa
Förinställn.
Upplösning
Information
Färgsystem
Motsvarande
lamptimmar
3D-format
Fast programversion
Menyalternativen är tillgängliga när det finns en giltig signal till projektorn. Om ingen utrustning är
ansluten till projektorn eller om ingen signal upptäcks är ett begränsat antal menyalternativ tillgängliga.
Använda projektorn
39
Bild meny
Funktion
Beskrivning
Förinställda bildlägen som du kan använda till att optimera inställningarna för
den projicerade bilden utifrån programtyp. Se "Välja förinställningsläge" på
Förinställn.
sidan 28 för mer information.
Väljer ett förinställt läge som är bäst lämpat för dina behov för bildkvalitet och
Hantera användarläge finjusterar vidare bilden baserad på valen listade nedan. Se "Ställa in läget
Användare 1/Användare 2/Användare 3" på sidan 28 för mer information.
Justerar bildens ljusstyrka. Se "Justera Ljusstyrka" på sidan 29 för mer
Ljusstyrka
information.
Justerar kontrasten mellan ljus och mörker i bilden. Se "Justera Kontrast" på
Kontrast
sidan 29 för mer information.
Används för justering av färgmättnad - mängden färg för varje färg i en
Färg
videobild. Se "Justera Färg" på sidan 30 för mer information.
Används för justering av färgtonerna i bilden. Se "Justera Färgton" på sidan 30
Färgton
för mer information.
Justerar bilden så att den ser skarpare eller mjukare ut. Se "Justera Skärpa" på
Skärpa
sidan 30 för mer information.
Det finns flera möjliga inställningar för färgtemperatur. Se "Välja
Färgtemperatur
färgtemperatur*" på sidan 30 för mer information.
Väljer projektorlampsström mellan lägena Normal, ekonomiläge och
SmartEco. Se "Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco" på
Lampa på/av
sidan 45 för mer information.
Svartnivå
Ställer in bildens gråskala som 0 IRE eller 7,5 IRE. Se "Inställning Svartnivå" på
sidan 30 för mer information.
Skärpekontroll
Se "Kontrollera bildklarhet" på sidan 31 för mer information.
Finjustering av färgtemperatur
Se "Ställa in önskad färgtemperatur" på sidan 31 för mer information.
Avancerat...
Val av gamma
Se "Välja en gammainställning" på sidan 31 för mer information.
Brilliant Color
Se "Justera Brilliant Color" på sidan 31 för mer information.
Färghantering
Se "Färghantering" på sidan 32 för mer information.
Återställ
bildinställningar
Återställer alla inställningar i menyerna Bild till de värden som förinställdes på
fabriken. Se "Ställa om bildläget" på sidan 29 för mer information.
Ljudkonfig. meny
Funktion
40
Beskrivning
Tyst
Se "Stänga av ljudet" på sidan 33 för mer information.
Volym
Se "Justera ljudnivån" på sidan 33 för mer information.
Signal för påslagning/
avstängning
Se "Stänga av Signal för påslagning/avstängning" på sidan 33 för mer information.
Använda projektorn
Visning meny
Funktion
Bildförhållande
Keystone
Position
Beskrivning
Det finns flera alternativ för att ställa in bildens bildförhållande beroende på din
ingångskälla. Se "Välja bildförhållande" på sidan 33 för mer information.
Korrigerar eventuell keystone-förvrängning i bilden. Se "Korrigera bildskevhet"
på sidan 27 för mer information.
Sidan för justering av position visas. För att flytta den projicerade bilden,
använder du piltangenterna. De värden som visas längst ned på skärmen ändras
varje gång du trycker på en knapp tills ett största eller minsta värde nås.
Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
Justering av
överskanning
Döljer dålig bildkvalitet i de fyra hörnen. Du kan även manuellt trycka på /
för att avgöra hur mycket som ska döljas. Inställning 0 betyder att bilden visas
till 100 %. Ju större värde, desto större del av bilden döljs medan skärmen
förblir fylld och geometriskt korrekt.
H-Storlek
Justerar den horisontella bredden på bilden.
Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen Component eller PC
är vald.
Tuning dator och
komponent
Fas
Med den här funktionen kan du justera klockfrekvensen för
att minska bildförvrängningen.
Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen
Component eller PC är vald.
Auto
Justerar fas och frekvens automatiskt
Den här funktionen är bara tillgänglig när signalen PC är vald.
Digital zoom
Se "Förstora och söka efter detaljer" på sidan 35 för mer information.
Filmläge
Se "Inställning Filmläge" på sidan 32 för mer information.
3D-kombinationsfilter Se "Inställning 3D-kombinationsfilter" på sidan 32 för mer information.
3D-läge
Den här projektorn stöder 3D-funktionalitet som gör att du kan se 3D-filmer,
videor och idrottsevenemang på ett mer verklighetstroget sätt med bilddjup.
För att se på 3D-film och bilder krävs 3D-glasögon.
När funktionen 3D-läge är aktiverad:
• Den projicerade bildens ljusstyrkenivå minskar.
3D
• Förinställn. går inte att justera.
• Keystone kan bara justeras inom begränsade grader.
3D-synkroniseringsomvandling
När 3D-bilden är förvrängd kan du aktivera den här funktionen för att växla
mellan vänster ögas och höger ögas bilder för en bekvämare visning av 3Dinnehåll.
Se "Se på 3D-innehåll" på sidan 36 för mer information.
Använda projektorn
41
SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel meny
Funktion
Språk
Bakgrundsfärg
Välkomstskärm
Projektorplacering
Autoavstängning
Viloläge
Menyinställningar
Ingångskälla
Byt källnamn
Automatisk
källsökning
Beskrivning
Används för att ange språket för skärmmenyerna. Se "Använda menyerna" på
sidan 24 för mer information.
Ställer in bakgrundsfärgen för projektorn. Se "Anpassa projektorns
menyvisning" på sidan 37 för mer information.
Här väljer du vilken skärmbild som ska visas när projektorn sätts på. Du kan
välja skärmen med BenQ-logotypen, Blå skärm eller Svart skärm.
Du kan installera projektorn i taket eller bakom en skärm, eller med en eller
flera speglar. Se "Välja placering" på sidan 13 för mer information.
Förhindrar onödig projektion när ingen signal spåras under en lång tid. Se
"Inställning Autoavstängning" på sidan 45 för mer information.
Används till att ställa in timer för automatisk avstängning. Timern kan ställas in
på ett värde mellan 30 minuter och 3 timmar.
Tid för menyvisning
Används för att ställa in hur länge skärmvisningen ska vara aktiv efter det att du
har tryckt på en knapp.
Menyplacering
Används för att ange skärmmenyns placering.
Tomt påminnelsemeddelande
Ställer in om påminnelsen om tom skärm ska visas av projektorn när bilden är
dold.
Väljer en ingångskälla som ska projiceras. Se "Välja en ingångskälla" på sidan 23
för mer information.
Byter namn på källan till önskad beteckning. Se "Välja en ingångskälla" på
sidan 23 för mer information.
Anger om projektorn automatiskt ska söka efter indatakällor. När funktionen
källsökning är inställd på Av söker projektorn tills den tar emot en ingångskälla.
Om funktionen inte är aktiverad används den senast använda ingångskällan.
SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad meny
Funktion
Lampinställningar
HDMI-inställningar
42
Använda projektorn
Beskrivning
Återställa lamptimer
När du byter ut lampan återställer du lamptimern till "0" genom att trycka på
Återst. Se "Ställa om lamptimern" på sidan 48 för mer information.
Motsvarande lamptimmar
Visar information om lamptimmar. Se "Ta reda på lamptimmar" på sidan 45 för
mer information.
HDMI-format
Väljer en typ av ingångskälla för HDMI-signalen. Du kan även välja källtypen
manuellt. De olika källtyperna har olika standarder för ljusstyrka.
HDMI-format är bara tillgängligt när hdmi-signalen är vald.
CEC
Aktiverar eller stänger av CEC-funktionen. När du ansluter en HDMI CECkompatibel enhet till projektorn med en HDMI-kabel slås på projektorn på
automatiskt när du slår på den HDMI CEC-kompatibla enheten, och projektorn
slås även automatiskt av när du stänger av den HDMI CEC-kompatibla enheten.
Dataöverföringshastighet
Testmönster
Textning
Snabbkylning
Höghöjdsläge
Lösenord
Knapplås
Väljer en baudhastighet som är identisk med din dator så att du kan ansluta
projektorn med en passande RS-232-kabel och uppdatera eller hämta
projektorns fasta program. Den här funktionen är avsedd för behörig
servicepersonal.
Visa rutnätstestmönstret genom att trycka på ENTER. Det hjälper dig att
justera bildstorlek och fokus och kontrollera att den projicerade bilden är fri
från störningar.
Aktivera textning
Aktivera funktionen genom att välja Av när den valda insignalen innehåller
textning*.
*Om textning:
Textning på skärmen av dialogen, berättandet och ljudeffekterna i TVprogram och videofilmer som har textning (vanligen markerat som "T" i TVtablåer).
Textningsversion
Väljer önskat läge för textning. Du kan visa textning genom att välja T1, T2, T3
eller T4 (T1 visar textning på det primära språket i ditt område).
Aktiverar eller stänger av Snabbkylning-funktionen. Om du väljer Av
aktiveras funktionen och avkylningstiden kortas ned från de normala
90 sekunderna till ungefär 5 sekunder.
Ett läge för användning vid hög höjd eller hög temperatur. Se "Användning vid
hög höjd" på sidan 35 för mer information.
Ändra lösenord
Du måste ange det aktuella lösenordet innan du kan ändra till ett nytt. Se
"Använda lösenordsfunktionen" på sidan 25 för mer information.
Strömbrytarlås
Endast de personer som känner till lösenordet kan använda projektorn. Se
"Använda lösenordsfunktionen" på sidan 25 för mer information.
Se "Låsa kontrolltangenter" på sidan 37 för mer information.
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden.
Återst. alla inst.
Följande inställningar ändras inte: Keystone, Språk, Projektorplacering,
Höghöjdsläge, Lösenord, och Knapplås.
Information meny
I den här menyn visas projektorns aktuella driftstatus.
En del bildjusteringar kan endast göras när vissa ingångskällor används. De justeringar som inte kan göras
visas inte på skärmen.
Funktion
Beskrivning
Källa
Här visas den aktuella signalkällan.
Förinställn.
Här visas det läge som du har valt på Bild > Förinställn. menyn.
Upplösning
Här visas ingångskällans upplösning.
Färgsystem
Visar systemformat för inmatning: NTSC, PAL, SECAM, YUV eller RGB.
Motsvarande
lamptimmar
Visar den totala använda lamptiden.
3D-format
Fast programversion
Här visas det aktuella 3D-läget.
3D-format är bara tillgängligt när 3D-läge-funktionen är aktiverad.
Visar versionen av firmware (det fasta programmet) i projektorn.
Använda projektorn
43
Ytterligare information
Skötsel
Den här projektorn kräver inte mycket underhåll. Det enda du behöver göra regelbundet är att rengöra
linsen. Ta aldrig bort någon annan av projektorns delar än lampan. Kontakta din återförsäljare eller lokala
kundtjänst om projektorn inte fungerar som väntat.
Rengöra linsen
Du bör rengöra linsen när du märker att det finns smuts eller damm på den. Innan du börjar rengöra
linsen ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt.
1. Ta bort damm med hjälp av tryckluft. (Finns att köpa på byggvaruhus eller i fotoaffärer.)
2. Om det finns smuts eller fläckar som är svåra att ta bort kan du använda en riktig fotolinsborste eller
fukta en ren mjuk linstrasa med linsrengöringsmedel och torka av linsens yta.
3. Använd aldrig någon typ av material med slipverkan, basiskt/surt rengöringsmedel, skurpulver eller
flyktiga lösningsmedel som alkohol, bensin, thinner eller insektsdödande medel. Användning av sådana
material eller långvarig kontakt med gummi eller vinylmaterial kan resultera i skada på projektorns yta
och höljets material.
Rör aldrig vid linsen med fingret och torka aldrig av linsen med något strävt eller slipande material. Till och
med pappersdukar kan skada beläggningen på linsen. Använd endast en riktig linsborste, duk och
rengöringslösning som är avsedd för fotoprodukter. Försök inte rengöra linsen medan projektorn är på eller
fortfarande är varm.
Rengöra höljet
Innan du börjar rengöra höljet ska du stänga på projektorn, dra ut nätsladden och låta den svalna helt.
1. För att avlägsna smuts eller damm, torkar du höljet med en mjuk och torr trasa som inte fäller.
2. Om det rör sig om svårare fläckar kan du fukta en mjuk trasa med vatten och ett milt neutralt
rengöringsmedel. Torka sedan av höljet.
Använd aldrig vax, alkohol, bensin, thinner eller andra lösningsmedel. Det kan skada höljet.
Förvaring
Om projektorn ska förvaras under en längre tid ska du:
1. Se till att temperaturen och fuktigheten där du förvarar projektorn ligger inom rekommenderade
gränser. För mer information om de gränserna, se sidan Spec. eller fråga din försäljare.
2. Fäll in justeringsfoten.
3. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen.
4. Packa ned projektorn i originalförpackningen eller motsvarande.
Transport
Om du vill frakta projektorn någonstans rekommenderar vi att du använder originalförpackningen eller
motsvarande.
44
Ytterligare information
Information om lampan
Ta reda på lamptimmar
När projektorn används beräknas den tid (i timmar) som den används automatiskt med hjälp av en
inbyggd timer.
Se "Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco" nedan för information om läget ekonomiläge.
För att skaffa information om lamptimmar:
1. Tryck MENU/EXIT och tryck sedan / tills SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad menyn är
markerad.
2. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Lampinställningar visas.
3. Informationen om lamptimmar visas i raden Motsvarande lamptimmar.
4. För att gå ur menyn trycker du på MENU/EXIT.
Förlängt lampliv
Projektorlampan är en förbrukningsartikel. Du kan göra följande inställningar via skärmmenyn för att
lampan ska hålla så länge som möjligt.
• Inställning Lampa på/av som ekonomiläge eller SmartEco
I läget ekonomiläge minskas brusnivån från projektorn och strömförbrukningen med 30%. I läget
SmartEco minskas brusnivån från projektorn och lampans strömförbrukning med upp till 70%. Om du
väljer läget ekonomiläge eller SmartEco blir ljusstyrkan mindre och den projicerade bilden mörkare
I läget ekonomiläge eller SmartEco förlängs även lampans livslängd. Om du vill ställa in läget
ekonomiläge eller SmartEco går du till menyn Bild > Lampa på/av och trycker på MODE/
ENTER. Sidan Lampa på/av visas. Tryck sedan flera gånger på / tills önskat läge är valt, och tryck
på MODE/ENTER
Lamp Mode
Normal
ekonomiläge
SmartEco
Beskrivning
100 % lampljusstyrka
Sparar 30 % av lampans strömförbrukning
Sparar upp till 70 % av lampans strömförbrukning beroende på innehållets ljusstyrkenivå
• Inställning Autoavstängning
Med den här funktionen stängs projektorn på automatiskt om den inte känner av någon inkälla under en
viss tidsperiod.
För att ställa in Autoavstängning går du till menyn SYSTEMINSTÄLLNING : Enkel >
Autoavstängning och trycker på / för att välja en tidsperiod. Du kan ange en tidsperiod på mellan
5 och 30 minuter i steg om 5 minuter. Om du inte vill använda de förinställda tidsperioderna väljer du
Avaktivera. Projektorn stängs inte av automatiskt efter en viss tidsperiod.
Ytterligare information
45
Tidpunkt för byte av lampa
När lampindikatorn lyser rött, eller ett meddelande visas om att det är dags att byta ut lampan, ska du
installera en ny lampa eller kontakta din återförsäljare. Om en för gammal lampa används kan projektorn
sluta fungera, och i vissa fall kan lampan explodera. Gå till http://lamp.BenQ.com för att skaffa en
projektorlampa för utbyte.
Om lampan blir för varm lyser lamp- och temperaturindikatorerna. Stäng på strömmen och låt
projektorn svalna i 45 minuter. Om lamp- och temperaturindikatorerna fortfarande lyser efter att du har
satt på strömmen igen, bör du kontakta din återförsäljare. Se "Indikatorer" på sidan 49 för mer
information.
Följande varningslampa visar att du bör byta ut lampan.
Status
Installera en ny lampa för optimal prestanda. Om projektorn
normalt används med ekonomiläge valt (läs "Ta reda på
lamptimmar" på sidan 45) kan du fortsätta använda projektorn tills
nästa varning om användning visas.
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
Meddelande
VARNING
Obs! Beställ utbyteslampa
Lampa > XXXX timmar
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
OK
Vi rekommenderar starkt att du byter ut lampan i det här läget.
Lampan är en förbrukningsartikel. Lampans ljusstyrka minskar ju
längre den används. Det är normalt för en lampa. Du kan byta ut
lampan när du lägger märke till att ljusstyrkan har försämrats
påtagligt.
VARNING
Obs! Byt lampa snart
Lampa > XXXX timmar
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
Lampan MÅSTE bytas ut för att det ska gå att använda projektorn
som vanligt.
Tryck på MODE/ENTER för att ta bort meddelandet.
OK
VARNING
Obs! Byt lampa nu
Lampa > XXXX timmar
Lampans användningstid har överskridits
Byt lampa (se användarhandboken)
Återställ sedan lamptimern.
Beställ ny lampa på lamp.benq.com
OK
"XXXX" i ovanstående meddelanden representerar siffror som varierar mellan olika modeller.
Byta lampa
46
•
För att undvika risken för elstötar ska du alltid stänga av projektorn och dra ur nätsladden innan du byter
lampa.
•
För att minska risken för allvarliga brännskador bör du låta projektorn svalna i minst 45 minuter innan
du byter ut lampan.
•
För att du inte ska skära dig i fingrarna eller skada interna komponenter bör du vara försiktig när du tar
bort glassplitter från en trasig lampa.
•
För att minska risken för skador på fingrar och/eller sämre bildkvalitet på grund av att du har vidrört
linsen ska du inte röra vid det tomma lamputrymmet när lampan är borttagen.
•
Den här lampan innehåller kvicksilver. I de lokala bestämmelserna för farligt avfall finns information om
hur du kasserar lampan på rätt sätt.
Ytterligare information
1. Stäng av strömmen och dra ut projektorns nätsladd ur vägguttaget. Om lampan är varm ska du
vänta i ungefär 45 minuter tills den har svalnat för att undvika brännskador.
2. Lossa skruvarna som håller fast lamplocket på båda sidorna av
projektorn tills lamplocket lossnar.
3. Ta bort projektorns lamplucka.
•
Slå inte på strömmen när lamplocket är borttaget.
•
För inte in fingrarna mellan lampan och projektorn. De vassa
kanterna inuti projektorn kan orsaka skador.
1
2
4. Koppla från projektorns lampkontakt.
5. Lossa skruven som håller fast lampan.
6. Lyft handtaget så det pekar uppåt.
2
1
3
7. Dra lampan försiktigt ur projektorn med hjälp av handtaget.
•
Om du lyfter ur den för snabbt kan lampan gå sönder och då kan
det komma glassplitter i projektorn.
•
Lägg inte ifrån dig lampan på ett ställe där den kan komma i
kontakt med vatten eller lättantändliga material eller där barn
kan komma åt den.
•
Stoppa inte in handen i projektorn efter att du har tagit bort
lampan. Om du kommer åt de optiska komponenterna inuti kan
du orsaka färgojämnheter och förvrängning i den projicerade
bilden.
8. Sätt ned den nya lampan först som bilden visar.
9. Anslut lampkontakten till projektorn igen.
10. Dra åt skruven som håller fast lampan.
11. Kontrollera att handtaget ligger ned och är fixerat i läge.
•
Om skruven sitter löst kan den orsaka glapp, vilket kan leda till
att projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruven för hårt.
2
3
1
Ytterligare information
47
12. Sätt tillbaka projektorns lamplucka.
2
1
13. Skruva åt skruvarna som håller fast lamplocket på båda sidorna
av projektorn.
•
Om skruvar sitter löst kan de orsaka glapp, vilket kan leda till att
projektorn inte fungerar som den ska.
•
Dra inte åt skruvarna för hårt.
14. Anslut strömmen och starta om projektorn.
Ställa om lamptimern
Återställ inte lamptimern om du inte har bytt ut lampan. Det kan orsaka fel.
15. Efter startlogotypen trycker du på MENU/EXIT och sedan på / tills menyn
SYSTEMINSTÄLLNING : Avancerad markeras.
16. Tryck på för att markera Lampinställningar och tryck på MODE/ENTER. Sidan
Lampinställningar visas.
17. Markera Återställa lamptimer och tryck på MODE/ENTER. Ett varningsmeddelande visas där
du får en uppmaning om att ange om du vill återställa lamptimern. Markera Återst och tryck på
MODE/ENTER. Lamptiden återställs till "0".
48
Ytterligare information
Indikatorer
Det finns tre indikatorer som visar projektorns status. Kontrollera följande för information om
indikatorlamporna. Stäng på projektorn och kontakta din återförsäljare om något är fel.
När projektorn är i normalt läge
Power
Temp
Lamp
Orange
på
på
Viloläge.
Grön
Blinkande
på
på
Projektorn startas.
Grön
på
på
Normal drift.
Orange
Blinkande
på
Status och beskrivning
•
Projektorn behöver 90 sekunder för att svalna eftersom
den inte stängdes av på rätt sätt och inte fick svalna som
den skulle.
•
Projektorn behöver svalna under 90 sekunder efter det att
du har stängt på den.
på
När projektorn är i ett onormalt läge
Power
Temp
Lamp
på
på
Röd
på
på
Röd
Blinkande
Status och beskrivning
•
Lampan har skadats. Kontakta din lokala BenQ kundtjänst
för att köpa en ny lampa.
•
Lampan är inte korrekt fäst.
•
Lampan har skadats. Kontakta din lokala BenQ kundtjänst
för att köpa en ny lampa.
Ytterligare information
49
50
Röd
Röd
på
Röd
Röd
Blinkande
på
Röd
Grön
på
Röd
Grön
Blinkande
på
Röd
Blinkande
Röd
på
Röd
Blinkande
Röd
Blinkande
på
Röd
Blinkande
Grön
på
Röd
Blinkande
Grön
Blinkande
på
Röd
Röd
Grön
Grön
Röd
Blinkande
på
Grön
Grön
på
Grön
Grön
Blinkande
på
Grön
Blinkande
Röd
Blinkande
på
Grön
Blinkande
Grön
på
Grön
Blinkande
Grön
Blinkande
på
Grön
Röd
på
Grön
Blinkande
Röd
på
Ytterligare information
Fläktarna fungerar inte.
Fel på fläktsensorer.
Fläktarna roterar inte under
Projektorn har stängts av
uppstart.
automatiskt. Om du försöker starta
om projektorn kommer den att
stängas av igen. Be återförsäljaren om
hjälp.
Fel, termiskt tillstånd.
Temperaturen i projektorn är för hög.
•
Intagsventilationen eller uttagsventilationen är blockerad.
•
Projektorn kan vara på en dåligt ventilerad plats.
•
Den omgivande temperaturen kan vara för hög.
Felsökning
Problem
Det går inte att sätta
på projektorn.
Ingen bild.
Bilden är ostabil.
Bilden är suddig.
Fjärrkontrollen
fungerar inte korrekt.
3D innehåll visas inte
korrekt
Orsak
Lösning
Det kommer ingen ström via
strömsladden.
Sätt i elkontakten i uttaget på projektorns
baksidan och sätt i kabeln i eluttaget. Om det
finns en strömbrytare på vägguttaget ser du
till att den är påslagen. (Se sidan 22.)
Du försöker sätta på projektorn
medan den håller på att svalna.
Vänta tills den har svalnat.
Lamphöljet är inte säkert fäst.
Fäst lamphöljet korrekt. (Se sidan 46.)
Videokällan är inte på eller har inte
anslutits på rätt sätt.
Slå på videokällan och kontrollera att
signalkabeln är ansluten på rätt sätt. (Se
sidan 19.)
Projektorn är inte ansluten på rätt
sätt till ingångskällan.
Kontrollera anslutningen. (Se sidan 19.)
Ingångssignalen har inte valts på rätt
sätt.
Välj korrekt ingångskälla med källknapparna
på fjärrkontrollen eller SOURCE på
projektorn. (Se sidan 23.)
Anslutningskablarna är inte säkert
fästa till projektorn eller signalkällan.
Anslut kablarna korrekt till lämpliga
terminaler. (Se sidan 19.)
Projektorlinsen är inte rätt fokuserad.
Justera linsens skärpa med hjälp av
fokusringen. (Se sidan 23.)
Projektorn och skärmen är inte rätt
inriktade.
Justera projiceringsvinkel och riktning samt
projektorns höjd om det behövs. (Se
sidan 27.)
Batterierna är slut.
Byt ut båda batterierna med nya. (Se sidan 7.)
Någonting blockerar vägen mellan
fjärrkontrollen och projektorn.
Ta bort det som blockerar strålen. (Se
sidan 7.)
Du befinner dig för långt från
projektorn.
Flytta dig så att du befinner dig inom 8 meter
(26,2 fot) från projektorn. (Se sidan 7.)
Slut på batterierna i 3D-glasögonen.
Ladda 3D-glasögonen.
Inställningarna i menyn 3D är inte
korrekt inställda.
Ställ in korrekta inställningar i menyn 3D. (Se
sidan 36.)
Din Blu-ray-skiva är inte i 3D-format.
Använd en 3D Blu-ray-skiva och försök igen.
Ingångssignalen har inte valts på rätt
sätt.
Välj korrekt källa med källknapparna på
fjärrkontrollen eller SOURCE på
projektorn. (Se sidan 23.)
Ytterligare information
51
Specifikationer
Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Optik
Kontroll
Upplösning
1280 (H) x 720 (V)
Visningssystem
DLPTM-system med enkel krets
Linsens f-nummer
W750
F = 2,54 till 2,73, f = 18,18 till 21,84 mm
W770ST
F = 2,6 till 2,78, f = 10,2 till 12,24 mm
Lampa
210 W lampa
RS-232-seriekontroll
9 stift x 1
IR-mottagare x 2
USB av typ Mini B x 1 (Används vid underhåll)
El
Strömtillförsel
AC 100–240 V, 3,2 A, 50–60 Hz
(automatiskt)
Strömförbrukning
295 W (max); < 0,5 W (viloläge)
Mekanik
Vikt
W750
2,6 Kg (5,73 lbs)
W770ST
2,7 Kg (5,95 lbs)
Uttag
Högtalare
(Stereo) 10 watt x 1
Ljudsignalsutgång
Datorljuduttag x 1
52
Ytterligare information
Ingångskontakter
Datoringång
RGB-ingång
D-Sub (hona) med 15 stift x 1
Videosignalingång
S-VIDEO
4-stifts mini-DIN-port x 1
VIDEO
RCA-jack x 1
SD/HDTV-signalingång
Analogt - komponent-RCA-jack x 3
(via RGB-ingång)
Digital - HDMI x 2
Ljudsignalingång
Ljudingång
RCA-ljuduttag (L/R) x 2
Miljökrav
Driftstemperatur
0°C–40°C vid havsnivå
Relativ luftfuktighet vid drift
10%–90% (icke-kondenserande)
Driftshöjd
0–1499 meter vid 0°C–35°C
1500–3000 meter vid 23°C–30°C (med
Höghöjdsläge på)
Mått
W750: 324,7 mm x 241,5 mm x 113,8 mm (B x D x H)
324,7
Enhet: mm
241,5
113,8
W770ST: 324,7 mm x 253,4 mm x 113,8 mm (B x D x H)
Enhet: mm
324,7
253,4
113,8
Takmontering
Skruvar för takmontering:
M6 x 8 (Max. L = 8 mm)
77
76.5
127.7
W750
8
Enhet: mm
199.6
25
537.9
577.7
625.65
62.59
122.07
102.84
241.56
162.47
324.67
Ytterligare information
53
Skruvar för takmontering:
M6 x 8 (Max. L = 8 mm)
77
76.5
127.7
W770ST
8
199.6
25
537.9
577.7
625.65
74.5
133.97
102.84
253.47
162.47
324.67
54
Ytterligare information
Enhet: mm
Frekvenstabell
Giltig frekvens för PC-insignal
Format
Upplösning
Uppdateringsfrekvens (Hz)
H.-frekvens
(KHz)
Pixelfrekvens
(MHz)
720 x 400
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Reduce Blanking)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Reduce Blanking)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1024 x 576
BenQ Notebook
Timing
60,0
35,820
46,966
1024 x 600
BenQ Notebook
Timing
64,995
41,467
51,419
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 720_120**
120
90,000
148,500
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Reduce Blanking)
119,909
101,563
146,25
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
640 x 480
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
Ytterligare information
55
1280 x 960_60***
60,000
60,000
108
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x 1050
1680 x 1050_60***
59,954
65,290
146,250
640 x [email protected]
MAC13
66,667
35,000
30,240
832 x [email protected]
MAC16
74,546
49,722
57,280
1024 x [email protected]
MAC19
74,93
60,241
80,000
1152 x [email protected]
MAC21
75,06
68,68
100,00
1280 x 960
56
•
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling, Överst-Nederst och Sida vid sida-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal med Överst-Nederst och Sida vid sida-format.
•
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidssynkroniseringar inte går att välja.
Ytterligare information
Giltig frekvens för HDMI-insignal (HDCP)
Upplösning
Uppdateringsfrekvens (Hz)
H.-frekvens
(KHz)
Pixelfrekvens
(MHz)
VGA_60*
59,940
31,469
25,175
VGA_72
72,809
37,861
31,500
VGA_75
75,000
37,500
31,500
VGA_85
85,008
43,269
36,000
720 x 400_70
70,087
31,469
28,3221
SVGA_60*
60,317
37,879
40,000
SVGA_72
72,188
48,077
50,000
SVGA_75
75,000
46,875
49,500
SVGA_85
85,061
53,674
56,250
SVGA_120**
(Reduce Blanking)
119,854
77,425
83,000
XGA_60*
60,004
48,363
65,000
XGA_70
70,069
56,476
75,000
XGA_75
75,029
60,023
78,750
XGA_85
84,997
68,667
94,500
XGA_120**
(Reduce Blanking)
119,989
97,551
115,500
1152 x 864
1152 x 864_75
75,00
67,500
108,000
1024 x 576
BenQ Notebook
Timing
60,00
35,820
46,996
1024 x 600
BenQ Notebook
Timing
64,995
41,467
51,419
1280 x 720_60*
60
45,000
74,250
1280 x 720_120**
120
90,000
148,500
1280 x 768_60*
59,870
47,776
79,5
WXGA_60*
59,810
49,702
83,500
WXGA_75
74,934
62,795
106,500
WXGA_85
84,880
71,554
122,500
WXGA_120**
(Reduce Blanking)
119,909
101,563
146,25
SXGA_60***
60,020
63,981
108,000
SXGA_75
75,025
79,976
135,000
SXGA_85
85,024
91,146
157,500
Format
640 x 480
720 x 400
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1280 x 768
1280 x 800
1280 x 1024
Ytterligare information
57
1280 x 960_60***
60,000
60,000
108
1280 x 960_85
85,002
85,938
148,500
1360 x 768
1360 x 768_60***
60,015
47,712
85,500
1440 x 900
WXGA+_60***
59,887
55,935
106,500
1400 x 1050
SXGA+_60***
59,978
65,317
121,750
1600 x 1200
UXGA***
60,000
75,000
162,000
1680 x1050
1680 x 105_60***
59,954
65,290
146,250
[email protected]
MAC13
66,667
35,000
30,240
[email protected]
MAC16
74,546
49,722
57,280
[email protected]
MAC19
75,020
60,241
80,000
[email protected]
MAC21
75,06
68,68
100,00
1280 x 960
•
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling, Överst-Nederst och Sida vid sida-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal med Överst-Nederst och Sida vid sida-format.
•
Tidssynkroniseringarna som visas ovan kanske inte stöds på grund av EDID-filen och VGA-grafikkorts
begränsningar. Det är möjligt att vissa tidssynkroniseringar inte går att välja.
Format
Upplösning
Uppdateringsfrekvens (Hz)
Hori. frekvens
(KHz)
Pixelfrekv.
(MHz)
480i**
720 (1440) x 480
59,94
15,73
27
480p
720 x 480
59,94
31,47
27
576i
720 (1440) x 576
50
15,63
27
576p
720 x 576
50
31,25
27
720/50p*
1280 x 720
50
37,5
74,25
720/60p*
1280 x 720
60
45,00
74,25
1080/24P*
1920 x 1080
24
27
74,25
1080/25P
1920 x 1080
25
28,13
74,25
1080/30P
1920 x 1080
30
33,75
74,25
1080/50i***
1920 x 1080
50
28,13
74,25
1080/60i***
1920 x 1080
60
33,75
74,25
1080/50P
1920 x 1080
50
56,25
148,5
1080/60P
1920 x 1080
60
67,5
148,5
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildsammanslagning och Överst-Nederst-format.
**Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
***Tidssynkronisering för 3D-signal med Sida vid sida-format.
58
Ytterligare information
Stödd tidgivning för EDTV och HDTV (via komponent-ingångar)
Format
Upplösning
Uppdateringsfrekvens (Hz)
Hori. frekvens
(KHz)
Pixelfrekv.
(MHz)
480i*
720 x 480
59,94
15,73
13,5
480p
720 x 480
59,94
31,47
27
576i
720 x 576
50
15,63
13,5
576p
720 x 576
50
31,25
27
720/50p
1280 x 720
50
37,5
74,25
720/60p
1280 x 720
60
45,00
74,25
1080/50i
1920 x 1080
50
28,13
74,25
1080/60i
1920 x 1080
60
33,75
74,25
1080/24P
1920 x 1080
24
27
74,25
1080/25P
1920 x 1080
25
28,13
74,25
1080/30P
1920 x 1080
30
33,75
74,25
1080/50P
1920 x 1080
50
56,25
148,5
1080/60P
1920 x 1080
60
67,5
148,5
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
Giltig frekvens för video och S-video-indata
Format
Upplösning
Uppdateringsfrekvens (Hz)
Hori. frekvens
(KHz)
Pixelfrekv.
(MHz)
NTSC*
-
60
15,73
3,58
PAL
-
50
15,63
4,43
SECAM
-
50
15,63
4,25/4,41
PAL-M
-
60
15,73
3,58
PAL-N
-
50
15,63
3,58
PAL-60
-
60
15,73
4,43
NTSC4,43
-
60
15,73
4,43
*Tidssynkronisering för 3D-signal med Bildruteväxling-format.
Ytterligare information
59
Information om garanti och copyright
Garanti
BenQ garanterar att denna produkt är fri från material- och tillverkningsfel under normal användning och
förvaring.
Eventuella garantianspråk skall medföljas av bevis på inköpsdatum. Om det visar sig inom garantiperioden
att produkten har defekter är BenQ:s enda åtagande, och kundens enda kompensation, att felaktiga delar
byts ut (inklusive arbete). Vid behov av garantiservice skall återförsäljaren från vilken produkten köptes
omedelbart meddelas om aktuella fel.
Viktigt! Ovanstående garanti upphävs om kunden underlåter att använda produkten i enlighet med
BenQ:s skriftliga anvisningar. I synnerhet måste luftfuktigheten vara mellan 10% och 90%, temperaturen
mellan 0°C och 35°C och höjden över havet lägre än 3000 meter. Projektorn bör inte användas i
dammiga miljöer. Genom denna garanti fastställs särskilda juridiska rättigheter. I respektive land kan också
finnas andra rättigheter.
Mer information finns på www.BenQ.com.
Copyright
Copyright © 2013 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får
återskapas, överföras, skrivas om eller lagras i elektronisk form, eller översättas till något språk eller
datorspråk, i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, magnetiskt, optiskt, kemiskt,
manuellt eller på annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från BenQ Corporation.
Alla varumärken är registrerade varumärken och tillhör sina respektive ägare.
Ansvarsfriskrivning
BenQ Corporation ger inga utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, med
hänseende till innehållet, och reserverar sig uttryckligen för garantier, säljbarhet eller lämplighet för
specifika syften. Vidare förbehåller sig BenQ Corporation rätten att revidera publikationen och att när
som helst ändra dess innehåll utan krav på att meddela någon om sådana revideringar eller ändringar.
60
Information om garanti och copyright