Bilden minner om tider som varit

Göran Olsson byter radioantenn!
Frösölägerblad
Frösölägerblad
NFORMATIONSBLAD FÖR JÄMTLANDS FLYGFLOTTILJS KAMRATFÖRENING # 18
VÅREN 2015
Jrakkapsel hängs!
Bilden minner om tider som varit
1
INNEHÅLL
Ansvarig utgivare
och
Chefredaktör:
Anders Falk
Redaktionen:
Christer Nordlund
Bernth Olsson
mfl
02
03
04
05
09
11
INNEHÅLL
LEDARE
PROJ J32B
GARNISONEN SOM FÖRSVANN
# 18 2015
12
13
14
15
ALLMÄN INFO
ÅRETS RESA
BUTIKEN
AKTIVITETSKALENDERN
Adress:
F4 Kamratförening
C/o Anders Falk
Benskedsvägen 11
831 61 ÖSTERSUND
Produktion:
F4 Kamratförening
Foto:
F4 Kamratförening
Tryck:
DAUS tryck och media
Östersund
Hemsida:
www.f4kamratforening.se
Bankgirokonto:
5048-6885
Framsida:
En glimt från tider som svunnit
Baksida:
Minnesstenen nedanför By 62
Bilder från -60-talet
2
Ordförandes funderingar
Hej alla medlemmar!
På gång
Ytterligare ett verksamhetsår har avverkats och vi har sedan två
månader tillbaka påbörjat ett nytt. Under den senaste vintern
och våren har vi återupptagit arbetet med att registrera vår
samling av föremål i en för MILMUS gemensam databas. En
databas som kommer att vara tillgänglig för alla försvarsmuseer
att söka föremål i. Detta arbete kommer att pågå under ett
flertal år framåt.
För närvarande finns huvuddelen av våra föremål lagrade i
"berget" nere i Lockne och kommer även att förbli så till dess att
de behövs i någon utställningsverksamhet.
Våra övriga projekt och åtaganden fortskrider enligt plan och
börjar närma sig slutmålen.
Av övriga planerade verksamheter genomfördes vårt traditinella
Julbord ute på Kungsgården med ett 30-tal deltagare. Någon
dans kunde vi av lokalitetsskäl inte erbjuda denna gång.
Teknikland
En ny säsong av öppethållande för Teknikland har precis startat upp och Teknikland kommer att vara
öppet fram till och med sista augusti föratt sedan fortsätta med helgöppet ytterligare en tid. Arbetet
med att anställa en ny VD för Teknikland drabbades av ett tvärstopp sedan den person som precis
anställts fann för gott att "kliva av". Därför var man tvungen att engagera den tidigare VD:n att leda
verksamheten under årets säsong.
Vad har i övrigt hänt?
För den som ännu inte har noterat det så kan vi informera om att den gamla militärrestaurangen
MURKLAN nu har invigts i sin nya skepnad som hotel. Den som har möjlighet rekommenderar jag
verkligen att göra ett besök på det gamla flottiljområdet. Där har hänt en hel del, men fortfarande
känner man igen sig i de flesta mljöerna! Den gamla badviken vid Bynäset är från i år en allmän
badplats!
När det gäller föreningens ekonomi så har vi nu en en överenskommelse med vårt fadderförband F
21 om att därifrån få 10 000 :- årligen i driftbidrag till vår verksamhet. Det finns även vissa önskemål
om att kamratföreningarna skall vara aktiva i rekryterings- och veteranverksamheten. Något beslut i
detta ärende finns för närvarande inte.
Längre in i tidningen återfinner du en krönika av Bernth Olsson, läs denna och begrunda dess
innehåll! Där finner du en förklaring till varför vi idag står där vi står.
Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på
att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning
föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret!
Trevlig sommar
!
Anders Falk
Ordförande
3
Rapport från återskapandet av D 01
.
Arbetet med att ”återskapa” ett J 32B som det såg ut i mitten av 60-talet går vidare och har när denna tidning
går i tryck kommit nästan i mål. Interiören är i princip klar och i tidsenligt skick. Kvarstående arbeten är att byta
några enstaka skrovdetaljer och därefter skall flygplanet ”beväpnas” det vill säga förses med akaninstallation på
vänster sida. vapenbalkar är monterade under vingarna och robotar och en kapsel hängda, en mörkerenhet
kommer att monteras under vänster vinge. I fram- och baksits har vi driftsatt instrument- och innerbelysningen
Arbetena löper vidare och kommer att pågå fram till sommaren / hösten 2016.
Kom gärna ut och besök oss, vi finns hos Flyg- och Lottamuseet varje torsdag mellan 13:00 – 15:30
4
Garnisonen som försvann
En krönika av Bernth Olsson
Bakgrund
När Berlinmuren föll 1989 och Sovjetunionen rasade samman 1991 tillsammans med Warsawapakten,
upphörde även det Kalla kriget mellan Öst och Väst. Risken för ett kärnvapenkrig i Europa försvann, nästan.
Europas länder inklusive Ryssland började nedrusta och i slutet av 1990-talet myntade en av försvarsmaktens
många generaler Johan Kihl, att ”Det blir inget krig i Europa på 50 år”! Hur han nu kunde se in i framtiden.
Sveriges regering, riksdag och försvars-ministern Leni björklund nappade ju naturligtvis på den här profetian.
Johan Kihls kristallkula måste ha varit sprucken då han inte såg Georgienkriget 2008.
En parantes
Efter freden 1945 besökte vårt finska broderfolks generaler Sverige för krigserfarenhetsutbyte. De finska
generalerna hade krigserfarenhet från Frihetskriget 1918 mellan vita och röda. Krigserfarenhet från Vinterkriget
1939-1940 då Sovjetunionen anföll lilla Finland den 30 november 1939. Fortsättningskriget 1941-1944 då
Finland anföll Sovjetunionen, för att ta tillbaka Finska Karelen och Karelska Näset som hade förlorats i
Vinterkriget. Kriget började med att Sovjet bombade Helsingfors, Åbo, Tammerfors. De finska generalerna hade
även krigserfarenhet från Lapplandskriget 1944-1945, då de tyska trupperna skulle drivas bort från finska
Lappland enligt vapenstilleståndsavtalet med Sovjet. De svenska generalerna hade bara erfarenhet från
”Beredskapen” i Sverige.
En finsk general frågade på finlandssvenska en svensk general: Hur många generaler har ni i det här lanne?
Den svenske generalen började räkna upp: Överbefälhavaren ÖB, försvarsgrenschefer armé, marin, flygvapnet,
militärområdeschefer, högre stabschefer.
Jo, vi har ungefär 70 generaler i svenska krigsmakten.
Den finske generalen: De är för lite!
Den svenske generalen: Nähäädå, det räcker.
Den finske generalen: Hälften håller inte måtte!
Kommentar. Det kan komma många dumheter från vår Överhet i 08-landet, det gäller att vara kritisk och
ifrågasätta riktigheten i vad som sägs från politiker och generaler!
Sverige var neutralt under 2.världskriget och ingick inte i någon försvarsallians under det Kalla kriget 19451991.
Politiskt utformades detta förenklat med orden:
ALLIANSFRIHET I FRED SYFTANDE TILL NEUTRALITET I KRIG
För att Sveriges målsättning skulle uppfattas trovärdig, var det svenska försvaret starkt i förhållande till
befolkningen.
Det svenska försvaret kunde mobilisera över 800000 man ingående i bland annat:
40-50 Infanteribrigader om ca 5000 man vardera. En infanteribrigad innehöll tre infanteribataljoner, en
haubitsbataljon (artilleri), en underhållsbataljon (mat, sjukvård, transporter, ammunition), en ingenjörbataljon
(bygga och reparera vägar, broar, gräva skyttegravar, spränga berg för att bygga befästningar.
5 Pansarbrigader om ca 3000-4000 man vardera
Flottan hade 150 krigsfartyg
Flygvapnet hade 1000 krigsflygplan (olika typer av Jakt-, Attack- och Spaningsflygplan).
32 krigsflygbaser utspridda i hela Sverige inklusive Gotland.
Ett antal Fristående bataljoner (kustartilleribataljoner, Jägarbataljoner, järnvägsbataljoner).
Ett antal Fristående specialförband, t ex Kustjägare.
Hemvärnsförband
Försvarets uppgift vid krig i omvärlden var i första hand att hävda Sveriges neutralitet och suveränitet.Vid ett
angrepp mot Sverige skulle försvaret kunna avvärja ett storangrepp över havs- eller landgränsen. Försvarets
krigsplanläggning, förberedelser och övningsverksamhet var omfattande för att vara beredd på att lösa dessa
uppgifter.
Mobiliseringsförråd i Kalla kriget
Efter andra världskriget har principerna för förrådsförvaringen av försvarsmaktens krigsmateriel förändrats.
Anledningen var dels fällningen av atombomberna i Japan som hade en förödande verkan över ytan samt
bomb- och attackflygets allt längre räckvidder. Detta ledde till utspridning av mobiliseringsförråd över ytan.
Totalt fanns det över 400 mobiliseringsförråd inom Fo22 och F4/SeNN. Det fanns nästan ett mobiliseringsförråd
i varje by i Jämtland och Härjedalen.
5
Jämtlands Försvarsområde 22
Jämtlands Försvarsområde 22 (Fo 22) som bestod av Jämtlands län hade ansvaret för mobiliseringen av
arméns krigsförband. Mobiliseringsförråd för armébataljonerna var samlade i tre områden inom Fo 22. De var
grupperade längs järnväg, Inlandsbanan, och koncentreringsvägarna A, B och D. Koncentreringsvägarna löper i
nord-sydlig riktning och är reserverade för försvarsmakten för att kanalisera och underlätta transporter till
krigsuppgiften. De är också enkelriktade för att förhindra trafikstockningar.
Fo 22 krigsförband skulle efter genomförd mobilisering transporteras till krigsuppgifter i övre Norrland.
Under senare delen av Kalla kriget skulle förbanden stanna kvar inom Fo 22 beroende på alternativa uppgifter. I
Jämtlands län skulle närmare 22500 soldater mobilisera under denna period som ”Kalla kriget” utgjorde.
F4/Sektor Nedre Norrland
F4/SeNN hade ansvaret för mobiliseringen av flygvapnets krigsförband som täckte en yta av Jämtlands län,
Västernorrlands län, del av södra Västerbottens län, samt norra delen av Gävleborgs län.
Flygvapnet skulle skydda arméns mobilisering och samtidigt ombasera till krigsflygbaser. Basfilosofin gick
ut på att sprida baserna och flygplanen över en stor yta. F4/SeNN uppgift bestod i att bekämpa fientligt bomboch attackflyg, trupptransportflyg samt att övervaka luftrummet över Nedre Norrland.
Flygvapnets krigsförband mobiliserade i anslutning till krigsflygbaser, såsom Frösön, Färila, Kubbe, Sättna.
Stridslednings- och luftbevakningsförband (stril) inklusive luftbevaknings-kompanier i mitten av ett
mobiliseringsområde, Graninge, Rätan/Röjan, Östersund, Järpen, Strömsund, Delsbo, Sollefteå, Långviksmon
och Örnsköldsvik.
Olika typer av mobiliseringsförråd allt från ladugårdar, träförråd för fordon, inhyrda förråd, till moderna förråd i
plåt eller betong med torrluftning av materielen användes.
Förrådshanteringen under senare delen av Kalla kriget genomfördes med pallhantering med hjälp av truckar för
stapling i pallställ av materielen. Det fanns ungefär 400
Materielinnehåll i mobiliseringsförråd
I mobiliseringsförråd förvarades som exempel stridsfordon, terrängbilar, tält, verktyg, sjukvårdsutrustning,
uniformer, motorelverk, kartor och hundtjänstmateriel (hundbajspåsar, koppel, tasskydd, matskål, hundkojor).
Stora mängder fordons- och flygdrivmedel förvarades i nedgrävda cisterner (100-kubikare). Vapen förvarades i
vapenkassuner, ammunition i speciella ammunitionsförråd i betong. Läkemedel, och blodersättningsmedel
hämtades vid en läkemedelscentral (LMC). Den sköttes av en apotekare. Diverse förnödenheter inköptes lokalt
på orten, t ex ved, halm, virke och spik. På Optand flygplats har hangarerna under kalla kriget använts för
förvaring av haubitsar, luftvärnskanoner och broläggningsmateriel.
Behov av civila fordon
Civilt ägda fordon som behövdes inom försvarsmakten efter en mobilisering erhölls genom biluttag. Ägare till
civila fordon som valdes ut för förfogande erhöll i fred ett uttagningsbeslut. Fordon t ex grävmaskiner, väghyvlar,
bussar, lastbilar, kombibilar, t ex Volvo 245 och VW-bussar skulle lämnas av ägaren vid en avlämningsplats (Aplats). Fordonet besiktigades, värderades och ägaren fick kontant betalning på plats. Inom Fo 22 fanns bl a en
planlagd avlämningsplats för både armén och flygvapnet vid Saab Aerotech, Östersund (A-plats Z 400). Även
tjänstebrukshundar och hästar som fanns hos fodervärdar skulle också lämnas på en A-plats för djur.
Krigsplacerad personal i krigsförbanden
Huvuddelen av personalen fanns inom Fo 22, Jämtlands län. Därutöver kom personal från bl a
Göteborgsområdet.
Inom F4/SeNN krigsförband kom huvuddelen av personalen från Göteborgsområdet, från de områden där
krigsflygbaserna fanns samt att F4 egna anställda flyttade ut till sin krigsuppgift.
Frösöbasens uppgift var att i samverkan med Luftfartsverket och Fo 22 ta emot ca 7 000 man
från Göteborgsområdet (Inskrivningsområde Väst). Flygtransporterna till Frösön skulle ske med civila
passagerarflygplan ur främst SAS och Linjeflyg, med svenskregistrering SE-.
Vid mobilisering gjordes inmönstringsplatsen snabbt iordning. En förenklad inmönstring gjordes av de första
inryckande. De kontrollerades vad gällde behörighet och identitet med stöd av Personaltabell inmönstring. De
sattes i arbete med inmönstring, utrustning och bevakning.
Efterhand som fler inryckande kom och utrustades, påbörjades inskjutning av vapen, utbildning i ABC-skydd
(Atom-, Biologiska-, kemiska stridsmedel C-), vakttjänst och sjukvårdstjänst med tyngdpunkt på
”Omhändertagande av skadad”. Förplägnadslottor utnyttjande ortens skolbespisning för att laga mat till
6
soldaterna under de första mobiliseringsdygnen. Det här förfarandet övades när repgubbar kallades in till
reepetitionsövningar vart fjärde år.
Östersunds garnison
I början av 1990-talet fanns i Östersund, Militärområdesstab Nedre Norrland, Jämtlands fältjägarregemente I 5,
Norrlands artilleriregemente A 4 och Jämtlands flygflottilj F 4 ute på Frösön. Vi hade många militära skolor,
Arméns tekniska skola ATS, Förvaltningshögskolan FörvHS, Militärhögskolan Östersund MHS Ö, Motorskolan
och en stor Materiel-och verkstadsförvaltning. Ca 1400 anställda, militär- och civil personal. Här utbildades 1500
värnpliktiga och ett stort antal elever på de militära skolorna värnpliktiga och anställda. Som ledande chefer i
den militära organisationen fanns en general alternativt amiral och minst ett tiotal överstar. En rejäl
garnisonsstad och den hade i jämförelse med andra garnisonsstäder den lägsta värnpliktsutbildningskostnaden
i landet.
Utbildningsomfång på 1990-talet
Huvuddelen av de värnpliktiga krigsplacerades i infanteribataljoner, haubitsbataljoner och i flygbasbataljoner.
A 4 utbildade och krigsplacerade personal i haubitsbataljoner som ingick i bl a infanteribrigader.
I 5 utbildade och krigsplacerade personal i Fältjägarbrigaden (5000 man)
F4 utbildade och krigsplacerade personal i flygbasbataljon Frösön, Kubbe (nordväst om Örnsköldsvik, Färila
(norra Hälsingland). Stridslednings- och luftbevakningsbataljon (Stril) i Jämtlands-Västernorrlands- och
Gävleborgs län.
F4 utbildade två JaktAttackdivisioner JA37 Viggen av totalt 8 stycken JA 37 divisioner i Flygvapnet. En tung
flygflottilj i vår dåvarande krigsorganisation.
F4 hade också incidentflygberedskapsuppgifter. En rote JA 37 (två flygplan) kunde flytta fram till en flygplats
nära ett kustområde för att snabbt kunna starta och mota bort främmande krigsflygplan, som var på väg in över
vår territorialgräns. Denna uppgift gällde dygnet runt året om. Inte som idag att man tar påskledigt och litar på
någon annan!
ATS utbildade värnpliktiga och anställd personal i försvarsmakten när det gällde den tekniska tjänsten. Fordonsradio-radar-teleteknik. Materielunderhåll, reparationer och vård.
Fältjägargruppen ute på Frösön utbildar idag frivillig personal för bl a krigsplacering i Hemvärnet.
Hur blev det sedan
1996 läckte det ut ett förslag från försvarsledning att A 4 och I 5 skulle läggas ned. Regeringen ville minska
försvarskostnaderna med 10%. Befolkningen i Östersund och Frösön gick från fyra väderstreck i fackeltåg in
mot Östersunds centrum med samling på Stortorget för att protestera mot förslaget. Denna
protestdemonstration med tal av ledande kommunpolitiker arrangerades av sjukvårdsanställd dam namn
………….! Heder till henne!
Det blev A 4 som lades ned i riksdagens försvarsbeslut 1996 och 1998 lades ledningen för Jämtlands
Försvarsområde 22 (Fo 22) ned. Ledningen flyttades till Sollefteå.
Det här var början på övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar. Johan Kihl ni minns!
Nu skulle vi visa oss på styva linan utrikes någonstans. Karl XII krutrök låg tung i högkvarterets korridorer på
Lidingövägen.
Hösten 2004
Ett nytt försvarsbeslut skulle fattas av Riksdagen 16 december 2004.
Vi var luttrade av av det som hänt tidigare. Vi anade att det var så att Östersunds garnison skulle försvinna!
Östersunds garnison vara illa sedd av generalerna i Försvarmaktens högkvarter. Jag vet inte varför. Det där
hade jag hört när jag var anställd som befäl på I 5 1970-1981. Fältjägarna hade en gedigen kunskap om
infanteri- läs fältjägarkunskap och förande av strid i ödemarksterräng. Dessa kunskaper delade man med sig till
andra förband söderut i 08-landet. Befäl från I 5 tjänstgjorde och utbytte erfarenheter på andra regementen.
I dagens populära arbetsmiljöterm, Arbetsplatsrotation. I 5 hade under ”Beredskapen” 1940-1945 erfarenheter
av försvar av Åredalen, Härjedalen, Tornedalen, mot tyskarna i Norge och i finska Lappland. Det fanns en
fältjägarbrigad i Härjedalen under 1950-talet. Det stack väl då som nu i ögonen på generalerna i Högkvarteret i
08-landet.
Vibbarna på Radio Jämtland i september 2004
Jag kommer in på mitt tjänsterum mitt i en intervju med Marie Nordén vald riksdagsman (S) på
Jämtlandsbänken i Sveriges Riksdag i 08-landet. Det låter kryptiskt från henne när hon skall svara på reporterns
frågor. Intervjun med riksdagsman Nordén avslutas med att reportern yttrar ”Det är konstiga vibbar du sänder
ut”. Jag anar att här är en katastrof på väg från riksdagen! Riksdagsman Nordén vet att i försvarsministerns
förslag till riksdagen så skall Östersunds garnison läggas ned. I solidarisk socialdemokratisk anda så vill
riksdagsman Nordén inte berätta detta för oss undersåtar och riksdagsmannens väljare i Jämtland-Härjedalen.
Däremot känner riksdagsgruppen (S) och (V) till hela innehållet! Det är ett typexempel på politikerförakt! Här ska
mörkas!
7
Sittande socialdemokratisk statsminister 2004 år är HSB, Han Som Bestämmer, Göran Persson. Han har tillsatt
Leni Björklund som försvarsminister. Leni har ett förflutet som generalskreterare i Svenska kyrkan. Det enda
som militärt kan kopplas ihop med henne är ordet ”general”. Det kan ju vara så att hon ansvarade för
kommunikationerna lodrätt inom svenska kyrkan. Jag tänker på när den småländske korpralen Cedercrona
övade excercis på Ränneslätt. Han drillade sin trupp så hårt att när han beordrade: Avdelning Halt! Så sänkte
sig jorden fyra alnar och himmelen höjde sig två. Och ur molnen kom en röst:”Brrrra gjorrrt, korrrprral
Cedercrona”!
Förslaget om nedläggning av Östersunds garnison kommer från en högkvarterstrojka ledd av generalen Göran
Gunnarsson. Fienden, läs högkvarteret har ett uppdrag att ge försvarsministern ett förslag till försvarsbeslut till
Riksdagen. Det innebär att Östersunds garnison i sin helhet skall läggas ned! I tidigare förslag under 19801990-talen har regeringen anvisat att sammanhållna förband i garnisonsstäder inte skall röras!! Östersunds
garnison är en sådan sammanhållen garnisonsstad, men det ger Göran G. faan i! och de två underhuggarna i
trojkan bla en flygvapenöverste säger inte emot. Man hävdar inte sin rätt och yttrandefrihet enligt Sveriges rikes
grundlag mot en general i den svenska försvarsmakten. Hur skall man då kunna hävda ett försvar av Sverige?
Vad blir konsekvensen om man inte törs hävda sin egen uppfattning? Det törs jag inte för då blir jag inte
general. Så är mantrat i högkvarteret och inom försvarsmakten då, nu och framgent. Man är väldigt rädd om sin
karriär. Tänk på de 70 generalerna som inte har varit i krig 1945. Det innebär också att det fattas dåliga beslut i
högkvarteret som drabbar Rikets säkerhet därför att handläggare inte vågar stå upp för sin uppfattning. Det blir
inget jävlar a´namma vilket vore bra för inomhusluften i Högkvarteret.
Vad gör trojkan: Jo, de bryter sönder Östersunds garnison i smådelar. De jämför F4 med F21 i Luleå. De jämför
I 5 med P 7 i Revingehed, Skåne samt att huvuddelen av kvarvarande förband skall ligga i mellersta och södra
Sverige. Gunnarsson har svårt att förklara var mellersta Sverige ligger någonstans, när de är i exercishuset på I
5 i Östersund i oktober 2004. Mittpunkten i Sverige ligger ju utanför Ånge och närmast ligger Östersund om man
tittar i en skolatlas. Generalen Göran Gunnarsson är arrogant och stressad när han möter alla försvarsanställda
i Exercishuset på I 5. Han presenterar inte sig själv eller resten av trojkan.
Han har ingen bra motivering varför Östersunds garnison, den kostnadseffektivaste garnisonen med hänsyn
tagen till utbildning och förmåga att sätta upp krigsdugliga förband, skall läggas ned. Dessutom finns det grova
felaktigheter i trojkans underlag, som trojkan inte bryr sig om att rätta till!
Misstanke
Jag misstänker att här har HSB klarat ut för försvarsministern att, jag vill inte se något spring av halvgråtande
kommunalråd i Rosenbads korridorer. Säkerligen också klarat ut för den socialdemokratiska riksdagsgruppen,
att ni ska rösta på försvarsministerns förslag utan debatt! Punkt Slut.
Leni Björklund har inte fördjupat sig i eller analyserat Gunnarssons förslag om nedläggning. Det hörs ju direkt i
Rådhussalen när Jens Nilsson frågar henne. Den blir liggande på hennes skrivbord tills det är dags. Hon fixar till
en proposition till riksdagen för beslut 16 december 2004.
Stor manifestation lägg inte ner Östersunds garnison
Ett demonstration planeras till den 3 november 2004. Demonstrationen leds av fackliga företrädarna kapten
Anna Berkestedt I 5 och major Stefan Granholm F4. Vårdkasar har tänts runt om Storsjön. Vårdkasar tändes
förr i tiden för att varna att fienden var i antågande. Fackeltåget går på kvällen från Göviken in till Stortorget, där
kommunalrådet Jens Nilsson och fackliga företrädare protesterar mot försvarsministerns förslag och att
riksdagen inte skall fatta ett beslut om nedläggning av vår garnison med 1400 arbetstillfällen. Under den här
tiden har vi i organisationskommittén ringt upp alla riksdagsmän med en uppmaning att rösta nej på
nedläggningsförslaget. Den 4 november kommer Leni Björklund till Östersund. Kommunal-rådet Jens Nilsson
vill att hon motiverar varför hon vill lägga ner vår garnison. Länstrafiken kör med gratisbussar denna dag på alla
sina linjer. Gratis bilparkering gäller i Östersund.
Utfrågning i Rådhussalen
Jens Nilsson frågar direkt Leni Björklund varför ska Östersunds garnison läggas ned?!
De som deltar som åhörare i Rådhussalen är fackliga företrädare, organisationskommittén, förbandschefer,
sakkunniga och journalister. Försvarsminister Leni Björklund och departementsrådet Dan Olsson.
Kommundirektören Bengt Marsh (BM) leder utfrågningen.
BM: Varför ska I 5 läggas ned och inte P 7 i Revingehed?
Svar från Leni: P 7 ska försvara Skåne med omnejd och det östra brofästet på Öresundsbron.
Det framgår inte vem som ska försvara det västra brofästet. Damnark?
BM: Vad är det för typ av pansarförband man ska utbilda på där? Vad säger chefen I 5 överste Per-Erik
Gustavsson?
Svar från chefen I 5: Det är en stridsvagnspluton 122 Leopard.
BM: hur många vagnar är det?
Chefen I 5: 3 stycken!
8
BM: I vilken miljö ska denna pluton utbildas i? Vad säger kapten Anna Berkestedt?
Kapten Berkestedt: Jag är född i Skåne och har bott granne med P 7. P 7 har stora kostnader för att renovera
sina nedslitna kaserner. Jag vet att Ystad kommun har ansökt hos EU Natura 2000 om att fågelsjön på
Revingehed skjutfält ska fridlysas och att flora och fauna skall syddas! Skjutfältet är stängt halva året med
hänsyn tagen till fågelhäckningen.
Då kommer det från Dan Olsson: ”Jamen, då kan det vara bra att dom där stridsvagnarna larvar runt där och
luckrar upp jorden så att blommorna kan växa”!!
Jag tittar journalisterna som har tappat hakan på det sakkunniga svaret från Försvarsdepartementet.
BM: Varför ska F4 läggas ned och inte F17 i Ronneby eller F21 i Luleå?
Leni: F21 har en så stor och fin start- och landningsbana. ( Näringsminister Björn Rosengren plöjde ner statliga
pengar i banan. Tanken var att han skulle upprätta en godstransportlinje med flyg över Nordkalotten, men det
blev ingenting av detta).
F 17 behövs för incidentberedskapen i söder.
BM: Hur fungerar flygincidentberedskapen runt Östersjön? Vad säger överstelöjtnant Pentti Lamberg F4?
Svar från överstelöjtnant Lamberg: Jag har suttit i incidentberedskapen i 25 år. Det enda jag behöver är en
start- och landningsbana någonstans i kustområdet som ska övervakas. Denna vecka 45 övervakar Belgien det
baltiska luftrummet, vecka 46 övervakar Italien och vecka 47 Frankrike.
Det verkar som försvarsministern inte hade en aning om hur incidentberedskapen fungerade mellan länder.
(Incidentberedskap innebär att en rote, två jaktflygplan, finns stående nära ett kustavsnitt, för att snabbt kunna
starta och möta ett okänt flygplan i luften för identifiering).
Fråga: Varför skall ATS flyttas till Halmstad.
Svar från Leni: Därför att i Halmstad finns det militära skolor och Lv 6. Lv 6 ska inte läggas ned eller flyttas så
då flyttar vi ATS dit istället.
När frågestunden avslutas konstaterar Jens Nilsson;”att något svar på varför, det har vi inte fått”!
Det finns inga sakliga skäl. Om I 5 och F 4 har utbildat dåliga krigsförband, då har vi accepterat, men
försvarsministern saknar sakliga motiv utan tycker! Hon vill att Sveriges riksdag ska fatta beslut på hennes
tyckande!
Leni Björklund erbjuds att tala till de som genomför en manifestation, LÄGG INTE NER ÖSTERSUNDS
GARNISON. På Rådhusplan står 10000 jämtlänningar och härjedalingar
(2 Brigader) och väntar på henne. Hon blir med rätta utbuad!
Riksdagsman Gunnar Sandberg (S) går upp i talarstolen utanför Rådhuset och lovar på jamska att han ska
minsann rösta Nej!
Riksdagsbeslutet
När det är dags för riksdagsbeslut den 16 december 2004 då röstar Gunnar Sandberg Ja till nedläggning!
Marie Nordén(S) röstar Ja, men det var också väntat.
Rune Berglund (S) säger i en radiointervju: ”Jag röstar alltid enligt Partiboken, alltså Ja”!
Dessa tre riksdagmän valda av jämtar-och härjedalingar röstar bort 1347 arbeten i Östersund!
De borgerliga riksdagsledamöterna på Jämtlandsbänken, Håkan Larsson © och Ola Sundell (M) lägger ner sina
röster. Camilla Sköld Jansson (V) röstar Nej till nedläggning! Heder åt hennes försök att rädda Östersunds
garnison!
Vänsterpartiet och de borgerliga försöker ordna med en återremiss av kommande försvarsbeslut. Camilla Sköld
Jansson(V) driver detta arbete, men det faller.
F4 var vid riksdagsbeslutet beslutet JAS 39-anpassad med ombyggda hangarer och med ny stridsledningsoch luftbevakningscentral, som kunde luftövervaka hela landet. Norra Europas modernaste flygflottilj. I 5:s nya
stridsfordonshallar var inte färdigbyggda. Byggentreprenören monterade in avgasutsugningssystemen efter jul
2004!
Officiell avveckling sommaren 2005
F4, I 5 och ATS fanor skulle överlämnas till traditionsbevarande förband F 21 i Luleå och I 19 i Boden.
Garnisonens personal stod uppställda i ”öppen fyrkant” på Österängsparken. Hans Majestät Konungen, Karl XII
Gustav, hertig av Jämtland genomförde fanöverlämningen assisterad av ÖB:s utsände generalmajor Jan
Sahlestrand, tidigare chef F4. Överbefälhavaren Håkan Syrén orkade inte komma till Östersund.
Avveckling av Östersunds garnison
Efter försvarsbeslutet fortsätter värnpliktsutbildningen fram till MUCK i mars 2005.
Då påbörjas avvecklingen. Anställda skall ha 1347 nya arbeten. 500-600 får nya jobb på kvarvarande förband i
Försvarsmakten och flyttar. Många startar eget eller får andra jobb i inom länet.
En stor del kommer att i närtid gå i pension eller får förtida pensionsavgång, de hjälper till med avvecklingen tills
de går i pension. Ett hundratal anställda ska nu arbeta med avveckling av F4, I 5, ATS och FMLOG verkstäder
9
och förråd. Det är 275000 kvadratmeter lokalyta, 450 byggnader i garnisonen som skall inventeras, tömmas på
inventarier och avvecklas.
Inventeringen är omfattande, den omfattar allt från pennor, 1500 skrivbord, 2500 lektionsals-bord, möbler, 3000
datorer, 1500 säkerhetsskåp, 2000 stridsfordon, (stridsvagn 122 Leopard, stridsfordon 90, pansarbandvagn 401
(MTLB, rysk översättning, mångsidig lätt bepansrad vagn) , terrängbilar, last-och personbilar, kärror och 8
stycken JAS 39 Gripen.
Allt lades in i ett datasystem på excelark, när inventeringen var klar innehöll systemet 40000 rader, allt från 1
artikel till 100 artiklar på en rad. Underlaget skickades till Försvarsmaktens högkvarter för beslut om
omfördelning. Ett statligt regelverk styrde detta: Först skulle omfördelning av materiel ske till kvarvarande
militära förband och skolor samt stöd till Baltikum ( I 5 sjukhussängar och utrustning skickades till Estland),
därefter till statliga verk
(t ex Polisen,Vägverket och frivilligorganisationer som hade ett avtal med Försvarsmakten
t ex Röda Korset, Frivilliga motorcykelkåren), det som sedan var övertaligt lämnades till Försvarets materielverk
FMV för försäljning. FMV tecknade avtal med stora uppköpare, som kunde köpa, t ex 200-300 Bandvagn 206.
Bandvagnarna skickades på tåg från Lugnvik till Göteborg, för överskeppning till England. Vi i
avvecklingsorganisationen föreslog att de 3000 datorer skulle skänkas till kommunala skolor, men Högkvarteret
skyllde på att hårddiskarna kunde ha känsligt innehåll. Vi menade att man kunde ta ur hårddiskarna, de kunde
man tugga sönder. En hårddisk kunde skolan köpa i handeln för 100 kr. Vi överlämnade nycklarna till
hyresvärden Fortifikationsverket på hösten 2006. Då hade vi sopat rent och ”släckt lyset”.
Nu fanns det kvar 300 förråd ute i bygderna som skulle tömmas. De var fulla av olika fordon, I Överhogdal
bandvagn 206 som skulle av FMV försäljas till en engelsk uppköpare. I Espnäs 62 Pansarbandvagn 401
(MTLB) skulle skickas till skrotning i Småland. Ett 30-tal 401:or köpte ett ryskt skogsbolag som timmerdragare i
Sibirien, recycling. Ett polskt företag byggde om dem i Lugnvik. Vi skickade Scania-Vabis årsmodell 1957
”Myrsloken” till försäljning i Boden. Myrsloken var ombyggd för att bära pontonbro Däcksbro 200, men nu
kasserades Myrsloken på grund av ålder. Däcksbro 200 skulle i krig användas över Ljusnan, Ljungan,
Indalsälven om landsvägsbroarna var bortsprängda. En stor del av krigsmaterielen var användbar i krig, den
skickades eller hämtades för att förrådsställas på annan plats i norra eller södra Sverige. I december 2007 är
avvecklingen avslutad.
Historien upprepar sig
I 1925 års försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att halvera den dåvarande svenska krigsmakten.
Varför det? Efter I.världskrigets fasor med med flera miljoner döda, så var mantrat: Aldrig mera krig! I 1936 års
försvarsbeslut fattade Sveriges riksdag beslut om att höja försvarsanslagen för nu började det mullra i närheten,
Hitler myntade ”Lebensraum” och det resulterade i II.Världskriget. Sverige satte igång en snabb upprustning av
krigsmakten under pågående världskrig och fortsatte under det Kalla kriget. I en intervju uttryckte sig en
amerikansk general: ”Vi visste att det svenska försvaret var så kraftigt, att det kunde hålla emot
WP/Sovjetunionen och att Sovjetunionen visste det. Därför behövde vi, NATO, inte känna någon oro för ett
överraskande anfall mot Norge och Danmark”.
I 2004 års försvarsbeslut upprepar sig Sveriges riksdag liksom 1925. Man har inte lärt sig någonting av
historien. Några riksdagsmän har väl inte heller någon koll alls, och huvuddelen hukar sig under partipiskan. Det
är inte demokrati!
Vad har hänt under Lenis och Johans 50-åriga fred?
2008 Krig mellan Ryssland och Georgien (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen)
2014 Krig mellan Ryssland och Ukraina (fd stater i det fredsälskande Sovjetunionen),
2014 Rysslands annektering av Krim, Ukraina (brott mot europeiskt avtal från 1994)
Europakåren har bildats som ett gemensamt försvar av EU, 60 000 soldater. Motto ”Inget Europa utan en
europeisk arme”. I kårstaben ingår en finsk officer. I Sverige vet man knappt att kåren finns. Dess emblem är en
blågul Europakarta inklusive hela Skandinavien. En snabbinsatsstyrka för EU och NATO. En brandkårstyrka om
2500 soldater sattes upp 2008. I den ingår förband som bildar stommen från Sverige, Finland, Estland och
specialförband från Norge, Lettland och Litauen. Sverige har ordförandeskapet första halvåret 2015.
Under hösten 2014 har det pågått ubåtsjakt bland skärgårdsöarna utanför Stockholm. Det finns ingen
helikopterubåtsjakt med sonar och inga sjunkbomber som kan tvinga upp en fientlig ubåt till ytan. Ja, just det ja,
det blir inget krig på 50 år.
Facit
Nordens försvars- och säkerhetspolitik i nyckeltal 2007
(I Finland pågår ännu uppställandet av hemvärn (Landskapstrupperna). Finlands hemvärn beräknas vara
operativt 2010.
10
Sverige
Försvarsbudget: 39 miljarder kronor
Andel män som gör värnplikt: 10 procent
Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: 67 600
Antalet soldater i internationella operationer: 827
Finland
Försvarsbudget: 21 miljarder kronor
Andel män som gör värnplikt: 80 procent
Antalet soldater som kan mobiliseras exklusive hemvärn: 340 000
Antalet soldater i internationella operationer: 770
Norge
Försvarsbudget: 37 miljarder kronor
Andel män som gör värnplikt: 30 procent
Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: 103 400
Antalet soldater i internationella operationer: 626
Danmark
Försvarsbudget: 24 miljarder kronor
Andel män som gör värnplikt: 25 procent
Antalet soldater som kan mobiliseras inklusive hemvärn: 45 600
Antalet soldater i internationella operationer: 1 300
Citat
Finlands president 2000-2012 Tarja Halonen: ”svenskarna [….] lämnar åt grannarna att sköta försvaret”.
Hösten 2004 skrev Johan Tunberger, försvarsanalytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på DNdebatt: De 40 miljarder kronor som försvaret årligen kostar ger så liten försvarseffekt att man kan tala om
försnillning av skattebetalarnas pengar.
Bernth Ohlson
Pensionerad kapten i Flygvapnet/
Försvarsmaktens logistik FMLOG
Källhänvisning:
Ryssland och den svenska nedrustningen, författare Lars Gyllenhaal ( ÖP 30/4 2005).
11
Föreningsinformation 06-2015
Medlemsavgift 2015
Så här dags är det dags att påminna om medlemsavgiften för 2015.Tyvärr är det en del som "glömt" att betala
in denna. I likhet med de senaste åren är denna oförändrad, 150:-. En del medlemmar har efterfrågat
inbetalningskort, men i vår strävan att hålla alla administrativa kostnader så låga som möjligt så skickar vi inte ut
några sådana i år heller eftersom vi vet att de flesta betalar sina räkningar via Internet och då inte har bruk för
något inbetalningskort. Inbetalning gör du till föreningens bankgirokonto 5048-6885. Ange ditt
medlemsnummer som referens.
Under senare år har vi tyvärr kunnat konstatera att betalningsviljan hos medlemmarna har sjunkit. Vi har därför
under året plockat bort medlemmar som under flera år satt i system att ”åka snålsjuts” på de medlemmar som
lojalt betalar varje år. Någon kan därför ha plockats bort trots att personen vill stå kvar. Om du blivit bortgallrad
så betala in medlemsavgiften och ange sedvanliga kontaktuppgifter så aktiverar vi ditt medlemskap igen. Vår
kassör ser gärna att du betalar in din medlemsavgift senast till 2015-08-01.
Du som vet med dig att du "missat" att betala medlemsavgiften 2014 och 2015 får nog inrikta dig på
att detta tidningsnummer blir det sista som du får i din brevlåda! Om du vill undvika utebliven tidning
föreslår jag att du betalar din avgift snabbt. I annat fall blir du bortstädad ur medlemsregistret!
Planerade aktiviteter 2015
juni
Teknikland öppnar för säsongen
Augusti
Teknikland stänger för säsongen
Augusti
Årets resa 2015.
December
Julbön/årsavslutning samt julfest
Angivna aktiviteter och datum är preliminära och flyttas vid behov. Dock är årsmötet låst till tid och plats.
Föreningens arkiv och bibliotek
Du vet väl att vårt arkiv och bibliotek är tillgängligt för alla medlemmar. Besök oss alla torsdagar mellan 13:00
och 16:00 som är vår normala öppettid. Göran Olsson kan svara på alla frågor om våra arkivhandlingar och
böcker. Här kan du också ta del av vårt fotoarkiv.
Årets resa
Efter mycket funderande och pusslande har Christer och Mona lyckats sy ihop även detta års resa, en resa som
denna gång genomförs i närområdet.
Tyvärr fick vi lite illavarslande besked när det gäller bussförsre, där Åke fått beskedet att han nu har passerat en
åldersgräns för att kunna disponera en buss från det företag han tidigare jobbat extra åt.
Vi får se hur förarfrågan blivit löst när det är dags!
Årets grillkväll
Den sedan några år tillbaka årligen återkommande grillkvällen har under senare år haft mindre och mindre
deltagande medlemmar. I princip var det endast "de närmast sörjande" som var på plats. Trots att vi under 2014
hade helt kostnadsfritt deltagande och vi dessutom kunde bjuda på fint försommarväder, märktes ingen skillnad
i antalet deltagare. Därför tog styrelsen beslutet att inte genomföra denna aktivitet 2015.
12
Nu tar vi nya tag
Årets resa går till
--- SÖDRA STORSJÖBYGDEN --lördag 29 augusti 2015
Samling: kl 08.00, Travparkeringen
Vi besöker bl.a:
BINGSTASMEDJAN
Här producerades högklassiga lodbössor. Från små
fågerstudsare och ekorrbössor till björngevär och
kanonliknande vapen för sälskytte.
SKIDMUSEET I ÅSARNA
Förutom att du här kan få titta på fantastiska bilder,
blanka medaljer, Wassbergs skidor och pjäxor får du
kanske träffa en livs levande skidlegend!
(med trevlig shopping)
ÅSARNA GAMLA KYRKA
En av de finaste kyrkorna i sitt slag men med en dramatisk
historia. Idag, en verklig pärla, vackert belägen nära himlen.
HOVERMO GÅRDSMUSEUM
På gården ”ust om Åua” fanns jordbruk, kvarn, ramsåg,
smedja och senare kraftstation och till allt utnyttjades
Hovermoåns strömmande vatten!
Vi äter lunch, middag och fikar på mysiga platser.
Dagen kostar 350 kr/pers som läggs i ett kuvert med namn på och lämnas vid bussen
Välkommen med din anmälan till oss senast söndag 16 augusti.
Tel: 06343463
Mobil. 0703429820
Mail: [email protected]
Väl mött i augusti!
Christer och Mona
13
Följande artiklar finns lager för omedelbar leverans från vår BUTIK
Vi har fått tillstånd att trycka upp ett litet antal
reproduktioner av fyra stycken svart/vita teckningar
av Ernst Wallin.
Reproduktionerna levereras oinramade.
Ett 25-tal av vardera finns kvar i lager.
Pris: 75:- / styck, eller alla fyra för 200:-
Orrefors vinkaraff med 4 glas, med graverat F 4
emblem. Levereras i presentkartong.
Nu är vårt lager helt tomt! Några nya set kommer inte
att tas hem. Lösa glas för kompl. finns fortfarande ett
mindre antal kvar.
SLUTSÅLT!
Pris: 400:- (fraktkostnad = postpaket)
Vi har lyckats ta fram lösa glas med gravyr som
tidigare till ovanstående "vinsats". Glasen säljs
styckevis . Endast enstaka glas rinns kvar!
Pris: 125:- (Ev. portoavgifter tillkommer.)
I lager finns ett antal glas där gravyren hamnat ca
5mm fel i höjd Dessa glas säljer vi för 75:-/st
I övrigt helt felfria!
Ett antal av F 4 minnesbok och minnes-DVD finns i
lager. Vi försäljer dessa till ett mycket lågt pris.
En mycket uppskattad present!
Pris: 200:- (portokostnad 44:-)
Ett häfte med teckningar av F 4:s mest kända
tecknare, Bo Torstemo och Ernst Wallin.
Pris: 150:- (portokostnad 22:-)
Vi har tagit fram en skön T-tröja i hög kvalitet med
föreningens emblem i diskret tryck och som vi
försäljer till ett lågt pris Finns i storlekar från S till XL.
Pris: 75:-
14
SLUTSÅLT!
Aktivitetskalender 2015
Kalendern innehåller en grovplanering av aktiviteter under 2015. Efter hand som aktiviteterna tar fastare form
återfinns en dagsaktuell kalender på vår hemsida www.f4kamratforening.se
JANUARI 2015
19
Kansliet öppnar igen
?
FEBRUARI 2015
”Kaffekväll” med information (datum ej klart)
19
Årsmöte
MARS 2015
APRIL 2015
MAJ 2015
?
Grillafton med museiinfo Optand
JUNI 2015
13 Teknikland öppnar. Kansliet stänger för semester från midsommar
30 Tidningen kommer ut med nummer 18!
AUGUSTI 2015
13 Kansliet öppnar igen efter semestern
31 Årets resa enl. separat program Teknikland stänger för säsongen
SEPTEMBER 2015
OKTOBER 2015
NOVEMBER 2014
15 Tidningen kommer ut med nummer 19.
DECEMBER 2014
12 Julfest 2015
8 Julbön i gamla kyrkan
17 Kansliet stänger för jul / nyår
Nästa nummer av Frösö lägerblad….
…räknar vi med att kunna ha ute hos medlemmarna 15. november 2015.
Då berättar vi bland annat om följande:
• Hur blev sommarens besökssäsong?
• Kåserier, berättelser från svunna tider
• Reportage från våra genomförda aktiviteter
• Övriga nyheter
Vi vill redan nu tillönska alla medlemmar:
Trevlig sommar!
15
Jämtlands flygflottiljs Kamratförening
C/o Anders Falk
Benskedsvägen 11
831 61 ÖSTERSUND
Alltid uppdaterad, besök vår hemsida:
www.f4kamratforening.se
16