Dialekten i Gerlesborg - Sällskapet för svensk dialektologi

Dialekt i Gerlesborg
Ett nordbohuslänskt arv
Ett föredrag av
Jesper Gunnarsson
Källa: www.eniro.se
Källa: www.eniro.se
2005
Min ”definition” av
Gerlesborg
Källa: www.eniro.se
(högra kartan har manipulerats)
Gerlesborgshistorik
•
•
•
•
1823 köper Anders Gerle mark i Bräcke
Börjar exportera havre på 1830-talet
Bygger havremagasin, köper mer mark
Många arbetstillfällen skapas och ett litet
samhälle börjar växa fram
• Poststation Gerlesborg ger bygden så
småningom dess namn
• Gerlesborgsskolan grundas i mitten av
1900-talet
En nordbohuslänsk dialekt
Gerlesborg tillhör den
del av Bohuslän där man
talar så kallad
nordbohuslänsk dialekt.
x
Bilden efter Lindroths
Gränserna och skiljaktigheterna
mellan sydbohuslänska och
nordbohuslänska.
12. u-form: ku, bu, tru
Dialektpåverkande faktorer
• Bohuslän blev svenskt 1658
• Bohuslän under lång tid fattigt
• Kulturell kittel: handelsplats, många
inflyttningar
• Kustsamhälle: inget jordbruk, däremot
fiske och stenhuggeri
• Ålderdomshemmet byggs 1911 i
Gerlesborg
Litteratur
• Lindroths Gränserna och
skiljaktigheterna mellan
sydbohuslänska och
nordbohuslänska (1920)
• Janzéns Studier över
substantivet i
bohuslänskan (1936)
• Kvilleruds Bohuslänska
(1999)
Bilden från http://www.sofi.se
Uppteckningar av ord
• Niléns Ordbok öfver
allmogemålet i Sörbygden
(1879)
• Uppteckningar hos DAG:
Bottna, Svenneby och
Tossene:
~ 3000 ord och 3-4
inspelningar vardera
Göteborg
Strömstad
x
Tossene
Svenneby
Sörbygden
Bottna
Bilden från http://hem.passagen.
se/roberl/KARTA.GIF
Uppteckningar av ord
• Två studiecirklar som
resulterat i mindre ordböcker:
En för Tanums kommun (1984)
x
och
En för Sotenäs kommun (2000)
Bilden hämtad från hemsidan:
http://hem.fyristorg.com/bohusgen
kartabohus.htm_txt_bohusmap
_cmp.gif
Mina informanter
2005
Barndomshem 1930-1940
Källa: www.eniro.se
(högra kartan har manipulerats)
År 2005 bosatt informant
(och ytterligare en i Valbo,
en i Uddevalla och två i Göteborg)
Bygdens utveckling
Ålderdomshemmet
Gerlesborgsskolan
Almetorpet
1940-talet
Gerlarnas
hemvist
Barndomshem 1930-1940
Källa: www.eniro.se
(bägge kartorna har manipulerats)
2005
År 2005 bosatt informant
Olika släkters utbredning
Ålderdomshemmet
Konsum
1940-talet
5 st
Gerle
Malisarna
20 st
Larsson/Olsson
14 st
Almqvist
10 st
Brogren
7 st
Karlsson
7 st
Pensionat
60-65 st
Källa: www.eniro.se
(kartan har manipulerats)
Gerlesborgsordlista, 1:a v.
Gerlesborgsordlista, idag
Uttal
p
t
k
g
g
l
rd
→
→
→
→
→
→
→
b
d
g
j
w
£
£
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
Ex:
sopa
sot
káka
väg
hög
påle
bord
→
→
→
→
→
→
→
soba
sod
kága
vejj
how
på£e
bo£
Uttal
u
kort å
kort
—
—
o
ô
Ex: bunke — bongke
Ex: botten — bônn
Finns tendenser till surrande på
speciellt i och y, men även e och u.
Jag betraktar fenomenet som en del av
språkmelodin snarare än enskilda fonem.
Uttal
Viktigt att skilja på olika a-ljud där
användningen skiljer sig från
standardspråket:
blandar
backe
vráket
betálar
—
—
—
—
b£annar
bákke
vráget
beta£ar
(kort, främre/öppet a)
(kort, bakre/slutet a)
(långt, bakre/slutet a)
(långt, främre/öppet a)
Substantiv
Femininumändelser:
Obest. Best. Obest. Best.
sing.
sing. plur.
plur.
Exempel
-a
-á
-er
-ene
avis|a, -á, -er, -ene
-
-ê
-er
-ene
tös, -ê, -er, -ene
(undantagsfall: -ar, -ane, i pluralis)
Substantiv
Maskulinumändelser:
Obest. Best. Obest. Best.
sing.
sing. plur.
plur.
Exempel
-e
-en
-ar
-ane
ong|e, -en, -ar, -ane
-
-en
-ar
-ane
båd, -en, -ar, -ane
(undantagsfall: -er, -ene, i pluralis)
Substantiv
Neutrumändelser:
Obest. Best. Obest. Best.
Exempel
sing.
sing. plur.
plur.
-ê el. dig|e, -et, dige, -ê el.
-e
-(e)t
-ene
-ene
-
-(e)t
-
-ê
ben, -t, ben, -ê
Adjektiv
Ändelse
Böjning
Exempel
-(e)te (-ot)
(oböjligt)
muggete, fräknete
-åll (-ol)
-åll, -ållt, -ålle hemmåll, brôddåll
-vôrn
(-vorden)
-vôrn, -vôrt,
-vôrne
b£ivôrn, småvôrn
-i (-ig)
-i, -itt, -ie
dokkti, ro£i
-
-, -tt, -e
rö, frákk
-en
-en, -et, -ne
gretten, ubetten
25%
1%
4%
55%
15%
Svaga verb – några exempel
Pres.
Inf.
-ar
(bet.) -a,
(obet.) -e
-ar, -er
(bet.) -a,
(obet.) -e
-r
-
Sup.
Exempel
(pres.)
-a
-a
bágar,
mugg£ar
-te
-t
gáner, jeder
-tt
dör, hár, ror,
trur
Pret.
-tte
Starka verb – några exempel
Pres.
Inf.
Pret.
griber
(bet.) griba
(obet.) gribe
greb
rekker
(bet.) rekka
(obet.) rekke
rákk
Sup.
Exempel
(pres.)
grebbe (be)griber
rokke
rekker,
sekker
Uttal
Kvarstående t i neutrum:
Ex: huset, be:nt, bärjet el. bärtt
Vanligt med d-bortfall, både slutljud och
intervokaliskt:
Ex: tann, rá, bán (jfr rod, sod)
Ex: spáe, bræa, lær
Uttal
Korta y ersätts av ô :
bytta – bôtta, hyfs – hôfs, mycket – môgge
Till skillnad från “västkustens” e har man i :
fisk inte fesk.
hô£ing, fjä£ing, bônning
Inte som till exempel sörbygdens (Nilén):
hu£eng, fjä£eng, bunneng
Pronomen
Finns en uppsjö av pronomen i dialekten.
Ofta två former: en betonad och en
obetonad.
Ex: pers. bet. jejj, mejj, dejj obet. je, me, de
Dubbel genitiv mycket vanligt:
Ex: hanses, ho:ses el. henneses, dômses
Ex: poss. din/di, ditt, dinne el. jår, jårt, jåre