02:03 Städinstruktioner

02:03 STÄDINSTRUKTIONER
Datum
2015-05-12
Diarienr (åberopas)
Saknr
A426.878/2014
918
Polismyndigheten
Ekonomiavdelningen
Inköpsenheten
02:03 Städinstruktioner
Innehållsförteckning
1.
Grundinstruktion - anvisning ........................................................................................ 2
2.
Grundinstruktion - frekvens.......................................................................................... 6
3.
Specifik instruktion – arrester..................................................................................... 10
4.
Specifikation - fönster ................................................................................................... 11
1 (11)
2
2015-05-12
1.
A426.878/2014
Grundinstruktion - anvisning
Observera att denna grundinstruktion (anvisning under avsnitt 1 och frekvens under avsnitt 2) gäller för samtliga ytor och objekt där inte en specifik
instruktion anger annan frekvens eller anvisning (avsnitt 3).
Detta dokument (02.03 Städinstruktioner)
är en generell städinstruktion för
Polismyndigheten. Det är därför möjligt att
vissa av de lokaltyper som beskrivs i städinstruktionen inte finns i de aktuella objekten.
Följande objekt ska städas enligt grundinstruktion:
Objekt
Lokaler
Total yta
Frekvens
1
Polishuset i
Söderhamn
3338m2
5 dagar / vecka
2
Bollnäs
3205m2
5 dagar / vecka
Lokalvård skall minst utföras med de insatser som anges som städfrekvens. Uppdragsgivaren ställer höga krav på kvaliteten och resultatet av det utförda arbetet. Lokalvården skall utföras på ett sådant sätt att lokalerna alltid ger ett rent och representativt intryck.
INVENTARIER
Papperskorgar, telefoner, datautrustning, whiteboardtavlor, AV-utrustning (tvapparater, OH-projektor, högtalare och liknade), stolar, bord, bordsben och stativ,
skåp, bokhyllor, montrar, receptionsdiskar, bänkar, askfat, sanitetsgods, toapappershållare, mugghållare, handduksautomater, tvålautomater, vitvaror, diskbänkar,
skåpluckor, kaffeautomater, armaturer (även nedhängande takarmaturer), speglar,
fönsterbrädor, element, tavelramar, stoppade möbler, bastulavar, wc-borste med ställ,
konstföremål, persienner, gardiner, styrke- och konditionsträningsutrustning.
VÄGGAR
Väggar, dörrar, dörrfoder, handtag, hissdörrar, trappdörrar, mellanglas (invändiga
glaspartier), elkanaler, elkontakter, strömbrytare, lister, paneler, trappräcken/handledare, vägglampor, rör på väggar, toalett och tvättrumsväggar, speglar, ventilationsgaller, ventilationsdon, väggskåp, väggfasta bänkar, installations list, fönsternischer, fönsterfoder.
3
2015-05-12
A426.878/2014
GOLV
Golvytor, golvgaller, golvmattor, avpassade mattor, entrémattor (se nedan), dörrtrösklar, trappors lodräta och vågräta ytor, golvbrunnar, golvsocklar, installationsgolv.
Vid lokalvård av skjutbanor måste golven dammsugas med en speciell maskin på
grund av krutresterna på golvet. Detta avfall räknas som farligt avfall.
TAK
Ventilationsgaller, ventilationsdon, rör, högt sittande armaturer, AV-utrustning.
Tillsynsstädning - tilläggstjänst
Vid behov:
Tömma papperskorgar och byta soppåsar
Moppa/fuktmoppa/våtmoppa/dammsuga golv
Plocka upp störande skräp från golv
Dammtorka fria ytor på möbler och inredning
Avfläcka kring dörrhandtag och strömbrytare
Iordningställa stolar och bord
Plocka bort kaffemuggar
Avborsta/avtorka möbler oavsett material
Rengöra whiteboardtavlor
Avfläcka innerglas
STORSTÄDNING
Storstädning ska förebyggas i den löpande lokalvården för att upprätthålla rätt städkvalitét. Rengöring av armaturer, ventilationsrör och ventilationsgaller (även högt
belägna) ska ingå i den löpande lokalvården för att förebygga storstädning.
Storstädning ska innefatta noggrann rengöring av golv, väggar, invändiga glaspartier,
dörrar, trapphus, hissar, sanitära enheter, speglar, tavlor, radiatorer, strömbrytare,
möbler, fria ytor, takarmaturer och ventilationsdon.
Storstädning av duschar och toaletter vid omklädningsrum/styrke- och konditionsträningslokaler skall storstädas 4 ggr/år.
GOLVVÅRD
I den ordinarie lokalvården ska golvvård ingå genom underhåll med highspeedmaskin
(eller motsvarande) inklusive grund och toppolish så att extra golvunderhåll ej behövs. Trägolv samt övriga typer av golv skall underhållas på samma sätt enligt av
4
2015-05-12
A426.878/2014
golvleverantören rekommenderade rutiner. Leverantören har det fulla ansvaret för att
detta underhåll utförs med så täta intervaller att av golvleverantören uppgiven livslängd ej förkortas och så att städbarheten inte försämras.
Golvstandarden ska upprätthållas enligt golvleverantörens rekommendationer och ska
ingå i anbudspriset. Golvvård utförs löpande så att städbarheten inte försämras.
Flytt av lös inredning ska ingå i anbudspriset i samband med golvvård.
Underhåll, skötsel, rengöring, fläckborttagning, etc. av golv bör göras enligt:





DUS-Golvets Drift Underhåll Skötsel, Svenska Golvrådet
”Städhandbok för golv”, avsedd för daglig användning ute ”på fältet”,
Svenska Golvrådet
Golvbranschens Riksorganisations skötselråd:
http//www.golvbranschen.se/html/set_konsument.html
Kemikalieinspektionens råd- Golvtillverkning –miljöegenskaper-skötsel:
http//www.kemi.se/publikationer/broschyrer/Golv.pdf
Golvtillverkarens egna råd
Det är av största vikt att golvmaterialen blir korrekt vårdade/behandlade och i vissa
fall krävs expertkunskap. Detta ska ingå i angivna priser.
Extra beställd golvvård ska kunna erbjudas som en tilläggstjänst enligt i anbudet lämnat kvadratmeterpris.
ENTREMATTOR
Samtliga entremattor ska regelbundet bytas ut mot rena. Hur ofta detta ska ske beror
på nedsmutsningen av mattorna. Mattorna ska upplevas som rena och fräscha. Antal
entremattor i lokalvårdsobjekten beräknas till ca 3 st.
INVÄNDIGA MELLANGLAS OCH PERSIENNER
2 ggr/år
Fönsterputs av glas, rengöring av bågar och karmar och avtorkning av persienner.
ÖVRIGA TJÄNSTER
Övriga tjänster gällande lokalvård som beställs extra och som inte ingår i den ordinarie lokalvården enligt förfrågningsunderlaget ersätts på två sätt:
1. För tjänster som utförs av E:s egen personal ersätts E med timpris enligt prisposten Extra lokalvård samt tillhörande tjänster enligt prisformuläret.
2. För tjänster som utförs av UE ersätts E mot E:s verifierade självkostnad plus
ett entreprenörsarvode som anges i prisbilagan. Med verifierad självkostnad
menas till exempel kopior på fakturor från underleverantörer eller likvärdigt
bevis.
5
2015-05-12
A426.878/2014
Exempel på övriga tjänster som B kan beställa är nedtagning, tvättning, strykning och
upphängning av gardiner.
Inför beställning av övriga tjänster ska B alltid erhålla ett pris för aktuellt uppdrag av
E. Därefter måste E erhålla skriftlig beställning från B innan uppdraget kan påbörjas.
RESULTATKRAV OCH STÄDKVALITET
Utvärdering av städkvalitét görs i anslutning till utförd städning.
Utvärdering av städkvaliteten utförs genom noggrann visuell besiktning av de olika
städytorna. Vid utvärdering av högt belägna ytor är det tillåtet att använda stege.
Kvalitetsnivån har uppnåtts när båda parter är överens om detta. Är man ej är överens
om resultatet kan oberoende tredje part anlitas för kontroll av att städkvaliteten. Kostnaden för detta delas av parterna.
Efter utfört städarbete ska nedanstående resultat ha uppnåtts:

















Golv är fritt från föroreningar
Entrémattor, gummimattor, skrapgaller och avpassade mattor är fria från
föroreningar
Papperskorg, avfallskorg och sanitetsbehållare är tömda och eventuella insatspåsar/säckar är bytta
Fria ytor på arbetsplats, bord, bordsben och stativ, skåp och hyllor är fria
från föroreningar
Telefoner och datautrustning är fria från föroreningar
Dörrglas i entréer och vindfång, mellanglas, hissdörrar, speglar, strömbrytare, dörrhandtag och dörrar är fria från föroreningar
I lunchrum har bord och stolar rättats till och är fria från föroreningar
I konferensrum har bord och stolar rättats till, bord och whiteboardtavlor
samt pennrännor är fria från föroreningar
Sanitär inredning i hygienutrymmen (toaletter, duschar, tvätthallar) är fria
från föroreningar och hygienmaterial är påfyllt
Bastulavar är fria från föroreningar
Vitvaror, vatten-kaffeautomater, mikro, kyl- och frysskåp, diskbänk, diskmaskiner, spis, värmeskåp och skåpluckor i pentry är utvändigt fria från
föroreningar
Lister, fönsterbrädor, ledstänger, element och väggkontakter, hängande armaturer, lampor samt ovansidan på klädskåp är fria från föroreningar
Textila stolar (sittdyna, ryggstöd och underrede) är fria från föroreningar
Hårda stolar (sittdyna, ryggstöd) är fria från föroreningar
Ventilationsgaller, rör och högt sittande armaturer är fria från föroreningar
Styrke- och konditionsträningsutrustning är fria från föroreningar
Konstföremål avdammas
6
2015-05-12
2.
A426.878/2014
Grundinstruktion - frekvens
Lokalvård ska utföras helgfria vardagar.
Arbetsmoment
Frekvens
Entréhall, Reception
Dammsuga entrémattor
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Tömma papperskorgar
Avfläcka entréglas/mellanglas
Dammtorka fria ytor på möbler
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
Rengöra entréglas/mellanglas
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
Trapphall/Hisshall
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka glas i dörrar
Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr
Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc.
Avfläcka mellanglas
Rengöra mellanglas
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
Hiss
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg, dörr
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, etc.
Dammsugning av glidränna till hissdörr
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
Trappa
Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Kv.-markplan 1 tr.
Moppa/fukttorka trapp/sättsteg Övriga plan
Avtorka trappräcke
Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg
Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc.
5/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
Korridor, kapprum, väntrum
Avfläcka golv
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Tömma papperskorgar
Dammsuga mattor
Avfläcka väggar, mellanglas, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Dammtorka fria ytor på möbler
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
5/vecka
2/vecka
5/vecka
2/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
Kontor, kontorslandskap, vilrum, bibliotek
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Dammsuga mattor
Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc.
Tömma papperskorgar
Dammtorka fria ytor
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
7
2015-05-12
A426.878/2014
Skjutbanan/Vapenvårdsrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Dammsuga mattor
Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc.
Tömma papperskorgar
Dammtorka fria ytor
Våt torka golv med specialmedel i vapenvårdsrum
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga väggar
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
4/år
Kök/Pentry/Lunchrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Tömma papperskorgar
Tömma avfallskorg
Avtorka bord och stolar
Avtorka vitvaror utvändigt
Avtorka diskbänk och bänkskivor
Avtorka mikrovågsugn in- och utvändigt
Dammtorka fria ytor på möbler
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Rengöring och oljebehandling av trägolv där sådana finns
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
2/vecka
5/vecka
2/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
2/år
Gymnastiksal
Maskinskura golv
Moppa/fukttorka/dammsuga golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Rengöra fasta redskap
Tömma papperskorgar
Avtorka övrig inredning, lister, element, etc.
Rengöring av takarmaturer
3/vecka
5/vecka
3/vecka
3/vecka
5/vecka
1/månad
1/år
Träningslokal
Moppa/fukttorka/dammsuga golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avfläcka speglar
Rengöra maskiner och fasta redskap
Tömma papperskorgar
Avtorka övrig inredning, lister, element, etc.
Rengöring av takarmaturer
5/vecka
3/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
1/månad
1/år
Toaletter
Våttorka golv
Tömma papperskorgar och ev. sanitetsbehållare
Rengöra sanitär utrustning och inredning
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avfläcka speglar
Avtorka väggar
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
1/månad
8
2015-05-12
A426.878/2014
Omklädningsrum, dusch, bastu, och torkrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Rengöring av kakel och duschväggar
Tömma papperskorgar och ev. sanitetsbehållare
Avfläcka speglar
Avtorka solarier, bänkar och bastulavar
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Rengöra bastu/tillsyn
Maskinskura golv
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Avtorka ovanpå klädskåp
Rengöra golvbrunnar
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
2/vecka
5/vecka
1/månad
1/månad
1/månad
1/månad
Skrivare- och kopieringsrum/kontorsförråd/postrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Tömma papperskorgar
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Dammtorka fria ytor på möbler
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
2/vecka
2/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
Arkiv, hittegodsmagasin, beslagsrum, förråd, maskinrum, tvättrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Avfläcka glas i dörrar/vägg, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
1/månad
1/månad
1/månad
Konferensrum
Rengöra whiteboard
Tömma papperskorgar
Avtorka bord
Iordningsställande av stolar
Moppa/avfläcka golv
Fuktmoppa/dammsuga golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Dammtorka fria ytor
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
Rengöring och behandling av trägolv
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
4/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
4/år
Utbildningsrum, samlingsrum, utsättning
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Rengöra whiteboard
Tömma papperskorgar
Dammtorka fria ytor
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
3/vecka
3/vecka
3/vecka
3/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
Post/vaktmästeri/godshall/godssluss/blankettlager
Tömma papperskorgar
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv i kontor
Dammtorka fria ytor på möbler
Maskinskura/kontor
Maskinskura övriga ytor
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
2/vecka
1/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
9
2015-05-12
A426.878/2014
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
1/månad
Djurrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Tömma papperskorgar
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
3/vecka
3/vecka
3/vecka
1/månad
Vapenverkstad/Verkstadsrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc.
Tömma papperskorgar
Dammtorka fria ytor
Våttorka golv med rengöringsmedel i verkstadsrum
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
1/vecka
1/vecka
2/vecka
1/vecka
1/vecka
1/månad
1/månad
Tvättstuga inkl. torkrum
Spola golv
Tömma papperskorgar
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Rengöra golvbrunn samt avloppsfilter
3/vecka
5/vecka
1/vecka
2/månad
2/månad
Arrestintag i garaget
Tömma papperskorg
Maskinskura/Sopa
Spola
2/vecka
1/vecka
1/vecka
Soprum
Spola
Skura golv
1/vecka
1/månad
Garage
Tömma papperskorg
Maskinskura och sopa
1/vecka
4/år
Källargångar
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Avfläcka runt dörrhandtag, strömbrytare, vägg
Avtorka övrig inredning lister, armaturer, element, etc.
1/månad
1/månad
1/månad
Datahall, arkiv, förråd, valv
Städas efter beställning
4/år
10
2015-05-12
3.
A426.878/2014
Specifik instruktion – arrester
(I övrigt gäller grundinstruktionen)
Kontor, pentry, förråd
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Dammsuga mattor
Avfläcka kring dörrhandtag, strömbrytare, mellanglas, etc.
Tömma papperskorgar
Dammtorka fria ytor
Avtorka övrig inredning, lister, armaturer, element, etc.
Dammsuga/avborsta stoppade möbler
2/vecka
2/vecka
2/vecka
2/vecka
2/vecka
1/månad
1/månad
Toalett, duschrum
Våttorka golv
Tömma papperskorgar och ev. sanitetsbehållare
Rengöra sanitär inredning
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avfläcka speglar
Avtorka väggar
Avtorka övrig inredning, lister, element, etc.
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
1/månad
Arrestintag, korridor, avvisitering, förhörsrum
Fuktmoppa alternativt dammsuga golv
Tömma papperskorgar
Avfläcka entréglas/mellanglas
Dammsuga entrémattor
Dammtorka fria ytor på möbler
Avtorka övrig inredning, lister, element, etc.
Dammsuga/avborsta/avtorka möbler oavsett material
Maskinskurning
Rengöring entréglas/mellanglas
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
2/vecka
2/vecka
1/vecka
1/månad
Celler (använda)
Våttorka golv
Avfläcka, kring dörrhandtag, strömbrytare, etc.
Avtorka britsar och madrasser
Tömma papperskorgar
Rengöra sanitär inredning
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
5/vecka
Celler (oanvänd)
Tillsyn
Tillsyn
11
2015-05-12
A426.878/2014
4. Specifikation - fönster
Objekt 1
Typ av fönster
4-sidiga
Fasta
Antal
189
16
Övrig information
Kafeterian
Objekt 2
Våning
3
2
1 (Källare)
Antal
61 samt 30 vädringsfönster
38 samt 27 vädringsfönster
5+2 små fönster, 8 större i
gymnastiksal
Typ av fönster
4-sidiga
4-sidiga
4-sidiga
Övrig information
Fönster i gymnastiksalen
är 5 meter upp.