2015 09 29 - Partille kommun

1 PARTILLE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-09-29
Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30—20:10
Plats och tid
Paragrafer
78-87
Vid uppropet antecknas narvaro for 45 ordinarie ledarnoter,
6 tjänstgörande ersättare och 12 ej tjänstgörande ersättare,
se sammanträdeslista bilaga A.
Närvarande
Sammanträdet inleds med musikfrarnträdande från Kulturskolan.
Information
Flyktingsituationen i Partille informeras av Margareta
Antonsson, förvaltningschef social- och arbetsförvaltningen.
Delårsrapport för Partille kommun 2015 redovisas av
Maria Standar, ekonomichef.
-
-
Henrik Sjöqvist (M) och Håkan Söderberg (5)
Utses att justera
Kommunkansliet, Partille, tisdagen den 6 oktober 2015, kl. 16.00
Justeringens plats och tid
Carina Marklinder
/
1•
Justerande
Henrik Sjöqvist
Hå1’an Söderberg
ANSLAGIBEVIS
Partille kommunfullmäktige
2015-09-29
§§
Organ
78—87
Uppsättande: 2015-10-07
Kommunkansliet, Partille
Carina Marklinder
Sammanträdesdatum
Nedtagande: 2015-10-29
Datum för anslag
Protokollet förvaras
1 PARTI[IE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sida
2
Sammanträdesdatum 2015-09-29
§ 78
Anmälningsärenden (KS/2015:307, KS/2015:153, KS/2015:129)
a) Revisionsrapport 20 15-09-15 avseende granskning delårsrapport Partille kommun
201 5-06-30.
b) Vård- och ornsorgsnärnndens beslut 2015-08-17 § 108 angående rapportering av
ej verkställda beslut per 2015-06-30.
c) Social- och arbetsnämndens beslut 2015-08-18 § 107 angående rapportering av
ej verkställda beslut per 20 15-06-30.
§ 79
Inkomna motioner, interpellationer och frågor
Inga motioner, interpellationer eller frågor har inkommit.
§ 80
Svar på motion angående fria broddar till äldre (KS/2015:60)
Fullmäktigeledamot Kajsa Blank Nordmark (S) ställde 2015-02-24 en motion till full
mäktige angående införande av fria broddar till medborgare som är 65 år och äldre. Full
mäktige remitterade motionen till kornrnunstyrelsen för beredning, därefter har arbetsut
skottet remitterat motionen till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.
1 sin utredning har vård- och omsorgsförvaltningen tagit del av forskningsresultat, ana
lyser och skrivelser rörande fallolyckor bland äldre från bland annat Socialstyrelsen,
Hjälpmedelsinstitutet (Hl), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Förvaltningen har även genomfört omvärlds
bevakning genom att undersöka huruvida fria broddar erbjuds till äldre personer i andra
kommuner, både närliggande och i andra delar av landet. Utredningen har genomförts
utifrån vård- och omsorgsnämndens perspektiv och med fokus på de ansvarsområden som
ligger inom ramen för nämndens uppdrag.
Vård-och omsorgsförvaltningens samlade bedömning är att om en ytterligare satsning ska
genomföras för att förebygga fall bland äldre så är inte fria broddar den mest effektiva
metoden. Bedömningen är att den målgrupp som ligger inom ramen för nämndens an
svarsområde skulle gagnas mer av att en satsning på att utveckla och utöka den typ av
förebyggande arbete som redan pågår i förvaltningen. Förvaltningen uppskattar de goda
intentionerna i motionen och ser vikten av förebyggande insatser även för att minska fallrisken utomhus vid vinterväglag. 1 det arbetet är bland annat belysning, snöskottning och
sandning en viktig faktor, inte bara för att minska fallolyckor för äldre personer utan för
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 PARTLLE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Kommunfullmäktige
Sam manträdesdatum 2015-09-29
kommunens medborgare i stort.
1 ärendet finns motion, vård- och ornsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad
201 5-05-19, utredning daterad 2015-05-18, vård-och omsorgsnämndens beslut
2015-06-10, § 82 samt kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 102.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Med hänvisning till vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 15-05-19
samt vård- och omsorgsnämndens beslut 20 15-06-10, § 82 avslår fullmäktige motionen.
Yrkanden
Kajsa Blank Nordmark (S) yrkar bifall till motionen.
Jonas Mårdbrink (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot
varandra, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som
röstar för Jonas Mårdbrinks (M) yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag röstar ja,
den som röstar för Kajsa Blank Nordmarks (S) yrkande om bifall till motionen röstar nej.
Med 33 ja och 1 8 nej beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut,
bilaga B.
BESLUT
Med hänvisning till vård- och omsorgsförvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2015-05-19
samt vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-06-10, § 82 avslår fullmäktige motionen.
§81
Svar på motion angående införande av en Läsa-skriva-räkna-garanti (KS/2014:52)
Fullmäktigeledamot Marijan Orlic (MP) ställde 2014-02-25 en motion till
fullmäktige angående införandet av en “Läsa, skriva, räkna-garanti”. Fullmäktige
remitterade motionen till kommunstyrelsen för beredning, därefter har arbetsutskottet
remitterat motionen till utbildningsnämnden för yttrande.
Motionären vill med garantin säkerställa att resurser sätts in i årskurserna 1-3, för att
säkerställa att alla elever når målen i årskurs 3. Nås målen i årskurs 3, ges bättre
förutsättningar att klara hela grundskolan, enligt motionären.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1
1 PARTILLE KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-09-29
Utbildningsförvaltningen ser positivt på motionens intentioner om att säkerställa att ele
vers kunskapsutveckling följs samt att insatser sätts in där behov finns.
Utbildningsförvaltningen anser att de modeller och åtgärder som redan finns och pågår i
förvaltningen, uppfyller intentionerna i motionen vilket föranleder att förvaltningen anser
att motionen är besvarad.
1 ärendet finns motion, utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28, utbud
ningsnämndens beslut 2015-06-16, § 54 samt kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, §
103.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Med hänvisning till utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2015-05-28 samt
utbildningsnämndens beslut 2015-06-16, § 54 anser fullmäktige att motionen är besvarad.
Yrkanden
Marijan Orlic (MP) yrkar bifall till motionen.
Angela Fasth Torstensson (M) yrkar, med stöd av Matz Dovstrand (SD), bifall till
sens förslag.
1
kommunstyrel
Propositions ordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut, ställer dessa mot
varandra, bifall mot avslag, och finner att fullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Votering
Votering begärs och ska genomföras. Följande propositionsordning godkänns; den som
röstar för Angela Fasth Torstenssons (M) m.fl. yrkande om bifall till kommunstyrelsens
förslag röstar ja, den som röstar för Marijan Orlics (MP) yrkande om bifall till motionen
röstar nej.
Med 42 ja och 9 nej beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut,
bilaga C.
BESLUT
Med hänvisning till utbildningsförvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2015-05-28 samt
utbildningsnärnndens beslut 2015-06-16, § 54 anser fullmäktige att motionen är besvarad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1
1 PARTILLE KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Kornmunful(rnäktige
Sammanträdesdatum 201 5-09-29
§ 82
Svar på motion angående släpp internet fritt (KS/2014:273)
Fullmäktigeledamot Nicias Ylander (S) ställde 2014-11-26 en motion till fullmäktige
angående “Släpp internet fritt”. Fullmäktige rernitterade motionen till kommunstyrelsen
för beredning, därefter har arbetsutskottet remitterat motionen till kommunkontoret för
yttrande.
1 motionen föreslås en enklare hantering för inloggning till de trådlösa gästnätverk som
kommunen tillhandahåller i kommunens lokaler. Nuvarande lösning med engångskod
som hämtas ut i förväg upplevs onödigt krånglig.
Förslaget stämmer överens med planerad utveckling och en enklare metod för att logga in
på gästnätverk kommer att lanseras under hösten 2015, i samband med att Nya Kulturum
invigs. Autentisering kommer fortfarande finnas men med ett för användaren enklare för
faringssätt.
1 ärendet finns motion, ommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-06-01 srnt
kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 104.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Med hänvisning till kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 20 15-06-01, att motionen
stämmer överens med i kommunen planerad verksamhet, bifaller fullmäktige motionen.
Yrkande
Niclas Ylander (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att full
mäktige beslutar i enlighet med detsamma.
BESLUT
Med hänvisning till kommunkontorets tj änsteskrivelse daterad 2015-06-01, att motionen
stämmer överens med i kommunen planerad verksamhet, bifaller fullmäktige motionen.
§ 83
Delårsrapport för Partille kommun 2015 (KS/2015:174)
Kommunkontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januan- juni. Rapporten
innehåller resultat- och balansräkning för kommunen och koncernen, helårsprognos, per
sonalredovisning samt en sammanfattande verksamhetsuppföljning utifrån kommunens
Justerandes sign
tJtdragsbestyrkande
1 PARTILLE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sida
6
Sam manträdesdatum 201 5-09-29
värdegrund: ekonomisk, ekologisk och social långsiktig hållbar kommun
perspektiv.
—
ur ett globalt
1 ärendet finns kommunkontorets tjänsteskrivelse daterad 20 15-08-11, delårsrapport 2015,
nämndernas respektive delårsbokslut samt kommunstyrelsens beslut 2015-09-08, § 106.
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige:
Fullmäktige godkänner Delårsrapport för Partille kommun 2015.
Fullmäktige godkänner nämndernas och kommunstyrelsens förslag till delårsbokslut
2015.
Yrkande
Stefan Svensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att full
mäktige beslutar i enlighet med detsamma.
BESLUT
Fullmäktige godkänner Delårsrapport för Partille kommun 2015.
Fullmäktige godkänner nämndemas och komrnunstyrelsens förslag till delårsbokslut
2015.
§ 84
Revidering av taxa inom miljöbalkens område (KS/2015:280)
Sedan den 2 september 2014 gäller en ny lag (20 14:799) om sprängämnesprekursorer,
d.v.s. kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans med
andra ämnen kan användas för tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Med anledning
av detta behöver taxa inom miljöbalkens område revideras.
Följande tillägg föreslås i “Taxa inom miljöbalkens område för Partille kommun”, fast
ställd av fullmäktige 2008-10-28, § 97, under 1 §.
“Denna taxa gäller också för avgfler för bygg- och miljönämndens kostnader för pröv
ning och tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer eller bestämmelser meddelade
med stöd av lagen om sprängämnesprekursorer.”
1 ärendet finns samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivele daterad 20 15-03-30, bygg- och
miljönämndens beslut 2015-04-20, förslag till reviderad “Taxa inom miljöbalkens område
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
1 PARTILLE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
Kommunfulirnäktige
Sammanträdesdatum 2015-09-29
för Partille kommun”, Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 15:13 samt kommunstyrelsens beslut 20 15-09-08, § 110.
BESLUT
Fullmäktige fastställer föreslagen reviderad “Taxa inom miljöbalkens område för Partille
kommun” enligt bygg- och miljönämndens beslut att gälla fr.o.rn. 2015-11-01.
Fullmäktige delegerar till bygg- och miljönämnden att besluta i enlighet med lag
(2014:799) om sprängärnnesprekursorer.
§ 85
Ändring av kommunstyrelsens och bygg- och milj önämndens reglementen
(KS/2015:296)
Enligt 7 § punkterna 15-17 i kommunstyrelens reglemente ansvarar kommunstyrelsen för
följ ande uppgifter:
•
•
•
kommunens tillsynsupgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen
kommunens tillsynsuppgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
tobakslagen
kommunens tillsynsuppgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel
Förvaltningen föreslår, mot bakgrund av personal- och organisationsförändringar inom
berört område samt med hänsyn till arbetsuppgifternas karaktär, att ändringar i reglemen
tet görs så att tillsyns- och tillståndsuppgifter förs över från reglernente för kommunsty
relsen till bygg- och miljönämndens reglemente samt att bygg- och miljönämnden, efter
fullmäktiges beslut i ärendet, upprättar delegationsbestämmelser i den omfattning närnn
den finner lämplig.
1 ärendet finns tjänsteskrivelse daterad 2015-09-07, upprättat förslag till nytt reglemente
för kommunstyrelsen samt bygg- och miljönämnden samt kommunstyrelsens beslut
2015-09-08, § 116.
BESLUT
Fullmäktige beslutar att ändra reglemente för kommunstyrelsen genom att ta bort arbets
uppgifterna under § 7 punkterna 15-17 av följande lydelse
•
•
kommunens tillsynsuppgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen
kommunens tillsynsuppgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
tobakslagen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
PARTILLE KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
8
Kommunfullmäktige
Sam manträdesdatum 2015-09-29
•
kommunens tillsynsuppgifter och beslut om tillstånd och tillsynsavgifter enligt
lagen om detaljhandel med receptfria läkemedel
och överföra dessa uppgifter till 2
§
i bygg- och milj önämndens reglernente.
§ 86
21 nämndemän till Göteborgs tingsrätt år 2016-2019 (KS12015:228)
BESLUT
Fullmäktige väljer följande nämndernän i Göteborgs tingsrätt för tiden 1januari 2016
31 december2019:
Maj-Lis Mårtensson (M)
Björndammsterrassen 84, lgh 1101
433 42 Partille
Ingemar Sandahl (M)
Ulvåsvägen 3
433 31 Partille
Henrik Sjökvist (M)
Gamla Kronvägen 17
433 33 Partille
Eva Persson (M)
Björndamrnsterrassen 20, lgh 1001
433 42 Partille
Kristina Söderberg (M)
Klintegårdsvägen 40
433 32 Partille
Tommy Persson (M)
Öjersjövägen 40 B
433 50 Ojersjö
Lars Antonsson (FP)
Persvägen 2
433 61 Sävedalen
Bengt Rundberg (FP)
Morkullesträcket 135
433 49 Partille
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
-
1 A 1 PARTILLE KOMMUN
SAMMANTRÄDLSPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-09-29
Therese Tate (KD)
Mellbyvägen 60 A
433 31 Partille
vakant (C)
Eva Kristensen (S)
Brinketorpsvägen 12
433 41 Partille
Håkan Killius (S)
Galoppvägen 27
433 41 Partille
Johanna Malrnqvist (S)
Lilla Parkvägen 2
433 61 Sävedalen
Christina Holmqvist (S)
Nygårdsvägen 61
433 32 Partille
Soraya Zarza Lundberg (S)
Timmerslätt 16 D
433 46 Partille
Tornas Jägebratt (S)
Nedre Furuskogsvägen 2
433 35 Partille
Cecilia Tvingby (MP)
Nedre Östergårdsvägen 4
433 76 JONSERED
Oliver Hörberg (MP)
Brasebacken 15
433 50 Öjersjö
Birgitta Engvall (V)
Hubertusvägen 6 D
433 33 Partille
Björn Wolff(SD)
Björndarnmsterrassen 7
433 42 Partille
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
1 PARTIL[.E KOMMUN
1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sida
10
Sam mantradesdatum 201 5-09-29
Fleming Ravn (SD)
Kullamas väg 4 B
433 50 Öjersjö
§ 87
Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden (KS/2014:226)
Sara Hansson (V) hari skrivelse daterad 20 15-08-03 begärt entledigande från sitt uppdrag
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Fullmäktige beslutade 2015-09-01 § 74, att entlediga Sara Hansson (V) från sitt uppdrag
som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
BESLUT
Fullmäktige väljer Dick Andersson (V), Timmerslätt 17 C, 433 46 Partille, till ny ersät
tare i kultur- och fritidsnämnden.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Bilaga A sid 1 (2)
Närvarologg för ordinarie ledamöter
Kommunfullmäktiaes sammanträde den 29 september 2015
Ledamot
Logg
Inger René, ordförande (M)
Märta Johansson, vice ordf(S)
Stefan Svensson (M)
Marith Hesse (M)
Jonas Mårdbrink (M)
Linda Fröberg (M)
Adam Algotsson (M)
Angela Fasth Torstensson (M)
Hadar Kronberg (M)
Sofie Bichler (M)
Greta Meller (M)
Henrik Sjöqvist (M)
Rita Paparizou (M)
Jan Trönsdal(M)
Ingemar Sandahl (M)
Lars Stålheim (M)
Marianne Ahlborg (FP)
Jan Nyström (FP)
Lotten Winström Carlsson (FP)
Kaj Nämvik (FP)
Larisa Bergroth (FP)
Markus Lund (KD)
Bert Nygren (KD)
Björn Byström (C)
Anna Strand (C)
Roland Cronestad (SD)
Fredrik Eriksson (SD)
Mikael Hansson (SD)
Eva Carlsson (5)
Arne Ohlsson (5)
Eva Magnusson (5)
Niclas Ylander (5)
Per-Äke Westlund (5)
Kaisa Blank Nordmark (5)
Bahaddin All (5)
Marie Raask (5)
Bengt Odeholm (S)
Gitte Caous (5)
Håkan Söderberg (5)
Isabelle Asadian Falahieh (S)
Leonel Bylund (MP)
Jenny Svanergren (MP)
Marijan Orlic(MP)
Pia Sundh (MP)
Jannike Hallonqvist (MP)
Katarina Lindström Johansson (V)
Linus Johansson(V)
Karin Jaxmark (V)
Lasse Selander(V)
Stefan Falktorp(SD)
Björn Wolf (SD)
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kL 18:34
Deltar i upprop 1 kL 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltari upprop 1 kl. 18:34
Deltari upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Kent Vahlén autoers. kl. 18:35
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltari upprop 1 kl. 18:34
Matz Dovstrand autoers. kl. 18:35
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Soraya Zarza Lundberg autoers. kl. 18:35
Jerry Johansson autoers. kl. 18:35
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
Jana Karlsson autoers. kl. 18:35
Deftar upprop 1 kl. 18:34
Deftar upprop 1 kl. 18:34
Deftar upprop 1 kl. 18:34
Deftar upprop 1 kl. 18:34
D&tar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Deltar upprop 1 kl. 18:34
Martin Ohman autoers. kl. 18:35
Deltari upprop 1 kl. 18:34
Deltari upprop 1 kl. 18:34
Deltar i upprop 1 kl. 18:34
-
Zs.
——
—
—-____________________
Bilaga A sid 2 (2)
Närvarologg för ersättare
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29september2015
Ersättare
Tom Ekwall (M)
Björn Hesse (M)
Sven-Bertil Gärtner (M)
Rosmarie Trönsdal (M)
Mattias Olsson Ruppel (M)
Kent Vahlén (FP)
Adam Bergman (FP)
Claes Neuman (FP)
Per-Ake Wesley (KD)
Bengt-Olof Westerberg (C)
Soraya Zarza Lundberg (S)
Jerry Johansson (5)
Jana Karlsson (5)
Gunilla Palmgren (S)
Cecilia Tvingby(MP)
Mikael Lindquist(MP)
Martin Öhman (V)
Matz Dovstrand (SD)
*
*
*
*
*
Logg
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
Ankom
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:34
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
18:35
ca
ca
_
(1)
O
—
LO
‘-
C
—
(fl -D
a
c’40
:fl
c1)
c
ED
fl)
wc
EE
=
Ed)
0
>
c
LI
-c
;.
x
C
><
N
0
fl)
>
0
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(
1>
E
0
.
E
-
(fl
fl)
xxxxxxxxxxxx
0)
fl)
.0
0
(fl(fl
0
(fl?’
0
CO-
0
.
(fl
(0)
0
E
ii:i
‘a
0
_
1
.
.
xxxxx
f
E
0
xxxx
0
fl)
><
><
—
0
0
<
D
CO
BIaga C
Voteringslista nr. 2
Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2015
5. Svar på motion angående införande av en Läsa-skriva-räkna-garanti KS/20 14:52
Ledamöter
Inger René, ordförande
Märta Johansson, vice ordf
Stefan Svensson
Marith Hesse
Jonas Mérdbrink
Linda Fröberg
Adam Algotsson
Angela Fasth Torstensson
Hadar Kronberg
Sofie Bichier
Greta Meller
Henrik Sjöqvist
Rita Paparizou
Jan Trönsdal
Ingemar Sandahl
Lars Stålheim
Marianne Ahlborg
Jan Nyström
Lotten Winström Carlsson
Kaj Nämvik
Larisa Bergroth
Markus Lund
Bert Nygren
Björn Byström
Anna Strand
Roland Cronestad
Fredrik Eriksson
Mikael Hansson
Eva Carlsson
Arne Ohlsson
Eva Magnusson
Niclas Ylander
Per-AkeWestlund
Kaisa Blank Nordmark
Bahaddin Au
Marie Raask
Bengt Odeholm
Gitte Caous
Håkan Söderberg
Isabelle Asadian Falahieh
Leonel Bylund
JerinySvanergren
Marijan Orlic
Pia Sundh
Jannike Hallonqvist
Katarina Lindström Johansson
Linus Johansson
Karin Jaxmark
Lasse Selander
Stefan Falktorp
Björn Wolf
Parti
(M)
(S)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(1(D)
(KD)
(C)
(C)
(SD)
(SD)
(SD)
(5)
(5)
(5)
(S)
(S)
JL
(5)
(5)
iL
(S)
(MP)
(MP)
(MP)
(MP)
(V)
(V)
(V)
(V)
(SD)
(SD)
Kret
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ersättare
Kent Vahlén
Matz Dovstrand
Soraya Zarza Lundberg
Jerry Johansson
Nej
Avst
Frånv
0
0
X
X
X
Jana Karlsson
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
Martin Ohman
X
X
SUMMA:
42
9