ÅRSMÖTE 2015

Bjuder in till
ÅRSMÖTE 2015
måndagen den 16 mars kl. 18.00
TRÄFFPUNKT LYKTAN
Bryggaregatan 7 Helsingborg
På dagordningen
Verksamhetsberättelse för 2014
Val av styrelse och revisorer samt valberedning
Verksamhetsplan för 2015
Mer information på hemsidan: www.fm992.se/frivilligakrafter-hbg
Välkomna Hälsar Styrelsen
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
FÖRENINGEN FRIVILLIGA KRAFTER HELSINGBORG
Verksamhetsberättelse för 2014
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg bildades 2013-11-23.
På det första Mötet beslutade enhälligt att ställa sig bakom förslaget om att
Bilda Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg
Följande 19 föreningar deltog i beslutet:
Röda Korset – Gunnel Holmqvist, Schizofreniföreningen Nv. Skåne/Helsingborg - Lennart Berglin, LP Helsingborg –
Peter Klang, Kris Helsingborg – P-G Johansson, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg – Sofia Boman, Fontänhuset
Bryggan Helsingborg – Bo Lundmark, Föreningen Rätt vis Välfärd Helsingborg - Birgitta Möller, Värmestugan
Helsingborg – Bertil Johansson, HBTre Helsingborg – Peter Ahlbom, Verdandi Kamratpunkten Helsingborg – Ragnar
Sjödahl, Kamratföreningen Lyktan Helsingborg RSMH – Rolf Andersson, Föreningen Frihamnen/Hemlösas Hus
Helsingborg – Björn O Anderberg, Kamratföreningen Spelberoende Helsingborg – Erika Kannenberg, Brottsofferjouren
Helsingborg – Marianne Jerin, Hela Människan Ria Cafè Helsingborg – Ann Paulsson. Unga Kris i Helsingborg Magnus Persson, Fria Sällskapet Länkarna Helsingborg – Ebba Ekblom/Pettersson, Berika Helsingborg – Mats
Engström, Föreningsmedia Helsingborg – Lena Pettersson,
Mötesordförande Björn O Anderberg föreslog att en interimsstyrelse på 5 personer för
den nybildade Ideella föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg skulle väljas med uppgift att
förbereda och kalla till ett andra konfirmerade möte fullfölja beslutet att bilda Föreningen Frivilliga Krafter
Helsingborg genom att där slutföra den antagna dagordningen, det andra årsmötet/bildandemötet ska
fullföljas i slutet på januari 2014, med beslut om:
1) Stadgar
2) Val av ordförande för 2014
3) Val av fyra styrelseledamöter för 2014
4) Val av revisorer för 2014
5) Val av valberedning för 2014
4) Medlemsavgift för 2014
5) Verksamhetsplan för 2014
6) Budget för 2014
Anm. Interimsstyrelsen ska i sitt arbete ta tillvara de förslag som nätverksgruppen Frivilliga
Krafters arbetsgrupp och valberedning tagit fram. Samt att löpande informera
medlemsorganisationerna och ge dessa möjligheter att inkomma med förslag i såväl sak som person frågor.
Mötet beslutade till interimsstyrelsen välja:
Björn O Anderberg till ordförande, Rolf Andersson till sekreterare samt Christel Ling,
Birgitta Möller och Ragnar Sjödahl till ledamöter.
Vid det andra bildandemötet 2014-02-06 för Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg
deltog 18 organisationer 1 Antidiskrimineringsbyrån, Sofia Boman. 2 Brottsofferjouren i Helsingborg,
Marianne Järn. 3 Det fria Sällskapet Länkarna,Jan Hansson. 4 Fontänhuset Bryggan, Bo Lundmark. 5
Frihamnen i Helsingborg/Hemlösas Hus, Björn O Anderberg.
6 Hela Människan – RIA Helsingborg, Ann Paulsson. 7 LP-Kontakten/Pingstkyrkan, Greger Lundström. 8
RF HL Helsingborg, Susanne Tidblad. 9 RSMH Kamratföreningen Lyktan, Kerstin Vallin. 10 Verdandi
Kamratpunkten, Arne Hämäläinen. 11 Lyckoträffen, Siv Hagman. 12 ATSU-Skåne/Helsingborg, Veronica
Österberg. 13 Föreningen Rättvis Välfärd, Helen Albertsson. 14 Föreningen Berika, Mats Engström. 15
Förenings Media Helsingborg, Ragnar Sjödahl
16 Värmestugan Helsingborg, Birgitta Möller. 17 Rädda Barnen Helsingborg, Svend Alstrup.
18 Helsingborgs insamlings & sociala förening, Rune Celvinsson.
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
FÖRENINGEN FRIVILLIGA KRAFTER HELSINGBORG
Verksamhetsberättelse för 2014
Interimsstyrelsen förslag med utgångspunkten var att utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationerna i
Helsingborg. Målet är ett samarbete som kommer att bli en stärkande resurs för alla föreningar och dess
medlemmar samt därmed också för Helsingborgs Stad.
Styrelsen framhöll att det är viktigt att varje organisation medverkan ska utgå från föreinges egna
mål, förutsättningar och resurser där alltid medlemmarnas bästa ska stå i fokus. Därför är det viktigt
vår nya samorganisation blir en god kraft och inte överbyggnad som suger personella och ekonomiska
resurser från medlemsorganisationernas basverksamhet.
Gunilla Christiansson, enhetschef Helsingborgs Stad som representerade socialförvaltningen,
Helsingborgs Stad på vårt första bildandemöte förde där fram samma syn och önskemål på den nya
frivilligföreningens utveckling.
Styrelsen 2014.
Ordförande: Rolf Andersson, Föreningsmedia Helsingborg
Kassör: Susanne Tidblad RF HL Helsingborg
Ledamöter: Siv Hagman Lyckoträffen. Sofia Boman Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg. Monika Freij
Föreningen Berika samt Ulf Ringdahl, Fontänhuset Bryggan
Ersättare: Birgitta Möller Värmestugan Helsingborg och Agneta Sandberg, AT SU- Skåne/Helsingborg.
Anm. Sofia Boman lämnade styrelsen på grund av tidsbrist i maj 2014
Revisorer: Lena Pettersson, Föreningsmedia Helsingborg. Björn O Anderberg Frihamnen i
Helsingborg/Hemlösas Hus. Till ersättare, Ulf Olsson Det Fria Sällskapet Länkarna Helsingborg.
Möten.
Föreningen har sedan bildandet haft fram till årsmötet haft 4 medlemsmöten
2013 11 25 första årsmötet - 2014 02 06 andra årsmötet - 2014 06 04 medlemsmöte
2014 11 18 Planeringsmöte inför 2015
Samt 4 styrelsemöten 2014 02 06 Konstituerande styrelsemöte - 2014 04 10 Styrelsemöte
2014 10 18 styrelsemöte - 2015 01 28 styrelsemöte
Ekonomi/Ekono miskt redovisning
Intäkterna har under året varit 0 kr och utgifterna också 0 kr Vilket innebär att behållningen är +- 0 kr
Detta har varit möjligt genom att styrelsen ställt upp föredömligt som friviliga krafter samt
medlemsorganisationer med gratis lokaler med tillbehör samt materiellt och ekonomiskt bistånd mm.
Anm. Vi har haft problem med att få ett organisationsnummer från skattemyndigheten eftersom den
gamla ”föreningen” inte lämnat i uppgifter på att den upphört har vi inte kunnat överta eller anhållan om
organisationsnummer. (Det gamla nätverket var ingen förening eftersom det inte har varit något
bildandemöte men man fick ändå ett organisationsnummer på felaktiga grunder)
Därför har vi inte tagit ut några medlemsavgifter från de 31 organisationer som deltagit i verksamheten och
finns i vårt medlemsregister. Vilket heller inte krävs då vi på annat sätt ordnat nödvändiga resurser för att
genomföra verksamheten funnits tillhands.
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
FÖRENINGEN FRIVILLIGA KRAFTER HELSINGBORG
Verksamhetsberättelse för 2014
Övrigt.
Vidare ha vi genomfört ett politiskt seminarium 2014 08 19 med temat Frivilligorganisationerna i Helsingborg
samt deltagit i Socialnämndens Workshop 2014 06 10 och medverkat i projektet Jul För Alla 2014 12 24.
Vi har också i Närradions program spridit information om FFK och medlemsorganisationernas verksamhet
samt haft kontakter med Socionomprogrammet / Beteendevetareprogrammet Lunds universitet/Campus
Helsingborg genom att ordna studiebesök ställt upp vid elevarbeten samt praktikplatser.
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
FÖRENINGEN FRIVILLIGA KRAFTER HELSINGBORG
Verksamhetsberättelse för 2014
SLUTORD:
Frivilligverksamheten i Helsingborg
Förslag till slutord.
Föreningen Frivilliga Krafter Hbg bildades på årsmötet den 2 februari 2014
Utgångspunkten för FFK var att utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationerna i Helsingborg.
Målet var ett samarbete som skulle bli en stärkande resurs för alla föreningar och dess medlemmar
samt därmed också för Helsingborgs Stad.
Förutsättningen var att varje organisations medverkan ska utgå från föreinges egna mål,
förutsättningar och resurser där alltid medlemmarnas bästa ska stå i fokus.
Därför skulle vår nya samorganisation vara en god kraft och inte överbyggnad som tog personella
och ekonomiska resurser från medlemsorganisationernas basverksamhet.
Verksamheten under 2014 har präglats av att vi inte lyckats hålla samman och dra åt samma håll
trots besluten på Årsmötet och den ovan beskrivna inriktningen.
Den enda gemensamma nämnare verkar vara att de flesta är överens om att
”Organisationen inte ska vara överbyggnad som tar personella och ekonomiska resurser från
medlemsorganisationernas basverksamhet”.
Styrelse har lyssna till synpunkter som kommit fram från medlemsorganisationerna.
Därför lägger vi fram och rekommenderar ett alternativt förslag till den verksamhet som styrelse
ursprungligen tagit fram och som beslutades på vår planeringsmöte den 18 november 2014
Förslag: Att avveckla Föreningen Frivilliga Krafter och återgå till en nätverksorganisation med
namnet Frivilliga Krafter i Helsingborg
Att för detta välja en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag för förändringen.
An m: I detta arbete är det viktigt att nogsamt följa gällande stadgar så allt blir rätt och riktigt.
Det är vår förhoppning att vi tillsammans i detta arbete ska hitta en modell där vi kan enas för att
stärka frivilligorganisationernas ställning i Helsingbog.
Helsingborg i mars 2015
Styrelsen
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Förslag till Dagordning
1) Mötets Öppnande
2) Upprättande av röstlängd (varje förening har en röst genom anmäld företrädare)
3) Beslut om Kallelse, Mötets Behörighet och Röstlängd.
4) Beslut om dagordning Förslag: Enligt framställan i kallelsen
5) Val av mötesfunktionärer
a Mötesordförande
b Mötessekreterare
c Två protokolljusterare som jämte ordförande justerar mötets protokoll
d Två rösträknare Beslut:
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014.
7. Revisorernas berättelse och fastställande av resultaträkning och balansräkning.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014.
9. Förslag från styrelsen. Verksamhetsplan 2015 OBS! Alternativt förslag
10. Motioner och övriga inkomna förslag.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande kalenderår.
12. Fastställandet av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen.
13. Val av styrelseledamöter: a) ordförande b) ledamöter c) ersättare.
14. Val av revisorer och ersättare för dessa.
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden
17. Mötets Avslutning
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Nomineringar inför årsmötet 16 mars 2015
OBS! Alla mandattider är på ett år.
Gäller val av ordförande, fyra styrelseledamöter, tre ersättare och två
revisorer samt en ersättare
Ordf. Rolf Andersson Föreningsmedia. Har meddelat att han slutar.
Ledamöter Siv Hagman Lyckoträffen. Monika Freij Föreningen Berika samt
Ulf Ringdahl, Fontänhuset Bryggan. Susanne Tidblad RFHL Hbg.
Sofia Boman Antidiskrimineringsbyrån har lämnat styrelsen på grund av tidsbrist
Ersättare Birgitta Möller Värmestugan Hbg och Agneta Sandberg, ATSU- Skåne/Hbg.
Revisorer Lena Pettersson Föreningsmedia Har meddelat att hon slutar,
Björn O Anderberg Frihamnen i Hbg/Hemlösas Hus Har meddelat att han slutar
Revisor ersättare, Ulf Olsson Det Fria Sällskapet Länkarna Hbg.
Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 16 februari 2015
Sammankallande Mats Engström Berika, Ieva Lindgren Värmestugan Helsingborg, Kerstin
Vallin RSMH Lyktan Helsingborg och Bo Lundmark Fontänhuset Bryggan.
Anm. Valberedningen nomineras och väljs efter fullföljda val på Årsmötet
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Förslag till Verksamhetsplan och Budget för 2015
Möte.
Årsmöte 16 mars kl. 18.00. Planeringsmöte, inför 2016, 16 november kl. 18.00.
Styrelsemöten 28 januari, 16 mars, 13 maj, 14 oktober 16 november kl. 13.00
(Anm. samt när styrelse eller medlemsorganisationer så begär)
Gemensam intern och utåtriktad information.
Vi ska ta fram en ny informations skrift, digitalmodell ”Friviliga Krafter” foldern, där alla
organisationerna får möjlighet att presentera sin organisation och verksamhet. Denna ska finnas
tillgänglig digitalt på Hemsidan och på Facebook. Genomföra ett utåtriktat arrangemang under
namnet ”Frivilliga Krafters Dag” (t.ex. Frivilliga Krafters dag nedanför Terastrapporna alt. Stortorget
under perioden maj-sept.)
Erbjuda medlemsorganisationerna en organisationsutbildning i samarbete med DHS De
Handikappades Samarbetskommitté.
Medlemsorganisationerna får möjlighet att presentera sig via närradion ”FM 99,2 Mhz”.
Kom med synpunkter och förslag på facebook sidan eller till [email protected]
Övergripande nätverk
Undersöka möjligheten för ett gemensamt nätverk/samorganisation för alla organisationer som finns
inomfriviligverksamheten. Avsikten med detta var att skapa ett övergripande nätverk med större
mångfald samt att minimera arbetet i övergripande organisationer tillförmån för arbetet och
aktiviteterna i basorganisationerna.
Som det nu är tillhör många organisationer flera nätvek vilket tar tid och resurser från
grundorganisationen och deras primära verksamheter.
Förslaget innebär att vi anser att FFK – Kommunen/Socialnämnden – samordnar gemensamma
träffar och utåtriktade verksamheter för erfarenhetsutbyte och information.
På så sätt undviker vi dubbelarbete samt kollisioner som också innebär onödiga kostnader.
Vidare anser vi att DHS också skall ingå i denna samordning med hänvisning till det nya projektet ”
Det Ideella Föreningslivets Service och Kunskapscentrum i Helsingborg”.
Samverkan för ett gemensamt öppet hus 365 dagar om året.
Driva frågan om att friviligorganisationerna tillsammans med kommunen ska samverka för att det ska
finnas öppet hus 365 dagar om året inom ramen för frivilligverksamheten.
Budget för 2015
För att genomföra denna verksamhet 2015 anhåller vi om 30 000 kr i verksamhetsbidrag från
Helsingborgs Stad, Socialnämnden
Anm. Ovan nämnda ”Öppet hus 365” ska finansieras via särskilda bidrag som tillfaller respektive
medverkande organisationer efter insats.
§ 8) Medlemsavgift för 2015
Styrelsens förslag: 100 kr per förening och år.
Förslag till beslut: att mötet beslutar att anta ovanstående förslag och ritlinjer för FFK 2015
Och att den nya styrelsen jobbar vidare med kompletteringar av denna inriktningsplan.
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Revisorernas utlåtande för verksamhetsåret 2014
Revisorernas utlåtande samt förslag om ansvarsfrihet för
Före ningen Frivilliga Krafter Helsingborg Styrelse
tide n 2014 01 01 - 2014 12 31
Undertecknade, som av Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg utsetts att
granska räkenskaperna och förvaltningen, får efter fullgjort uppdrag avge följande
revisionsrapport och berättelse.
Vi har granskat föreningens verksamhet gått igenom protokoll och räkenskaper
samt andra handlingar, som lämnat upplysning om föreningens förvaltning och
ekonomi.
Verksamheten är väl genomförd och räkenskaperna är i sin ordning.
Inkomster och utgifter under året har varit.0 kr och utgifterna också 0 kr
Vilket innebär att behållningen är +- 0 kr
Detta har varit möjligt genom att styrelsen och stödjande medlemsorganisationer
ställt upp föredömligt med bl.a. gratis lokaler med tillbehör samt materiellt och
ekonomiskt bistått verksamheten.
Med hänvisning till det ovan anförda tillstyrker vi att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för förvaltningen.
Helsingborg i mars 2015
____________________
Lena Pettersson
____________________
Björn O Anderberg
Föreningen Frivilliga Krafter Helsingborg Södergatan 73, 252 25 Helsingborg.
Kontakt: Rolf Andersson.
Kontakt: Monika Freij
Kontakt: Susanne Tidblad.
Telefon: 0706-94 69 91
Telefon: 073-941 07 25
Telefon: 0723-03 98 52
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]