Lokalvårdsavtal 2015

Datum
Handläggare
2015-03-10
Carina Tömlund
TIMRÅ KOMMUN
Barn & Utbtldningsnämnden
2015
Lokalvårds avtal
~04-
28
lonr. JJ()J( 13'3 jopl. ()(" /
I
Mellan Kultur- och tekniknämnden och Barn- och utbildningsnämnden har
följande avtal om lokalvård upprättats.
Avtalstid 2015-01 Ersättning Ar 2015 är avtalskostnaden 9 482 000
För år 2016 uppräknas avtalskostnaden med den uppräkning som anges
i budgetdirektiv för 2016
Kostnaden betalas genom månadsvis periodisering av årskostnaden per
städobjekt enligt bilaga
De totala städtimmama på objekten kan inte sänkas under innevarande år. Om så är fallet så
måste det ske under budgetprocessen för kommande år
Avtalets omfattning
Avtalet omfattar:
• Lokalvård i skolor och förskolor, städningens omfattning - bilaga 1
• Periodiskt/ storstäd övriga ytor - bilaga 2
• Golvvård - bilaga 3
• Fönsterputs - bilaga 4
Maskiner och städutrustning
I avtalskostnaden ingår:
• Maskiner
• Städutrustning
• Lokalvårds verksamhetens eget förbrukningsmaterial till maskiner och städutrustning.
• Förbrukningsmaterial till toaletter.
Avtalet omfattas ej av nedanstående
Löst liggande mattor samt tvätt av textilier, mattor och gardiner, skötbord, samt städning på hög
höjd, över 2,5 meter, gäller även fönster där skylift måste användas. Samt i utrymmen där mat
bereds och tillagas.
Frånvaro av lokalvårdare
Skolor:
Vid korttidsfrånvaro sätts vikarier ej in den första dagen. Därefter sker reducerade
städinsatser av städgruppen första veckan.
Förskolor:
Vid korttidsfrånvaro sker dagliga reducerade städinsatser av städgruppen första
veckan
Postadress: 861 82 Timrå
Besöksadress: Plåtslaoarväoen 17
Bankgiro: 5672-9387
Oraanisationsnummer: 212000-2395
Hemsida: www.timra.se
E-post: [email protected]
2(7)
Information till kunden
I varje rum där lokalvård utföres finns en tydlig beskrivning med städfrekvens, städdag samt
vilken tid lokalvården kommer.
Vid en förändring av till exempel städdag skall detta ske i samråd mellan kund och
Lokalvården.
Åtgärder för effektiv städning
För att underlätta en effektiv städning bör man tänka på åtgärder somt ex:
• Skåp bör gå från golv till tak och gärna ha stängda dörrar(vid nyanskaffning).
• Ytterkläder och skor förvaras på väggfasta hyllor.
• Undvik överbelamrade ytor, damm samlande inredning och möbler samt löst
Liggande mattor. (i åtagandet ingår endast fria ytor).
• Släng inte matrester som kan lukta i papperskorgen i den rumskategori som ej
Städas dagligen.
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt.
()l,, · J3
Timrå 2015 -
Timrå 2015 -
TIMRÅ KOMMUN
TIMRÅ KOMMUN
Kultur- och teknik.förvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Carina Tömlund
Lokalvårs chef
Ann-Christine Isaksson
Förvaltnings chef
~1 ~10tchvd\,
3(7)
Lokalvård skolor och förskolor
Bilaga 1
Lokalvården omfattar följande städinsatser:
Lokaltyp
Städbesök
Ingår i uppdraget
Entre, vindfång
S dgr/veckan
Golv skrapgaller/ entremattor
och glaspartier, strömbrytare.
Korridor/kapprum i
elevutrymmen
S dgr/veckan
Golv, strömbrytare, dörrhandtag,
<lammtorkning 1 g/v av fri ytor
Korridor/kapprum i
personalutrymmen
2 dgr/veckan
Golv, strömbrytare, dörrhandtag.
<lammtorkning 1 g/v av fria ytor.
Toalett, dusch,
omklädningsrum
S dgr/veckan
Golv, tvättställ, toalettstol, spegel,
duschkranar, pappers, handukshållare,
tvåldispenser, strömbrytare, dörrhandtag,
lampa.
Dammtorkning uppe på skåp 1 g/v av
fria ytor.
Pausrum, pentry
S dgr/veckan
Golv, papperskorg, strömbrytare,
dörrhandtag 1 g/v av fria ytor.
Dammtorkning uppe på skåp 1g/ mån
av fria ytor.
Lärosal, grupprum,
uppehållsrum
2 dgr/veckan
Golv, papperskorg, strömbrytare,
dörrhandtag.
Dammtorkning av fönsterbänkar,
kateder, 1 g/v av fria ytor
Dammtorkning uppe på skåp 1 g/mån
av fria ytor.
Stolar sätts upp på bänkar av kunden
(lektion innan städning). Dag och tid
för detta finns på anslag i lokalen.
Kontor, lärarrum
1 dgr/veckan
Golv, papperskorg, strömbrytare,
dörrhandtag
Dammtorkning av fria ytor 1 g/v
Lekrum, fritidslokaler
gymnastiksal
S dgr/veckan
Golv, strömbrytare, dörrhandtag.
Dammtorkning 1 g/v av fria ytor
-4(7)
Lokalt;yp
Städbesök
Ingår i uppdraget
Matsal (skola)
5 dgr/veckan
Golv
Avtorkning av bord samt
uppställning av stolar sker av
personalen i köket inför städning.
Undantag Arena skolan, här
ansvarar lokalvården för avtorkning och
uppställning av stolar i matsalen.
Måltidspersonalen ansvarar för att
borden är avplockade inför städning.
Livsmedelsförråd förskola 5 dgr/veckan
Golv, strömbrytare, dörrhandtag
Dammtorkning
Dammtorkning utförs endast av fria ytor. Via anslag informeras om när städning utförs så att
kunden har möjlighet att plocka undan för dammtorkning. Om det inte är undanplockat så
kommer inte dammtorkning att utföras vid det städtillfållet.
Lokalvårds schema
På varje område finns ett lokalvårdsschema i färger som talar om vilken städfrekvens som varje
lokal har samt vilken metod som skall användas i lokalen
--5(7)
Storstäd/periodiskt underhåll
Bilaga 2
Periodiskt underhåll av övriga ytor sker återkommande under året, i första hand under lov och
andra elevfria dagar. Periodiskt underhåll avser städinsatser upp till normal takhöjd (max 2,5
meter).
Följande ingår i storstädningen:
• Dörrar
• Väggar
• Lister
• Fönsterbrädor (det skall vara undanplockat inför storstädning)
• Radiatorer
• Belysningsarmaturer (utan och ovanpå, ovanpå förutsätter att det finns täckglas).
• Åtkomliga kabelrännor och rör (ej över 2,5 meter).
• Ventildon, frånluftsdon (ej högre än normal takhöjd).
• Ribbstolar
• Tomma hyllor
• Utvändigt på elevskåp (det skall inte ligga saker uppe på skåpet).
• Hatthyllor (det skall vara undanplockat inför storstädning).
• Ledstänger och räcken.
• Rengöring av elevbänkar och stolar (skolsalar)
• Golvbrunnar
Rengöring av ytor och fönsterputs på hög höjd (över 2,5 meter) ingår inte i lokalvårdsavtalet.
Kultur och Teknik ombesörjer planering och beställer rengöring av ytor på hög höjd.
Efter utfört arbete faktureras faktisk kostnad Barn och Utbildningsnämnden
6(7)
Golvvård
Bilaga 3
Golvvård med polish eller vax utförs i första hand på linoleumgolv.
Beroende på ytskiktets slitage kan det räcka med att lägga polish i gångstråk och därefter polera
golvet. Antal grund- och toppolish används med det antal lager som behövs för att uppnå ett
slitstarkt ytskikt. Golvvårds insatser ska ge en skydds behandling som såväl skyddar golvmaterialet
och som ger en mer lättstädad golvyta och även en visuell förbättring av utseende.
Nya plastgolv ska aldrig behandlas med polish eller vax
På gamla plastgolv där puren är bortsliten kan golvet behöva polish behandlas, det kan även räcka
med att skura golvet och därefter polera.
För golv där golvleverantörens golvgaranti fortfarande gäller följs golvleverantörens
rekommendationer för golvvård.
Golvvård utförs normalt 1 gång per år, vissa lokaltyper (tex kontor) kan ha längre intervall.
Golvvård utförs i första hand under lov och elevfria dagar.
7(7)
Fönsterputs
Bilaga 4
Fönsterputs ingår 1 gång per år och avser fönster som inte är placerade på hög höjd
( 2,5 meter) och/ eller kräver skylift för att putsen skall kunna utföras.
Kultur och Teknik ombesörjer planering och beställer fönsterputs på hög höjd
Efter utfört arbete faktureras faktisk kostnad Barn- och utbildningsnämnden.