För fullständig information och utskrift

Datum 2015-05-25
Meddelande
Meddelande 4/201
/2015
Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm,
gällande fr o m 2015-06-10
B-HLA-DQ2/8 genotyp
Celiaki utlöses hos genetiskt predisponerade personer vid födointag av gluten.
Glutenspecifika T-celler driver inflammationen som skadar tunntarmens slemhinna och
medför risk för utveckling av malabsorption. Sjukdomen kan även ge symtom utanför magtarmkanalen och betraktas numer som en autoimmun sjukdom med enzymet
vävnadstransglutaminas som autoantigen.
I vissa kliniska situationer kan HLA-typning vara värdefullt. Bakgrunden är att minst 95 % av
personer med celiaki är positiva för HLA DQ2 och/eller DQ8. Men då dessa HLA-alleler
förekommer hos ca 1/3 av normalbefolkning så bidrar HLA-typning till celiaki- diagnostiken
framförallt genom det höga negativa prediktiva värdet, d v s negativt utfall vid HLA-typning
utesluter med stor sannolikhet celiaki.
Fr o m 10 juni ingår B-HLA-DQ2/8 i Unilabs analyssortiment.
För mer information se www.anvisningar.se.
Referens;
Svensk Klinisk Immunologisk Förening – ”Laboratorietester vid diagnostik celiaki, riktlinjer 2013. Se
www.klinimm.se, Riktlinjer.
S.Husby et al. ESPGHAN guidelines for the diagnosis of coeliac disease. Journal of Pediatric
Gastroenterology and Nutrition 54:136-160(2012).
Karl Berggren, Överläkare Laboratoriemedicin Unilabs AB
e-post: [email protected]
S-FLC Kappa/Lambda
Unilabs kan fr o m 10 juni erbjuda analys av fria lätta immunglobulinkedjor i serum, S-FLC,
som senaste åren etablerat sig som ett värdefullt tillskott och komplement till
serumelektrofores och immunfixation vid diagnostik, monitorering och prognosbedömning
av flera plasmacellsdyskrasier / monoklonala gammopatier, t ex light chain disease (BenceJones myelom), icke-sekretoriskt eller oligosekretoriskt myelom, MGUS (monoklonal
gammopati av oklar signifikans) samt AL-amyloidos.
1
B-lymfocyten/plasmacellen bildar och utsöndrar normalt ett intakt immunglobulin samt ett
visst överskott av lätt kedja, vilket medför att man normalt finner låga halter av polyklonala
lätta kedjor i serum. Balansen mellan lätta kappakedjor och lätta lambdakedjor störs vid
klonal expansion och ger en från det normala avvikande kappa/lambda-kvot. Detta är
bakgrunden till att en abnorm kappa/lambda-kvot betraktas som en markör för förekomst av
monoklonala lätta immunglobulinkedjor.
Vid beställning av S-FLC analyserar och svarsrapporterar vi koncentrationen av lätta
kappakedjor och lätta lambdakedjor samt kappa/lambda-kvoten.
Metod
Siemens N-latex FLC
Remissord
S-FLC kappa/lambda
Referensintervall
S-kappakedja, fri
S-Lambdakedja, fri
Kappa/Lambda-kvot
7 – 22 mg/L
8 – 27 mg/L
0.31 – 1.56
Referens; MV Bhole, R Sadler and K Ramasamy. Serum-free light chain assay: clinical utility and
limitations. Ann Clin Biochem 2014; 51:528-542
Karl Berggren, Överläkare Laboratoriemedicin Unilabs AB
e-post: [email protected]
Analys av Syntetiska Kannabinoider (”Spice”) i urin
Fr o m 2015-06-10 anlitar vi laboratoriet vid Universitetssjukhuset i Örebro för analys av
syntetiska kannabinoider. Laboratoriet har ett brett sortiment av testade substanser och stor
erfarenhet av missbrukspanoramat för dessa substanser.
De inkluderade substanserna uppdateras efter förekomst – för information om aktuella
substanser, kontakta oss gärna!
Mats Bergström, Överläkare klinisk kemi
e-post: [email protected]
Kundtjänst informerar
Nytt telefonnummer och e-postadress till kundtjänst laboratoriemedicin
Vi vill påminna om att kundtjänst för laboratoriemedicin i Sverige nu har nytt gemensamt
telefonnummer 0771- 40 77 40 och e-postadress, [email protected]
Provtagningsanvisningar
Kundtjänst vill uppmärksamma Er på att våra provtagningsanvisningar finns på nätet.
www.anvisningar.se
2
Till kunder som använder journalsystemet Cosmic:
Följande har rättats i ny analyskatalog för mikrobiologi: analysen ESBL screen med
provtyp urin skall tas i sterilt plaströr för urinprovtagning istället för e-swab med rosa kork
enligt www.anvisningar.se
Per-Gunnar Bengtsson, Driftchef kundtjänst,
e-post: [email protected]
Ny medicinsk artikel
Ny medicinsk artikel angående ”Molekylärgenetisk diagnostik av Polycytemia vera,
Essentiell trombocytemi och Primär myelofibros.” finns nu tillgänglig på
http://www.unilabs.se/SE/laboratorymedicine/publications/Pages/default.aspx (bifogas detta
meddelande)
Meddelande till systemansvarig för journalsystem
Följande ska ändras i analyskatalog 2015-06-10
(om tabellraderna är tomma så ska ingen förändring ske i detta meddelande):
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III med pappersremiss
(även PMO)
Följande analyser ska in i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi
(åtgärden görs under Underhåll/Labtabeller/Analyskatalog och kräver inloggning i Journal III
Underhåll)
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Beställningsbar1
B-HLA-DQ2/8 genotyp
BDQ2/DQ8
Ja
S-Kappakedjor, fria
SKAPF
Nej
S-Lambdakedjor, fria
SLAMF
Nej
S-FLC Kappa/Lambda
SFLCKVOT
Ja
1
Vid Nej så ska rutan för Ej beställningsbar för den analysen markeras i Journal III och analysen ska
inte läggas med i någon grupp. Vid Ja ska rutan vara tom.
Följande analyser ska raderas i analyskatalogen för Unilabs Stockholm Kemi Serologi
Analys/profil
Analyskod (Extern kod)
Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns att
hämta på http://forum.profdoc.se/ (CGM Användarforum).
3
Till mottagningar som använder CGM (Profdoc) Journal III och PeLO
Samma som ovan men analyskatalogen för PeLO behöver bytas ut av er IT-support.
Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med pappersremiss
Analys/profil
Analyskod
B-HLA-DQ2/8 genotyp
BDQ2/DQ8
S-Kappakedjor, fria
SKAPF
S-Lambdakedjor, fria
SLAMF
S-FLC Kappa/Lambda
SFLCKVOT
Till mottagningar som använder Medidoc och Asynja med eRemiss
Analys/profil
Analyskod
B-HLA-DQ2/8 genotyp
BDQ2/DQ8
S-Kappakedjor, fria
SKAPF
S-Lambdakedjor, fria
SLAMF
S-FLC Kappa/Lambda
SFLCKVOT
Till avdelningar/mottagningar som använder Melior journalsystem
Analys/profil
Analyskod
B-HLA-DQ2/8 genotyp
BDQ2/DQ8
S-Kappakedjor, fria
SKAPF
S-Lambdakedjor, fria
SLAMF
S-FLC Kappa/Lambda
SFLCKVOT
Planeringskalender för nästkommande tidpunkter när ändringar sker i analyskatalogen för år
2015 är:
•
Onsdag 23 september
•
Onsdag 25 november
Frågor angående analyskataloger ställs till: [email protected]
Central systemförvaltningsorganisation Unilabs
4