Tal vid Årsmötet i Skara - Svenska Humanistiska Förbundet

Högtidssammankomst i Skara 28 februari 2015
Ordföranden Margareta Attius Sohlman
Svenska Humanistiska Förbundet, grundat 1896, har som tradition att varje år anordna en
högtidssammankomst som en festlig avslutning på årsmötesförhandlingarna.
Det känns extra roligt, högstämt – och traditionsfyllt – att i år kunna bjuda in till denna fest
just i Skara. Djäkneskolans aula, där vi nu sitter, ritades år 1871 av Helgo Zettervall och just i
denna sal grundades Skara Humanistiska Förbund år 1899 och är därmed ett av riksförbundets
allra äldsta lokalförbund.
Idag består Riksförbundet av ca 30 lokalavdelningar från Luleå i norr till Helsingborg i söder.
Medlemsantalet är ca 3 500.
Riksförbundets syften och mål är att slå vakt om den humanistiska bildningen och att hävda
fundamentala humanistiska värden.
*
Begreppet humanism omfattar såväl förmedling av ett traditionellt kulturarv (”klassiker”),
rationalitet och upplysning som av estetisk och intellektuell utveckling och betonar alla
människors lika värde och värdighet.
I år 2015 har vi framställt en ny kort informationsskrift HUMANISM I VÅR TID. Det är Anders
Björnsson, SHF:s förre ordförande, och jag som tillsammans skrivit den.
*
Låt mig understryka några av SHF:s grundläggande idéer:
-
vi måste ständigt kämpa för det fria ordet och den fria tanken
en annan viktig uppgift är att slå vakt om läsandet och skrivandet som oavvisliga rättigheter
för alla människor.
Som förbundsordförande har jag lagt särskild vikt vid yttrande- och tryckfriheten och inbjöd därför
förre hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt som gästföreläsare till Riddarhuset att vid högtidssammankomsten år 2013 tala om Tryck - och yttrandefriheten i Sverige i ett 250-årigt perspektiv.
*
Detta år, 2015, har inletts på ett hotfullt och mycket oroande sätt vad gäller såväl yttrande- och
tryckfrihet som yttringar av xenofobisk art. Jag tänker givetvis på attentaten i Paris 7 januari och i
Köpenhamn 14 februari. I båda fallen var målen att angripa demokratin och det fria ordet.
I sitt tal efter illdådet slog den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt fast: ”Detta är en kamp
mellan individens frihet och en mörk ideologi.”
*
Inom Svenska Humanistiska Förbundet arbetar vi vidare för alla de demokratiska värderingar, som
genom tiderna hotats och attackerats. Vi gör detta genom att föra ut våra humanistiska och humanitära
budskap främst genom den föredragsverksamhet, som alla våra lokalförbund erbjuder allmänheten i
sin nära omgivning. Det viktigaste målet måste vara att värna alla människors lika värde.
*
Under det gångna verksamhetsåret 2014 har Förbundet varit framgångsrikt när det gäller
bokutgivningen.
Den sedvanliga årsboken, författad av Förbundets förre ordförande Anders Björnsson, blev
mycket uppskattad. Boken hette Svindleriets ädla konst och hade underrubriken En
idébiografi över Joseph Roth.
Till sommaren kommer 2015 års årsbok ut. Den är författad av prof. Lars Kleberg och bär
titeln Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen.
Utgivningen i Förbundets Småskriftsserie varit framgångsrik. Utgivningen sker i samarbete
med CKM Förlag och Clas Kjellin. Den innehåller idag fyra titlar: författarna är Ulf Persson,
Olle Josephson, Anders Björnsson och jag själv.
Intresset är stort. En utvärdering av serien har nu inletts. Förslag på flera nya småskrifter
föreligger.
*
Jag brukar hävda, att SHF utgörs av dess medlemmar i lokalförbunden runt om i landet. Det
är vi som tillsammans måste hävda de grundläggande fri- och rättigheter som ytterst
garanterar en levande demokrati i vårt land. Upplysning och kunskapsspridning tillsammans
med ett beslutsamt bemötande av fördomar av allehanda slag genom bl.a. värnandet av tryckoch yttrandefrihet är vårt sätt att inom SHFs ramar bidra till en samhällsutveckling
karakteriserad av öppenhet och fördomsfrihet.