02b Bilaga 1

ESLÖVS
KOMMUN
KS.2013.0173
2015-01-19
1/
INVESTORS
iN PEOPLE
Kommunledningskontoret
Cecilia Erlandsson
0413-622 68
Komplettering av underlag till Trafikverkets
Marieholmsbanan -Bilaga 1 Norregatan
totalentreprenad
Bilaga 1 A
Beskrivning bro över Norregatan
Bilaga 1 B
Text om bron över Norregatan som ingår i Trafikverkets
förfrågningsunderlag, Tekniska Beskrivning 2014-12-15
Bilaga 1C
Ritning bro över Norregatan
Bilaga 1 D
Vy bro över Norregatan
Kommunledningskontoret
Postadress 241 80 Eslöv Telefon 0413-620 00
Webb www.eslov.se
för
Bilaga 1A
Bron över Norre atan
•
•
Bronsfria höjd blir 2,8 meter och dessfria bredd blir 7 meter.
Gång-och cykelvägenslängd under bron blir ca 9 meter.
•
•
Gång-och cykelvägenär inte detaljprojekterad än.
Bron kommer att gjutas i brädformad betong som ger en rå struktur (dvs, den gjuts i
en form med nya brädor).
•
Gatansutformning kommer nästanatt behållasmed dubbia gångbanoroch en
cykelvägmellan.
Det kommer att fällas in punktbelysningi taket som ger ett släpljusnedåt längs
väggarna.Tomrör kommer att dras fram till en ev. effektbelysningunder kantbalken.
Befintliga höjdförhållandenär gynnsammaur ljus- och trygghetsperspektivdå
marken intill är lägre än gatan. Detta ger inte så högaslänter.
En pumpstation kommer att placerassöder om järnvägen.
Arbetet med bron på Norregatanpåbörjasdå arbetet med bron på Smålandsvägenär
avslutat.
•
•
•
•
•
•
•
Entillfällig gång-och cykeipassageska öppnasstraxväster om Norregatandå arbetet
med Norregatansbro påbörjas.
Den fria spännviddpå 11 meter som angesi den TekniskaBeskrivningenberor på den
snävakorsningsvinkelnmellan vägenoch järnvägen.
Korsningsvinkeinsom angesär i gon. 43 gon motsvararca 39 grader.
Bilaga 1B
Text om bron över Norre atan som in år i Trafikverkets förfrå nin sunderla
2014-12-15
Tekniska Beskrivnin
Bron utförs med ballasterat tråg av betong för ett spår med fyllning >600 mm ballast.
Korsningsvinkel över Norregatan är --43g och brons fria öppning > 7.0 m, d.v.s. fri spännvidd ca 11 m.
Bron grundläggs med platta på mark.
Brons fria höjd k2.8 m och fritt utrymme längst med bana ska vara >3.5 m på vardera sida om
spårmitt.
Teknisk livslängd 120 år.
PLAN
1105
ELEVATION
1120
,
••
,
•••
•
•••+•.- ••‘`.
_ - \_
TOIAI BROLANOD
39.3 m
•
FRISPANNVIDO
11.06m
••••.••••
_
A
RON
SEKTIONA-A
7.100
SKALA1-100
0
1 2
METER
5
I
1D
14102361
11
Al
244181
TYRIMS
BRO OVER GC VAG UMORREGATANI
I ESLOV
KONSTRYGGNAD
FORSLAGGSKISS
TRAFIXVERKET
1011-2324
930 TECKOMATORP-ESLOV
,„„„
TECKOMATORP-ESLOV
RBETSMATERIAL2015-01-1
F RSLA HANDLIN
BRORACKE
UTFÖRSENLIGTIRAFIKVEREETT
TTPRITNINGAR
1-517055 OCH1-511053
RACKETFORSES
MEDNARLANGSTMED13,4KAN.
GC-VAGENSSTAKAOCLINJE,KANTBALKARMA
UTFORSPARALIELIT MEDRAL.
RAMBENEN
UTFORSPARALLEILTMED
EICTRAFFANDE
GRUNDFORHÅLLANDEN
OCH
GRUNDIAGGNING,
SE DTB0916040 2014-12-15,
OPPRAITADAV TRAFIKVERKET
BRONDIMENSIONERAS
C111-1UTFÖRS
ENLIGT
TRVIKBRO11OCHOTB31/0, DATERAO
2015-02-15LIPPRAT1AD
Av TYRCAIS
FIO•
HOJOSYSTEMPLANSYSTEM:
AIANIANINAANVISNINGAR
FRIBROBREOO
1OD
3.50 m
F I
1