Olof Heimburger, Fria lätta kedjors toxiska effekt på njurarna

Fria lätta kedjors toxiska effekt
på njurarna
Olof Heimbürger, docent, överläkare
Njurmedicinska kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
Myelom on njursvikt
• Upp till 40% av patienter med MM får
njurpåverkan
• 10-15% behöver dialys
• Patienter med akut njursvikt har betydligt
sämre prognos
• Många olika typer av njurpåverkan med olika
prognos
Leung & Nasr Adv Chronic Kidney Dis: 21: 36-47, 2014
Survival of Myeloma Patients by Renal Function
Scr < 130, 130-200, >200 mol/L
Slide courtesy Nelson Leung
Scr > 177 mol/L
Knudsen et al. Eur J Haematol. 2000
Blade et al. Arch Int Med 1998
MGRS
• Eftersom njurskador även uppträder vid MGUS har
man börjat prata om
• Monoklonal Gammopati av Renal Signifikans
• Kedjornas specifika struktur (inte deras
produktionshastighet) är ansvarig vilken typ av
njurskada patienten får och även reaktionerna i
vävnaden
• Kan även orsaka njurskada indirekt via
antikroppsaktivering
Solomon et al NEJM 324:1845-51, 1991
Basnayake et al J Clin Pathol 63: 884-7, 2010
Davenport & Merlini Nephrol Dial Transplant 27:3713-8, 2012
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Olika typer av njurskada vid
myelom och MGRS
•
•
•
•
•
•
•
•
Myelomnjure (cast nephropathy)
Myolomatös infiltration i njuren
Akut tubulär nekros
AL-Amyloidos
Monoclonal Ig deposition disease (MIDD)
Proximal tubulupati orsakad av lätta kedjor
Kryoglobulinemi
Immunotactoid glomerulopati
Fria lätta kedjor (FLC)
• I många fall bör MGRS behandlas för att förhindra
progress av njurskadan (AL-amyloidos, LCDD,
Immunotactoid glomerulonefrit, proliferativ
glomerulonefrit med monoklonala Ig-deposioner)
• Oftast recidiv i tranplantat om obehandlade
FLC
• Njurpåverkan är vanlig vid myelom och MGUS
• Oftast orsakas njurskadan av precipitation eller inlagring av
lätta kedjor
• Njurbiopsi kan ofta vara indicerad för korrekt diagnostik
• Identifiering och kvantifiering av en klon som producerar lätta
kedjor är av stor betydelse för diagnostik och behandling
• Kvantifering av FLC är stort framsteg för diagnostik,
riskstratifiering och behandling
• Man har normalt en högre produktion av kappa-kedjor, men
även högre renalt clearance eftersom de är monomerer
• Vid njursvikt ändras kvoten pga lägre clearance och man
rekommederar en ”renal-range” FLC-kvot på 0.37 – 3.17 vid
njursvikt (nomal ratio 0.26 – 1.65)
Yadav et al. Kidney Int 87:692-697, 2015
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Yadav et al, Kidney Int 87: 692-697, 2015
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Myelomnjure (cast nephropathy)
• Den vanligaste formen av njurskada vid myelom men
kan även ses vid Waldenström och CLL
• Hög tumörbörda, oftast FLC >1,0 g/l (i stort sett alltid >
0,7 g/l)
• FLC i urinen sannolikt ännu viktigare
• Proteinuri med huvudsakligen FLC; albumin <10%
• Utlösande faktorer:
–
–
–
–
Dehydrering
Hypercalcemi
NSAID
Röntgenkontrast
The Pathogenesis of Myeloma
Kidney
Glomerulus
Toxic
injury
PCT
DT
Cortex
CCT
Light chains
filtered
PR
Outer
medulla
Cast
injury
TAL
LC+THP = cast
Inner
medulla
Slide courtesy Nelson Leung
CP1122190-1
Winearls CG. Kidney Int. 1995
Illustration of the structural organization and interaction between cubilin and megalin.
Erik Ilsø Christensen, and Henrik Birn Am J Physiol Renal
Physiol 2001;280:F562-F573
©2001 by American Physiological Society
Slide courtesy Nelson Leung
Leung JCI 2012
Sanders PW. Contrib Nephrol 169: 262-269, 2011
Pathogenesis of Myeloma Kidney
Tubular obstruction
Tubular rupture
Urine leakage
Leukocyte infiltration
Slide courtesy Nelson Leung
Signal Pathway induced by Free Light
Chains
Slide courtesy Nelson Leung
Sanders et al. Blood 2011
Why is time important for renal
recovery?
MCP-1
Slide courtesy Nelson Leung
Herrera et al. Arch Pathol Lab Med. 2004
Behandling vid myelomnjure
•
•
•
•
Rehydrering och forcerad diures
Korrigera hypercalcemi
Reducera FLC med kemoterapi
Extracoporeal behandling? (Plasmaferes och
high-cutoff hemodialysfilter studier pågår)
• Tiden viktig, återhämtning av njurfunktionen
betydligt sämre efter 21 dagar
Removing free light chains
Slide courtesy Andrew Davenport
Renal recovery associates with an early reduction in serum FLC concentrations.
Colin A. Hutchison et al. JASN 2011;22:1129-1136
©2011 by American Society of Nephrology
The relationship of reduction in serum FLCs and renal recovery is linear in patients with
myeloma kidney.
Colin A. Hutchison et al. JASN 2011;22:1129-1136
©2011 by American Society of Nephrology
AL-Amyloidos
• Framför allt glomerulär påverkan
• Patienter med AL-amyloidos:
– 40 % har mer än 10 % plasmaceller I märgen
– Endast 10 % uppfyller övriga kriterier för myelom
• Systemisk sjukdom
– Hjärtsvikt, neuropati, makroglossi, blödningstendens …
• Stor risk för progress till njursvikt ifall patienten har
njurpåverkan
• Dålig prognos med hög mortalitet
AL-amyloidos
Leung & Nasr. Adv Chronic Kidney Dis 21:36-47,2014
Monoclonal immunoglubulin deposition
disease (MIDD)
•
•
•
•
•
•
•
•
LCDD, LHCDD, HCDD
Ofta bara njurengagemang
Nodulär mesangiell skleros
Utfällning av fibriller, men binder ej kongorött
Myelom hos ca 60 % av fallen
100 % har en patologisk FLC-ratio
Vid LCDD oftast kappa-kedjor
Leder alltid till njursvikt
LCDD
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Proximal tubulipati orsakad
av lätta kedjor
• Ovanligt
• 50 % har myelom
• Lätta kedjor fälls ut som kristaller i proximala tubuli,
kappa-kloner I 90% av fallen
• Skada i proximala tubuli leder till Fanconisyndrom med
– Aminosyreuri
– Glukosuri
– Fosfaturi
• Kan även ha påverkan på distala tubuli med renal
tubulär acidos, diabetes incipidus (mkt ovanligt)
Light-chain proximal tubulopathy
Bridoux et al, Kidney Int 87: 698-711, 2015
Sammanfattning
• Det finns många olika typer av njurskada vi
myelom och MGRS
• MGRS är ett nytt begrepp som bör användas
• Typer av skada beror på kedjornas specifika
struktur
• Vi bör vara mer aktiva i diagnostik av
paraproteinrelaterade njursjukdomar
• Bestämning av FLC är ett stort framsteg för
diagnostik och monitorering av behandlingen
Slide courtesy Nelson Leung
Mechanisms of FLCs-induced kidney injury.
Andrew Davenport, and Giampaolo Merlini Nephrol. Dial.
Transplant. 2012;27:3713-3718
© The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights
reserved. For Permissions, please e-mail: [email protected]
Litteraturförslag
• Leung & Nasr. Myeloma-related kidney disease. Adv Chronic
Kidney Dis 21:36-47, 2014
• Yadav et al. The use of immunoglobulin light chain assays in
the diagnosis of paraprotein-related kidney disease. Kidney Int
87:692-697, 2015
• Bridoux et al. Diagnosis of monoclonal gammopathy of renal
significance. Kidney Int 87:698-711, 2015
• Fermand et al. How I treat monoclonal gammopathy of renal
significance (MGRS). Blood 122:3583-3590, 2013
• Davenport & Merlini. Myeloma kidney: advances in molecular
mechanisms of acute kidney injury open novel therapeutic
opportunities. Nephrol Dial Transplant 27:3713-3718, 2012
Tack till
• Andrew Davenport, London
• Nelson Leung, Mayo Clinic Rochester