fria pedagogiska måltider

BN
PROTOKOLL
2015-08-24
HEDEMORA
KOMMUN
~
~
Sida
SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
HEDEMORA
KOMMUN
1( 12)
sammantradesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
Plats och tid
Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen , kl. 09.00 - 10:50
Beslutande
Ledamöter
Se närvarolista sidan 2
Tjänstgörande ersättare
Se närvarolista sidan 2
ÖVriga närvarande
Ersatta re
Se närvarolista sidan 2
Tjänstemän
Se narvarolista sidan 2
Ovriga
Se narvarolista sidan 2
Justerare
J usteringens plats och tid
Underskrifter
Sekreterare
Paragrafer 79 - 87
Ordförande
Anki Roosl ien (s J
Justerare
Inger .Eriksson (e)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tiUka;nnag ivits genom anslag.
Organ
Bildningsnamnden
Sammanträdesdatum
2015-08-24
Datum då anslaget sätts upp
2015-08-27
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats fOr protokollet
Underskrift
Niklas Olofsson
JusterandH sign
IU"""bo',""",
2015~09~18
4:.
~
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
HEDEMORA
KOMMUN
Sammanträdesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
Närvarolista
Beslutande
Ledamöter
Anki Roos[ien (S), ordf.
Lars Ake Everbrand (S)
Niklas Nordahi (C)
Inger Eriksson (C)
Hjalmar Envall (V), 1:e v. ordf.
Love Häggkvist (M)
Allan Matsson (KL), 2:e v. ordf.
Göran Badlund (FP)
Tjänstgörande ersättare
Anita Hedqvist (S)
MatUas Nyström (S)
Britt-Inger Remning (M)
Övriga närvarande
Ersattare
Josefin Akerström (S)
Ulf Kindiund (KL)
Tjänstemän
Torgny Karlsson, bildningschef
Eva Winarve Westerholm, bitr. bildningschef
Kjell lidholm, chef Elevhälsan
Niklas Olofsson, nämndsekreterare
Övriga
Justerandes sign
endast § 2-3
2(12)
~HEDEMORA
~ KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
3(12)
Sammantradesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
Innehållsförteckning
§ 79
Fastställande av dagordningen .......................................................................... 4
§80
DnrBN145-15 610
Elevhälsans kvalitetsredovisning ......................................................................... 5
§81
DnrBN032-15600
Val av kontaktpolitiker ......................................................................................... 6
§ 82
Dnr BN235-15 622
Pedagogiska måltider i förskolan ........................
§83
o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
7
DnrBN047-15600
Information inför kontaktpolitikerbesök i bildningsnämndens
verksamheter ..................................................................................................... 8
§ 84
Dnr BN093-15 600
Rapporter........................................................................................................... 9
§ 85
Ärendeuppföljning ............................................................................................ 10
§ 86
Dnr
8N428~ 15
002
Delegationsbeslut ............................................................................................. 11
§ 87
Delgivningsärenden .......................................................................................... 12
Juster,mdes sign
~HEDEMORA
~
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015·08·24
Bildningsnämnden
§ 79
Fastställande av dagordningen
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden fastställer dagordningen.
Justerandes sign
,
I
!/
4(12)
A.
~
Sida
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 80
Dnr BN145-15 610
Elevhälsans kvalitetsredovisning
Sammanfattning
Kjell Lidholm presenterar Elevhälsans kvalitetsrapport
för år 2014-2015.
Beslutsunderlag
Elevhälsans kvalitetsrapport 2014-2015
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnamnden förklarar sig ha tagit del av Elevhälsans kvalitetsrapport.
Justerandes sign
5(12)
å.
HEDEMORA
!d! KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammanlrädesdallJm
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 81
Dnr8N032~15
600
Val av kontaktpolitiker
Sammanfattning
Göran Hoffman (S) har befriats från sitt uppdrag i bildningsnämnden och en
ersättare för honom som kontaktpolitiker ska utses.
Beslutsunderlag
Kontaktpolitiker 8N 2015-08-03
Arbetsutskottets förslag till beslut
Bildningsnämnden utser Mattias Nyström (S) till kontaktpolitiker for
Elevhälsan samt för VasahallenNasaliden och fritidsgårdar.
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnärnnden utser Matlias Nyström (S) till kontaktpolitiker for
Elevhälsan samt för Vasahallen/Vasaliden och fritidsgårdar.
Justerandes sign
/1'
6(12)
~HEDEMORA
~
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanl~desdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 82
Dnr BN235·15 622
Pedagogiska måltider i förskolan
Sammanfattning
Bildningsnämnden uppdrog den 22 juni 2015 åt bildningsförvaltningen aH
vidare utreda frågan om fria pedagogiska måltider i förskolan.
Beslutsunderlag
John Steens tjänsteskrivelse den 7 juli 2015
Liv Turid Hjemstads tjänsteskrivelse och kostnadskalkyl den 28 april 2015
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden beslutar att fria pedagogiska måltider infOrs från och med
den 1 september 20 IS. Endast pedagogisk personal som är schemalagda med
arbete i barngrupp äter fria pedagogiska måltider.
Reservation
Anita I-Iedqvist (S) reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign
q
7(12)
~
~
Sida
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 83
DnrBN047-15 600
Information inför kontaktpolitikerbesök i
bildningsnämndens verksamheter
Sammanfattning
Bildningsnämnden antog den 16 februari 2015 riktlinjer för kontaktpolitikerbesök i bildningsnämndens verksamheter.
Förvaltningsledningen har i enlighet med riktlinjerna upprättat frågemallar
för besök i Hedemora kommuns förskolor respektive skolor. För övriga
verksamheter kommer särskilda frågemallar att upprättas av respektive
verksamhetschef.
Beslutsunderlag
Bildningschefens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2015
Kontaktpolitikernas verksamhetsbesäk den 20 januari 2015
Frågemall rör kontaktpolitiker inför verksamhetsbesäk i Hedemora
kommuns fOrskolor den 20 januari 2015
Frågemall fOr kontaktpolitiker inför verksarnhetsbesäk i Hedemora
kommuns skolor den 20 januari 2015
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av förvaltningsledningens
frågemallar till kontaktpolitikernas verksamhetsbesäk.
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 10.00 och 10.25
Justerandes sign
8(12)
~ HEDEMORA
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
~
Sammanträdesdatl.lm
2015-08-24
Bildningsnämnden
Dnr BN093-15 600
§ 84
Rapporter
a.
b.
c.
Bamomsorgskön
Infonnation om asylboendet i Garpenberg och Långshyttan
Situationen på skolbussarna
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit det av rapportema.
Justerandes sign
9(12)
~HEDEMORA
~
KOMMUN
Sida
SAMMANTRÄDESPROTOKOll
Sammanträdesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 85
Ärendeuppföljning
Sammanfattning
Under sammanträdet redovisas uppföljning av ärenden som inte
slutbehandlats.
Beslutsunderlag
Ärendeuppfciljning 15 juni 2015
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av ärendeuppföljnillgen.
Justerandes sign
10(12)
A.
~
Sida
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 86
Dnr BN428-15 002
Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut anmäles
Bildningschef
Rektorer F-6
BN 29--70/15
BN 40--58115
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delegationsbesluten.
Justerandes sign
;1'
I
11(12)
.A
~
SIda
HEDEMORA
KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammaoträdesdatum
2015-08-24
Bildningsnämnden
§ 87
Delgivningsärenden
a) 2015-06-22 - Kf § 85/215-06-16 - Gemensamt nämndreglemente för
Hedemora kOlnmun
b) 2015-06-22 - Kf § 88/2015-06-16 - Budgetfdrulsättningar 2016
Bildningsnämndens beslut
Bildningsnämnden förklarar sig ha tagit del av delgivningsärendena.
Justerandes sign
?te,-
12(12)