Politiker – och tjänstemannainformation om ny lokalersättning 2015

1
Åkersberga 2015-11-19
Till
Österåkers Kommun
Politiker och tjänstemän
Information om konsekvenser av förändrad lokalersättning
FRIA FÖRSKOLOR ÖSTERÅKER
Nätverket är till för att samlas kring gemensamma frågor som handlar om att utveckla och skapa
förutsättningar för att ge barnen en bra, trygg och meningsfull förskoletid och förberedelse inför skolan.
Den 8.10 lämnades en information på ett utförarmöte till oss som Fria Förskoleutförare om förändringar av
lokalersättning.
19.10 samlades företrädare för fria förskolor i Österåker för en dialog om den nya lokalersättningen.
Nedan Fria Förskoleaktörer har gjort en inventering av hur förändringen ekonomiskt kommer att påverka
förskolan efter förändrad lokalersättning.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Klippan (föräldrakooperativ)
Vildvittran (föräldrakooperativ)
Neptunus (Österåkers Montessori ek förening)
Octupus (Österåkers Montessori ek förening)
Aquarius (Österåkers Montessori ek förening)
Rydbo friskola (AB)
Berga (Kunskapskryssaren AB)
Dahlian (Kunskapskryssaren AB)
Skåvan (Kunskapskryssaren AB)
LOKALERSÄTTNING
Kommunens mål är att ersättningar för friskolornas och enskilda förskolors lokaler skall sänkas i nivå med
kommunens kostnader för sina lokaler. Det kan ju låta logiskt. Problemet är att de icke kommunala lokalerna är
nyare eftersom de oftast tillkommit efter det att det blev möjligt att bedriva friskoleverksamhet i vårt land.
Nyare lokaler är också dyrare. De har byggts till en högre kostnad vilket också innebär högre kapitalkostnader.
En högre skolpeng/förskolepeng kan inte kompensera ersättning för faktisk lokalkostnad. Resultatet av detta
blir bara att kommunen får högre intäkter för sina verksamheter d.v.s. fria förskolor och friskolorna
missgynnas.
Det blir inte möjligt att etablera nya fria förskolor eller friskolor i nya lokaler som naturligtvis blir ännu dyrare
än de som byggdes för ett antal år sedan.
När det gäller förskolorna kommer ingen kompensation att ges. Resultatet blir att de måste kompensera
ekonomiskt bortfall med fler barn i verksamheten för att kompensera kostnadsökningen och skapa ekonomiska
möjligheter att driva förskolan vidare.
Ett mer demokratiskt arbetssätt efterlyses där vi vill få vara delaktiga innan beslut tas och inte bara få dem
serverade med dess faktum att allt redan är klart.
Beräkningsunderlag
Det beräkningsunderlag för lokalersättning som ligger som grund till belopp som presenterats á 11 196 kronor
per barn/år.
Fria förskolors nätverk i Österåker kontakt [email protected] telefon 08 540 874 00
2
Kommunala fastigheter är i basen äldre än de fria förskolornas lokaler. Om det ligger som grund till beräkning
så slår hela förslaget på ett felaktigt sätt.
Vad ligger i det förutom jämförelserna mellan kommunala och fria förskolors lokalkostnader?
FAKTA
Efterforskning visar följande byggår och hyresvärd:
ARMADA kommunens fastighetsbolag sedan 2009 (några exempel)
 Berga Byggår 1990 Hyr av ARMADA (Kunskapskryssaren AB)
 Klippan Byggår 1992 Hyr av ARMADA (Föräldrakooperativ)
 Luffarbackens förskola Byggår 1979 Hyr av ARMADA (Kommunal)
 Luna Byggår 1980 Hyr av ARMADA (Kommunal)
 Färglådan Byggår 1969 Hyr av ARMADA (Kommunal)
Annan hyresvärd (några exempel)






Dahlian Byggår 1963 BRF Spåret Bostadsrätt ägs av Kunskapskryssaren AB från 2008.
Skåvan Byggår 1965 Hyrs av Skåvsjöholm fastighetsbolag AB sedan 2008 (Kunskapskryssaren AB)
Rydbo Friskola Byggår ena är byggd 2002 och den andra 2005 Båda lokalerna ägs av Östra Ryds
Förvaltnings AB (Rydbo Friskola AB)
Vildvittran Byggår 2009 Hyr av Micke och Myran (Föräldrakooperativ)
Österåkers Montessori Byggår 1991, 1992 Aquarius och Octupus är äganderätter och ägs av
Österåkers Montessori.
Neptunus är en bostadsrätt i Brf Spåret och ägs av Österåkers Montessori Byggår 1967, tillträde
1991.(Ekonomisk förening)
EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRSKOLA BUDGET INFÖR 2016
Efter inventering har vi som fristående utförare kommit fram till följande konsekvenser:
Vi har utgått från behov, krav och konsekvens när vi gått igenom våra verksamheter inför 2016 – 2018.
KONSEKVENS
Efter inventering i vår nuvarande förskoleverksamhet kan vi konstatera att lokalersättningen baserat efter det
beräkningsgrundande underlag som presenterat de nya beloppet á 11 196 kr/barn/år inte ger oss
möjligheterna att på ett bra sätt fortsätta att driva förskoleverksamhet.





Det finns stora upprustningsbehov i flera av våra lokaler.
Rekrytering av förskollärare måste ses över och balanseras efter de intäktsbortfall som en minskad
lokalersättning medför.
Antalet barn 5,2 per pedagog (minskat antal barn i barngrupp) går inte att genomföra.
Konsekvenser av att ändra ersättning för lokaler skapar ekonomiska problem för drift, underhåll och
innebär osäkert läge för att driva en förskoleverksamhet.
När större förändringar sker i det nuvarande ekonomiska ersättningssystem som ger oss
förutsättningar att driva, utveckla och arbeta med förskoleverksamhet görs utan att ta hänsyn till en
helhetssyn så uppstår konsekvenser för dess helhet.
Det ska vara attraktivt att driva företag, verka, bo och leva i Österåker!
Frågor
Förankring innan beslut
Vem äger frågan, verksamheten/Skolnämnden eller ekonomiförvaltningen?
Fria förskolors nätverk i Österåker kontakt [email protected] telefon 08 540 874 00
3
Hur har förslaget presenterats i den politiska gången – bl.a. Skolnämnden, Produktionsstyrelsen och för
Kommundirektören? Hur har frågan förankrats hos huvudman?
Var finns dokumentet där det är fastställt om genomsnittskostnad för kommunal och fristående förskola?
Har en konsekvensanalys genomförts baserat på en förskolas helhetsuppdrag?
Likvärdighet
Om en likvärdighet ska uppnås mellan lokalersättning för kommunala och fristående förskolor måste
beräkningsgrunden ses över. Efter genomgång med fria aktörer så visar det nu framräknade beloppet på att
stora ojämlikheter uppstår. De kommunala förskolorna med äldre lokaler får samma peng som vi inom de fria
som har senare byggår får. Samtliga står säkert inför upprustningsbehov, oavsett huvudman, som måste
genomföras under åren 2016 – 2018. Hyreskostnaden är olika för lokaler beroende på lokalens byggår,
hyresvärd och det kontrakt som vid det tillfället gjordes om lokalhyra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vad innebär likvärdighet?
Vad innebär likställdhet?
Samma för alla?
Kan det uppstå olikheter?
Finns det lika möjligheter att leverera kvalité i verksamheten?
Vad är kvalité?
Förskolans verksamhet ska ur värdegrund betrakta och ge alla barn likabehandling.
Det gäller samlat de sex faktorer som vi har att ta ställning till som huvudman specificerade i Skollagen kap 8.
Fakta
Skollagens Kap 8 §§ 18-22 – Fristående Förskola.
22 §
Grundbeloppet ska avse ersättning för:
1. omsorg och pedagogisk verksamhet,
2. pedagogiskt material och utrustning,
3. måltider,
4. administration,
5. mervärdesskatt, och
6. lokalkostnader.
Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
sin egen förskola.
BEHOV
Ekonomiska förutsättningar
Lokaler – faktiska kostnader
Lokaler ska vara attraktivt utformade och ändamålsenliga för att bedriva en pedagogisk förskolemiljö enligt
Skollagen och läroplan för förskola.
Lokalersättning ska sättas i faktiska belopp för att täcka kostnad. Det går att följa skollagen utan att sätta
förskolans verksamhet under ekonomisk press. Det behövs en vilja att skapa ett lokalersättningssystem i en
modell som följer lagens intentioner.
Vi måste kunna följa Skollagen, kollektivavtal, Arbetsmiljöverkets regler likaså Egenkontroll för verksamheten.
Fria förskolors nätverk i Österåker kontakt [email protected] telefon 08 540 874 00
4
Som aktörer Fristående Förskola föreslår vi följande:
Ökade ekonomiska insatser för att nå målet ”bästa skolkommun i länet”
Skapa lika förutsättningar för förskoleutförare oavsett huvudman – lyfta fram helheten så att vi samtliga jobbar
åt samma håll i vårt uppdrag att skapa bra och lika förskola för alla barn.
Se över modellen för ersättningsbelopp för barn i förskola, ge samtliga barn 1-2 och 3-5 samma resursbelopp.
Sammanfattning
1.
Att underlaget för beräkning av lokalersättning görs på annat sätt än det som ger den ekonomiska
ersättning som nu presenterats till oss.
2.
Att ta fram en modell där lokalersättningen sätts till ett belopp som säkerställer faktiska
lokalkostnader och vår existens och möjlighet att driva fri förskola i Österåker
3.
Att likabehandling genomförs för såväl fristående som kommunala förskolor
4.
Att skapa möjlighet att nå målet 5,2 barn per pedagog (minskade barngrupper)
5.
Att gemensamt arbeta för att säkerställa pedagogisk kompetens i förskolan
6.
Att samverkansmodell för förskola/skola arbetas fram där vi kan vara delaktiga i tidigt skede innan
beslut tas i för oss viktiga frågor.
7.
Att kommunen står för lokalerna och utförare för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt
material och utrustning, måltider, och administration. (enligt Skollagen)
Kunskapskryssaren AB Förskolorna Berga, Dahlian och Skåvan
Rydbo Friskola AB
Klippan Föräldrakooperativ
Österåkers Montessori Neptunus, Octupus och Aquarius
Vildvittran Föräldrakooperativ
Med hälsningar
Fria förskolors nätverk i Österåker
Åkersberga 2015-11-19
Fria förskolors nätverk i Österåker kontakt [email protected] telefon 08 540 874 00