Jobbmöjligheter i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER
i Uppsala län 2015
1
Goda jobbmöjligheter i Uppsala
I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala
län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta utvecklas positivt. Jobbmöjligheterna bedöms framför allt vara goda inom hälso- och sjukvård samt inom
utbildning, men även inom exempelvis data och teknik.
Bättre arbetsmarknad
Antalet personer som får jobb under 2015
väntas fortsätta öka vilket bidrar till att arbetslösheten i Uppsala län minskar. Arbetsgivarna
i länet är optimistiska och behöver nyanställa,
eftersom de förväntar sig att efterfrågan på sina
varor och tjänster kommer att öka under året.
Jobben väntas främst bli fler inom hälso- och
sjukvård samt inom privata tjänster, som exempelvis handel, hotell och restaurang. Även inom
bygg och anläggning samt data, teknik och naturvetenskap har arbetsgivarna svårt att hitta
personer med rätt kompetens, vilket ger goda
jobbmöjligheter inom dessa yrkesområden.
Öka dina möjligheter till jobb
En av fem arbetsgivare i Uppsala län har haft
svårt att rekrytera personer med rätt kompe-
tens eller utbildning det senaste året. Många
yrken som det är brist på kräver flera års
universitets- eller högskoleutbildning. Det är
främst inom yrken som kräver gymnasial eller
eftergymnasial utbildning som arbetsgivarna
kommer att anställa under 2015. Möjligheterna
till arbete är inte lika goda för jobb som inte
kräver specifika yrkeskunskaper. Dessa jobb
blir allt färre och konkurrensen bland sökande
är därmed ofta stor. Det är därför viktigt att ha
slutbetyg från gymnasiet, oavsett inriktning på
utbildningen. Om antalet lediga platser inom
ett yrke är få ökar dina chanser om du har de
kompetenser som arbetsgivare efterfrågar. Det
kan handla om att ha körkort eller kunskaper i
ett annat språk. Även samarbetsförmåga, vilja
att lära, bra bemötande och att kunna ta ansvar
har betydelse.
Kort om Jobbmöjligheter 2015
2
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2014.
Representanter för arbetsställen inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats.
De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns (SCB) företagsregister.
Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Uppsala län fördelar sig mellan olika yrkesområden. Flest anställda
finns inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Nästan lika många arbetar inom försäljning, hotell, restaurang och service som är ett stort yrkesområde och omfattar allt ifrån säljare i livsmedelsbutiker till brandmän och städare. Bara 2 av 100 arbetar med jord- eller skogsbruk i någon form.
Andelen anställda per yrkesområde i Uppsala län
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
19%
Försäljning, hotell, restaurang och service
19%
Ekonomi, administration, kultur och media
13%
9%
Data, teknik och naturvetenskap
Utbildning
8%
Tillverkning, drift och underhåll
8%
6%
Bygg och anläggning
5%
Transport
Naturbruk
2%
Andelen anställda och egenföretagare per yrke (2012, Uppsala län 16–64 år) Källa: SCB
3
Tillverkning, drift och underhåll
Bilmekaniker
CNC-operatörer
Drifttekniker vid värme- och
vattenverk
Fastighetstekniker
Grovplåtslagare
Installationselektriker
Larmtekniker
Lastbilsmekaniker
Maskinreparatörer
Styr- och reglertekniker
Svetsare
Tunnplåtslagare
Verkstadsmekaniker
Distributionselektriker
Fordonsmontörer
Gjutare
Lackerare
Maskinoperatörer, sten-,
cement- och betongvaror
Vaktmästare
Tillverkning, drift och underhåll
De flesta industrijobb i länet finns i Uppsala kommun och i norra Uppland.
Större yrken inom området är exempelvis installationselektriker samt biloch lastbilsmekaniker. Industrin har upplevt en dämpad efterfrågan på
varor och tjänster från omvärlden, men industriföretagen i länet är optimistiska inför framtiden och den närmaste tiden finns det lediga jobb att söka.
Industrin tar ofta in personal från bemanningsföretag, så vill du öka dina
jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt med företag inom bemanningsbranschen.
Fastighetstekniker väntas ha goda jobbmöjligheter under året. Det beror dels på att yrket har högre kompetenskrav än tidigare då fastigheters
tekniska system blir alltmer avancerade och kräver stor teknisk kunskap.
Samtidigt är antalet som utbildar sig förhållandevis få. Jobbmöjligheterna
för färdigutbildade och yrkeserfarna installationselektriker är goda, medan
lärlingar har en tuffare situation på arbetsmarknaden. Vidare har maskinreparatörer goda chanser till jobb under året, och möjligheterna ökar för dig
som utöver mekaniken även behärskar automationsteknik. Bil- och lastbilsmekaniker är yrken som utvecklas till att innehålla allt mindre mekanik och
mer elektronik. Samtidigt väntas mekanikerna ha mer kundkontakter idag
vilket ställer krav på social kompetens hos sökanden.
Att få arbete som vaktmästare är däremot svårare. Det är många som söker
jobb inom yrket och efterfrågan hos arbetsgivarna räcker inte till. Jobbmöjligheterna är bättre för dig som exempelvis har körkort och kan hantera
kundkontakter, eller har kompetens att hantera tekniska system av olika
slag.
4
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Data, teknik och naturvetenskap
I Uppsala län arbetar många inom IT-yrken och efterfrågan på personal är hög. Behovet att rekrytera dataspecialister såsom mjukvaruoch systemutvecklare ökar och även om antalet som utbildar sig också
blir fler väntas det inte vara tillräckligt för att möta de ökande behoven. Inom yrket är det en förutsättning att hålla sig uppdaterad inom
den utveckling som sker, för att förbli attraktiv på arbetsmarknaden.
För systemförvaltare/systemadministratörer bedöms arbetsmarknaden vara medelgod och utsikterna är bättre för dig med erfarenhet.
Under 2015 bedöms det vara mindre goda jobbmöjligheter för drifttekniker inom IT och helpdesktekniker/supporttekniker, då det är många
sökanden som konkurrerar om de lediga platserna. För drifttekniker
inom IT ökar möjligheterna för dig som har en specifik kunskap kombinerad med erfarenhet om olika program. Helpdesktekniker/supporttekniker har bättre jobbchanser med yrkeserfarenhet.
Inom teknik och naturvetenskap arbetar många som elingenjörer och
eltekniker, maskiningenjörer och maskintekniker samt som biomedicinska analytiker. I yrkesområdet ingår till stor del kvalificerade yrken
där det oftast krävs en högskoleutbildning för att kunna få anställning.
Många företag avser dessutom att höja utbildningsnivån vid ersättningsrekryteringar. Både för civil- och högskoleingenjörer är efterfrågan stor för nästan samtliga inriktningar, och jobbmöjligheterna
är mycket goda för ingenjörer med yrkeserfarenhet. Nyexaminerade
ingenjörer kan behöva skaffa yrkeserfarenhet genom att ta jobb på
en något lägre kvalifikationsnivå än de är utbildade i för att öka sina
jobbchanser.
Data, teknik och naturvetenskap
Byggnadsingenjörer och -tekniker
Civilingenjörer, bygg och
anläggning
Civilingenjörer, elektronik och
teleteknik
Civilingenjörer, elkraft
Civilingenjörer, maskin
Elingenjörer och eltekniker
Ingenjörer och tekniker inom
elektronik och teleteknik
Maskiningenjörer och -tekniker
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer
Mjukvaru- och systemutvecklare
VVS-ingenjörer
Arkitekter
Biomedicinska analytiker
Civilingenjörer, kemi
GIS-ingenjörer
Systemförvaltare/
systemadministratörer
Drifttekniker, IT
Helpdesktekniker/
supporttekniker
5
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Bygg och anläggning
Anläggningsarbetare
Anläggningsmaskinförare
Betongarbetare
Byggnadsplåtslagare
Golvläggare
Isoleringsmontörer
Kranförare
Murare
Takmontörer
Träarbetare/snickare
VVS-montörer
Målare
Grovarbetare inom bygg och
anläggning
Bygg och anläggning
Uppsala län har en stor andel av befolkningen som jobbar inom byggverksamhet, bland de högsta i landet. Det byggs mycket i länet vilket
skapar nya arbetstillfällen. Inom yrkesområdet arbetar många som
träarbetare/snickare, VVS-montörer och anläggningsmaskinförare.
Det är viktigt att komma ihåg att för ett jobb på en byggarbetsplats behövs yrkesbevis som visar att du har utbildning, ett antal lärlingstimmar och att du har klarat ett yrkesteoretiskt prov. Jobbmöjligheterna
gäller alltså dig med yrkesbevis och/eller lång erfarenhet. Möjligheterna för dem som söker lärlingsanställning är betydligt sämre.
Jobbmöjligheterna är goda för bland annat betongarbetare, golvläggare och isoleringsmontörer, yrken som relativt få utbildar sig till.
Likaså finns det goda möjligheter för kranförare, och särskilt för dig
som även har erfarenhet som anläggningsmaskinförare. För erfarna
VVS-montörer är arbetsutsikterna goda, men nyutbildade har svårt
att få lärlingsanställning då många utbildas inom yrket. Mindre goda
möjligheter har grovarbetare inom bygg och anläggning, ett yrke som
ofta inte kräver utbildning vilket ger stor konkurrens om jobben.
Transport
Lokförare
Bussförare
Godshanterare och expressbud
Lastbilsförare
Taxiförare
Lagerarbetare
Truckförare
Transport
Eftersom Uppsala län växer ökar behovet av transporter vilket betyder
fler jobb. De antalsmässigt största yrkena är bussförare, lastbilsförare
och lagerarbetare. För bussförare och lastbilsförare är jobbmöjligheterna medelgoda om du har rätt körkort och utbildning. Arbetstiderna
kan vara oregelbundna och framför allt för bussförare är det viktigt
med servicekänsla och gott kundbemötande. Möjligheter till jobb som
lagerarbetare och truckförare är däremot mindre goda då många söker
sig till dessa yrken.
6
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Försäljning, hotell, restaurang och service
Om du inte arbetat i någon större utsträckning tidigare kan det vara
lättare att få jobb inom försäljning, hotell, restaurang och service.
Inom yrkesområdet arbetar allra flest som olika typer av försäljare,
köks- och restaurangbiträden samt kockar. Även om det finns fler sökanden till jobben än vad arbetsgivarna efterfrågar har många yrken
hög personalomsättning. Det gäller exempelvis för försäljare inom
dagligvaru- och fackhandel. Två krav som arbetsgivarna ofta har är att
du ska vara serviceinriktad och kundfokuserad. Kvalificerade företagssäljare väntas möta goda jobbmöjligheter under 2015. Möjligheterna
ökar särskilt för dig som har en god grundutbildning inom en bransch
och dessutom har goda säljegenskaper. Däremot kan konkurrensen
om jobben vara hård för okvalificerade företagssäljare som inte har
den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar.
Försäljning, hotell, restaurang och service
Företagssäljare
Inköpare
Kockar
Telefonförsäljare
Bagare/konditorer
Banktjänstemän
Baristor/cafébiträden
Bartendrar
Fastighetsmäklare
Fotterapeuter
Frisörer
Servitörer
Väktare
Turistnäringen i Uppsala län ser ljust på framtiden vilket stimulerar verksamheter inom hotell och restaurang. Jobbmöjligheterna är
särskilt goda för kockar med yrkeserfarenhet och specialistkunskaper.
För servitörer är jobbchanserna medelgoda, och möjligheterna ökar
med stor yrkeserfarenhet och exempelvis kunskaper inom drycker och
engelska. Under 2015 väntas det vara desto svårare att få jobb som
köks- och restaurangbiträde. Antalet jobb är visserligen många men
det är ännu fler som söker jobben. Om du har tidigare erfarenhet inom
branschen i kombination med rätt personliga egenskaper har du större
jobbmöjligheter. Gemensamt för många yrken inom hotell och restaurang är att arbetsgivarna efterfrågar personal som är stresstålig och
serviceinriktad.
Försäljare, dagligvaror
Försäljare, fackhandel
Köks- och restaurangbiträden
Receptionister
Renhållnings- och återvinningsarbetare
Resesäljare
Städare
7
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Barnmorskor
Barnsjuksköterskor
Distriktssköterskor
Geriatriksjuksköterskor
Läkare
Operationssjuksköterskor
Optiker
Röntgensjuksköterskor
Sjuksköterskor (grundutbildade)
Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Tandhygienister
Tandläkare
Tandsköterskor
Undersköterskor
Apotekare
Arbetsterapeuter
Behandlingsassistenter
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
I Uppsala län finns en stor andel av alla jobb inom den offentliga tjänstesektorn. Större yrken inom området är undersköterskor, barnskötare
och vårdbiträden. I och med att andelen äldre ökar i befolkningen
samtidigt som många inom yrkesområdet kommer att gå i pension står
verksamheten inför stora utmaningar den närmaste tiden. Det innebär
att det finns lediga jobb inom detta yrkesområde att söka.
Flera av yrkena inom vård och omsorg är legitimationsyrken.
Exempel på ett sådant är sjuksköterska. Det finns många jobb för
grundutbildade sjuksköterskor men särskilt goda är jobbmöjligheterna
för dem som också har en specialistutbildning, exempelvis barnmorskor, operationssjuksköterskor och sjuksköterskor inom akutsjukvård.
Även läkare med specialistkompetens är särskilt eftertraktade. Jobbmöjligheterna börjar dessutom bli större för undersköterskor i länet.
För undersköterskor är körkort ofta viktigt då många jobbar inom
hemtjänsten och har behov av att förflytta sig mellan olika brukare.
För dig som söker jobb inom tandvården är jobbutsikterna också goda.
Under 2015 väntas det finnas en efterfrågan hos arbetsgivare på både
tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.
Kriminalvårdare
Kuratorer
Logopeder
Psykologer
Receptarier
Sjukgymnaster
Socialsekreterare
I Uppsala där man kan studera till receptarie råder det en mer balanserad arbetsmarknad medan jobbmöjligheterna är större i länets
mindre orter. För dig som söker jobb som behandlingsassistent är
utsikterna till jobb också medelgoda, och möjligheterna ökar för dig
med en eftergymnasial utbildning eller erfarenhet av liknande arbete.
Ofta ställs krav på att ha en eftergymnasial påbyggnadsutbildning
inom områden som är relevanta för arbetet, till exempel socialt arbete.
8
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Inom yrkesområdet är det däremot svårare att få jobb inom yrken
som inte ställer krav på vidareutbildning, till exempel vårdbiträden
och barnskötare. En vidareutbildning från barnskötare till förskollärare gör att jobbmöjligheterna ökar markant, eftersom efterfrågan
på förskollärare är stor. Vidare är konkurrensen hög bland dem som
söker arbete som personlig assistent och här ökar dina chanser till
jobb med en utbildning inom omsorgsområdet eller specialkunskaper
om funktionsnedsättningar. Även körkort kan vara viktigt för den som
söker anställning inom yrket. Eftersom veterinärer utbildas vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala råder något överskott på sökanden
inom yrket. Jobbmöjligheterna för veterinärer kan därför vara bättre i
andra delar av landet.
Utbildning
Utbildningssektorn sysselsätter många i länet. De flesta jobbar som
universitets-eller högskolelärare, lärare i grundskolan eller som förskollärare. Yrkesområdet kräver oftast att du har en universitets- eller
högskoleutbildning inom det yrke du söker dig till. Barn- och ungdomskullarnas storlek är avgörande för efterfrågan på personal. Den
nya skollagens krav på lärarlegitimation gör att obehöriga lärare får
det svårare att hitta anställningar medan tillgången på behöriga lärare
inte motsvarar behovet. Därmed finns det goda möjligheter till jobb
som både gymnasielärare och lärare i grundskolan, särskilt i länets
mindre kommuner, små skolor och glesbygd. Jobbmöjligheterna för
gymnasielärare i allmänna ämnen är större för dig som har ämneskompetens inom matematik och naturvetenskapliga ämnen. Efterfrågan på förskollärare är stor i länet och arbetsgivarna har svårt att
tillsätta de lediga platser som finns.
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Barnskötare
Elevassistenter
Fritidsledare
Personliga assistenter
Skötare
Veterinärer
Vårdbiträden
Utbildning
Fritidspedagoger
Förskollärare
Gymnasielärare i allmänna ämnen
Gymnasielärare i yrkesämnen
Lärare i grundskolans senare år
Lärare i grundskolans tidigare år
Specialpedagoger
Lärare i estetiska och praktiska
Trafiklärare
Universitets- och högskolelärare
9
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Ekonomi, administration, kultur och media
Controllrar
Redovisningsekonomer
Revisorer
Ekonomiassistenter
Jurister
Löne- och personalassistenter
Medicinska sekreterare
Personaltjänstemän
Administratörer och sekreterare
Bibliotekarier
Handläggare/utredare,
offentlig förvaltning
Naturbruk
Skogsarbetare
Skogsmaskinförare
Maskinförare, lantbruk
Parkarbetare
Trädgårdsarbetare
Djuruppfödare/djurskötare
Ekonomi, administration, kultur och media
Merparten av de sysselsatta inom ekonomi, administration, kultur och
media arbetar som handläggare/utredare i offentlig förvaltning samt
som administratörer och sekreterare. För vissa yrken inom området
räcker det med gymnasieutbildning, men många yrken kräver en
högskoleutbildning. Som nyutexaminerad kan du behöva ta jobb som
kräver lägre utbildning än den du har för att få erfarenhet. Konkurrensen är stor bland de som söker jobb då många utbildar sig inom
dessa områden. Större chans att få jobb har controllrar och revisorer.
Efterfrågan på redovisningsekonomer är också stor. För dessa yrken
behöver du ha god analytisk förmåga. Jobbutsikterna för administratörer och sekreterare är mindre goda då det är många sökanden till
de jobb som finns. Möjligheterna ökar för dig som har rätt kompetens
för mer kvalificerade tjänster, exempelvis om du har en kvalificerad
utbildning, erfarenhet av att arbeta i projekt eller har goda kunskaper i
ekonomi, språk och data.
Naturbruk
Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk är relativt få i Uppsala
län. Merparten av de sysselsatta arbetar som djuruppfödare/djurskötare, parkarbetare och maskinförare i lantbruk samt skogsmaskinförare. En övervägande andel lantbrukare driver sin verksamhet som
enskild firma. Möjligheterna att få arbete inom naturbruk är något
bättre för skogsmaskinförare, särskilt för dem med längre erfarenhet. Moderna skogsbruksmaskiner är tekniskt avancerade och kräver
förare med hög kompetens. För skogsarbetare är möjligheterna större
för dig som har motorsågskörkort. Från 1 januari 2015 måste samtliga
personer som arbetar yrkesmässigt med motorsåg ha ett körkort.
10
Goda jobbmöjligheter
Medelgoda jobbmöjligheter
Mindre goda jobbmöjligheter
Vilket yrke väljer du?
Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer.
”Att stödja det friska
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.
”Roligast är att skapa själva produkten,
se den lanseras och få feedback
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare
Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken.
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett, fem och tio års sikt
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
11
Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser.
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete.
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.
Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till tio års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.
På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer.
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.
Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.
Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.
12
Arbetsförmedlingen 2015-01. Framsida: Scandinav, fotograf Tomas Adolfsén, Bild: Johnér Bildbyrå, Linda Broström
SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB