Det svårt sjuka barnet - Ping-Pong

Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
SVK
Det svårt sjuka barnet
VT 2015
1 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Hjärtligt välkomna till kursen Det svårt sjuka barnet!
Följande sidor innehåller information om kursen och den barnmedicinska
tjänstgöringen.
Kursledningen
Professor
Claude Marcus
[email protected]
Studierektor/
Kursledare
Maria Herthelius
[email protected]
Kursamanuens
Cecilia Chrapkowska
Mobil: 073- 334 66 37
[email protected]
Kurssekreterare
Caroline Bjurström
Mobil: 073- 595 86 12
[email protected]
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för pediatrik, B57
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
2 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Praktisk information
Vid frågor hör av dig till kursexpeditionen på B57. Från v 20 flyttas expeditionen
pga ombyggnad. Mer info om detta kommer per mejl från kursledningen så fort vi
vet mer.
Inlogg till datorerna
Vid problem med inlogg till datorerna, kontakta SLL-IT (08-517 77 777).
Take Care-inloggning
Kursledningen har ordnat med Take Care-access till barnkliniken innan kursstart.
Kontrollera att du har tillgång till koder för inloggning i Take Care och att du har
badgen:s PIN-kod för att få tillgång till datorerna. Om det inte fungerar, ring SLL
IT.
Passerkort
Din badge används också som passerkort till dörrarna. Du kommer att erhålla en kod
för detta i samband med kursstart.
I PBI-rummet i hisshallen vid B63, finns utrymme för inläsning. Kod 1598. Här
finns ett litet bibliotek, datorer och en telefon med telefon-nr: 08-585 816 53. Ni
är gemensamt ansvariga för att litteratur och utrustning inte försvinner. Observera
dock att böcker inte får lånas hem ur detta bibliotek
Omklädningsrum finns i F-huset, plan 3 – dörrarna märkta ”Kandidater”- dam
resp herr. Ni kommer in med ert student-e-tjänstekort. Du får ta med ett eget
hänglås.
Rockar, byxor och skjortor hämtas i klädförrådet i B57. Där finns också
tvättkorgen där all smutstvätt ska lämnas. Från v 20 kommer klädförrådet flyttas
pga ombyggnad, vidare info om detta får ni per mejl.
Ett uppehållsrum med möjlighet att värma mat finns på Barngatan plan 6. Kod
1855. Detta studentkök sköts av er studenter, tänk därför på att hålla det snyggt.
I Medicinska Biblioteket vid Tandläkarhögskolan finns ett rum med datorer som
är reserverade för medicinstudenter.
3 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Pendelbuss
Mellan Karolinska/KI Huddinge och Karolinska/KI Solna.
Huddinge: Avgår från Hälsovägen nedanför sjukhusets huvudentré.
Solna: Pendelbussen avgår och ankommer vid entrén till KI. Hållplatsen ligger en bit
in på Berzelius väg. För att hitta dit går ni in på Nobels väg på KI-området och direkt
till vänster efter Nobel Forum.
För tider till pendelbussen, var god se:
https://internwebben.ki.se/sv/node/244
Du behöver ditt student-e-tjänstekort för att åka med bussen.
Om du blir sjuk ska du maila/ringa/sms:a till kurssekreterare eller kursamanuens
samt meddela din frånvaro till respektive avdelning/handledare. Tala även om hur
länge du tror att du kommer att vara borta.
4 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Projektarbeten
Vid SVK-starten blir du tilldelad ditt projektarbete som görs inom den sektionen
där du är kliniskt placerad. Arbetet sker i grupper om 2-3 studenter under
handledning av en läkare på sektionen. Arbetet ska motsvara ca 2,5 veckors arbete
på halvtid. Projekten har lite olika karaktär och kan exempelvis vara en mindre
forskningsstudie, en fördjupning i en diagnos eller symptom alternativt ett
utvecklingsarbete. Den sista veckan redovisas projektarbetena muntligt. Förutom
den egna redovisningen ska varje grupp även agera opponent på ett annat
projektarbete. Den skriftliga rapporten ska vara inlämnad (via mail till:
[email protected]) senast tors 28/5 kl 13.00, så att ni har
möjlighet att läsa in er på det arbete som ni ska opponera mot, samt förbereda den
egna presentationen. Mejla dessutom samma dag till opponentgruppen. Kom ihåg
att regelbundet och i god tid stämma av med er handledare kring projektarbetet.
5 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Placeringarna på pediatrikkursen
Innan kursen startar blir du via mail informerad om vilken sektion du kommer att
vara placerad på. Klinisk placering sker företrädesvis på förmiddagarna. Ibland
finns bra mottagning på eftermiddagen, så i samråd med er sektion kan ni lägga
upp placeringen så att den motsvarar halvtid.
Jourpass
Om du önskar gå jourpass på barnakuten för att stärka din allmänpediatriska
kunskapsbas, så går det ordna efter kontakt med kursamanuensen. Vid intresse kan
även enstaka dagar på sektionen bytas ut mot tjänstgöring på barnakuten, även detta
efter kontakt med kursamanuens.
Allmänpediatrik
Barnakutmottagningen - C1 41
Barnakutmottagningen är en del av sjukhusets stora akutmottagning.
Akutmottagningen är välbesökt (ca 18 000 akutbesök/år) och du kommer i kontakt
med en stor variation av fall för akut omhändertagande, diagnostik och
handläggning. Du får ta egna patienter av lämplig svårighetsgrad med personlig
handledning av en av våra ST-läkare eller specialister. Det är flödesläkaren på
akuten som har ansvar för att tilldela dig en lämplig handledare för dagen.
Cystisk fibros/Lungsjukdomar
På Stockholms CF- Center får du träffa både barn och vuxna med den kroniska
sjukdomen Cystisk Fibros och delta i det omfattande teamarbetet kring dessa
patienter. Inneliggande barn vårdas på avdelning B88.
På lungmottagningen får du träffa barn med kroniska lungsjukdomar och delta i
behandling och utredning av dessa, så som småbarnsspirometri och bronkoskopi.
DEMO
Diabetes-, endokrin-, metabol- och obesitasmottagningen finns på B56.
Diabetesvård, tillväxtutredningar och tyroideasjukdomar är några av de vanliga
besöksorsakerna här. Rikscentrum för barnobesitas har högspecialiserad vård av
feta barn. Denna mottagning ligger i Flemingsberg centrum. Fråga din handledare
om vägen dit!
Hematologi
Hematologen har dels vårdplatser på B78 och mottagningsverksamhet på avd
B76. Du kommer att träffa barn som vårdas inför och efter hematologisk
stamcellstransplantation, barn med immunbristsjukdomar, hemoglobinopatier och
andra svåra blodsjukdomar.
6 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Nefrologi
Här utreds och behandlas njursjukdomar såsom proteinuri, hematuri, hypertoni
och sänkt njurfunktion. Du kommer att få träffa barn som behandlas för akut och
kronisk njursvikt med peritoneal dialys och – i samarbete med vuxennefrologen –
hemodialys. Beroende på ålder vårdas inneliggande patienter på
neonatalavdelning K78 eller på barnavdelning B78.
Neonatologi
På BB-avdelningarna K77 och K86/88, som tillhör kvinnokliniken, vårdas nyförlösta
mödrar med fullgångna samt lindrigt prematura friska barn. Under de första
levnadsdagarna genomgår alla barn åtminstone en fullständig spädbarnsundersökning
utförd av barnläkare.
Avdelning K76-78 är en neonatalavdelning med 18 platser varav 12 är neonatala
intensivvårdsplatser. På neonatalavdelningen deltar du i rondarbetet och kommer att
erbjudas möjlighet att undersöka svårt sjuka nyfödda barn.
Neurologi/Habilitering
Inom Neuropediatriska verksamheten får du vara med vid utredning och behandling
av barn med utvecklingsavvikelser, neurologiska sjukdomar och funktionshinder. Du
får även delta i det omfattande teamarbetet kring dessa patienter.
Gastro/leversektionen
Avdelningen för gastroenterologi och leversjukdomar har dels vårdplatser för
inneliggande barn på avdelning B78 (leversjuka barn) medan gastroenterologiskt
sjuka barn företrädesvis vårdas inneliggande på B88. Dagvård och
mottagningsverksamhet finns på avd B89. Här sköts barn med allt från svåra
leversjukdomar och levertransplanterade barn från stora delar av Sverige till barn
med IBD eller mer vanliga diagnoser som celiaki, förstoppning eller buksmärtor.
Akutrumsövningar
Den 11 och 13 maj har ni en halvdag med träning av barn-HLR på KTC som
introduktion till den större akutrumsövningen som kommer att ske på CAMST
den 18- 20 maj. Se separat individuellt schema.
Godkänd kurs och tentamen
För godkänd kurs krävs närvaro vid akutrumsövning, närvaro vid den kliniska
tjänstgöringen samt godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet.
Vi hoppas att du skall få en rolig, intressant och lärorik tid hos oss!
7 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Claude, Maria, Cecilia och Caroline
8 (9)
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Kurslitteratur
Övrig rekommenderad litteratur
Lissauer Tom
Illustrated Textbook of Paediatrics 4th ed
2011
Nelson W E
Textbook of pediatrics
Saunders, 19th ed, 2012
Lindberg T, Lagercrantz H
Barnmedicin
1999 Studentlitteratur, 2:a uppl 2003
Thunström M (1996)
100 BVC problem
Rudolf M, Levene M
Pediatrics and Chils Health
Blackwell Science, 1999
Nelson, Essentials of Pediatrics
1994 Saunders förlag, 4:e uppl 2001
Krasilinikoff (1993)
Nordisk lärobok i pediatrik
Munksgaard, 10:e uppl
Hull D & Johnston D I (1999)
Essential Paediatrics
Churchill Livingstone, 4:e uppl
Mac Mahon R H (1991)
An aid to paediatric surgery
Churchill-Livingstone
Tunell R (1991)
Neonatologi, Almqvist & Wiksell
Danielsson L, Willner S (1999)
Barnortopedi, Studentlitteratur
Bischoffsberger E, Dahlqvist G
& Elinder G (1991)
Barnets integritet, Almqvist & Wiksell
Grotte G, Olson: Barnkirurgi (1993)
Studentlitteratur.
Lagerqvist B
Barnets normala utv (1972)
Finns kopierad i kurspärmen.
Persson B, Westgren M (1991)
Perinatalmedicin, Almqvist & Wiksell
Lindberg T
Barnets normala uppfödning (1996)
Alfvén G
Barnpsykosomatik, Studentlitteratur
Larsson A. (2005)
Akut pediatrik
Almqvist & Wiksell, 6:e uppl
Barnkirurgikompendium
KI:s bokhandel
http://neohlrutbildning.se
Asfyxi och Neonatal HLR
(SFOG rapport 70, 2013)
Dulcan, Mina K et al
Concise guide to child and adolescent
psychiatry
Publ 2003
9 (9)