@armacell"

@armacell"
Prestandadeklaration
Nr 0543-CPR-2013-015
Produkttypens unika identifikationskod:
NH/Armaflex
Avsedd/a användning/ar:
Värmeisolering av byggutrustning och
industrianläggningar (ThiBEll)
Tillverkare:
ArmacellGmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D48153 Münster
AVCP system:
1och3
Harmoniserad standard
EN 14304:2009+41:2013
:
AnmälUanmälda organ:
Vårmemotstånd
/
Värmeledningsförmfua
Reaktion vid brandpåverkan
NB 0919, NB 0751, NB 0432
ror
dr'r
skivor, tejp
dH = 3-32 mm
rör
d¡r = 9-25mm
skivor, tejp
dru
= 9-25mm
Lägsta användningstemperaturST(-)-50 (=
Högsta användningstemperaturST(+)1
Nivå på avgivning av
konosiva åmnen
Ljudabsorptionsfaktor
Utslåipp av farliga ämnen till
inomhusmiliön
I'
2'
3)
4l
-50'C)
10 (=1 1g
'ç¡
Beständighetsegenskapel)
BeständighetsegenskapeÉ)
Vattensenomslåippliqhet
Angdiff usionsmotrstånd
E
Dimensionsstabilitet 1 )
Beständighet av
värmemotstånd gentemot
värme
Beståindighet av
brandegenskaper gentemot
åldring/nedbrytning
Beständighet av
brandegenskaper
oentemot värme
/
Dr-s3,d0
= 3-32 mm
Beständighet av
värmemotstånd gentemot
åldring/nedbrytning
Anggenomsläpplighet
I(9.)
Io.c < 0,040 W(m.K),
=(40 + 0,1.9, + 0,0009'9,'?) / 1000
NPD
rör
d¡¡ =
skivor, tejp
dr.¡
9'25mm
= 3-32 mm
Mu 2000 (¡r > 2000)
Spårmängder av vattenlösliga kloridjoner CL80 (s80 ppm)
NPD
NPD
3)
Vãrmelednlngsftimågan hos det llexibla elastomerskummet har lnte föråndrats med tiden.
Brandmotståndet hos produkter av det flexibla elastomerskummet har inte förändrab med tiden.
Europeiska tesùnetoder ãr under utveckling.
lnoen prestranda fastställd (NPD)
Armacell GmbH . Robert Bosch Slr. 10.48153 Münster. Germany. Phone +49 (O)25'l 176 03-0 . Fax +49 (0) 251 17603-448. www.armacell.coml
Denna prestandadeklaratlon görs tlllgänglig I enlighet med artikel 7(3) iförordning (EG) Nr 305/2011 på vår
hemsida: www.armacell.com/DoP.
Prestandan för den produkt som anges ovan överensstämmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration utfärdas i enlþhet med förordn¡ng (EG) Nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare
som anges ovan.
Undertecknat för tillverkaren av:
Klaue Peerenboom, Gensral ilanager EU North
lllünster, 01.01.2015
[underskriftl
Arm.coll GmbH . Robert Boech Str. 10 . ¡ß153 Mänslcr. Gc¡marry. Phon6
+¡19 (0) 251
/ 76 03-0 . Fax +49 (0) 251 ,76 03448 .
W.fnf¡d¡emz