Nordic Balance Settlement (NBS) - status

Nordisk balansavräkning – NBS
Ediel och avräkningskonferensen 2015
2015-10-15
Robert Thelander
[email protected]
010 – 475 86 71
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Agenda
Bakgrund och NBS-modellen
Tidplan för det kommande året
Tillgänglig information kring förändringen
Projektuppdatering
2
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
3
Projektet ”Nordic Balance Settlement” syftar till att minska inträdesbarriärerna på den nordiska marknaden samt öka konkurrensen
Syfte med NBS-projektet
• Skapa en gemensam nordisk balansavräkning där alla nordiska balansansvariga lyder under
samma regelverk och konkurrerar på lika villkor
• en del av NordREG:s arbete med att utveckla en nordisk slutkundsmarknad
• minskar inträdesbarriärerna för att delta på nya marknader
• skapar förutsättningar för ökad konkurrens
NBS-projektets mål
• Ett gemensamt bolag med ett gemensamt IT-system
• ett gemensamt avräkningssystem
• förenklad administration
• långsiktiga kostnadsbesparingar
4
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Kartläggning och harmonisering har pågått sedan 2002. Implementeringen initierades 2012 och kommer att pågå till oktober 2016
2010
NBS-projektet initieras
(Svenska kraftnät, Statnett,
Fingrid & Energinet.dk)
2002  2009
Kartläggning och
utredningar inom NordEl
2011
Energinet.dk hoppar av
NBS i avvaktan på
slutgiltig marknadsmodell
2012  2016
NBS implementering
(stegvis 11/2015  oktober 2016)
Go-Live
2016-10-03
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
5
NBS-modellen innebär en centraliserad balansavräkning och
rapportering där systemansvaret ligger kvar på respektive TSO
NBS-modellen - Illustration
eSett Oy
(ansvarig för
balansavräkning)
Balansansvarig
NBS-modellen
Nätägare
Nätägare
Nätägare
• Centraliserad balansavräkning och
rapportering
• En gemensam enhet bär det operativa
ansvaret för balansavräkning &
fakturering
• En kontaktväg för de balansansvariga
• Gemensam informationsstruktur
Ansvarsfördelning
Elleverantör
Elleverantör
Konsumenter
Elleverantör
• Ingen förändring i systemansvar då detta
kvarstår hos Svenska kraftnät
• eSetts ansvar begränsas av signerade
avtal och de ekonomiska garantier som
ställts. Svenska kraftnät tar över där
eSetts ansvar slutar
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Agenda
Bakgrund och NBS-modellen
Tidplan för det kommande året
Tillgänglig information kring förändringen
Projektuppdatering
6
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Projektet annonserade i början av september en försening där golive flyttas från våren till hösten 2016
Förskjuten tidplan
7
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
8
Förseningen grundar sig i problem med utvecklingen av det nya
avräkningssystemet samt en utvärdering av aktörernas förberedelser
Bakgrund till den reviderade tidplanen
 Problem med IT-utvecklingen
 Prestandaproblem i den nuvarande plattformen som var tänkt att användas för testning
med samtliga aktörer
 Otillräckliga förberedelser bland marknadens aktörer
 Resultatet av den marknadsundersökning som eSett genomförde indikerades att flera
aktörer inte kommit tillräckligt långt i sina förberedelser
 Relativt kort tid för införandet av nytt regelverk med stöd för NBS
9
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Det kommande året fram till Go-Live kommer att ha sin tyngdpunkt i
systemutveckling, testning samt marknadskommunikation
Tidplan för implementering
2015
1
2
3
4
5
6
7
2016
8
9
10
Implementering av
IT-system
Implementering och förberedelser
Regelförändringar
Godkännande
Informationsevent
Testperiod
DSO
Svensk energi
Nationell infodag
Löpande dialog
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kontinuerlig dialog och regelbundna
uppdateringar med marknadens aktörer
EDIEL Konferens 2015
Anslutningstest
Test med frivilliga aktörer
Testning samt skuggavräkning
Uppdatering av
strukturdata
2016-01-31
Parallell drift
2016-10-03
Go Live
2015-10-15
10
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Testning gentemot eSetts avräkningssystem sker i 3 distinkta faser
för att samla in erfarenheter och slutföra systemet innan go-live
Stegvis testning
User Acceptance
Tests
Testing Partner
Tests
• Genomförs av eSett för
att säkerställa funktionen
i det nya
avräkningssystemet
• Testerna ägde rum Q1Q2 2015
• Genomförs av frivilliga test
partners med syftet att
säkerställa integrationen
gentemot
avräkningssystemet
• Testningen initierades i
november 2014 och
slutfördes i september
2015
Operational Test Run
• Genomförs av samtliga
marknadsaktörer för att
säkerställa att aktörens system
är korrekt och att integrationen
mot eSett fungerar
• Anslutningstester: April 2016
• Testning samt
skuggavräkning: Maj – Juni
2016
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Agenda
Bakgrund och NBS-modellen
Tidplan för det kommande året
Tillgänglig information kring förändringen
Projektuppdatering
11
12
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Tre kanaler för information kring NBS-projektet och eSett finns på
plats
www.eSett.com
www.svk.se (NBS)
www.ediel.org
• Utgör eSetts och
projektets huvudkanal
för information
• Svenska kraftnäts NBShemsida
• Nordic Ediel Groups
(NEGs) hemsida
• Innehåller information
som bara riktar sig mot
de svenska aktörerna.
• Business Requirement
Specification (BRS)
• Nyhetsbrev
• Lanserades i mitten på
april 2015
• XML User Guide
13
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
För att underlätta för marknadens aktörer har de kommande
förändringarna utförligt dokumenterats i flertalet olika dokument
NBS handbok
”Plan för driftsättning”
Connection guideline
• Handboken syftar till att
ge en överblick över
NBS-modellen
• Tydliggör regler och
standarder samt
nationella skillnader
• Svensk version kommer
• Commissioning plan
syftar till att vara en
guideline för samtliga
aktörer i samband med
driftsättningen av den
nya marknadsmodellen.
• Version 2.0 publicerad
• En Connection
guideline har tagits fram
för att tydliggöra
integrationen mellan
eSetts avräkningssystem och respektive
aktör.
 www.eSett.com
14
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Utvalda delar av de svenska anpassningarna där det finns behov av
extra tydlighet finns framtagna på svenska
NBS ordlista
Beskrivning av parallelldrift
Faktablad format
• En ordlista har tagits
fram för att förtydliga
vad som menas med de
”nya” engelska
begreppen i NBSmodellen
• Ett dokument som
förtydligar vad den
kommande
parallelldriften innebär
• Faktabladet syftar till att
på ett enkelt sätt
tydliggöra vilka
förändringar i format
som kommer att krävas
av marknadens aktörer.
 www.svk.se/aktorsportalen/elmarknad/nordisk-balansavrakning/
15
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
För att ytterligare underlätta för aktörerna finns bland annat Business
Requirement Specification, XML User guide samt XML exempelfiler
BRS
XML User guide
XML exempelfiler
• Business Requirement
Specification (BRS)
• Syftar till att detaljera
informationsutbytet som
behövs mellan
aktörerna för att
möjliggöra NBS.
• XML User guide
baseras på BRS och
syftar till att tydliggöra
de tekniska aspekterna
av förändringarna.
• XML exempelfiler.
• Exempelfiler har tagits
fram för att möjliggöra
och underlätta
införandet för aktörerna
 http://www.ediel.org (NBS)
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Agenda
Bakgrund och NBS-modellen
Tidplan för det kommande året
Tillgänglig information kring förändringen
Projektuppdatering
16
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
17
Bilateral handel kommer i Sverige att rapporteras till Svenska
kraftnäts kontrollrum (ingen förändring mot idag).
Hantering och rapportering av bilateral handel
• Svenska balansansvariga kommer att rapportera bilateral handel direkt till Svenska kraftnäts
kontrollrum.
• Matchning tillämpas i kontrollrummet som också vidarerapporterar informationen till eSett.
Möjlighet kommer att finnas till att rapportera på Elleverantörsnivå (istället för
Balansansvarignivå)
• Korrigeringar av bilateral handel (”2nd gate closure”) kommer att kunna genomföras till och
med nästa arbetsdag 12:00
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
18
Arbete med att definiera en svensk process för hantering av
bilaterala efterkorrektioner pågår inom Elmarknadsutveckling
Bilaterala efterkorrektioner
• Syfte:
• Etablera en uppdaterad vägledning för bilaterala efterkorrigeringar som är anpassad till nya
förutsättningar, och som kan bidra till att minimera de ekonomiska riskerna och den
administration som kan uppkomma i samband med efterkorrigeringen
• Målen med arbetet är att:
• anpassa nuvarande vägledning till de nya förutsättningar som NBS innebär
• vid behov även uppdatera de delar av vägledningen som avser schablonavräkningen
• verka för att det i NBS-handboken införs en hänvisning till den svenska vägledningen (och i
förekommande fall, även till finsk & norsk motsvarighet)
• Tidplanen för projektet:
• 2016-04-01 Den reviderade vägledningen läggs ut på Elmarknadsutvecklings hemsida i
samband med releasen av Elmarknadshandboken
• 2016-10-03 Den reviderade vägledningen börjar gälla när NBS når ”go live”
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
19
För kommunikation med eSett kommer ett nytt format att introduceras
på den nordiska marknaden. Det nya formatet baseras på XML.
Nytt XML-format för kommunikation med eSett
• Införandet av NBS i Sverige kräver inte att några informationsflöden tas bort utan istället
tillkommer flöden för den information som skickas till eSett. eSett kommer enbart att
kommunicera via det nya XML-formatet.
• Införandet av det nya formatet samt den nya marknadsmodellen innebär att anpassningar av
processer och system kommer att behöva ske hos såväl balansansvariga som nätägare.
• Svenska kraftnät har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att gå över till XML. En exakt
tidsplan för övergången, utöver för eSett, är inte satt. Det kommer att utredas tillsammans
med marknadens aktörer och varje förändring kommer att göras i dialog med berörda
marknadsaktörer.
Varje aktör måste säkerställa att denne i god tid innan övergången till den nya modellen
har anpassat system och processer så att erforderlig kommunikation med eSett kan ske
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
20
Informationsutbytet mellan eSett och marknadens aktörer kommer
att ske genom tre olika “kanaler”
Informationskanaler
• Online Service (ONLS)
• Webbgränssnitt som utgör det huvudsakliga gränssnittet gentemot eSett där respektive
aktörer kommer åt nödvändig information
• Messaging Service (MS)
• Meddelandeutbyte mellan eSett och marknadens aktörer i XML-format (motsvarande
dagens EDI)
• Data packages
• Information Service (IS)
• Maskin till Maskin-gränssnitt mellan eSett och aktörerna för att hämta data direkt till
respektive aktörs system
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Online Service – Det huvudsakliga gränssnittet gentemot eSett
Online Service - Innehåll
• Möjlighet att ladda upp filer samt att ändra
och lägga in värden manuellt
• Överblick och ändringar av strukturdata
• Smidig tillgång till avräkningsdata
• Överblick över meddelanderapportering
• Möjlighet att abonnera på rapporter via epost (data packages)
• Publicering av KPI:er
• En inloggning för aktör med flera åtaganden
Online Service Wire-frame
21
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Arbetet med KPI:er har detaljerats ytterligare med syfte att
säkerställa en välfungerande marknad
Nyckeltal
• eSett kommer att samla in samt beräkna ett antal KPI:er, varav de flesta med bärighet på
antingen balansansvariga och nätägare
• KPI:er kommer att publiceras i rapporter, presenteras på eSetts hemsida och göras
tillgängliga för samtliga marknadsaktörer.
• Per nätområde och nätägare (D+2, D+13)
• Saknade värden
• Kvalitet i rapporteringen
• Obalanser
• Per balansansvarig
• Obalanser
• Obalansindex
23
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
Arbetet med regelförändringarna på den svenska marknaden med
anledning av NBS fortsätter med inriktning mot slutet av 2015
Legala förändringar
• En proposition kring förändringarna i ”Ellagen” lades fram i maj 2015. Lagrådsremissen
accepterades utan anmärkning. Riksdagen sade 2015-10-14 ”ja” till regeringens förslag.
• Arbetet med nödvändiga förändringar i ”Mätförordningen” har påbörjats och beslut väntas
enligt plan under januari 2016.
• Energimarknadsinspektionen inledde det formella arbetet med ”Mätföreskrifterna” kort efter
att propositionen lagts fram. En referensgrupp har tillsatts och tre referensgruppsmöten har
hållits.
24
Nordisk Balansavräkning (NBS) – Ediel- och avräkningskonferensen 2015 – Clarion Hotel Arlanda
25
Fokus fram till Go-Live kommer vara att förbereda aktörerna på
kommande förändringar samt att anpassa den egna organisationen
Aktiviteter  Go-Live
• Förberedande aktiviteter inom Svenska kraftnät
• Etablering av nytt arbetssätt samt justering av interna processer
• Uppdatering av IT-system och rapporteringsgränssnitt
• Säkerställande att samtliga aktiviteter, kritiska för driftsättning, genomförs innan Go-Live
• Förberedande aktiviteter gentemot marknadens aktörer
• Kontinuerlig dialog och uppdatering genom befintlig referensgrupp
• Planering av driftsättning och hantering av övergångsperiod
• Kontinuerlig uppdatering och förtydligande i NBS-handboken
• Utbildning / testning
• Kommunikation
Tack!