Näringslivsnytt i Ludvika kommun

Information om näringslivet i Ludvika kommun - Nummer 5 - Maj/juni - 2015
­så stor
Näringslivschefen
har ordet
Branschkunnig nyföretagare
Min syn på
plus och m
­ inus
under våren
Så här inför sommaren kan man
sammanfatta våren med några
plus och minus – i slumpvis ord­
ning och ur mitt perspektiv:
Plus: Säfsen har fattat
beslut om utbyggnad, order­
ingången till ABB är bra, vi har
två nya l­addade medarbetare i
Unika Ludvika och Årets stads­
kärna, Ludvikahem har kom­
mit igång med planering­en av
nybygg­nation på Folkets Husparkering­en, arbetet med fiber
till stora delar av Ludvika kom­
mun är det äntligen full fart på,
testbäddsprojektet på HVV går
riktigt bra, och så har vi bostads­
brist.
Minus: Leaderansökan god­
kändes inte, det är fortfarande
stor vakans i GIA-lokalerna
men å andra sidan behöver
Spendrups som hyr där mycket
lager­utrymme, Ludvika sjunker
i Svenskt Näringslivs samman­
ställning av enkätsvaren.
Ja, det finns säkert mer på
både plus- och minussidan, men
det var lite blandat från vad som
har hänt under våren.
Bostadsbrist kan uppfattas
både positivt och negativt, men
bakgrunden är ju att vi har en
god efterfrågan på bostäder.
Det viktigaste för framtiden
är att närings­livet är starkt i vår
region och att vi har tillväxt. Och
så är det!
Det gör att jag känner till­
försikt. Nu önskar jag att vi alla
får en härlig och varm sommar!
Efter ett decennium i Stockholm återvände Robert Billing till Ludvika för fem år sedan. Först som anställd, men för drygt ett år sedan
öppnade han Mariebergs Brasvärme. Än så länge är han ensam anställd i butiken, med viss hjälp av nära och kära, men han räknar
med att anställa ytterligare hantverkskunniga säljare i framtiden.
Med 15 års erfarenhet i branschen
tyckte Robert Billing att det var dags
att öppna eget. Sedan ett år driver
han Mariebergs Brasvärme i Ludvika.
Han ser det som en stor fördel att
ingå i en kedja, samtidigt som han
själv är delägare.
– Styrkan ligger i att vi har gemensam
administration och teknisk avdelning.
Det betyder att jag kan fokusera helt på
butiken, säger Robert.
Mariebergs erbjuder allt inom bras­
värme: kaminer, kakelugnar, kökspannor
och murade öppna spisar. De är Sveriges
största återförsäljare av det svenska mär­
ket Contura och har fokus på miljögod­
kännande och Svanenmärkning.
– Vi åtar oss gärna totalentreprenad,
från anmälan och installation till slut­
besikt­ning, berättar Robert.
För installationer anlitar han lokala,
duktiga hantverkare, som får extra ut­
bildning hos Marieberg Academy.
– Jag önskar att det fanns fler unga
hantverkare med yrkesbevis murare. Dels
kan jag hålla fler med jobb, dels tipsa om
jobb utanför vår region eftersom vi inom
Mariebergs samarbetar mycket.
Han ser det som en stor fördel, efter­
som han på så sätt alltid har tillgång till
expertis inom branschens olika områden.
Mariebergs startade för 30 år sedan som
kakelugnsmakare, och har sedan dess
breddat sortimentet rejält. Det går dock
fortfarande att beställa antika kakel­
ugnar från 1700-talet. Butiker finns se­
dan tidigare i storstäderna Stockholm,
Uppsala och Malmö – och numera alltså
även i Ludvika.
– Mariebergs ser det här som en
intressant region med lång tradition av
vedeldning, säger Robert, som efter ett
års verksamhet bara kan hålla med.
Som enda butik i kedjan har han
dessutom kompletterat sortimentet
med spa-bad, inte minst för att jämna
ut beläggningen mellan årstiderna.
Ny bredbandsstrateg
Tommy Rehnberg är sedan den 1 maj
anställd som kommunens bredbandsstrateg, Målet är att 90 procent av kommunens medborgare och
företag ska ha möjlighet att ansluta
sig med minst 1000 Mbit år 2020,
vilket är tuffare än regeringens mål.
Lars-Åke Josefsson
Närings­livschef i
Ludvika kommun
Tommy Rehnberg har varit IT-chef i Rätt­
viks kommun. Han har ett stort kontaktnät och god erfarenhet av nätbyggande
och fiberfrågor.
– Jag har börjat med att kartlägga hela
kommunen för att se hur det orts­
samman­bindande nätet måste byggas ut
för att knyta ihop byar. Det är viktigt att
täcka hela kartan så att hela landsbygden
täcks in, inte minst de orter där det finns
företag, säger Tommy.
Kommunen har avsatt pengar för
ortssammanbindande nät och Tommy
kommer även att kunna söka EU-bidrag
för det.
– Jag jobbar med att få fram aktörer
som vill bygga fiber, både mellan orter
och inom byarna.
Tommy betonar att det är väldigt
viktigt med samverkan mellan olika
aktörer som redan har fiber inom kom­
munen, till exempel VB Energi och
­Telia, för att spara kostnader.
­– Högsta prioritet att titta på just nu
är de byar där Telia släcker ner ADSLnätet (koppar) den sista augusti. Där
måste vi få till snabba lösningar.
– Vi samverkar även inom dala­
kommunerna tillsammans med Läns­
styrelsen i en regional grupp som heter
Bredbandsforum, där jag är kommunens
representant, säger Tommy.
B
Avsändare:
Ludvika kommun
771 82 LUDVIKA
Nummer 5 - Maj/juni - 2015
Aktuellt
­så stor
Från ABB till nischade Quant
Frukostmöte
Nästa frukostmöte blir fredagen
den 4 september. Programmet
presenteras i nästa nummer av
Näringslivsnytt, som kommer ut
i slutet av augusti.
Hållbarhetsmingel
Samarkand har genomfört en
förstudie om intresset för håll­
barhetsarbete och samhällsansvar
(CSR) bland företagen i Väster­
bergslagen. Nu arrangerar de en
inspirerande eftermiddag om
hållbar utveckling.
Hur går man från teori till
praktiskt arbete? Hur arbetar
man med hållbarhet för både
lönsamhet och för ett bättre sam­
hälle? Intressanta föredrag och tid
för frågor och diskussion.
Torsdagen den 27 augusti
klockan 13:15–16:30 i Samar­
kands lokaler. Anmälan senast
20 augusti.
www.samarkand2015.com/kalender
Nyinflyttad till fler
Ludvika kommun och Tidnings­
huset Storstadspress fortsätter sitt
mångåriga samarbete med att ge
ut tidningen Nyinflyttad, nu till­
sammans med Smedjebackens
kommun. En naturlig utveck­
ling då många nyinflyttade bor
och arbetar över gränserna.
Tidningen distribueras kon­
tinuerligt till alla som flyttar in
i kommunen. Den nya gemen­
samma tidningen ges ut med
början från oktober.
Kommunerna ansvarar för
det redaktionella innehållet,
som kompletteras med annonser
från lokala myndigheter, orga­
nisationer och företag som vill
presentera sig för våra nya kom­
muninvånare.
Adressändring
Har ditt företag flyttat eller bytt
adress? Meddela adressändringen
till Eva Wikström (se nedan).
Jon Persson Hagström är nybliven platschef på Quant Service i Ludvika och Peter Hinz, hans företrädare, är nu ansvarig för kund­
relationer. Lokaler och arbetskläder anpassas successivt till Quants profil, med den gröna och blå färgen.
ABB-enheten Fullservice har blivit
ett fristående internationellt företag
med 2 500 anställda i 30 länder.
Quant Service har 110 anställda i
Ludvika. Än så länge är ABB i stort
sett den enda kunden, men de ser
gärna en ändring på det.
– Vi hjälper gärna lokala företag, säger
platschefen Jon Persson Hagström.
Omorganisationen var en stor hän­
delse för många av de anställda, och till
slut valde alla utom 13 att följa med till
det nya bolaget. Ett bortfall som har lösts
med nyrekryteringar.
– Efter 35 år på Asea och ABB blev
jag förstås förvånad, men väldigt snabbt
såg jag möjligheterna till utveckling. Alla
chefer och hela Sverigeledningen följde
också med, säger Peter Hinz, som då var
ansvarig för verksamheten i Ludvika.
Just nu pågår omvandlingen till
Quant. Jon och Peter ser redan en stolt­
het hos personalen över att tillhöra det
nya företaget.
Två tredjedelar av medarbetarna
arbetar med underhåll och en tredjedel
med transport och logistik.
– Vi servar 7 700 maskiner på ABB
med både förebyggande underhåll och
akuta jobb, säger Jon och konsta­terar att
det kräver en hel del planering.
Bland maskinerna ingår bland annat
750 truckar och andra fordon samt 750
traverser. Quant har ett stort lager med
reservdelar och har system för att hålla
koll på hur maskinerna fungerar för att
kunna bygga bort eventuella problem.
– Det finns exempel på att vi har spa­
rat in 800 000 kronor per år på en enda
maskin. Därför är vår verksamhet väldigt
viktig för kunden, säger Peter.
Quant lägger mycket stor vikt vid
säkerhet, de har till exempel gjort 1600
risk­bedömningar under årets första ­kvartal.
– Vi har nu 1300 dagar i rad utan
någon olycka som har lett till sjuk­
skrivning, säger Jon stolt.
Teliatjänster Hyr lokaler
Fortsatt SBA
Loxodonta i Ludvika är numera åter­
försäljare för Telias företags­tjänster. De
kan hjälpa till med exempelvis bred­
bandsbeställningar, ändra hastigheter,
ändra telefonnummer, mobila bredband
och företagstelefoni.
– Vi har sålt telefonlösningar även
tidigare, de hänger ju nära samman med
it-lösningar, men då från andra leveran­
törer. Eftersom ungefär 70 procent av
företagen har Telia som leverantör vill
vi gärna kunna ge service även till dem
nu när den lokala Teliabutiken har slagit
igen, säger Mattias Pettersson, vVD på
Loxodonta.
Ludvika kommun planerar att förlänga
sitt medlemskap i Stockholm Business
Alliance, SBA, som består av 53 kom­
muner.
En av fördelarna med att vara med
i SBA är servicemätningen bland de
företag som haft ärenden hos kom­
munen. Den har tidigare genomförts
vartannat år, men ska nu göras löpande
för att ärendet ska vara mer aktuellt vid
­svarstillfället.
Resultatet av mätningarna kommer
att följas upp mer frekvent och vara ett
av mätetalen när kommunens nyligen
beslutade mål ska följas upp.
Det finns gott om lokaler för kontor,
arkiv och lager i Grängesberg. Ludvika
kommunfastigheter hyr ut anpassnings­
bara lokaler med bra hyresnivåer i Gruv­
kontoret och i Arkivhuset.
Gruvkontoret har sex våningar och
40 rum av varierande storlek, från ­öppen
planlösning till mindre kontorsrum.
Dessutom finns ett rymligt konferens­
rum, tillgång till gemensamt kök samt
parkeringsplatser helt nära.
Arkivhuset har ljusa och fina lokaler
som passar för exempelvis lager eller
arkivering. Lokalerna är mellan 36 och
1200 kvadratmeter stora.
Näringslivsnytt
Kontaktpersoner för näringslivsfrågor
Näringslivsnytt ges ut av Ludvika kommun.
Ansvarig utgivare: Lars-Åke Josefsson
Redaktör: Meningsbyggare Eva Wikström, Ludvika,
tfn 070-695 73 71, e-post [email protected]
Lars-Åke Josefsson
Monica Nauclèr
Siw Ohlsson
Peter Wahn
Näringslivschef
Kommunledningssekreterare
EU-samordnare/
näringslivssekreterare
Näringslivssekreterare
Telefon: 0240-860 84
[email protected]
Telefon: 0240-862 11
[email protected]
Telefon: 0240-861 32
[email protected]
Telefon: 0240-861 30
[email protected]