BN 2015-02-26

Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | § 5
Plats och tid
Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-02-26 kl 08.30 - 12.00
Beslutande
Robert Yngve (KD), ordförande
Adam Finn (M), tjänstgörande ers.
Sture Karlsson (FP)
Stig-Arne Helmersson (C)
Britt Wall (S)
Vivianne Gustafsson (S)
Elving Claesson (S)
Närvarande
ersättare
Gunnar Larsson (M)
Bengt Sörensson (S)
Petra Sundbladh (S)
Övriga deltagare
Bo Hallgren, förvaltningschef
Måns Hallén, plan- och byggchef
Justerare
Elving Claesson (S)
Justering
Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2015-02-26
Sekreterare
Åsa Olsson
Ordförande
Robert Yngve
Justerare
Elving Claesson
Anslag/bevis
Byggnadsnämndens protokoll 2015-02-26 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2015-02-27 - 2015-03-20.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.
Åsa Olsson
Åsa Olsson, sekreterare
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | § 5
BN § 5
Val av ledamot och ersättare till det Kommunala rådet för
tillgänglighetsfrågor
Byggnadsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare till det Kommunala rådet för
tillgänglighetsfrågor.
Byggnadsnämnden föreslår Stig-Arne Helmersson (C) som ordinarie och Vivianne Gustafsson (S)
som ersättare till det kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.
Byggnadsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden utser Stig-Arne Helmersson (C) som ordinarie och Vivianne Gustafsson (S) som
ersättare till det kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.
Skickas till
Kommunstyrelsen
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26
omg. justering.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 2(2)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
Plats och tid
Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-02-26 kl 08.30 - 16.00
Beslutande
Robert Yngve (KD), ordförande
Adam Finn (M), tjänstgörande ers.
Sture Karlsson (FP)
Stig-Arne Helmersson (C)
Britt Wall (S)
Vivianne Gustafsson (S)
Elving Claesson (S)
Närvarande
ersättare
Gunnar Larsson (M)
Bengt Sörensson (S)
Petra Sundbladh (S)
Övriga deltagare
Bo Hallgren, förvaltningschef
Måns Hallén, plan- och byggchef
Jessica Lifv, jurist
Justerare
Elving Claesson (S)
Justering
Kommunhuset, miljö- och byggkontoret, 2015-03-03
Sekreterare
Åsa Olsson
Ordförande
Robert Yngve
Justerare
Elving Claesson
Anslag/bevis
Byggnadsnämndens protokoll 2015-02-26 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2015-03-04 - 2015-03-25.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkontoret.
Åsa Olsson
Cecilia Lindsten, landskapsarkitekt § 11
Bengt Gustafsson, fysisk planerare § 12
Åsa Olsson, sekreterare
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
Innehållsförteckning
Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................................................. 3
Meddelande .......................................................................................................................................... 4
Bokslut 2014 för Byggnadsnämnden ................................................................................................... 6
Redogörelse över överklagande ärenden 2014 .................................................................................... 7
Bostadsförsörjningsprogram ................................................................................................................ 8
Risdal 1:17 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus ......................................... 9
Detaljplan för del av Uleberg 1:3, Östorm, Ulebergshamn ............................................................... 11
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 2(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 6
Anmälan av delegationsbeslut
Delegationslista 2014-11-10 - 2015-02-01
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tar del av anmälda delegationsbeslut.
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 3(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 7
Meddelande
2013/911
Mark- och miljödomstolens dom 2015-01-30 gällande överklagande av
Länsstyrelsens beslut om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Ramsvik 3:74.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
2014/322
Länsstyrelsens (Lst) beslut 2015-01-14 gällande överklagande av beslut om att inte
ingripa med anledning av uppförd tältställning på Smögenön 1:457. Lst upphäver BN
beslut och återförvisar ärendet till miljö- och byggkontoret för fortsatt handläggning.
2014/378
Lst beslut 2015-01-12 gällande överklagande av beslut om avslag på ansökan om
bygglov för byte av fönster på del av flerbostadshus på Ellene 34:2. Lst upphäver det
överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för vidare handläggning.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-18
§ 183 - avsägelse från alla politiska uppdrag, Eli Niklaus (MP)
§ 193 - tilläggsanslag 2015 för byggnadsnämnden
2013/906
Mark- och miljödomstolens dom 2014-12-15 gällande överklagat beslut om bygglov
för fasadändring och byggsanktionsavgift för Smögenön 36:3. Mark- och
miljödomstolen avslår motpartens yrkande om syn. Med bifall till överklagandet
upphäver mark- och miljödomstolens Länsstyrelsens beslut och fastställer BN beslut
2013-12-05.
2014/156
Lst beslut 2014-12-09 gällande överklagande av beslut om vilandeförklarat bygglov
för tillbyggnad av fritidshus på Hunnebo 1:68. Lst avslår överklagandet.
2014/203
Länsstyrelsens beslut 2014-12-05 gällande överklagande av beslut om rivningslov
samt bygglov för nybyggnad och ändrad användning från sjöbod till verksamhet på
Hasselön 1:115
Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-03 § 207 - överklagande av Länsstyrelsen
beslut om utvidgat strandskydd
2014/312
Lst beslut 2014-12-01 gällande överklagande av beslut om bygglov för nybyggnad av
bostadshus på Tången 42:98. Lst upphäver det överklagade beslutet och avslår
ansökan om bygglov.
Kommunfullmäktiges protokoll 2014-11-27;
§ 113 - val av byggnadsnämnden
§ 127 - ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser
§ 131 - sammanträdestider 2015
2012/642
Lst beslut 2014-11-13 gällande överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av
fritidshus på Hunnebo 1:543. Lst avslår överklagandet.
Godkännande av deltagande i kurs, Effektiv samhällsbyggnad för byggnadsnämndens
ordförande
Kommunstyrelsens protokoll 2014-11-12 § 174 - delårsbokslut jan-sept 2014
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 4(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
forts. BN § 7
2011/601
Mark- och miljödomstolens beslut 2014-11-12 gällande överklagat bygglov för
nybyggnad av garagebyggnad på Hasselön 1:34. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagandet.
2014/363
Överklagande av BNAU beslut 2014-12-01 §§ 117-118 gällande Smögenön 1:264
2014/491
Överklagande av BNAU beslut 2014-12-01 § 113 gällande Hovenäs 1:100
2014/347
Överklagande av BNAU beslut 2014-12-01 § 122 gällande Smögenön 53:3
2013/409
Överklagande av BN beslut 2014-12-04 § 67 gällande Malmön 1:300
2014/472
Överklagande av BNAU beslut 2014-12-01 § 115 gällande Väjern 1:152
2014/432
Överklagande av BNAU beslut 2014-11-20 § 110 gällande Väjern 1:1
2013/1035
Överklagande av BNAU beslut 2014-12-01 § 120 gällande Smögenön 52:12
2014/505
Överklagande av BNAU beslut 2014-11-20 § 108 gällande Hunnebo 1:86
2014/399
Överklagande av BNAU beslut 2014-10-23 § 59 gällande Ellene 1:163
2013/140
Överklagande av BNAU beslut 2014-10-09 § 97 gällande Malmön 1:584
2014/395
Överklagande av BNAU beslut 2014-10-09 § 103 gällande Smögenön 1:496
2014/378
Överklagande av BNAU beslut 2014-10-09 § 86 gällande Ellene 34:2.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tar del av ovanstående meddelande.
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 5(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 8
Bokslut 2014 för Byggnadsnämnden
Bokslut för 2014 års verksamhet redovisas, med resultat, verksamhetsbeskrivning, målsättning, etc.
Det ekonomiska resultatet visar på -200 tkr i underskott.
Beslutsunderlag
Verksamhetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2015-02-02
Årsbokslut 2014 för byggnadsnämnden
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2015-02-12 § 3
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att tillstyrka föreliggande förslag till årsbokslut för 2014.
Skickas till
Kommunstyrelsen
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 6(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 9
Redogörelse över överklagande ärenden 2014
Byggnadsnämnden tar del av en sammanställning och analys över överklagade ärenden 2014.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tar del av informationen.
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 7(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 10
Dnr BN 2012/1075
Bostadsförsörjningsprogram
Plan- och byggchefen informerade nämnden om det diskussionsunderlag till bostadsförsörjningsprogram (BFP) som är framtaget.
Arbetet med att aktualiserat program för bostadsförsörjningen i Sotenäs kommun har pågått under
2014 och förväntas bli klart 2015. Inom ramen för detta arbete föreslås nu att ett underlag för
diskussioner kring BFP skickas till kommunstyrelsen för beslut om en remissrunda till de politiska
partierna, till ett antal aktörer inom bygg- och fastighetsförvaltning, det kommunala bostadsbolaget
och till kommunens förvaltningar.
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden tar del av informationen och överlämnar underlaget till kommunstyrelsen för
vidare handläggning.
Skickas till
Kommunstyrelsen
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 8(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 11
Dnr BN 2013/088
Risdal 1:17 - ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av
fritidshus
Ansökan om förhandsbesked avser nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten Risdal 1:17, i
Risdal, invid Åbyfjorden. Avstyckning av en bostadsfastighet avses genomföras.
Fastigheten Risdal 1:17 är en stamfastighet. Den aktuella platsen är belägen väster om väg 871 i
Risdal. Angränsande område mot söder är bebyggt med enstaka bostadshus. Det aktuella området är
idag obebyggt och utgörs av naturmark med delvis skogsbeklätt berg som sluttar åt öster ner mot
vägen. Avverkning har skett inom området vilket innebär att den aktuella platsen idag till stor
största delen saknar trädvegetation. I kringliggande område finns partier med tall och ek.
§
Fastigheten ingår i planområdet för den fördjupade översiktsplanen för Åbyfjorden.
Den aktuella platsen omfattas inte av någon detaljplan.
Positivt förhandsbesked har tidigare lämnats (2009-03-05 §3 och 2011-04-14, §112), men någon
bostadsfastighet har inte avstyckats.
Den aktuella platsen omfattas av riksintresse enligt miljöbalken 4 kap och av riksintresse för
friluftsliv enligt miljöbalken 3 kap.
Enligt den bedömning av områdets förutsättningar (formella skydd, landskapsbild, befintlig
bebyggelse mm) som gjorts av lämpligheten för nytillkommande bebyggelse i planprocessen för
FÖP Åbyfjorden är den aktuella platsen lämplig att bebygga. Med hänsyn till landskapsbilden och
påverkan på naturmiljön bör mer höglänta bergspartier och berghällar inom området undvikas för
byggnation och vägdragning.
I den ursprungliga ansökan föreslogs en lokalisering av bostadshuset på en bergsklack direkt norr
om befintligt bostadshus. Detta läge har bedömts innebära att ett nytt bostadshus blir mycket
exponerat i landskapet på ett sätt som skiljer det från befintlig bebyggelse alternativt att stor
åverkan på landskapet krävs för att förankra byggnaden i landskapet. Efter diskussion och besök på
plats med den sökande har ett nytt läge föreslagits; ett läge som ligger lägre med stöd i
bakomliggande berg och trädvegetation. Grannar har hörts avseende det senare läget. Detta läge
bedöms vara lämpligt för komplettering med ett nytt bostadshus.
Beslutsunderlag
Landskapsarkitektens tjänsteutlåtande 2014-05-30
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2015-02-12 § 6
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida: 9(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
forts. BN § 11
Dnr BN 2013/088
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden meddelar positivt förhandsbesked med stöd i 9 kap. 17 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL med följande villkor:
• Att byggnaden uppförs inom det område som markeras som byggrätt i bilaga daterad
2015-01-26
• Byggnaden får uppföras med 1 våning med möjlighet till souterrängvåning
• Utformning av byggnaden ska ske i samråd med miljö- och byggförvaltningen
• Byggnaden ska utformas och placeras på ett sätt som innebär att marknivån inte behöver
förändras gentemot omgivningen mer än vad som krävs vid grundläggning. Slänter från
huset till omgivande tomtmark ska undvikas.
• Utsättning med referenshöjdpunkt ska göras innan bygglov beviljas.
• Ansökan om avloppsanläggning ska lämnas in i samband med bygglovsprövning. Krav på
hög skyddsnivå ställs för avloppsanläggningar inom området.
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL.
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att beslutet om
förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL
Granskningsavgift: 7 783 kronor. Faktureras separat.
Skickas till
Sökande
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida:
10(11)
Byggnadsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2015-02-26 | §§ 6 - 12
BN § 12
Dnr BN 2006/069
Detaljplan för del av Uleberg 1:3, Östorm, Ulebergshamn
Planen syftar till att möjliggöra uppförandet av sex villor i utkanten av Ulebergshamns samhälle.
Antagandehandlingar har upprättats daterade 2011-03-11, justerade 2011-08-08 och 2011-12-21.
Byggnadsnämnden föreslås att med delegation från kommunfullmäktige, enligt reglemente fastställt
2012-12-13 § 123, anta planförslaget daterat 2011-03-11, justerat 2011-08-08 och 2011-12-21.
Planförslaget möjliggör upp till sex byggrätter för bostadsbebyggelse i nordvästra delen av
Ulebergshamns samhälle, mellan Östormsvägen och havsviken Östorms lera.
Planområdet består av en före detta åker/slåttervall som sluttar svagt mot havsviken. Området har
efter en naturinventering bedömts innehålla lägre naturvärden. En utbyggnad av området är
förenligt med kommunens gällande översiktsplan från 2010.
Detaljplanen arbetas fram med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagens regler i ÄPBL
1987:10
I en behovsbedömning daterad 2008-02-16 kom kommunen till slutsatsen att ett genomförande av
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts
med Länsstyrelsen som i sitt yttrande 2008-03-07 instämde i kommunens bedömning.
Beslutsunderlag
Fysisk planerares tjänsteutlåtande 2015-02-02
Byggnadsnämndens arbetsutskotts beredningsprotokoll 2015-02-12 § 7
Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden antar planförslaget daterat 2011-03-11, justerat 2011-08-08 och 2011-12-21
med delegation från kommunfullmäktige, enligt reglemente fastställt 2012-12-13 § 123.
Skickas till
Planförfattaren
Planhandläggaren
Kommunfullmäktige för kännedom
\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Miljö och
Justerares signatur:
bygg\Administration\Nämnderna\Byggnadsnämnden\Sammanträden\
2015\2015-02-26\Kallelser & Protokoll\BN protokoll 2015-02-26.docx
Rätt utdraget intygar:
Sida:
11(11)