7. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och

Malmö stad
1 (2)
Serviceförvaltningen
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-01-09
Vår referens
Robert Johansson
Arbetsmiljöspecialist
[email protected]
Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015
SN-2014-1897
Sammanfattning
Serviceförvaltningens centrala samverkansgrupp redovisar resultatet från den årliga uppföljningen av det systematiskta arbetsmiljöarbetet samt förslag på handlingsplan för 2015. Förvaltningen
redovisar även svar på frågor från HR-strategiska avdelningen samt den partsammansatta gruppen på stadskontoret om system för SAM och om samverkan.
Förslag till beslut
Servicenämnden föreslås besluta
att
godkänna serviceförvaltningens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2015,
samt,
att
lägga förvaltningens resultat av den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2014 till handlingarna, samt,
att
lägga förvaltningens svar till HR-strategiska avdelningen och den partsammansatta gruppen till handlingarna.
Beslutsunderlag





Sammanställning Årlig uppföljning SAM SEF 141117
Fortsatt utveckling av samverkan 2014
Redovisningsblankett årlig uppföljning av SAM 2014
Tjänsteskrivelse Serviceförvaltningen Årlig uppföljning av SAM
Handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete 2015
Beslutsplanering
Presidieutskottet 2015-01-23
Servicenämnden 2015-01-27
Ärendet
SIGNERAD
Serviceförvaltningens har följt Malmö stads arbetsmiljöprocess för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt styrdokumentet ”Servicenämndens kontroll och uppföljning
av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete” ska resultatet av den årliga uppföljningen samt
förslag på handlingsplan rapporteras i nämnden. Beslutsunderlag innehåller en sammanställning
av resultatet för den årliga uppföljningen av SAM samt den handlingsplan som Serviceförvaltningen tagit fram.
2 (2)
Enligt instruktionerna för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet från HR-strategiska
avdelningen, ska förvaltningen besvara frågor i blankett ”Redovisning av årligt uppföljning av
system för SAM” samt frågor om samverkan från partsammansatta gruppen stadskontoret. Svaret ska rapporteras som ett ärende i nämnden, se beslutsunderlag.
Ansvariga
Glenn Willman, HR-chef
Carina Tempel, servicedirektör
1 (4)
Områden att
utveckla
Övergripande mål
Aktivitet/åtgärd
Mätmetod
Konkreta mål
Arbetsmiljökultur
Ett övergripande mål att skapa
en arbetsmiljökultur som
präglas av ansvar samt ökad
delaktighet och engagemang.
Ett antal aktiviteter enligt nedan
där medarbetare ska vara
delaktiga. Tex.
tillbudsrapportering och
utredningar. Riskhantering.
Skyddsronder. Utveckla
samverkan
Antal rapporterade
tillbud (med hjälp av
statistik) Upplevd
delaktighet i årlig
uppföljning av SAM
Se delmål nedan.
Systematiskt
arbetsmiljöarbete
Verksamheten ska utveckla en
kvalitetssäkrad process för
planering, genomförande och
uppföljning av
arbetsmiljöarbetet i syfte att
öka trivsel och minska olyckor
och ohälsa
Varje affärsområde gör en plan
för hur delarna i Malmö stads
"Checklista för SAM" ska gås
igenom och på vilken nivå.
Planering genomförd Alla kostnadsställen
och plan följs upp
ska använda
checklistan senast
vid utgången av
2016.
Säkerhetskultur
Verksamheten ska präglas av
ett högt
säkerhetsmedvetande, där
rutiner följs för att säkerställa
en god arbetsmiljö.
Tydligt budskap att säkerhet har
högsta prioritet genom
kommunikation från chefer.
Chefer föregår med gott
exempel. Avsteg från
säkerhetsrutiner ska få
omedelbara konsekvenser.
Informationskampanj om att
agera säkert och följa regler tas
fram med hjälp av
kommunikationsavdelningen.
Använda KOMIN, affischer och
personaltidningen Esset.
Genomföra Arbetsmiljöverkets
enkät om arbetsmiljökultur
(chefer, skyddsombud).
Utfall på
Arbetsmiljöverkets
enkät rörande
säkerhetskultur. I
början av året för att
fastslå utgångsläget
samt i slutet av 2015
för att följa eventuell
förändring.
Mätetal per
affärsområde
Uppföljning
Se delmål nedan.
Lokal plan
Genomförd enkät.
Förbättring enligt
Alla tillbud och
enkät
arbetsskador ska
vara analyserade och
åtgärder gjorda.
Ansvarig
Påbörjas
Direktör
2015-01-01 2015-12-31 2015-06-31
resp. 201512-31
Plan har
Alla
gjorts
chefer
redovisas på
central
samverkan.
Resultaten
från enkät
redovisas i
central
samverkan
Klart
Tid för
uppföljning
2015-01-01 2016-12-31 2015-04-24
Robert,
2015-01-01 Första
2015-04-30
Annmätning
resp. 2015Caroline,
2015-0312-31
chefer
31, andra
och
mätning
skyddsom
2015-11-30
bud.
2 (4)
3 (4)
Områden att
utveckla
Övergripande mål
Aktivitet/åtgärd
Mätmetod
Konkreta mål
Mätetal per
affärsområde
Uppföljning
Samverkan
Strukturera arbetet i
skyddskommittén,
skyddskommitténs uppdrag
ska vara känt av hela
organisationen. Utveckla lokal
samverkan och APT, innehåll,
struktur och dialog.
Ta fram ett förslag på agenda
för skyddskommitté. Fastställ en
rutin för hur samverkan ska
struktureras. Säkerställ att det är
känt av alla anställda. Ta fram
agendor för lokal samverkan och
APT. Ta fram utbildning i hur
dialog på samverkan ska ske.
Resultat från
uppföljning av
samverkan enligt
enkät från HRstrategiska
Rutiner och
detaljerade agendor
på plats. Utbildning
genomförd
Sjukfrånvarostati Minskad sjukfrånvaro
stik ur
genusperspektiv.
Varje affärsområde ska
analysera orsaker ur
genusperspektiv och ta fram
konkreta åtgärder för att
minska sjukfrånvaron.
Statistik
sjukfrånvaro.
Förbättring i %.
Varje ledningsgrupp
per affärsområde
sätter mål.
Statistik följs upp
via KOLL per
affärsområde
och ska ses som
en trend.
Åtgärdplan
Affärsredovisas på områdescentral
chef
samverkan
april 2015.
Åtgärder
och statistik
följs upp
kvartalsvis
Q1 2015
2015-12-31 Kvartalsvis
på Central
samverkan
Företagshälsovår Utveckla en process för
den
skyddskommitténs utvärdering
av företagshälsovårdens
tjänster. Regelbunden
avstämning med
företagshälsovården
Ta fram ett verktyg för
kvalitetsutvärdering av
företagshälsovård. Påbörja
upphandling av
företagshälsovård. Varje
affärsområde ska ha 2
avstämningsmöte med
företagshälsan per år för att
diskutera läge och
företagshälsovårdens förslag på
åtgärder. Representant från
företagshälsan ska var med på
skyddskommitté i Q4 för att
diskutera resultat analys och
åtgärder.
Genomförda möten.
Kvalitetsuppfyllelse
enligt utvärdering
2 möten per år och
affärsområden.
Metod för
utvärdering på plats
och utvärdering
gjord
2 möten med
FHV per år
På Central
samverkan
Q2 2015
2015-12-31 2015-06-31
resp. 201512-31
På Central
samverkan
Ansvarig
Påbörjas
HR-chef
2015-01-01 2015-12-31 2015-04-30
resp. 201512-31
Affärsområdeschefer
HRavdelning
Klart
Tid för
uppföljning
4 (4)
Områden att
utveckla
Övergripande mål
Aktivitet/åtgärd
Mätmetod
Konkreta mål
Riskhantering
Alla verksamheter ska ha en
fungerande process för
riskhantering. Medarbetarna
ska vara delaktiga i
riskbedömningsarbetet. Alla
affärsområden ska ha en plan
för införande av övergripande
riskbedömning
Implementera och utbilda i hur
riskbedömningen ska gå till och
hur verktyget används. Varje
affärsområde tar fram sin egen
plan för införande av
övergripande riskbedömning
innehållande tidsplan och
omfattning.
Arbetsmiljöspecialist hjälper till.
Urval av frågor i
checklistan SAM.
Antal avdelningar
med riskbedömning
på plats matchas
mot fastställd plan.
Alla avdelningar
enheter sektioner
ska ha gjort
övergripande
riskbedömning.
Tillbud och
arbetsskador
Alla tillbud, olyckor och fall av
arbetsrelaterad ohälsa ska
anmälas, rapporteras och
utredas. Medarbetare ska vara
engagerade i att rapportera
tillbud och arbetsskador.
Utreda möjligheten till IT-stöd
genom att följa arbetet i Malmö
stad och delta i eventuellt
pilotförsök.
Utbildning i tillbuds- och
arbetsskaderapporteringsproces
sen och implementering både
för ledningsgruppen och
anställda. Varje avdelning ska
rapportera ett minsta antal
enligt fördelningsnyckel, se
konkreta mål.
Kunskap
Chefen ska ha tillräcklig
kompetens för att kunna
utföra de arbetsmiljöuppgifter
som tilldelats. Alla
förvaltningens övergripande
arbetsmiljörutiner ska vara
kända av alla chefer löpande.
Även skyddsombud och
arbetsförmän ska utbildas.
HR ska i samråd med
ledningsgruppen för varje
affärsområde ta fram en
övergripande utbildningsplan
baserat på dokumentet för
fördelning av
arbetsmiljöuppgifter.
Antalet rapporter
930 rapporterade
per avdelning enligt tillbud för hela
fördelningsnyckel.
förvaltningen 2015
Urval av frågor i årlig Centrala funktioner.
uppföljning SAM.
12
Kommunteknik
600
Kommuntjänster
108
Stadsfastigheter
30
Skolrestauranger
180
Antal chefer som har Plan och utbildning
fått utbildning enligt enligt plan
fastställd plan.
genomförd för varje
Utvärdering av
affärsområde.
utbildning.
Uppföljning grad av
upplevd kompetens
(via enkät eller
medarbetarsamtal)
Mätetal per
affärsområde
Uppföljning
Ansvarig
Påbörjas
Klart
Tid för
uppföljning
2015-12-31 Fortlöpande
på Central
samverkan
Framtagen plan
och
riskbedömning
enligt plan.
Redovisas
på central
samverkan
Robert
AnnCaroline
Alla
Chefer
Q2 2015
Antal
rapporterade
tillbud enligt
fördelningsnyckel.
Redovisas
fortlöpande
på centralsamverkan
Robert
AnnCarolin
Alla
Chefer
2015-01-01 2015-12-31 Fortlöpnade
på Central
samverkan
Lokal plan
Utbildning
enligt plan.
Affärsområdeschefer
Utbildnings Utbildnings Fortlöpnade
-plan
-plan klar
på Central
2015-012015-03samverkan
01
31
HRavdelning
Reslutat årlig uppföljning av SAM Serviceförvaltningen 2014-11-27
Bedömning skala 1-5, 2014 2013
Kommentarer ( Kommuntekniks kommentarer finns i handlingsplaner och redivisas ej här)
Frågor
4§
SAMVERKAN
SR
2,2
KT KTJ SF
3,0 3,6 3,0
Medel Medel Skolrestauranger
SEF
SEF
3,0
2,3 Det fattas skyddsombud. Svårt att komma
loss. Man känner att man lämnar kollegorna
i sticket. Åtgärd: information om
skyddsombudets uppdrag. HSO går ut och
informerar på APT tilsammans med chefer.
5§
2,0
Arbetsmiljöpoli
cy
2,1
2,9
3,0
2,5
2,8
5 § Rutiner
4,1
3,0
4,0
2,8
3,5
2,5
6§
Uppgiftsfördel
ning
3,1
4,0
3,5
3,9
3,6
3,2
6§
Uppgiftsfördel
ning och
kunskaper
1,6
1,9
4,0
3,2
2,7
1,9
7§
3,0
Arbetstagarnas
kunskaper
7§
2,7
Arbetstagarnas
kunskaper introduktion
och kännedom
2,9
2,4
3,9
3,1
2,0
2,1
2,6
4,1
2,9
1,5
Kommuntjänster
Stadsfastigheter
Vi behöver fler skyddsombud. Vi kan bli bättre. Fysiskt fungerar
Delaktigheten bland
br. Psykosocialt kan vi bli bättre.
arbetstagarna är mer
utvecklad än för
skyddsombud.
Policy ska diskuteras på APT. Vad innebär Det finns men vi har valt att
den för oss. Göra årlig uppföljning på APT. tolka frågan som om den är
Testa på en avdelning. Svårt att uppskatta. känd. Svår att hitta. Heter
Personalpolicy.
I rutinen för lokal samverkan bör det styras Checklistan SAM är bra.
upp att man undersöker orsaker till
sjukfrånvaro och olyckor på enhetsnivå.
Malin kollar om man kan få ut statistik.
Personalpolicyn är kommunicerad
när den kom ut. Men vi saknar
systematiken.
Vi behöver mer tid till dialog och
handlingsplaner. Stressigt på APT. Åtgärd:
Diskussion kring APT pågår, när var hur.
Tydligare prioritering.
Mer utbildning i regler förhållanden risker.
Kopplat till verksamheten. Utbildning under
loven, specifik riktad mot personalen.
Planera utbildning till Sprorlovet och
påsklov.
Bra kunskaper om ergonomi.
Det framgår av fördelningen.
Checklistor finns och följs, kopplat till
verksamheten. Men koppling till SAM kan
förbättras.Uppdatera lokal checklista
Medarbetarens ansvar inte
alltid klart. Skylldig att agera
och inte skylla på någon
annan.
Saknar verktyg. Alla är inte
bekanta med rutinerna.
Utbildning behövs oftare. Bra att
utbilda hela ledningsgrupper. Mer
anpassad utbildning.
Alla riskanalyser inte gjorda.
allt är inte dokumenterat.
Nyanställda finns process och
rutiner. Men vi glömmer de som
varit borta länge.
stor skillnad mellan chefer och Byggprocess färdig. Ska
medarbetare. chefer bra,
implementeras. Tillgängligheten
medarbetare sämre. Skillnad ett problem. Spårbarhet. Arbete
mellan verksamheter,
på väg med struktur.
Bedömning skala 1-5, 2014
Frågor
SR
2,0
7§
Arbetstagarnas
kunskaper instruktioner
8§
1,8
Undersökning
och
riskbedömning
KT KTJ SF
2,0 2,0 3,3
2,0
2,6
4,4
2013
Kommentarer ( Kommuntekniks kommentarer finns i handlingsplaner och redivisas ej här)
Medel Medel Skolrestauranger
SEF
SEF
2,3
2,1 Instruktioner finns för varje maskin. Det
finns mycket kvar att riskbedömma, även
maskiner. Arbetet påbörjat men går sakta.
Hjälp behövs.
2,7
2,1 Se även föregående punkt. Skyddsronder
fungerar inte som det är tänkt. Blir ofta en
underhållsrapport. Åtgärd: Utbilda chefer,
skyddsombud och arbetstagare i hur
skyddsronder ska göras. Lägs i
handlingsplan till våren.
3,0
2,0 Stort mörkertal fortfarande.Åtgärd: Viktigt
att även återrapportera åtgärder efter
tillbudsrapporter på APT. Påminna på APT
9 § Utreda
ohälsa,
olycksfall och
tillbud
2,2
3,9
2,6
3,2
10 § Åtgärder
och
handlingsplan
2,9
3,0
2,6
3,8
3,1
1,7
Viktigt att lärdommar överförs mellan olika
enheter. Åtgärd: påminnelse in i
processen.
10 §
Uppföljning av
åtgärder
11 §
Uppföljning av
SAM-arbetet
1,9
1,9
3,4
3,0
2,6
1,4
Inte alltid. Kan bli bättre.
4,4
4,1
3,5
3,7
3,9
4,3
Varje enhet ska göra Årlig uppföjning av
SAM. 2 timmar ska avsättas.
12 § Extern
sakkunning
hjälp
Medel
3,9
4,1
4,3
4,1
4,1
4,4
Vi har varit duktiga på att anlita experter. Ta
hjälp av Manpower ör att utreda
sjukfrånvaro på gruppnivå.
2,7
2,9
3,1
3,5
3,1
2,4
Kommuntjänster
Stadsfastigheter
Vi bör bli bättre på att anmäla
tillbud. Vi bör prata med våra
medarbetare om vad tillbud är.
Alla avdelningarna inte börjat
med grovriskanalys.
Skyddsronder görs.
Bättre på att sätta tider på
åtgärder efter skyddsronder.
Det finns ett mörkertal. allt
Behövs mer systematik. Vi kan bli
rapporteras inte. Vi är dåliga bättre. Återrapporterar på APT.
på att anmäla. Vi är duktiga på
allvarliga händelser, men inte
tillbud. "oj".
Tillbud och olyckor följs inte
Årshjulet behövs.
upp. Medarbetarundersökning
och skyddsronder följs upp.
Dåliga på att följa upp
ergonomiska undersökningar
och förbättringar.
Handlingsplan kommer tas
fram. Utkast precenterad
första samverkan 2015
Malmö stad
Stadskontoret
Fortsatt utveckling av samverkan
Partsammansatta gruppen har uppdraget att följa upp och utvärdera samverkan,
ge råd och stöd för att underlätta samverkansarbetet samt planera information
och utbildning kring avtalet.
I syfte att stödja fortsatt utveckling av samverkan har parterna kommit överens
om att inhämta förvaltningarnas erfarenheter av och synpunkter på
implementeringen av det nya samverkansavtalet och hur samverkan fungerar.
Partsammansatta gruppen ber därför förvaltningarnas respektive
skyddskommitté att reflektera och föra dialog kring nedanstående frågor i
samband med den årliga systemuppföljningen av SAM.
Resultatet av dialogen i respektive fråga dokumenteras och redovisas
gemensamt med den årliga systemuppföljningen.
(Serviceförvaltningens svar finns på sida 2.)
1. Varje förvaltning ska ha tydliggjort i en partsgemensam skriftlig överenskommelse
representation och samverkanssystem i förvaltningen. Samverkansgrupp ska knytas
till beslutsnivåerna i verksamheten och ansluta till linjeorganisation och
delegationsordning.
a) Finns det samstämmighet mellan beslutsnivåer och
samverkanssystem?
b) Om inte, vilka hinder har ni identifierat och hur hanterar ni dessa?
2. Bilden mindre av/mer av visar den förflyttning som Malmö stad vill åstadkomma
när det gäller samverkan.
a) Hur långt har ni kommit i denna förflyttning?
b) Vilka möjligheter och utmaningar ser ni i detta arbete?
c) Hur ser ni på förutsättningarna för fackliga förtroendevalda att aktivt
delta i samverkan?
3. Samråd i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen utgör behandling i
skyddskommitté enligt AML 6 kap 9 §.
a) Hur arbetar ni med skyddskommitténs uppdrag?
b) Bedömer ni att uppdraget är känt i organisationen?
4. Samverkanssystemet måste ständigt omprövas, förbättras och anpassas till den
praktiska verkligheten.
a) Vilket stöd behöver ni för att fortsätta utveckla samverkan?
Partsammansatta gruppen 2014-09-30
2 (2)
Serviceförvaltningens svar vid central samverkan 2014-11-27
Punkt 1.
Det finns en samstämmighet mellan beslutsnivåer och detta finns
nedtecknat i en skriftlig överenskommelse.
Punkt 2.
Mötet konstaterade att samverkansgrupperna fungerar bra men
att APT kan förbättras. Kommunikationen mellan samverkan och
APT utvecklas och det behöver ske ytterligare satsningar för att
förbättra APT, både vad det gäller formalia så som kallelse och
minnesanteckningar men också dialogen på träffarna. Ett steg i
att förbättra APT blir utbildningssatsningar för förvaltningens
chefer i kommunikativt ledarskap. Det behöver också tas fram
verktyg för att utveckla dialogen. I dagsläget finns det vissa
verktyg i form av förvaltningens samverkansspel som togs fram
under 2013.
Punkt 3.
a) Samtliga deltagare i skyddskommittén har fått separata
utbildningar i vilket ansvar som åligger dem. Utöver de
ordinarie centrala samverkansmötena har skyddskommittén
två möten per år som är helt dedikerade till arbetsmiljöfrågor.
För att utveckla uppdraget och kunna arbeta mer
förebyggande upplever skyddskommittén att det behövs ett
it-stöd för att kunna registrera, dokumentera och följa upp
det systematiska arbetsmiljöarbetet.
b) Uppdraget bedöms som relativt okänt i organisationen.
Åtgärder för att motverka detta tas upp i handlingsplanen för
2015 års arbetsmiljöarbete.
Punkt 4.
Se svar under punkt 3b.
Åtgärder relaterade till brister i samverkan dokumenteras ner i
handlingsplanen för 2015 års arbetsmiljöarbete.
Malmö stad
HR strategiska avdelningen
Redovisning av årlig uppföljning av system för SAM
Nämnd: Serviceförvaltningen
Tid för genomförande: 2014-12-19
Årlig uppföljning av system för SAM har genomförts och resultater bedöms vara:
Obs. kryss sätts antingen i ruta för Helt tillfredsställande, Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande. Vid kryss i
alternativen Tillfredsställande eller Inte tillfredsställande ska även kryss sättas för de områden där det finns behov
av mindre justeringar eller åtgärder.
☐Helt tillfredsställande
Uppföljningen har inte visat på behov av åtgärder.
☒Tillfredsställande
Endast behov av mindre justeringar inom nedan ikryssade områden.
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☐
Samverkan
Policy och rutiner
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Kunskaper (medarbetare) och instruktioner
Undersökning och riskbedömning
Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
Åtgärder, handlingsplan och kontroll
Uppföljning av SAM-arbetet
Extern sakkunnig hjälp
☐Inte tillfredsställande
Uppföljningen har visat på behov av åtgärder inom nedan ikryssade områden.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Samverkan
Policy och rutiner
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Kunskaper (medarbetare) och instruktioner
Undersökning och riskbedömning
Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
Åtgärder, handlingsplan och kontroll
Uppföljning av SAM-arbetet
Extern sakkunnig hjälp
De åtgärder/förbättringsbehov som identifierats ovan och gäller lokala hanteringen av det
systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras i handlingsplan samt redovisas för nämnden i
enlighet med anvisningar för Årlig uppföljning av system för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Om ni identifierat åtgärder/förbättringsbehov som avser den kommungemensamma
arbetsmiljöprocessen ska dessa specificeras på sidan 2 i detta dokument.
Forts nästa sida ->
STADSKONTORET
August Palms plats 1
205 80 Malmö
Tel. 040-34 10 12
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
2 (2)
Ifyllt dokument skickas via mail till [email protected] på stadskontorets HR strategiska
avdelning i enlighet med tidplanen för den årliga uppföljningen.
Frågor om genomförande av uppföljning samt redovisning av resultat besvaras av Anette
Stachowicz Jönsson på HR strategiska avdelningen, tfn 34 10 12.
Identifierade förbättringsbehov som avser den kommungemensamma
arbetsmiljöprocessen:
Samverkan
Klicka här för att ange text.
Policy och rutiner
Klicka här för att ange text.
Uppgiftsfördelning och kunskaper
Klicka här för att ange text.
Kunskaper (medarbetare) och instruktioner
Vi behöver ett centralt IT-stöd
Undersökning och riskbedömning
Vi behöver ett centralt IT-stöd
Utreda ohälsa, olycksfall och tillbud
Vi behöver ett centralt IT-stöd
Åtgärder, handlingsplan och kontroll
Vi behöver ett centralt IT-stöd
Uppföljning av SAM-arbetet
Vi behöver ett centralt IT-stöd
Extern sakkunnig hjälp
Klicka här för att ange text.