Samrådsunderlag

Samrådsunderlag
Ansökan om nätkoncession för del av linje
L303A, 12 kV-luftledning i Grängesberg, Ludvika
kommun, Dalarnas län och Ljusnarsbergs
kommun, Örebro län
Ansökan om nätkoncession för delsträcka av linje enligt Ellagen
Fortum Distribution AB
2015-03-20
Dokumenttyp
Dokumentidentitet
Rev. nr.
SAMRÅDSHANDLING
Rapportdatum
Uppdragsnummer
2015-03-20
8H50186.100
Författare
Uppdragsnamn
Pöyry Sweden AB
Linda Harju
Fortum, ansökan om koncession för linje, del av 12
kV-luftledning L303A, Grängesberg, Ludvika
kommun, Dalarnas län, och Ljusnarsbergs
kommun, Örebro län.
Beställare
Granskad av
Fortum Distribution AB
Helen Svensson
Godkänd av
Robert Granevald
Delgivning
Antal sidor
Antal bilagor
9
3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER ......................................................................... 2
2
INLEDNING......................................................................................................... 3
2.1 Bakgrund och förutsättningar ..................................................................... 3
2.2 Ärendet ...................................................................................................... 3
2.3 Lagstiftning................................................................................................. 3
2.4 Gällande tillstånd........................................................................................ 4
3
PROJEKTBESKRIVNING ................................................................................... 4
3.1 Lokalisering ................................................................................................ 4
3.2 Utformning ................................................................................................. 5
3.3 Alternativ .................................................................................................... 5
3.4 Nollalternativ .............................................................................................. 6
4
KOMMUNALA PLANER ...................................................................................... 6
4.1 Ludvika kommun ........................................................................................ 6
4.2 Ljusnarsbergs kommun .............................................................................. 6
5
FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN ....................................................................... 6
5.1 Landskapsbild ............................................................................................ 7
5.2 Skyddade områden .................................................................................... 7
5.3 Byggnader.................................................................................................. 8
5.4 Elektriska och magnetiska fält .................................................................... 8
5.5 Bedömning av miljöpåverkan ..................................................................... 9
6
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ................................................................. 9
7
REFERENSER.................................................................................................... 9
Bilagor:
1.
Översiktskarta ledningssträckning
2.
Skyddade områden
3.
Preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivning
SAMRÅDSUNDERLAG
1 (9)
Pöyry Sweden AB
1
ADMINISTRATIVA UPPGIFTER
Verksamhetsutövare:
Fortum Distribution AB
Platsnamn:
Ansökan om nätkoncession för del av linje L303A
för 12 kV luftledning i Grängesberg, Ludvika
kommun, Dalarnas län och Ljusnarsbergs
kommun, Örebro län.
Län
Dalarnas län och Örebro län
Kommun:
Ludvika kommun och Ljusnarsbergs kommun
Kontaktuppgifter
Ägarrepresentant:
Robert Granevald
Tel. 054-55 83 99
[email protected]
Fortum Distribution AB
Box 2087
650 02 Karlstad
Handläggare
samrådsunderlag:
Linda Harju, Pöyry Sweden AB, samrådsunderlag
Mottagare av handlingar:
Pöyry Sweden AB
Thorun Berg, Pöyry Sweden AB, GIS
Att. Helen Svensson
Box 1002
405 21 Göteborg
Tel. 010-47 40 665, 072-510 65 73
[email protected]
SAMRÅDSUNDERLAG
2 (9)
Pöyry Sweden AB
2
2.1
INLEDNING
Bakgrund och förutsättningar
Fortum Distribution AB (nedan kallat Fortum) har för avsikt att lämna in en ansökan om
nätkoncession för linje (linjekoncession) för delsträcka av 12 kV luftledning L303A
Grängesberg, i Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner i dalarnas län respektive Örebro län.
Kraftledningen byggdes år 1960. År 1995/1996 kom ledningen under Fortum Distribution ABs
ägo då den ingick i förvärvet av Ljusnarsbergs Energi. Inför en framtida potentiell försäljning
har samtliga ledningar inventerats och företaget har i samband med detta upptäckt att denna
delsträcka inte rymdes inom giltig områdeskoncession. På grund av angränsande
områdeskoncessioner och utformningen av Fortums lokalnät omöjliggörs en ändring av ytan
på områdeskoncessionen, vilket föranleder ansökan om linjekoncession för delsträckan av
ledning L303A.
Pöyry Sweden AB har fått i uppdrag att bistå Fortum med ansökan av linjekoncession.
2.2
Ärendet
Ansökan gäller linjekoncession för delsträcka av befintlig 12 kV-luftledning, L303A. Den
berörda delsträckan löper från fördelningsstation 162 Grängesberg i Ludvika kommun,
Dalarnas län och 1152 meter söderut fram till kommungränsen till Ljusnarsbergs kommun,
Örebro län, bilaga 1. Denna delsträcka av befintlig luftledning löper utanför Fortums
områdeskoncession och innehas av VB Energi. För att ansökan ska nå en naturlig brytgräns
kommer ansökan om linjekoncession omfatta ytterligare 317 meter inom
Ljusnarsbergskommun till den plats där första vinkelstolpen står placerad. Ansökan gäller
alltså för totalt 1469 meter.
Kraftledningen är en viktig reservledning som förser fastigheter och hushåll i delar av
Ljusnarsbergs kommun med el om det blir avbrott på det ordinarie elnätet.
2.3
Lagstiftning
För att uppföra och använda elektriska starkströmsledningar krävs linjekoncession enligt
Ellagen (1997:857). Lagen ställer krav på att en miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i
ansökan om linjekoncession. MKB:n beskriver den påverkan en ledning kan medföra för
människors hälsa, miljön och hushållningen med naturresurser.
Ansökan inklusive MKB prövas av Energimarknadsinspektionen (EI) och tillståndet som
erhålls gäller i regel tillsvidare. EI skickar ut ansökan på remiss till berörda myndigheter och
andra sakägare, så som de fastighetsägare som berörs av ledningssträckningen. Efter att
eventuella yttranden inkommit från myndigheter och andra sakägare beslutar
Energimarknadsinspektionen om nätkoncession för linje kan beviljas eller inte. Om någon
instans motsätter sig ärendet, hanteras ett överklagande av Mark- och miljödomstolen.
Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar, inte transformatorstationer.
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § Miljöbalken (1998:808) krav på att samråd ska
ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt
berörda. Samrådet ska beröra verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och
förutsedd miljöpåverkan och ska ge berörda möjlighet att påverka projektet.
De synpunkter som kommer in i samrådet, sammanfattas i en samrådsredogörelse som
lämnas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om ledningen kan antas medföra
SAMRÅDSUNDERLAG
3 (9)
Pöyry Sweden AB
betydande miljöpåvekan. Om så är fallet ska samråd hållas med en vidare krets.
Länsstyrelsens beslut redovisas i ansökan. Synpunkterna som kommit in under samrådet
och Länsstyrelsens beslut ligger sedan till grund för MKB:n, som bifogas till ansökan om
nätkoncession för linje.
2.4
Gällande tillstånd
Fortum äger och nyttjar ledning L303A mellan 162 Grängesbergs fördelningsstation och
nätstation L303A-T200 (Lerviken). De första 1152 meter från Grängesberg station i Ludvika
kommun fram till kommungränsen till Ljusnarsbergs kommun faller utanför Fortums,
områdeskoncession vilket föranleder en ansökan om linjekoncession. Fortums
anläggningsnummer för ledningen är L303A. För att linjekoncessionen ska nå en naturlig
brytgräns omfattar linjekoncessionsansökan sträckan fram till första vinkelstolpen i
Ljusnarsbergs kommun vilket motsvarar ytterligare 317 meter.
Rätten att bibehålla ledningarna över berörda fastigheter är tryggad genom muntliga avtal.
3
3.1
PROJEKTBESKRIVNING
Lokalisering
Kraftledningen utgår ifrån fördelningsstationen 162 Grängesberg och löper fram till nätstation
L303A-T200 (Lerviken), se Bild 1 och bilaga 1. Ansökan om linjekoncession berör dock
enbart de första 1469 meter från fördelningsstationen 162 Grängesberg i Ludvika kommun till
första vinkelstolpe inom Ljusnarsbergs kommun, Örebro län. Nätstation Lerviken ligger
utanför kartbilden nedan.
Bild 1 Översikt över ledningsträckningen.
SAMRÅDSUNDERLAG
4 (9)
Pöyry Sweden AB
Kraftledningen löper mestadels genom skogsmark och parallellt med två andra befintliga
kraftledningar genom hela sträckningen. Vid fördelningsstationen 162 Grängesberg är
landskapet mer öppet och öster om kraftledningsgatan finns sjön Södra Hörken där det finns
en småbåtshamn. I detta område finns även ett Motor- och Nostalgimuseum.
3.2
Utformning
Kraftledningen är förlagd på enkelstolpar av trä vilka är cirka 10-12 meter höga.
Ledningsgatans bredd är cirka 8 meter, men i och med att den går parallellt med två andra
kraftledningar blir den totala ledningsgatans bredd cirka 60 meter, Bild 2.
Bild 2 Aktuell 12 kV kraftledning till höger i bilden i sydlig riktning. Till vänster om aktuell kraftledning
löper en 50 kV ledning respektive en 130 kV ledning vilka ägs av VB Energi.
3.3
3.3.1
Alternativ
Alternativ sträckning
Ett uppförande av ledningen i en alternativ ledningssträckning skulle medföra en betydligt
större påverkan på miljön än att bibehålla den befintliga ledningssträckningen. Det skulle
dels innebära att ny mark tas i anspråk och dels att den befintliga ledningen skulle behöva
raseras. Några alternativa ledningssträckningar har därför inte studerats i val av sträckning.
SAMRÅDSUNDERLAG
5 (9)
Pöyry Sweden AB
3.3.2
Alternativ utformning
Ledningen skulle kunna utformas genom att använda hängkabel i samma
ledningssträckning. En fördel med hängkabel är att den är mindre känslig för störningar då
den klarar att mindre träd lägger sig emot den. Ledningsgatan kan då göras något smalare
än för en friliggande ledning. Kostnaden för investeringen skulle uppgå till en miljon SEK,
vilket motsvarar cirka 20 % av investeringsbudgeten i området.
3.4
Nollalternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av nollalternativet d.v.s. om den
planerade verksamheten inte blir av. Nollalternativet i detta fall innebär att den redan byggda
ledningen skulle behöva rivas. Det skulle innebära att leveranssäkerheten av ström i området
inte kan säkerställas.
4
KOMMUNALA PLANER
4.1
Ludvika kommun
4.1.1
Översiktsplan
Ledningen ligger inom ett större riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap. miljöbalken,
kallat Malingsbo-Kloten, Bild 3. Området avgränsas i väster av riksväg 50, cirka 250 meter
väster om kraftledningen. I området ska det rörliga friluftslivets intressen beaktas. Se vidare
under kapitel 5.2.1.
Några övriga intressen har inte utpekats av kommunen inom 50 meter ifrån kraftledningen.
4.1.2
Detaljplan
Området är inte upptaget i kommunens detaljplaner.
4.2
Ljusnarsbergs kommun
Ljusnarsberg kommun har inte pekat ut någonting i sin översiktsplan inom det avgränsade
området för kraftledningen. Området är inte heller upptaget i någon detaljplan.
5
FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN
Information om natur- och kulturvärden mm har hämtats från länsstyrelsens databas
(länsGis), Skogstyrelsens databas (Skogens pärlor) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). En
studie av materialet har gjorts i ett geografiskt informationssystem (ArcGIS) där
intresseområden inom en buffert av 50 meter från ledningssträckningen har identifierats. I
miljökonsekvensbeskrivningen som biläggs ansökan kommer de konsekvenser som
ledningen innebär på berörda intresseområden att redovisas, samt åtgärder för att minska
dessa.
SAMRÅDSUNDERLAG
6 (9)
Pöyry Sweden AB
5.1
Landskapsbild
Kraftledningar är idag ett vanligt inslag i landskapsbilden. Synintrycket är störst där ledningen
löper över öppen mark, men även ledningsgatan i skogsmark påverkar synintrycket.
Ledningen exponeras mindre när den löper genom skogsmark och följer landskapsformerna.
Där ledningen löper över höjder och exponeras mot himlen blir den mer synlig. I ett
storskaligt öppet landskap kan ledningen bli mindre påtaglig än där den korsar ett småbrutet
landskap. I områden där människor rör sig är exponeringsgraden större.
Den befintliga ledningen löper till största del i skogslandskap och enbart en kortare sträcka
där människor ofta uppehåller sig (vid småbåtshamnen och Motor- och Nostalgimuset).
Kraftledningen går även parallellt med ytterligare kraftledningar. Konsekvenserna för
landskapsbilden bedöms därför vara små.
5.2
Skyddade områden
Kraftledningen kommer inte att ta ny yta i anspråk. Vid drift- och underhållsarbete följs
gällande lagar, Fortums nätpolicy, Fortums tekniska instruktioner, ESA och EBR:S
publikationer. Extra försiktighet tas vid arbete i och nära känsliga natur- och kulturområden.
Det intresse/skyddade områden som finns inom avgränsat område beskrivs nedan och
illustreras i Bild 3 och bilaga 2.
Bild 3 Riksintresse turism och friluftsliv enligt 4:2 miljöbalken och fiskevårdsområde.
SAMRÅDSUNDERLAG
7 (9)
Pöyry Sweden AB
5.2.1
Riksintressen, Natura 2000 och naturreservat
Kraftledningen löper inom ett område av riksintresse för turism och friluftsliv enligt 4 kap
miljöbalken kallat Mailingsbo-Kloten, på grund av möjligheterna till fritidsaktiviteter såsom
vandring, cykling, fiske och kajakpaddling, Bild 3. Bestämmelserna för detta område är att
turism och friluftsliv ska beaktas vid bedömning av tillåtlighet av expolateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Ledningssträckningar berör inte några riksintressen för naturvård, Natura 2000 eller
naturreservat.
5.2.2
Övriga naturmiljöområden
Ledningen löper genom skogsmark och det finns inte några utpekade skyddsvärda områden
inom avgränsat område.
5.2.3
Kulturmiljöområden
Det finns inte några utpekade kulturmiljöer eller fornlämningar inom avgränsat område.
5.2.4
Status sjö och Fiskevårdsområde
Öster om kraftledningen finns en sjö kallad Södra Hörken som är statusklassad av
Vattenmyndigheterna gällande ekologisk- och kemisk status. Tanken med statusklassningen
är att få reda på hur vattenförekomsterna i Sverige mår för att kunna arbeta för att uppnå god
ekologisk/kemisk status. Södra Hörken har klassats till måttlig ekologisk status och den
uppnår inte god kemisk status (VISS 2014). Sjön är även ett utpekat fiskevårdsområde som
nyttjas av Södra Hörkens fiskevårdsområde, Bild 3.
5.2.5
Beskrivning av påverkan
Eftersom det rör sig om en befintlig ledning bedöms bibehållandet av ledningen i nuvarande
sträckning innebära små konsekvenser för de värden som finns i området.
5.3
Byggnader
Luftledningen löper främst genom skogsmark och några boenden finns inte inom det
avgränsade området. Vid fördelningsstationen 162 Grängesberg finns det en större byggnad
innehållande ett Motor- och nostalgimuséum.
5.4
Elektriska och magnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska
fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och
distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, kring kraftledningar,
transformatorer och elapparater så som hårtork och dammsugare.
Det elektriska fältet mäts i kilovolt per meter (kV/m) och beror på ledningens spänning samt
avståndet mellan faslinorna och marken. Det elektriska fältet minskar proportionellt med
avståndet. Vegetation och byggnader avskärmar fältet och därmed orsakar kraftledningar
inga höga elektriska fält inomhus.
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (µT) och styrkan i en angiven punkt beror på faslinornas
placering och på avståndet mellan linorna. Fälten alstras av strömmen i ledningen och
varierar med strömlasten som i sin tur är beroende på variationerna i elförbrukning över
SAMRÅDSUNDERLAG
8 (9)
Pöyry Sweden AB
tiden. Ju mer ström som flödar i ledningen desto större blir magnetfältet. Magnetfältet avtar
normalt med kvadraten på avståndet från ledningen (dubbla avståndet ger en fjärdedel).
Magnetfält avskärmas inte av väggar och tak och därför kan magnetfälten inne i hus nära
kraftledningar ofta vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder.
Magnetfältet kommer att beräknas vid årsmedelströmlasten för ledningar med bostadshus
inom 50 m från ledningen. Resultatet kommer att redovisas i MKB:n.
5.5
Bedömning av miljöpåverkan
I miljökonsekvensbeskrivningen kommer påverkan av ledningen att utredas och bedömas.
Relevanta åtgärdsförslag för att minska påverkan kommer att föreslås.
6
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Av bilaga 2 framgår en preliminär innehållsförteckning till miljökonsekvensbeskrivningen.
7
REFERENSER
Litteratur
SFS 1997:857. Ellagen. Stockholm: Näringsdepartementet.
SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljödepartementet.
SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Stockholm: Socialdepartementet
ELSÄK-FS 2008:1 Starkströmsföreskrifterna från Elsäkerhetsverket
”Magnetfält och hälsorisker”, publikation utgiven 2009 av Strålskyddsmyndigheten, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket
Socialstyrelsens meddelandeblad, juni 2005, ” Elektromagnetiska fält från kraftledningar”,
utgiven av Socialstyrelsen, Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut
Digitalt material
Ljusnarsbergs kommun 2015, Översiktsplan 2002, (Hämtat 2015-02-18)
http://www.ljusnarsberg.se/download/18.2deb2da3149eae2441a4bd/1417164197462/%C3%
96versiktsplan+%282002%29.pdf
Ludvika kommun 2014, Översiktsplan 2030, (Hämtat 2014-12-05),
http://www.ludvika.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/oversiktsplanering/oversiktsplan.
4.55e94f9a12844695428800024887.html
Länsstyrelsen 2014, www.gis.lst.se/lstgis. (Hämtat 2014-11-20)
Riksantikvarieämbetet 2014, Fornsök www.raa.se (Hämtat 2014-11-24)
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Skogsstyrelsen 2014, Skogens pärlor, www.skogsstyrelsen.se. (Hämtat 2014-11-20).
http://minasidor.skogsstyrelsen.se/skogensparlor/
VISS 2014, Vatteninformationssystem Sverige (Hämtat 2014-12-05), Södra Hörken
vattenförekomst.
http://www.viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterEUID=SE665675-145733
SAMRÅDSUNDERLAG
9 (9)
Pöyry Sweden AB
Bilaga 1, Lokalisering ansökt sträckning
¯
Grängesberg
Ludvika kommun
Ljusnarsbergs kommun
© OpenStreetMap (and)
contributors, CC-BY-SA
Fördelningsstation 162
L303A sträcka för koncession
Kommun- och länsgräns
Fortum Distributions
områdeskoncession
Anl nr 664 Cd
Ludvika kommun
Dalarnas län
Vinkelstolpe
Ljusnarsbergs kommun
Örebro län
0
500
1 000 m
Nätstation Lerviken L303A-T200
(utanför kartan)
Skala: 1:20 000
©LantmäterietCA2008/1231
Karta upparbetad av Pöyry Sweden: 2015-03-20
Bilaga 2, Skyddade områden
¯
Grängesberg
Ludvika kommun
Ljusnarsbergs kommun
© OpenStreetMap (and)
contributors, CC-BY-SA
Fördelningsstation 162
L303A sträcka för koncession
Kommun- och länsgräns
Riksintresse turism
Fiskevårdsområde
Södra Hörken
Ludvika kommun
Dalarnas län
Vinkelstolpe
Ljusnarsbergs kommun
Örebro län
Skala: 1:20 000
0
500
1 000 m
©LantmäterieCA2008/1231
©Länsstyrelsen
Karta upparbetad av Pöyry Sweden: 2015-02-24
Bilaga 3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – PRELIMINÄR
Icketeknisk sammanfattning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BAKGRUND
1.1
Syfte
1.2
Förutsättningar
1.3
Gällande tillstånd
1.4
Gällande lagstiftning
1.5
Fortum Distributions miljöarbete
ALTERNATIV
2.1
Nollalternativ
2.2
Alternativa sträckningar
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
3.1
Samråd
3.2
Beslut om betydande miljöpåverkan
BESKRIVNING AV HUVUDALTERNATIVET
4.1
Ledningens sträckning
4.2
Översiktlig landskapsbeskrivning
4.3
Ledningens utförande
4.4
Markbehov
4.5
Framtida underhåll
PLANFÖRHÅLLANDEN
BEDÖMNING AV KONSEKVENSER FÖR MILJÖ OCH HÄLSA
4.1
Landskapsbild
4.2
Naturmiljö
4.3
Kulturmiljö
4.4
Friluftsliv
4.5
Bebyggelse
HÄLSA OCH SÄKERHET
7.1
Elektriska och magnetiska fält
7.2
Säkerhet
7.3
Material
7.4
Ljudeffekter
BYGGSKEDET
DRIFT OCH UNDERHÅLL
SAMLAD BEDÖMNING
8.1
Sammanfattande konsekvenser
8.2
Jämförelse med nollalternativ
8.3
Jämförelse med miljömål
8.4
Jämförelse med allmänna hänsynsregler
LITTERATUR
BILAGOR:
1
2