Miljö- och byggnadsförvaltningen Robert Lundell

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Robert Lundell
Datum
Vår referens
2015-06-08
MBN 2015/0331-310
Till alla exploatörer och planförfattare som
arbetar med detaljplaner i Tanums kommun
Information om Tanums kommuns prioritering av pågående detaljplaner
I Tanums kommun finns för närvarande 64 pågående detaljplaner. Planarbetet har sedan lång tid
tillbaka baserats på en prioriteringslista som kommunstyrelsen tar ställning till två gånger om året,
normalt i november och juni.
Vid prioriteringen i december 2014 valde kommunstyrelsen att göra en tydligare prioritering som
är baserad på kommunens handläggningsresurser. Detta har lett till att kommunen i samband med
detta har sett över sina resurser och kommit fram till att förstärka planavdelningen med ytterligare
personal.
Baserat på att planavdelningen utökar sin resurs för handläggning sommaren 2015 har kommunen
prioriterat 37 detaljplaner för perioden juni 2015 till november 2015. Denna prioritering innebär
att planavdelningen i första hand kommer att avsätta resurser för de prioriterade detaljplanerna.
Handläggning av de detaljplaner som inte är prioriterade sker i den mån det uppstår luckor i
arbetet med de prioriterade detaljplanerna.
Syftet med denna tydligare prioritering är att möjliggöra för de prioriterade detaljplanerna att löpa
på utan onödiga dröjsmål som beror på kommunens handläggningsresurser. Det är också
kommunens förhoppning att detta är ett led i att förkorta planprocessen från start till antagande.
För att det ska vara möjligt krävs också att vi har ett bra samarbete och dialog med er
planförfattare så att vårt arbete kan anpassas till när det bedöms finnas färdiga planhandlingar.
Denna tydligare prioritering från december 2014 fortsätter kommunen att arbeta med. Efter varje
planprioritering skickar vi ut information till alla som har pågående detaljplaner för att redovisa
vilka detaljplaner som är prioriterade och när resurser för handläggning finns. Information om
prioriteringen kommer också att finnas på kommunens hemsida www.tanum.se.
Bifogat finns information om pågående detaljplaner samt preliminär tid för start. Observera att
informationen justeras vid varje prioriteringstillfälle.
Om du har några frågor om prioriteringen är du välkommen att kontakta planeringsarkitekt Björn
Gyllensten på telefon 0525-181 78 eller på mailadress [email protected] Frågor som rör
din detaljplan hänvisas till respektive handläggare.
Robert Lundell
Miljö- och byggnadschef
______________________________________________________________________________________________________________________
457 81Tanumshede Besöksadress: Storemyrsvägen 2 Tel 0525 180 00 vx
Telefax 0525-183 00 Pg 824 20-1 Bg 897-4453 . Org.nr 212000-1348
2
Prioriterade detaljplaner juni 2015 – november 2015
Privata detaljplaner
Exploatör
Handläggare
Kämperöd 1:3, Kämpersvik
Kämpersviks Hamn
AB
Tanums Bostäder
AB och PeO
Hedemyr fastighets
AB
Tanums Bostäder
AB och
Gästgiveriet
Tanums Bostäder
AB
Norlandia
Fastigheter AB
Vassvikens
Stugägarförening
Uddevalla
entreprenad AB
Annelie och Tom
Svensson
Trivselhus AB
Anne Malmqvist
Inger Sandström
Moa Leidzén
Ny preliminär
start
Pågående
Lillemor Boschek
Pågående
Björn Gyllensten
Pågående
Björn Gyllensten
Pågående
Lillemor Boschek
Pågående
Maria Helje
Pågående
Björn Gyllensten
Pågående
Roger Kämäräinen
Pågående
Lillemor Boschek
Lillemor Boschek
Lillemor Boschek
Pågående
Pågående
Pågående
Björn Gyllensten
Pågående
Roger Kämäräinen
Pågående
Björn Gyllensten
Pågående
Lillemor Boschek
Pågående
Ulmekärr 1:3
Vrångsholmen 2:1
Hamburgsund 3:3, sjöbod
VGL Utveckling
AB, Kenneth
Myrvold
Veddökilen
Properties AB
Saltviks
semesteranläggning
AB
Swedemount Real
Estate AB
Christian Ulmefors
Vrångsholmen AB
Bertil Hansson
Lillemor Boschek
Roger Kämäräinen
Maria Helje
Pågående
September 2015
Juni 2015
Kommunala detaljplaner
Exploatör
Handläggare
Västra vägen, Grebbestad
Anneberg, Grebbestad
Resö hamn
Torget, södra Hamngatan,
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Lillemor Boschek
Moa Leidzén
Roger Kämäräinen
Roger Kämäräinen
Tanumshede centrum del 1
Tanumshede centrum del 3
Tanum 1:3, Kyrkonäs
Tanums-Rörvik 1:101,
1:58, Rörviksvägen
Kanebo 1:6, Tångane
Knäm 2:14, Lurmotet
Flig 1:6, Fjällbacka
Ertseröd 1:5, 1:7, Rörvik
Ertseröd 1:3, Rörvik
Tanums-Rörvik 1:56,
Rörvik
Tanum 1:128
Heljeröd 1:11, Långsjö
Långåker 1:6, Saltviks
camping
Ertseröd 1:53, Sportshopen
Ny preliminär
start
Pågående
Pågående
Pågående
Pågående
3
Fjällbacka
Tanumshede centrum del 2
Slänten, Fjällbacka
Hamburgsunds centrum,
södra (Änghagen och buss)
Kajen, Badis, Fjällbacka
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Lillemor Boschek
Maria Helje
Olof Jönsson
Pågående
Pågående
Pågående
Kommunstyrelsen /
Badis i Fjällbacka
Ekonomisk
förening
Kommunstyrelsen
Roger Kämäräinen
Pågående
Roger Kämäräinen
Pågående
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Björn Gyllensten
Björn Gyllensten
Pågående
Pågående
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Björn Gyllensten
Roger Kämäräinen
Pågående
Pågående
Kommunstyrelsen
Lillemor Boschek
Pågående
Kommunstyrelsen
Roger Kämäräinen
Juni 2015
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Lillemor Boschek
Björn Gyllensten
Sandra Olsson
Augusti 2015
Pågående
Augusti 2015
Kommunstyrelsen
Sandra Olsson
Augusti 2015
Privata
Exploatör
Handläggare
Resö 8:69,
Holmbacksvägen
Grebbestad 2:116, Coop
Lars
Aasmundsengen
Konsumentförenin
gen BohuslänÄlvsborg
Konsumentförenin
gen BohuslänÄlvsborg
Magnus Dillcrona
Björn Gyllensten
Ny preliminär
start
Januari 2016
Lillemor Boschek
Oktober 2016
Roger Kämäräinen
Oktober 2016
Gösta Fredriksson/
Kommunstyrelsen
Lena Sävstam
Fennvik
Björn Gyllensten
September 2016
Roger Kämäräinen
December 2016
Betongpiren och Richters,
Fjällbacka
Storemyr, Tanumshede
Tanumshede näringspark
etapp 2
Oppen, Rasta
Fjällbacka
verksamhetsområde
Grebbestad centrum,
Torget-Hamnplan
Fjällbacka 163:1,
Kvarnberget
Västra vägen, etapp 2 & 3
Ryland 3:2, (Förskola)
Tanums-Rörvik 1:141
(Långtidsparkering och GCväg)
Svinnäs
Ej prioriterade detaljplaner
Fjällbacka 176:124 m fl,
Coop, Infartsparkeringen
Kärraby 5:80 m fl,
Tegelstrand
Resö 3:12, 3:13
Fjällbacka 176:98
Januari 2016
4
Lilla Anrås 2:46, Anrås
hästgård
Humleviken
Fjällbacka 110:1 m fl, Stora
Hotellet
Del av Tanums-Rörvik
1:101, Tanumstrand
Fjällbacka 123:4, 123:5
Fornegård
Lilla Anrås Gård
AB
Anders Strålman
Stora Hotellet i
Fjällbacka
Intressenter AB
Tanumstrand
Fastighets AB
Hasse Fornegård
December 2016
Maria Helje
Roger Kämäräinen
Januari 2017
Januari 2017
Lillemor Boschek
Juni 2017
Roger Kämäräinen
Augusti 2017
Kommunala
Exploatör
Handläggare
Hamburgsund 3:1 och 3:5,
verksamhetsområde
Kvillevägen
Andreastorpet, Svenneby
Fjällbacka 163:1, Mörhult
Brandstationen, Fjällbacka
Vetteberget, etapp 3
Resö Vallbostrand
Norra Väderöarna 1:1
Grebbestadbryggan
Edsvik 1:2, 1:3
Barken och Kostern
Översyn äldre detaljplaner
Tanum 1:78, Oppen 3:4,
Vinbäck
Oppen 3:4, Storhagen
Hamburgsunds centrum,
norr
Källviken, Fjällbacka
Del av Fåraby 1:5,
Lökholmen Havstenssund
Kommunstyrelsen
Maria Helje
Ny preliminär
start
Maj 2016
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Augusti 2016
Augusti 2016
Oktober 2016
November 2016
November 2016
December 2017
November 2016
December 2016
December 2016
Maj 2017
Maj 2017
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Maj 2017
Augusti 2017
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Augusti 2017
Augusti 2017
Kontaktuppgifter till handläggare
Maria Helje
0525-183 61
[email protected]
Lillemor Boschek
0525-181 33
[email protected]
Roger Kämäräinen
0525-184 36
[email protected]
Björn Gyllensten
0525-181 78
[email protected]
Sandra Olsson
0525-180 00
[email protected]
Olof Jönsson
0525-180 00
[email protected]
Olof Jönsson återkommer från ledighet den 24:e augusti.