P R I U S, Robert Ivic, KI

PRIUS
Pre-hospital
Recognition and
Identification of
Unspecific
Symptoms
Doktorand:
Robert Ivic, leg ssk, fil.Mag
Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset, Falck Ambulans AB
Huvudhandledare:
Katarina Bohm, leg ssk, Med Dr
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset
Bihandledare:
Veronica Vicente, leg ssk, Med Dr
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset; Ambulanssjukvården i
Stockholm AB
Lisa Kurland, leg läkare, docent
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset
Maaret Castrén, leg läkare, professor,
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning
och utbildning, Södersjukhuset
Bakgrund
Äldre patienter, färre vårdplatser, ökad belastning på hälso- och
sjukvården
Detta leder till krav på säkrare identifiering av kritiskt sjuka
patienter.
En utmaning för ambulanssjukvården och larmcentralen
Robert Ivic
4 maj 2015
2
187 000
ambulansuppdrag i SLL 2013
11 000
av dessa var ospecifika symtom
10-30% lider av en tidskritisk sjukdom
som ännu inte är symtomgivande
Robert Ivic
4 maj 2015
3
Bakgrund
Ospecifika symtom





“nedsatt allmäntillstånd”
“svaghet”
“sjukdomskänsla”
“trötthet”
Vitalparametrar som inte föranleder någon behandling
Patienter med sänkt allmäntillstånd kan även förklaras med ordet
skörhet, “frailty” 1
1. Vicente, V., et al., Differentiating frailty in older people using the Swedish ambulance service: a retrospective audit. Int Emerg Nurs,
2012. 20(4): p. 228-35.
Robert Ivic
4 maj 2015
4
Bakgrund
Ospecifika symtom öppnar för flertalet differentialdiagnoser och
omvårdnadsdiagnoser. Ofta är den kliniska bilden något oklar då
komorbiditeter, polyfarmaci och förvirring kan förekomma2-4
2. Aminzadeh, F. and W.B. Dalziel, Older adults in the emergency department: a systematic review of patterns of use, adverse
outcomes, and effectiveness of interventions. Ann Emerg Med, 2002. 39(3): p. 238-47.
3. Samaras, N., et al., Older patients in the emergency department: a review. Ann Emerg Med, 2010. 56(3): p. 261-9.
4. van Bokhoven, M.A., et al., Special methodological challenges when studying the diagnosis of unexplained complaints in primary
care. J Clin Epidemiol, 2008. 61(4): p. 318-22.
Robert Ivic
4 maj 2015
5
Bakgrund
Patienter med “nedsatt allmäntillstånd” har den högsta inhospitala
mortaliteten av alla icke kirurgiska / icke traumapatienter på
akutmottagning5
5. Safwenberg, U., A. Terent, and L. Lind, The Emergency Department presenting complaint as predictor of in-hospital fatality. Eur J
Emerg Med, 2007. 14(6): p. 324-31.
Robert Ivic
4 maj 2015
6
Bakgrund
suPAR = soluble urokinase-type plasminogen activator receptor är
en biomarkör som mäter inflammationsaktivering. Har i studier visat
sig prediktiv för tidskritiska tillstånd
Laktat mäter hypoxi i celler och är en inflammationsmarkör som
visats effektiv på att förutsäga mortalitet innan manifest
organdysfunktion framträder6-10
6. Mikkelsen, M.E., et al., Serum lactate is associated with mortality in severe sepsis independent of organ failure and shock. Crit Care
Med, 2009. 37(5): p. 1670-7.
7. Green, J.P., et al., Serum lactate is a better predictor of short-term mortality when stratified by C-reactive protein in adult emergency
department patients hospitalized for a suspected infection. Ann Emerg Med, 2011. 57(3): p. 291-5.
8. Husain, F.A., et al., Serum lactate and base deficit as predictors of mortality and morbidity. Am J Surg, 2003. 185(5): p. 485-91.
9. Donadello, K., et al., suPAR as a prognostic biomarker in sepsis. BMC Med, 2012. 10: p. 2.
10. Backes, Y., et al., Usefulness of suPAR as a biological marker in patients with systemic inflammation or infection: a systematic
review. Intensive Care Med, 2012. 38(9): p. 1418-28.
Robert Ivic
4 maj 2015
7
Syfte
Att utvärdera om P-Laktat och P-suPAR kan användas prehospitalt
för att identifiera tidskritiskt sjuka patienter i gruppen med
ospecifika symtom.
Robert Ivic
4 maj 2015
8
Metod
Patienter ≥18 år som uppvisar ospecifika symptom med
vitalparametrar inom referensintervallen prehospitalt inkluderas i
studien.
Deltagande centra
Ambulansvårdgivarna i Stockholms Läns Landsting
Ambulanssjukvården i Helsingfors, Finland
Robert Ivic
4 maj 2015
9
Metod
Observation
Steg 1
Analys
Steg 2
Expertgrupp
Steg 3
Lab-resultat
blodprov,
elektroniska
patientjournaler
Robert Ivic
Klinisk implikation
och relevans
kliniska data,
inskrivning/vårdnivå,
mortalitet
4 maj 2015
10
Etiska överväganden
Studien är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i
Stockholm. Diarienummer: 2014/1999-31/4.
Robert Ivci
4 maj 2015
11
Robert Ivic
4 maj 2015
12