Referenser - Akelius Kvarteret Flundran i Eskilstuna

CASE: AKELIUS KVARTERET FLUNDRAN
Säkerhet och trygghet
i fokus
Att underlätta för boende med nedsatt rörlighet är bara ett av
målen med ett hissmoderniseringsprojekt. Det är också viktigt att
säkerställa att besvären och störningarna minimeras för alla boende
under själva installationsprocessen.
Fastighetsbolaget Akelius vände sig till KONE när det var dags att
byta ut de gamla hissarna i bostadsområdet Flundran i Eskilstuna.
De nya hissarna underlättar mycket för de boende, som bland
annat är äldre personer med rullstol eller rullator. KONE och Akelius
tog också fram en praktisk lösning som gjorde att de boende inte
behövde flytta ut medan arbetet pågick – de kunde åka upp med
hissen i en av de intilliggande byggnaderna och genom en gång på
femte våningen komma över till sin byggnad och därmed minimera
antalet trappor de behövde gå upp eller ner i.
Före moderniseringen
KONE EcoLine™
Snabbfakta
Akelius Kvarteret Flundran:
• Byggnadstyp: Bostadshus
• Byggnadsår: 1974
• Hissmodernisering genomförd: 2006
• Fullständigt byte: från 2013 (pågår)
• Byggnader: 4
• Antal våningsplan: 10 respektive 5 st
• Byggnadens ägare: Akelius
KONEs lösningar:
• 4 KONE EcoLine™-hissar
• KONE InfoMod
• KONE Care™ underhållsservice
Fördelar för kund:
• Minimala störningar för de boende under
projektet
• Ökad tillgänglighet för barnfamiljer, äldre
samt boende med nedsatt rörlighet
• Nya hissar med bredare dörröppning,
högre lastkapacitet och högre hastighet
• Ökad säkerhet genom automatiska dörrar
De boende i området Kvarteret Flundran hade en hel del
problem med de ursprungliga hissarna – de var t.ex. ofta
ur funktion och hade tunga slagdörrar. KONEs Care for
Life™-analys visade att den gamla utrustningen borde bytas
ut fullständigt och i dialog med kund beslutades att installera
fyra nya KONE EcoLine™-hissar.
KONEs projektledare Toivo Nissinen berättar om de stora
fördelarna, bl.a. ökad tillgänglighet och säkerhet tack vare
bredare och automatiska dörrar, samt snabbare hissar och
ökad lastkapacitet. I ett av husen finns t.ex. en boende med
en permobil som bara den i sig väger 250 kg. Den nya hissen
klarar av hela 900 kg vilket gör att denna boende, och även
andra större sällskap, kan åka hiss utan att vara orolig att den
ska stanna eller bli satt ur funktion.
– Genom att göra en utvärdering på plats kunde vi
analysera hela situationen. Dessutom tog KONE fullt
ansvar å kundens vägnar. Vi tog ansvar för all kontakt
med underleverantörerna och besvarade alla frågor från
myndigheterna gällande bygglov etc., berättar Nissinen.
Oväntad utmaning
När man arbetar i äldre byggnader kan det uppstå oväntade
problem. Under projektet upptäcktes ett hål i berggrunden
under hisschaktet, vilket krävde extra åtgärder. – Man måste
förstås alltid vara beredd på att oplanerade överraskningar
kan dyka upp under projektets gång och då är en bra dialog
med kunden A och O för att allt ska gå bra, säger Nissinen.
En bra dialog med kund
är en grundförutsättning
enligt projektledare Toivo
Nissinen
Minimala störningar för de boende
Det var också viktigt att de boende inte drabbades av alltför
stora störningar under arbetets gång. – Vi har många
hyresgäster med nedsatt rörlighet. En förutsättning var att så
få som möjligt skulle behöva flytta ut medan projektet pågick,
förklarar Filip Hansson, Asset Manager på Akelius Eskilstuna.
För att lyckas med detta samarbetade KONE med kunden för
att ta fram en praktisk lösning. – Ingen behövde ordna med
alternativt boende tack vare att vi kunde låta dem använda
hissen i en av de intilliggande byggnaderna. Via en gång på
femte våningen gick de in i sin egen byggnad och kunde gå
upp eller ner till sin lägenhet, berättar Hansson.
Kontinuerlig information för ökad förståelse
Med hjälp av KONE InfoMod som sattes upp redan innan
projektet startade var hyresgästerna kontinuerligt uppdaterade
om hur arbetet fortskred. De visste också hur de skulle påverkas
i varje fas av projektet.
Filip Hansson betonar att samarbetet med kunden
under arbetet bara är en del av den totala relationen och
nämner KONEs heltäckande serviceutbud med ett proaktivt
tillvägagångssätt och en omfattande förståelse för Akelius behov
och de aktuella byggnadsföreskrifterna.
– Det personliga engagemanget från KONE var en
mycket viktig del i samarbetet
Vi har specifika krav och normer i våra fastigheter och det är de
medvetna om. KONE erbjöd lösningar som passar oss – till och
med inredningen är anpassad till Akelius färger rött och vitt,
säger Hansson.
Läs mer på www.kone.se/modernisering
Denna flyer är endast tänkt som allmän information och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktutformning och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor,
varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma.
KONE EcoLine™ och KONE Care® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation.
Copyright © 2015 KONE Corporation.
3526