Elegant PM - Svenska Kanotförbundet

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET
Protokoll fört vid STYRELSEMÖTE 2015-03-16 telefon kl. 20.30 -21.30
Närvarande;
Nils Johansson, Eva Lindmark, Kent Antonsson, Anders Karlsson, och Annika
Nielsen.
Förhinder;
Jörgen Westerlind och Karin Falk.
Adjungerade; Anders Danielsson.
1.
Öppnande
Nils öppnar mötet och hälsar välkomna.
2
CENTRAL VERKSAMHET
Ekonomi, Eva rapporterar om bokslutet och revisionsrapporten. Revisionsberättelse
utlovad till 17 mars.
Styrelsen beslutade att uppdra till Eva och Anders D att ta kontakt med revisor och GT.
Budget 2015 Eva presenterar budget som vi presenterar till årsmötet. KG specifikationen
är inte på plats, i övrigt finns allt inlagt i detalj.
Egenavgifter sprint är inte klara p.g.a. att de ansvariga är nytillsatta. Det kommer att vara
klart 1 maj.
Styrelsen beslutade att Eva presenterar redovisad budget på årsmötet samt att slätvatten
elit redovisar egenavgifter till den 1 maj.
Verksamhetsplaner/berättelser. Anders D har skickat ut uppdaterad versionen av
VP/VB. Anders har fått in allt underlag. Soizick Lidström har lämnat förslag på en
förändring av redovisningen av nyckeltal som Dag tittar på. Breddkommittén slalom vill
publicera en ny verksamhetsplan för sin verksamhet. Styrelsen har frågetecken gällande
målen i planen.
Styrelsen beslutade att Kent har en dialog med breddkommittén slalom innan årsmötet
och att frågan diskuteras vidare på fredag.
Årsmötet
Mötesfunktionärer Sune Hamrin ordförande, Dag sekreterare, justerare/rösträknare är
tillfrågade av valberedningen.
Anmälningar osäkert med deltagande från Halland. Västernorrland och Södermanland
har aviserat att namn lämnas under veckan. 10-tal stannar på middag totalt ca 40 deltagare
som bär 40 av 42 röster.
Valberedning presentation Magnus Lindstedt är också utskickad. Micke Stensils och AnnChristine Johansson är beredda att fortsätta. Gunnar Castmo vill kliva av. Annika Nielsen
är beredd att ta uppdraget.
Motioner + propositioner, Anders redovisade kort dialogerna som genomförts.
Röstlängd kommer att kollas igen efter synpunkt från Erik Zeidlitz.
Årets ledare Linda Härefelt tilldelas utmärkelse, för sina insatser i Brunnsviken, under
årsmötet.
Årets talang – Max Karlsson, Årets kanotist – Petter Menning tilldelas priset vid annat
tillfälle.
Parentation och avtackning, förbereder Nils under veckan, avstämning fredag.
Styrelsen beslutade att fortsätta förberedelserna på fredag.
Övrigt
Föreningsrapport 102 har lämnat rapport 16/3, några fler på gång, Dag Johansson har
börjat med faktureringsunderlag.
Styrelsen beslutade att tacka Dag.
Kapten U23 och juniorer, avtal med Peter Ask är överenskommet.
Styrelsen beslutade att godkänna avtalet med Peter Ask.
Ungdomskapten arbete pågår men det är inte klart än.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
b
RF
RIM 29- 31 maj Helsingborg program är utskickat och underlag börjar publiceras.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.
c
SOK
Kläder OS, HM kommer att ta fram en tävlingskollektion för sprint, inte för slalom. Den
kommer att presenteras i juni efter dialog med aktiva, sen ska kläderna kunna justeras fram
till september. I oktober fastställs om tävlingskläderna från HM ska användas i Rio. SOK
lämnar en kompensation till SKF.
Styrelsen beslutade att kontrollera vilka tider och förutsättningar som gäller så att vi har
klart vid dialog med Errea.
d
Svenskt Friluftsliv
Årsmöte 16 april Stortorget 3 i Stockholm (15.00 -16.30 info) 16. 30 årstämma.
Styrelsen beslutade att Anders D representerar SKF.
Idrottsalliansen
Årsmöte 28 april 19.00, samling 18.30. Pokalrummet i Sofiatornet på Olympiastadion
Stockholm.
Styrelsen beslutade att Nils representerar SKF.
e
Internationellt
European Club Canoe Polo Championships 2015 söker arrangörer, ansökningstid tom
26 juni, beslut vid rundabordsmöte den 27 juni. Vårt internationella arrangemang i
Nyköping var bra men tiden för förberedelse 2015 är för kort.
Styrelsen beslutar att avstå.
3
KOMMITTÉARBETE
a
Elitkommittéerna
Slätvatten
T2 Data (Peter Pennsäter), har lämnat ett betydande sponsorbidrag som är öronmärkta till
Martin Nathell och samträning för herrarnas K4: a 1000 m.
Styrelsen beslutade att uppdra till slätvatten elit att göra en plan för projekten och att
Nils framför SKF: s glädje över det viktiga bidraget.
2
Kanotpolo
Elitorganisation, Patrik Gart blir matchcoach för herrlaget. Ett bra läger genomfördes på
Alcudia förra veckan. 19 spelare var på plats, viss samträning med KG blev också ett
trevligt och inspirerande inslag.
Styrelsen beslutade att tacka Eva för rapporten.
b
Verksamhetskommittéer med bredd och bredd/elit
Drakbåt och Vaa
RM/SM 2015, samordning med Sprint-SM kommer att lösa sig – Anders D har pratat
med Jan-Erik ”Kula” Johansson och fått positiva besked om dialogen som skett mellan
Nyköping KK och Drakbåtskommittén.
Styrelsen beslutade att tacka för den positiva informationen.
c
Utrustningskommittén
Inköp 3st K4 och 1st K2 levereras vid tävling under våren. Motsvarande kanoter sålda till
klubbar.
Styrelsen beslutade att tacka Anders K.
Paddla Sverige (rekreation, friluftspaddling, paddelpasset)
Vildmarksmässan Jonas lämnade en kort positiv rapport via Anders D.
Styrelsen beslutade att tacka Jonas Forsmark för rapporten.
e
Utbildning
NIU Falun Anders D rapporterade om samtal med Tommy Vince.
Styrelsen beslutade att notera informationen.
KG
Rapport om dialogen med Åsa Ridne, Bo Axberg, och Villy Karlsson samt genomförda
samtal med personal och elever.
Styrelsen beslutade att uppdra till Nils och Anders att fortsätta dialogen.
Antagning RIG-kanot - Alva Johansen, Melina Andersson, Birger Svedman, Joel
Cederlöf, Alexandra Rytten Torudd, Villiam Olander och reserv Filip Andersson.
Styrelsen beslutade att följa personalens förslag på antagning.
Samtal RIG-kanot för grupputveckling för våra elever. Jonas Forsmark genomför samtal
27/4 samt 12/5 på em/kväll med elever och med personal.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
Utvärderingen genom personliga samtal med alla elever på KG.
Styrelsen beslutade att Dag och Anders ser till att de genomförs.
Läger Anders Karlsson lämnar en kort rapport från Alcudia där han har tagit hand om
våra "Malliselever" tillsammans med Henrik Larsson från Finspång en vecka. Anders hann
även se över kanoterna. Det visar att ledare på plats höjer kvalitén.
Styrelsen beslutade att tacka för informationen.
3
f
Marknad och Media
Norskt paddelmagasin Nils lämnar en positiv rapport om utvecklingen.
Styrelsen beslutade tacka Nils för arbetet.
4
ÖVRIGA FRÅGOR
Alcudia Eva informerar om dialogen med ett nytt avtal. Inget nytt än men allt fungerar
bra.
Styrelsen beslutade att uppdra till Eva att fortsatt följa frågan.
5
NÄSTA MÖTE
Kommande fysiska möte den 20 mars 18.00 och 22 mars 8-12.
Telefonmöten klockan 20.30;
6
Nils avslutar mötet
Ordförande
Vid protokollet
Justerare
Nils Johansson
Anders Danielsson
Eva Lindmark
4