Kvalitetsrapport förskolan Kristallen 2014-2015

Kvalitetsrapport för
förskolan Kristallen
Läsåret 2014-2015
LÄSÅRET 2014-2015 ....................................................................................................................... 1
GRUNDFAKTA .................................................................................................................................... 3
FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................................ 4
Arbetsmiljö ...................................................................................................................................................... 4
Systematiskt kvalitetsarbete ............................................................................................................................ 4
Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris), Bornholm ................................................................. 4
NORMER OCH VÄRDEN ................................................................................................................... 5
Utvärdering av Likabehandlingsplan ................................................................................................................ 5
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ................................................................................. 5
UTVECKLING OCH LÄRANDE ......................................................................................................... 6
Matris för enhetens måluppfyllelse.................................................................................................................. 6
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ................................................................................. 6
Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål .................................................................... 7
Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att de är förberedda för läs- och
skrivinlärning vid skolstarten.............................................................................................................................. 7
BARNS INFLYTANDE ........................................................................................................................ 8
Modell för att utvärdera barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet med artikel 12.1. i FNs konvention om
barnets rättigheter ........................................................................................................................................... 8
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ................................................................................. 9
FÖRSKOLA OCH HEM ....................................................................................................................... 9
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ................................................................................. 9
Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål .................................................................... 9
Redovisning av föräldrarnas nöjdhetsenkät 2015 .............................................................................................. 9
SAMVERKAN MED FÖRSKOLEKLASSEN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMET .................. 10
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ............................................................................... 10
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING ............................................................. 11
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål ............................................................................... 11
2
Grundfakta
Antal barn 15 mars 23 stycken
Grundbemanning 15 mars 3,75 %
Utöver grundbemanning finns centralt budgeterade medel för barn med stora stödbehov, så
kallat tilläggsbelopp. Medlen fördelas efter behov terminsvis.
3
Förutsättningar
Arbetsmiljö
Det har varit mycket inskolningar och många som ska vara snabba. Barnantalet har ökat och
även timmarna som barnen är på förskolan, fler små barn än tidigare. Gruppen ändras hela
tiden och det leder till otrygga barn.
Systematiskt kvalitetsarbete
Under 2014 har arbetet varit inriktat på att fördjupa förståelsen av förskolans rutin för det
systematiska kvalitetsarbetet t.ex. kunskap om analys. En revidering av rutinen har gjorts
under året. Språkmatrisen, som är en del av kommunens språkplan för förskoleklass t.o.m.
åk 3, är inlagd i rutinen. Språkmatrisen är också utgångspunkt för barn- och
utbildningsnämndens mål för förskolan. Nyanställda introduceras kontinuerligt i
kvalitetsarbetet.
Under året har ett arbete pågått i olika forum för att utveckla en röd tråd mellan förskola och
skola och i början av 2015 kom en ny överlämnandeplan.
Analys
Systematiska kvalitetsarbetet har hamnat lite i skymundan då det varit många nya barn att
skola in under året. Avdelningen har haft andra diskussioner under planeringstiden.
Diskussioner har förts kring barndokumentationer och hur verksamhetsdokumentationer kan
användas på bästa sätt.
Utvecklingsbehov
Utveckling av verksamhetsdokumentationer och att se gruppen mer. Pedagogerna behöver
jobba aktivt med det systematiska kvalitetsarbetet och se det som positiv hjälp för
utvärdering, uppföljning och utveckling.
Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris), Bornholm
Avdelningen jobbar med vägledande samspel som förhållningssätt och det genomsyrar
verksamheten. I början av terminen arbetades gruppvis med före Bornholm där de även fick in
matematik och grafon.
Analys
Början av terminen fungerade arbetet bra. Personalen arbetade med barnen i grupper och
kunde genomföra tänkta aktiviteter. Fler inskolningar och rockader i grupperna ledde till att
återigen inrikta sig på att trygga barnen.
Utvecklingsbehov
För att hålla vägledande samspel aktuellt så bör personalen föra diskussioner på arbetsplats
träffar.
4
Normer och värden
Utvärdering av Likabehandlingsplan
När pedagogerna märkt av ett problem i gruppen har de genast tagit tag i det och jobbat
intensivt med det.
Analys
Då personalen såg att det uppstod ett bekymmer i barngruppen diskuterades det i arbetslaget,
de kom fram till en gemensam strategi och följde den och har sett goda resultat hos barnen.
Utvecklingsbehov
Likabehandlingsplanen som finns i dag är för övergripande. Den blir så stor så den inte blir ett
levande dokument. Till hösten bör den göras om till en mindre plan mer fokuserat till aktuella
problem som rör barngruppen.
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
Kristallen har haft språk som strävansmål för alla barn. De har arbetat med grafon, före
Bornholm och i samlingstavlan får de in mycket språk.
Analys
Pedagogerna har pratat och diskuterat mycket med barnen, det har lett till att barnen använder
sitt språk i stället för händer. När pedagogerna erbjöd kontinuerligt arbete med före Bornholm
märkte de att barnens intresse för språk ökade.
Utvecklingsbehov
Språket kan alltid utvecklas. Den planerade verksamheten med före Bornholm behöver
komma i gång igen.
5
Utveckling och lärande
Matris för enhetens måluppfyllelse
Vi har genomfört
aktiviteter för
området sporadiskt
under terminen.
Vi har aktiviteter
enligt några rutiner
för området som vi
försöker att följa.
Vi har rutiner och
gemensamma
arbetssätt som alla
arbetar efter.
Vi har rutiner,
gemensamma arbetsätt
och förebyggande
arbete för området. Vi
följer upp och utvärdrar
våra arbetssätt.
Socialt
X
Lekmässigt
X
Motoriskt
X
Språkligt
X
Estetiskt
X
Matematiskt
X
Naturvetenskapligt och
tekniskt
X
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
Avdelningen har arbetat med barndokumentationen, lotusblad, verksamhetsdokumentationer i
gruppen.
Höstens arbete fungerade bra. Barngruppen upplevdes trygg i verksamheten. Hela förskolan
har haft mål mot språk. Kattguldet mot matematik och Snöflingan mot närområdet.
Analys
Utifrån diskussioner kring matrisen för arbetslaget så ser personalen att de tänker olika kring
vad som är rutiner och inte. Bra diskussioner har förekommit.
Det är svårt att sätta mål innan hela arbetslaget är närvarande. Pedagogerna har inte arbetat
med verksamhetsdokumentationerna. Erfarenheten är det hade varit bra att utvärdera och göra
om målen för att arbeta mot stabil och trygg barngruppen.
6
Utvecklingsbehov
Men rutiner som sätts bör följas.
Tänka på att sätta ny mål när barngruppen ändras och nya behov ses.
Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål
Alla barn i förskolan utvecklar språkförståelse och språklig medvetenhet så att
de är förberedda för läs- och skrivinlärning vid skolstarten.
Utvärdering
Förskolan har haft språk som prioriterat mål under hela terminen. De har jobbat med före
Bornholm, grafon och det vardagliga språket.
Analys
Pedagogerna har arbetat i mindre grupper i den mån det har fungerat. Det vardagliga språket
förekommer hela tiden.
Verksamheten har arbetat så att 100% av femåringarna har uppnått målet.
Utvecklingsbehov
Fortsätta utmana barnen.
7
Barns inflytande
Modell för att utvärdera barns delaktighet i att fatta beslut i enlighet
med artikel 12.1. i FNs konvention om barnets rättigheter
Nivåer av delaktighet
Öppningar
Möjligheter
Är du som vuxen
beredd att dela
inflytande och
ansvar med barn?
Finns det ett
förfarande som
möjliggör för
barn och vuxna
att dela inflytande
och ansvar över
beslut?
Är det ett
policykrav att
barn och vuxna
delar inflytande
och ansvar över
beslut?
Är du beredd att
låta barn delta i
dina
beslutsfattande
processer?
Finns det ett
förfarande som
möjliggör för
barn att delta i
beslutsfattande
processer?
Är det ett
policykrav att
barn ska vara
involverade i
beslutsfattande
processer?
3. Barns åsikter
och synpunkter
beaktas
Är du beredd att
beakta barns
åsikter och
synpunkter?
Möjliggör den
beslutsfattande
processen att
barns åsikter och
synpunkter
beaktas?
Är det ett
policykrav att
barns åsikter och
synpunkter ska
vägas in i
beslutsfattande?
2. Barn får stöd i
att uttrycka sina
åsikter och
synpunkter
Är du beredd att
stödja barn att
uttrycka sina
åsikter och
synpunkter?
Har du tillgång
till olika
aktiviteter och
metoder som
stödjer barn att
uttrycka sina
åsikter och
synpunkter?
Är det ett
policykrav att
barn ska ges stöd
i att uttrycka sina
åsikter och
synpunkter?
1. Barn blir
lyssnade till
Är du beredd att
lyssna på barn?
Arbetar du på ett
sätt som
möjliggör att barn
blir lyssnade till?
Är det ett
policykrav att
barn ska bli
lyssnade till?
5. Barn delar makt
och ansvar över
beslutsfattande
4. Barn involveras
i beslutsfattande
processer
Detta är minigränsen att
uppnå ifall man har
signerat FNs konvention
om barnets rättigheter.
Skyldigheter
Börja här
Kristallen
8
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
Analys
Avdelningen har arbetat med att få med barnen i vardagen och delvis får de ta beslut. Barnen
har inflytande över sin dag på förskolan.
Utvecklingsbehov
Pedagogisk dokumentation tror personalen kan få med barnen i den beslutsfattande processen,
barnens röst blir hörd och planering framåt görs gemensamt.
Sheirs matris behöver diskuteras vad de olika nivåerna står för.
Förskola och hem
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
För lågt deltagande från föräldrar så svar kan inte ges.
Utvärdering av Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål
Redovisning av föräldrarnas nöjdhetsenkät 2015
Svarsfrekvens:
Vad anser föräldrarna om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Sällan
Ofta
eller
eller
aldrig % alltid %
Mitt barn trivs i förskolan.
Jag uppfattar att det finns arbetsglädje i förskolan.
Personalen bryr sig om mitt barn.
Det är god stämning mellan barn och personal på förskolan.
Jag uppfattar personalen som goda förebilder.
Jag får information om målen som styr verksamheten.
Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina
förutsättningar och behov.
Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och följs upp.
Jag är nöjd med den information jag får om mitt barns utveckling
och lärande.
Jag är nöjd med övrig information från förskolan.
Jag får ett bra bemötande av förskolans personal.
Jag har varit på förskolans föräldramöten.
Jag är nöjd med förskolans föräldramöten.
Jag är nöjd med mitt barns förskola.
Jag kan rekommendera mitt barns förskola.
9
Analys
Pedagogerna meddelar föräldrar information på flera sätt, men upplever att de inte får så god
respons på informationen.
Verksamhetsdokumentationer och lotusblad sätts upp på väggarna så föräldrar kan ta del av
vad verksamheten erbjuder.
Utvecklingsbehov
Till nästa enkät erbjuder pedagogerna dator i samband med drop-in fika för att föräldrarna ska
fylla i den. Det har fungerat tidigare.
Hur når man bäst föräldrar för att delge information? Något att fundera på.
Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet
Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan
och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt
perspektiv. Samarbetet ska utgå från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller
för respektive verksamhet.
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda
uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden. Vid övergången till
nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas de barn som behöver särskilt stöd.
(Lpfö 98 Reviderad 2010)
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
Överlämnande planen är följd.
Samarbete har funnits med annan förskola för att skapa goda relationer inför start i
förskoleklass. Barnen har med kontinuitet varit på skolans gård och lekt.
Analys
Goda förberedelser med datum tidigt för olika möten har gjort det lättare att följa planen på
ett fungerande sätt i år. Det har varit ett bra samarbete med förskoleklass.
Utvecklingsbehov
Överlämnande planen har bara legat på pdf och då går inte att skriva i den. Borde justeras.
Önskar ett bredare samarbete mellan förskollärarna som ansvarar för de blivande
förskoleklass barnen i området.
10
Uppföljning, utvärdering och utveckling
Utvärdering av enhetens/avdelningens prioriterade mål
Pedagogerna har arbetat med barndokumentationerna och lotusdiagram.
Verksamhetsdokumentationer jobbade de med inledningsvis hösten -14
Analys
Pedagogerna har lite svårt att se sambandet med blanketterna, hur det ska skrivas mm. De har
haft svårt att lägga fokus på vad i det systematiska arbetet de ska prioritera och hur mycket
jobb som ska läggas ned på vad.
Utvecklingsbehov
Se materialet som en helhet och använda sig av barndokumentationerna för att se hur gruppen
utvecklas och var man lägger fokus i verksamheten. På så vis kan man arbeta mer med
verksamhetsdokumentationerna som en grund för utvärdering, uppföljning och utveckling.
Pedagogerna behöver se det systematiska kvalitetsarbetet som levande dokument.
Lindesberg 24 juni 2015
Maria Larsson
Irene Eriksson
11