Information om Budgivning

 Vilka regler gäller för budgivning?
Det kan konstateras aƩ det för närvarande inte finns några lagregler, branschpraxis eller övergripande regler som i samband med överlåtelse av fasƟgheter och
bostadsräƩer reglerar budgivningsprocessen.
Reglerna för budgivning i samband med bostadsköp varierar därför mellan olika mäklarföretag och Ɵll och med inom samma företag för enskilda objekt,
eŌersom det är säljaren som i samråd med fasƟghetsmäklaren bestämmer regelverket. Säljaren har också möjlighet aƩ när som helst under själva budgivningen ändra formerna eller helt enkelt avbryta eller avsluta budgivningen. Med andra ord säljaren håller i taktpinnen.
Finns det olika former av budgivningar?
I princip kan det urskiljas två huvudmodeller. Öppen budgivning och sluten
budgivning. Det kan också förekomma a det som börjar som en öppen budgivning, avslutas som en sluten budgivning för a särskilja en grupp spe‐
kulanter som alla har en het önskan om a få köpa. En öppen budgivning kännetecknas av a bud ges i löpande dsföljd och a deltagarna i budgiv‐
ningen har möjlighet a bjuda över andra spekulanters digare lagda bud. Buden avges i kronor. Det kan också förekomma a budet följs av e speci‐
fikt erbjudande från budgivaren såsom t ex snabbt llträde eller accept av en friskrivningsklausul. Fas ghetsmäklaren har skyldighet a redovisa alla spe‐
kulanter som visat intresse a köpa den aktuella bostaden. Du har som bud‐
givare rä a få di bud framfört ll säljaren oavse om säljaren och mäkla‐
ren föreskrivit a budet ska avges på e särskilt sä eller i speciell form. Sluten budgivning förkommer inte så o a. Den innebär a bud lämnas skri ligt inom viss utsa d och a buden öppnas vid e och samma llfälle, säljaren har då möjlighet a acceptera något av buden eller förkasta alla bud. Det är ingen skillnad, vad gäller budgivarens bundenhet ll det avlagda budet, a lägga bud i en öppen budgivning mot a göra det i en sluten bud‐
givning. Det är Jordabalkens och bostadsrä slagens krav som styr a det krävs skri ligt avtal mellan köpare och säljare för a e bud ska bli bin‐
dande. När det handlar om sluten budgivning bör krav kunna uppställas på a in‐
forma on klart framkommer när det gäller eventuella önskemål som säljaren kan ha, t ex friskrivningsklausul, krav på viss dpunkt för llträde eller om inte säljaren accepterar villkor för köpets fullbordan och bestånd. Om man kan följa en budgivning på fas ghetsmäklarens webbplats, kan
man då vara säker på a alla angivna budfinnsmediförteckningen?
I de budredovisningar som presenteras på olika webbplatser kan det hända a an istället för a visa alla lagda bud äljer a skriva ‐ Budgivning pågår. Grundprincipen får dock anses vara a visa alla eller inga, men det finns undantag. Det ligger på fas ghetsmäklaren a informera om vilka förutsä ‐
ningar som gäller för en pågående eller förestående budgivning. En sådan informa on ska även innehålla uppgi er om hur man som spekulant kan få informa on om senast angivna bud. De a sä a redovisa en pågående budgivning har ingen ng med den obligatoriska budförteckningen som fas‐
HÖGMANS Fas ghetsförmedling Bergsgatan 5 852 36 SUNDSVALL ghetsmäklaren enligt lag är skyldig a föra. Denna förteckning överlämnas endast ll köparen och säljaren senast på llträdesdagen. I listan ska alla lagda bud ovillkorligen redovisas. Om jag är med i en budgivning och lägger e bud som säljaren accepterar
kan jag då vara säker på a jag köpt e ny boende.
När det gäller fas gheter och bostadsrä er finns det e skri ligt formkrav som kommer av a Jordabalken och Bostadsrä slagen föreskriver det. Det innebär a fram ll dess a både köpare och säljare har skrivit under e köpekontrakt eller överlåtelseavtal är affären helt öppen och ingen av parter‐
na är juridiskt se bundna ll sin muntliga överenskommelse. Av det följer a fas ghetsmäklaren är skyldig a framföra alla eventuella nya spekulanter och bud ll säljaren. I det fall a det kommer in en ny intressent eller ny bud är det säljaren som sen bestämmer hur han eller hon vill gå vidare. Det är all d säljaren som bestämmer ll vem man vill sälja, när man gör det och ll vilket pris man gör det. Du har köpt ny boende först när båda parter undertecknat en köpehandling och eventuella villkor för köpets fullbordan och bestånd uppfyllts. Vi står i begrepp a köpa vårt första boende. Har förstå a det är vanligt
a det blir budgivning. Kommer fas ghetsmäklaren informera oss om hur
det går ll eller är det sånt som vi måste ta reda på själva?
Alla spekulanter ska informeras om hur en eventuell budgivning kommer a gå ll. Alla har rä a få veta vilka förutsä ningar som gäller och a få sak‐
liga och korrekta uppgi er. Om säljaren har ställt upp vissa villkor och önske‐
mål för försäljningen ska även de a framgå tydligt. En fas ghetsmäklare kan inte ge några lö en ll någon om a få köpa utan ska göra klart för spekulan‐
terna a det är säljaren som bestämmer. Till vem man säljer, ll vilket pris och när man gör det. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet av köpare. Bra a veta är också a du som spekulant e er avslutad budgivning i princip inte har rä a få annan informa on än om du fick köpa eller inte. Blir du däremot lycklig köpare och skriver kontrakt med säljaren så kommer fas ghetsmäklaren a redovisa budgivningslistan ll både köpare och säl‐
jare. Listan kommer a innehålla namn och telefonnummer och buden i kronologisk ordning. Telefon vx: 060‐15 98 00 E‐post: [email protected] Hemsida: www.hogmans.nu Styrelsens säte: Sundsvall Org nr: 556549‐3987 Bankgiro: 5350‐9154 Så här lägger e du bud på en bostad hos
HÖGMANS Fas ghetsförmedling!
Vid visningen anmäler du ll mäklaren a du är intresserad av objektet och vill vara med på eventuell budgivning. Mäklaren lägger ll dig som intressent i budgivningen. För a kunna deltaga så måste du ha anget e mobilnummer eller E‐post adress. Du får nu e SMS i din mobil:
Mäklaren får nu di bud och vet a det är du som lagt de a bud då din kod (gts fs2) är unik. Du kan nu lägg bud på Xgatan 12. För a lägga bud, svara på de a SMS med gts fs2 mellanslag och di bud i siffror‐ Lars‐Eric Du får nu e mejl om du har ange din E‐post dress:
Budgivningen har startat för Xgatan 12.
Avsändare [email protected] Mo agare [email protected] Datum idag 10:26 Klicka på Gå ll budgivningen om du vill lägga e bud eller a på vilka bud som har lagts. Budgivningen har startat för Xgatan 12. Du kommer a få budstatus‐mejl ll den här mejladressen. Andvänd den här länken för a se och lägga bud. Gå ll budgivningen
Med vänliga hälsningar Lars‐Eric Högman 070‐325 18 03 HÖGMANS Fas ghetsförmedling Bergsgatan 5 852 36 SUNDSVALL Telefon vx: 060‐15 98 00 E‐post: [email protected] Hemsida: www.hogmans.nu Styrelsens säte: Sundsvall Org nr: 556549‐3987 Bankgiro: 5350‐9154