Koll på hemtjänsten 2015, PWC

www.pwc.se
Koll på hemtjänsten
Erfarenheter från analys av
hemtjänstkostnader
Bakgrund
• PwC medverkade vid framtagande av den första handledningen
”Koll på hemtjänsten”.
• Under 2015 har PwC arbetat enligt handledningen i tre kommuner,
med fokus på att utveckla och förbättra handledningen.
• Kommunerna skiljer sig åt avseende struktur, förutsättningar och
arbetssätt.
• Handledningen gav en god bild av de olika kommunernas styrkor
och utmaningar, oavsett typ av kommun.
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
2
Analys av hemtjänstkostnader
Analysens tre delar
Biståndsbedömning
Uppdrag
Koll på hemtjänsten
PwC
Utförande
23 oktober 2015
3
Uppdraget
Kommunens förutsättningar och ambitionsnivå
• Förståelse för vad kommunen
kan påverka och inte .
• Gemensam bild inför fortsatt
analys.
Uppdrag och
förutsättningar
Struktur
Vilka “sanningar” finns i en
kommun?
o Glesbygd
o Hur lätt eller svårt det är att få
hemtjänst (generös kommun)
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
4
Biståndsbedömning
Exempel och erfarenheter
This
placeholder
(20pt
Volym
i form text
av beviljade
Georgia regular) is intended to
timmar direkt kopplat till
show the correct position and size
kostnaden
hemtjänst.
of
the real textför
used
in this
location. To ensure that you have
the
colour av
and
Encorrect
tydligsize,
styrning
location
of the text, it is
biståndsbedömningen
recommended that you select.
lägger grunden för
Overtype this placeholder text.
kostnadsnivån i
hemtjänsten.
Koll på hemtjänsten
PwC
• Styrningen av biståndsfunktionen ofta förbisedd.
• Att säkra likabedömning mellan
handläggare påverkar volymer
och rättsäkerhet.
• Vad säger stora skillnader
mellan handläggare?
• Hur ofta frångås schablon?
• Uppföljning är av stor vikt.
23 oktober 2015
5
Utförande
Matcha uppdrag med resurser
Uppdrag
Förståelse för vad
kommunen kan
påverka och inte
(struktur).
Gemensam bild inför
fortsatt analys.
Koll på hemtjänsten
PwC
Biståndsbedömning
Volym i form av
beviljade timmar
direkt kopplat till
kostnaden för
hemtjänst.
Utförande
Skapa en bild av vad vi
använder vår personal
till och hur väl vi styr
över våra resurser.
En tydlig styrning av
biståndsbedömningen
lägger grunden för
kostnadsnivån i
hemtjänsten.
23 oktober 2015
6
Utförande
Exempel och erfarenhet
• Hur mycket personaltid har vi att
förfoga över och vad används den
till?
• I vilken utsträckning planerar
utföraren utifrån den beviljade
tiden?
Ca 90 procent av
verksamhetens
kostnader är
personalkostnader.
• Hur väl lyckas vi i förhållande till
såväl vår planering som vårt
uppdrag?
Kan vara bra att titta på detta inför att
en verksamhet konkurrensutsätts.
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
7
Kommun A
Analysen kunde • Genomgående god kontroll av
hemtjänstverksamheten, inklusive både
bekräfta
biståndsbedömning och utförande.
kommunens
styrkor och ge • Kommunen kunde få bekräftat att deras
arbete hade gett resultat.
insikt om
• Ett antal nya nyckeltal för vidareutveckling
utveckling
kunde identifieras, bland annat:
• Skillnad i beviljad tid mellan handläggare
• Personalnyckeltal – tillgänglig tid
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
8
Kommun B
• God kontroll och tydlig styrning av
Tydliga
utförandet.
utvecklings• Förståelse för personalnyckeltal och krav
områden kunde
på verksamheten.
identifieras via
• Analys och styrning inom
analysen
biståndsbedömningen mindre tydlig.
• Konsekvenser av detta fanns tydligt i
organisationen.
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
9
Kommun C
Ett givande
analysarbete
för fortsatt
utveckling
• Bristande erfarenhet av analys i kommunen.
• Samling över verksamhetsgränser gav god
insikt och en klar helhetsbild.
• Styrkor och utmaningar kunde identifieras
genom ett koncentrerat arbete på kort tid.
• Tydlig indikation på vilka områden som
kommunen behöver jobba vidare med.
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
10
Analys av hemtjänstkostnader
Sammanfattning
Biståndsbedömning
Uppdrag
Utförande
• En gedigen ansats via handledningen ger förutsättningar för analys.
• Alla inblandande får en gemensam och bred förståelse.
• Analysen ger en god bild av kommunens hemtjänst.
• Vilka är våra styrkor?
• Vad ska vi jobba vidare med?
• Men - uppföljning och återkommande analys är av vikt!
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
11
Tack!
Joanna Hägg
010 – 212 59 57
[email protected]
Samir Sandberg
010 – 212 40 78
[email protected]
Oskar Lannerhjelm
010 – 212 48 27
[email protected]
Koll på hemtjänsten
PwC
23 oktober 2015
12