Organisation - Svenska Seglarförbundet

Styrelsens förslag inför Seglardagen 2015 - Organisation
Bakgrund
Efter det att sammanslagningsdiskussionerna med Svenska Båtunionen avslutades vid
Seglardagen 2013 gavs styrelsen uppdrag att starta ett strategiarbete med utgångspunkter från
Riksidrottsförbundets strategiarbete för hela idrotten och med ett tydligt budskap från
Seglardagen att hela Sverige skall segla.
Under första halvan av 2014 presenterades ny vision, verksamhetsidé och värdegrund. Efter
vissa justeringar startade fyra arbetsgrupper upp arbete inom områdena; Seglare, Tränare,
Funktionärer och andra ledarroller, Arrangemang och anläggningar och Organisation med
syfte att lägga fram förslag att nå mål uppsatta mot 2025.
Strategiarbetet pågår men redan nu har arbetet tillsammans med seglardagen gett oss en tydlig
inriktning att bredda förbundets verksamhet mot fler seglare och inte enbart fokusera på
kappseglingen. Det skall också finnas medlemsorienterat brett stöd och utbud av tjänster som
skall vara relevanta och enkla att nyttja.
Vägen framåt
Flera andra idrottsorganisationer har genomfört och genomför just nu strategiarbeten med
justeringar i organisationerna som följd. En idrott som är ganska lik vår idrott är ridsporten
som just nu gått igenom ett mycket omfattande omorganisationsarbete. Ett idrottsförbund som
genomfört en omorganisation är Svenska Gymnastikförbundet:
Carl-Åke Myrsell från Svenska Gymnastikförbundet
”Upprinnelsen till Gymnastikförbundets omorganisation var ett önskemål från föreningarna att servicen från
distrikten till föreningarna skulle vara likadan över hela landet. För tiotalet år sedan hade vissa av
Gymnastikförbundets distrikt ett kansli med anställd personal medan andra distrikt helt sköttes av
förtroendevalda som både skulle utveckla och planera verksamheten och dessutom verkställa besluten.
- Vi hade också känslan av att i stället för att ha ett förbund med 18 distrikt hade vi 19 förbund, säger Carl-Åke
Myrsell.
Nu har Svenska Gymnastikförbundet en central organisation och åtta regioner.
Carl-Åke Myrsell understryker att den nya organisationen mer har sin grund i att hitta former hur det
gemensamma ansvaret och uppgiften att hjälpa, stödja och serva föreningarna ska fördelas snarare än i att göra
en ny regionindelning och ny struktur.
I den nya organisationen försöker Gymnastikförbundet att tydliggöra de olika rollerna och ansvarsuppgifterna,
och att alla har samma grunduppgift/uppdrag gentemot föreningarna.
- Vi har alltså arbetat mer med vad och hur vi ska vara till bästa hjälp till medlemsföreningarna, än att diskutera
de geografiska gränserna för de nya distrikten/regionerna, betonar Carl-Åke Myrsell.
- Förändringen med regionaliseringen innebär så mycket mer än "bara" en omorganisation av våra distrikt. Detta
synsätt har varit en framgångsfaktor för vår del. När vi väl blivit överens om vad och hur vi ska hjälpa våra
föreningar, blev vår regionala organisation en naturlig konsekvens av det.
Styrelsens förslag Organisation till Seglardagen 2015
1 (2)
- Med omorganisationen har vi blivit mer av ett förbund, säger Carl-Åke Myrsell.
- Vi säger alla att vi är från Gymnastikförbundet och bara i speciella fall lägger man till vilken region, till
exempel Syd eller Mellansverige, och väldigt sällan säger vi Svenska Gymnastikförbundet.
- Vi är alla från samma förbund.
En serviceorganisation för framtiden
Svenska Seglarförbundets styrelse anser inte att nuvarande organisation är optimal och skulle
vilja se en förändring av densamma.
Svenska Seglarförbundet, vill med inspiration och idéer från Svenska Gymnastikförbundet
och Svenska Ridsportförbundet hitta vägar till en ny effektivare organisation.
Samtidigt vill styrelsen inte lägga resurser och tid på ett arbete som inte leder framåt. Av den
anledningen vill styrelsen ha riktlinjer och en visad vilja från beslutsfattarna om att ta steg
framåt innan styrelsen lägger förslag om tillsättandet av en arbetsgrupp.
Riktlinjer för arbetsgruppen:
 Inspiration från Svenska Gymnastikförbundets och Svenska Ridsportens nyligen
avslutade organisationsförändringar.
 Hitta former och fördela det gemensamma ansvaret och uppgiften att hjälpa, stödja
och serva föreningarna. Att tydliggöra de olika rollerna och ansvarsuppgifterna, och
att alla har samma grunduppgift/uppdrag gentemot föreningarna.
 Service till föreningarna skall vara likadan över hela landet och att dessa supporteras
av anställd personal jämte den ideella stödorganisationen.
 Med syfte att göra det enklare för användarna bör SSF kommunicera som en enhet och
bör därför koordinera allt sitt stöd istället för att jobba som olika organisationer.
Förslag
Styrelsens förslag är att en arbetsgrupp tillsätts som under 2015 gör en total översyn av det
regionala stödet mot våra föreningar och seglare med det som beskrivs ovan.
Att presentera för beslut på distriktskonferensen i nov 2015 och för att kunna ta ev. beslut som
ändrar stadgarna på Seglardagen 2016.
Svenska Seglarförbundets styrelse
20 feb 2015
Styrelsens förslag Organisation till Seglardagen 2015
2 (2)