Sydnärkes IT-nämnd

Protokoll
2015-03-12
Sydnärkes IT-nämnd
Tid
Starttid 17:15 Sluttid:17:30
Plats
Hallsberg - Kommunhuset
Beslutande ledamöter
Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs
kommun
Wendla Thorstensson (C), vice ordförande,
Lekebergs kommun
Bo Rudolfsson (KD), Laxå kommun
Per Eriksson (S), Askersunds kommun
Ej tjänstgörande ersättare
Torbjörn Appelqvist (M), Hallsbergs kommun
Övriga
Madeline Andersson, Kommunchef
Torbjörn Dybäck, Kommundirektör
Harry Lundin, Kommunchef
Rikard Olsson, Förvaltningschef
Peter Brändholm, Tf Kommundirektör
Ordförande
Andreas Svahn
Justerare
Bo Rudolfsson
Nämndsekreterare
Magnus Stensson
1
Protokoll
LEKEBERGS KOMMUN
2015-03-12
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Styrelse/Nämnd
Sammanträdesdatum
Sydnärkes IT-nämnd
2015-03-12
Datum för anslags uppsättande
2015-03-31
Förvaringsplats för protokollet
Underskrift/anslaget av
Kommunhuset i Fjugesta
Datum för anslags nedtagande
________________________
Magnus Stensson
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
2
2015-04-21
Protokoll
2015-03-12
Ärendelista
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
Justerare signatur
Val av justerare
Förvaltningschefen informerar
Verksamhetsberättelse 2014
Nämndmål 2015-2018
Sammanträdestider 2015
Beslutsattestanter 2015
Redovisning av delegeringsbeslut
Meddelande - Finansieringsmodell
Utdragsbestyrande
3
Protokoll
2015-03-12
§ 1 - Val av justerare
Ärendebeskrivning
Förslag till justerare är Wendla Thorstensson, Lekebergs kommun.
Förslag till beslut
Bo Rudolfsson, Laxå kommun, föreslås som justerare
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd väljer Bo Rudolfsson, Laxå kommun, till justerare
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
4
Protokoll
2015-03-12
§ 2 - Förvaltningschefen informerar
Ärendebeskrivning
Muntlig information från förvalningschefen Rikard Olsson
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
5
Protokoll
2015-03-12
§ 3 - Verksamhetsberättelse 2014 (Syd-IT 15-4)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram en verksamhetsberättelse för 2014. Året har
präglats av planering och arbete för att få ihop de fyra kommunernas verksamheter till en
förvaltning.
Årets resultat för Sydnärkes IT-nämnd uppgår till 9 tkr. Även om nämnden i sin helhet
uppvisar ett positivt resultat, så skiljer det mellan kommunerna. Det var bara Askersunds
kommun som uppvisade ett positivt resultat om 871 tkr. Övriga medlemskommuner
lämnade ett underskott om 862 tkr, varav Lekeberg -76 tkr, Laxå -104 tkr, Hallsberg -682 tkr.
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar verksamhetsberättelse för 2014.
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar verksamhetsberättelse för 2014.
Expedieras till
Laxå kommun
Hallsbergs kommun
Askersunds kommun
Lekebergs kommun
Beslutsunderlag


Justerare signatur
Sydnärkes IT-nämnds verksamhetsberättelse 2014
Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2014
Utdragsbestyrande
6
Protokoll
2015-03-12
§ 4 - Nämndmål 2015-2018 (Syd-IT 14-8)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har arbetat fram ett förslag på mål för nämnden. Mål har haft som
utgångspunkt den avsiktsförklaring som togs fram när man bildade nämnden.
Förslag på mål:
- Ge god service och IT-drift av hög kvalité
- Kostnadseffektiv förvaltning
- Samordna och effektivisera framtida investeringar
- Skapa förutsättningar för samverkan över kommungränserna
- Samverka för kunna möta ökade krav från våra kunder och omvärld
- Möta allt högre krav inom utbildningssektorn
- Möta krav från regeringen avseende e-tjänster och e-förvaltning
- Skapa en gemensam IT-organisation
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna mål för 2015-2018
Beslut
Yrkande
Andreas Svahn(S) yrkar på att förvaltningschefen till Syd-IT nästa nämndmöte får i uppdrag
att tydliggöra indikatorer och aktiviteter kopplade till nämndmålen.
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd
1. antar föreslagna mål för 2015-2018
2. ger i uppdrag åt förvaltningschefen att till nästa nämndmöte presentera indikatorer och
aktiviteter kopplade till nämndmålen
Expedieras till
Rikard Olsson, Förvaltningschef
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
7
Protokoll
2015-03-12
Beslutsunderlag



Justerare signatur
Tjänsteskrivelse - Nämndmål 2015-2018
Protokollsutdrag Sydnärkes IT-nämnd §9
Tjänsteskrivelse - Uppdrag kring mål för 2015
Utdragsbestyrande
8
Protokoll
2015-03-12
§ 5 - Sammanträdestider 2015 (Syd-IT 15-34)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-förvaltning har tagit fram förslag på sammanträdes tider för nämnden 2015.
Förslaget baseras på att nämnden har 4 sammanträden per år, två på våren och två på
hösten.
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestider
• Onsdag - 27 maj kl 13.00
• Onsdag – 7 oktober kl 13.00
• Onsdag – 25 november kl 13.00
• (2016) Onsdag - 3 februari kl 13.00
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd fastställer följande sammanträdestid
1. onsdag - 27 maj kl 16.00 i Fjugesta
2. beslut om övriga sammanträdestider hänskjuts till nästa nämndmöte.
Justerare signatur
Utdragsbestyrande
9
Protokoll
2015-03-12
§ 6 - Beslutsattestanter 2015 (Syd-IT 15-7)
Ärendebeskrivning
Ärendet handlar om att utse beslutsattestanter för inom Sydnärkes IT-förvaltning 2015.
Detta görs för att underlätta det dagliga arbetet för förvaltningschefen. Fakturaflödet är
relativt stort och det blir för stor arbetsbelastning för förvaltningschefen att hantera alla
fakturor själv.
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna beslutsattestanter
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd antar föreslagna beslutsattestanter
Beslutsunderlag

Justerare signatur
Tjänsteskrivelse - beslutsattestanter 2015
Utdragsbestyrande
10
Protokoll
2015-03-12
§ 7- Redovisning av delegeringsbeslut
Ärendebeskrivning
Redovisning av fattade delegationsbeslut
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.
Delegeringsbeslut






Justerare signatur
Syd-IT 15-2-3
Syd-IT 15-2-2
Syd-IT 15-2-1
Syd-IT 15-3-1
Syd-IT 15-3-2
Syd-IT 15-3-3
Affiliate Registration Form Select SYDIT
Qualifying Government Entity Form Select
Signature Form (3) Select
Anställningsavtal - K-G Ekblom
Anställningsavtal - Peter Strömberg
Anställningsavtal - Staffan Simmons
Utdragsbestyrande
11
Protokoll
2015-03-12
§ 8 - Meddelande - Finansieringsmodell (Syd-IT 14-3)
Ärendebeskrivning
Sydnärkes IT-nämnd antog på förra sammanträdet en finaniseringsmodell som sedan
respektive kommuns kommunstyrelse behöver anta.
Förslag till beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.
Beslut
Sydnärkes IT-nämnd lägger informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag

Justerare signatur
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen i Lekeberg
Utdragsbestyrande
12