Regiongemensam elevenkät - Lägesrapport tidplan och

UC 150904
Regiongemensam elevenkät
LÄGESRAPPORT: TIDPLAN
OCH ANSVARSFÖRDELNING
GÄLLANDE ENKÄTSTRUKTUR OCH FRÅGEINNEHÅLL
Jenny Sjöstrand
[email protected]
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
BAKGRUND TILL GEMENSAM ENKÄT
§  Kommunerna gör egna enkäter, det är mer
kostnadseffektivt att samordna
§  SKL samlar in statistik varje år för åk 5 och åk 8
§  Politiken vill kunna jämföra alla kommunerna utifrån
olika nyckeltal (ekonomi, personal, resultat samt
mjuka frågor, den så kallade spindeln)
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
REVIDERING AV ENKÄT
§  Fem år med mindre justeringar.
§  Ny upphandling och ordentlig översyn
–  Frågor och koppling till läroplan.
–  Målgrupper.
–  Kartläggning av andra enkäter.
§  Hur kan enkäten användas än mer i det systematiska
kvalitetsarbetet?
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
ARBETSGRUPPENS SLUTSATS
§  Tämligen små justeringar krävs i nuvarande enkät
för att uppfylla viljan om tydligare koppling till
läroplanerna.
§  Mycket arbete krävs för att utveckla ett verktyg som
kan användas på enhets- och klassnivå.
§  Justeringar av enkäten minskar inte skolornas
administration som tidvis uppfattas som mycket
ansträngd.
§  Endast justeringar av nuvarande enkät minskar
heller inte elevernas ”arbetsinsats”.
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
SKOLINSPEKTIONENS NYA ENKÄT OCH
RELATION TILL ÖPPNA JÄMFÖRELSER
§  Genomförs vartannat år, målet är varje år.
§  Innehåller de frågor som rapporteras till SKLs Öppna
jämförelser.
§  Åk 8 i Öppna Jämförelser byts ut mot åk 9 från och med
2016.
§  SKL kommer att begära in resultat från åk 9 de år
huvudmännen inte genomför Skolinspektionens enkät.
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
ATT KLARGÖRA
§  Går det att få ut rådata från Skolinspektionen?
Ø  Inte helt klarlagt; det går att få en excelfil per
skolenhet.
§  Går det att få enkäterna från Skolinspektionen
samtidigt i vår region?
Ø  Nej, eftersom tillsynen inte sker oftare är det för
många parametrar att ta hänsyn till.
§  Ska enkät ändå genomföras i åk 2? Någon annan
målgrupp?
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
TRE VÄGAR FRAMÅT ENLIGT KVALITETSNÄTVERKET
1  GR genomför enkät 2016 och framåt med mindre
justeringar i vissa frågor. Stuvar om frågor, samt stryker
och lägger till frågor utifrån rubriker i läroplanen.
2  GR genomför enkät 2016 med mindre justeringar i vissa
frågor. Stuvar om frågor, samt stryker och lägger till frågor
utifrån rubriker i läroplanen. Från och med 2017 används
SKL och Skolinspektionens enkät och målgrupper.
3  GR behåller nuvarande enkät 2016, men använder sig av
SKL och Skolinspektionen frågor och målgrupper 2017.
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
1. JUSTERA BEFINTLIGA FRÅGOR
GR genomför enkät 2016 och framåt med mindre justeringar
i vissa frågor. Stuvar om frågor, samt stryker och lägger till
frågor utifrån rubriker i läroplanen.
Fördelar:
•  Jämförbarhet bakåt i tiden
•  Vi har tillgång till rådata ned på årskursnivå och skola
•  Vi bestämmer alla frågor
•  Koppling till läroplanen
Nackdelar:
§  Det blir fler enkäter samtidigt för flera årskurser
§  Vi tappar rapporteringen till SKL
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
2. JUSTERA BEFINTLIGA FRÅGOR, BYTA ENKÄT 2017
GR genomför enkät 2016 med mindre justeringar i vissa
frågor. Stuvar om frågor, samt stryker och lägger till frågor
utifrån rubriker i läroplanen. Från och med 2017 används
SKL och Skolinspektionens enkät och målgrupper.
Fördelar:
§  Bättre frågor 2016, tydligare koppling till läroplanen
§  Får ”automatiskt” inrapportering till SKL 2017
Nackdelar:
§  Ett år med unika frågor, kan inte jämföra framåt eller
bakåt
§  Vet inte om vi får tillgång till data per klass
§  Byter målgrupp (åk 9 istället för åk 8)
§  Kan inte jobba med undersökt elevgrupp (gäller åk 8)
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
3. BEHÅLLA FRÅGOR 2016, BYTA ENKÄT 2017
GR behåller nuvarande enkät 2016, men använder sig av SKL
och Skolinspektionen frågor och målgrupper 2017.
Fördelar:
§  Jämförbarhet alla år det varit en renodlad GR-enkät
§  Jämförbarhet med storstadsregioner, samtliga fristående
skolor samt liknande kommuner
§  Minskad administration i skolorna
§  Fokusera på enkäter som inte omfattas av nationella
enkäter, exempelvis förskolenkät, åk 2, fritidshem,
gymnasiesärskola
Nackdelar:
§  Vet inte om vi har tillgång till data per klass
§  Inte ägare av processen det år det är inspektion
§  Tappar viss historik
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
BESLUT
§  Gällande byte av enkät. Om ja:
-  Från 2016 eller 2017?
§  Gällande målgrupper. Vilka omfattas av enkäten?
–  åk 2, åk 8 och GY2?
–  åk 2, åk 9 och GY2?
–  åk 9 och GY2?
Observera att kommunerna alltid har möjlighet att välja
till fler målgrupper, oavsett vilka gemensamma
årskurser som omfattas av enkäten.
www.grkom.se
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND
TIDPLAN FRAMGENT
§  10 sep
UG, information
§  sep:
möte i särskolenätverket
§  2 okt
Kvalitétsnätverket
§  nov
Arbete inför enkät 2016
intensifieras, inkl. ev.
frågeöversyn återupptas
§  23 okt
UC, rekommendation
§  5 nov
UG, beslut
www.grkom.se
§  apr 2016
Leverans enkät 2016
§  våren 2017
Ev. byte av enkät och/eller
målgrupper
©GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND