Nyttjandeavtal MB_Basic

NYTTJANDEAVTAL MICROBUTIK BASIC
mellan
”......................................................”
(nedan ”leverantören”)
Org.nr: ______________________________
och
Nordic Travel Sverige AB, org.nr: 556669-6125,
Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg, Sverige
om onlinebokning via microbutik
1.
Bakgrund och syfte
1.1. Nordic Travel Sverige AB (nedan NT) erbjuder sig att ta fram en onlinebaserad
bokningsmodul som integreras på www._______________________________. ____
1.2. Separat leverantörsavtal måste också tecknas med NT om detta ej finns sedan tidigare.
2.
Definition och omfattning
2.1. Bokningsdialogen baseras på bokningssystemet Citybreak.
2.2. Alla kundrelationer och kunddatabasen som genereras via hemsidan ägs av
_____________________
3.
Avtalade moduler
3.1. NT levererar en portallösning för rums/upplevelsesbokning samt paketbokning. Målet är att
skapa en bokningstjänst på www.____________________.____
3.2. I uppdraget ingår framtagning av onlinelänk, programmering och utveckling av
bokningsslingor i Citybreak.
3.3. Export och import av kund i CRM är fullt möjligt.
4.
Tidsplan
4.1. Onlineslinga för implementering på hemsidan levereras 30 dagar efter att avtalet
undertecknats om inte annat avtalats.
5.
Kostnad
5.1. Produktion av microbutik (engångskostnad) 2 500 SEK.
5.2. I summan ingår att NT levererar 1 (en) Html-kod som leverantören infogar på sin hemsida
(Iframe).
_________________________________________________________________________________
Visitors: Kungsgatan 34-36
Mail: Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg
Phone: +46 31 388 58 81
E-mail: [email protected]
Web: www.nordictravel.se
5.3. Serviceavtal för vald microbutik, markera ett av nedan alternativ:
 Årlig support från NT1
1 000 SEK
2
 Utbildning av NT för egen hantering (engångskostnad) 1 000 SEK
5.4. För andra tjänster debiteras enligt nedlagd tid 300 SEK/timme.
5.5. Alla priser är i Svenska kronor och exklusive moms.
6. Avtalets giltighet
6.1. Uppsägning av avtalet kan tidigast ske skriftligen sex månader efter undertecknande och då
med en (1) månads varsel.
Undertecknade godkänner härmed avtalet, vilket är upprättat i två exemplar och varav parterna har
ett vardera efter underskrift.
Den ________________
Den _____________________
För:
För Nordic Travel Sverige AB
_________________________
Signatur
__________________________
Signatur
________________________
Namnförtydligande
__________________________
Namnförtydligande
1
I supportavgiften ingår hantering av själva bokningsmodulen med rätt text och bild, supportering i pris- och
tillgänglighetsuppdatering samt bokningssupport.
2
Utbildning sker via fjärrstyrning av dator. Utbildningens innehåll består av hur man skapar och lägger upp nya produkter,
hur man uppdaterar och lägger in ny tillgänglighet, pris, text och bild samt hur man skapar paket (”package light”), hantering
av kanalhantering och allmänna funktioner i Citybreak.
_________________________________________________________________________________
Visitors: Kungsgatan 34-36
Mail: Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg
Phone: +46 31 388 58 81
E-mail: [email protected]
Web: www.nordictravel.se
Bilaga 1
Microbutik Basic
1. Microbutik Small hanterar endast egna produkter och eget utbud via förmedlingsmodell.
2. Kostnaden är en serviceavgift till NT på 3% (ex. provisionsmoms) av bruttopriset på gjorda
bokningar.
2.1. I serviceavgiften ingår transaktionskostnad till Visit Technology Group AB.
2.2. Serviceavgiften faktureras en (1) gång/månad.
3. Bokad produkt garanteras med kreditkort av beställare och betalas sedan av gäst vid ankomst till
anläggningen.
4. Leverantören ansvar själva för prisuppdateringar och tillgänglighetshantering.
5. Tillval microbutik där leverantör hanterar kundens betalning:
Länk via NT mikrobutiks-sida
Egna säljställesmeddelande
Egna bokningsvillkor
Ändring av grafik (CSS-kod) efter att microbutik levererats
Minivarukorg
Ytterligare språk (svenska och engelska ingår)
1 000 SEK
500 SEK
500 SEK
500 SEK
500 SEK
500 SEK/st
(för beskrivning av respektive punkt ovan se Bilaga 4.)
_________________________________________________________________________________
Visitors: Kungsgatan 34-36
Mail: Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg
Phone: +46 31 388 58 81
E-mail: [email protected]
Web: www.nordictravel.se
Bilaga 2
Beskrivning av tillval
Länk via NT:s mikrobutiks-sida
Bokningsmodulen ligger på NT:s mikrobutikshotell, dit man länkas från leverantörens hemsida.
Egna säljställesmeddelanden
Om leverantören önskar anpassade inställningar för kundmeddelande på bekräftelser och i
bokningsdialogen.
Egna säljställesinställningar för betalning
Om leverantören önskar delbetalning, anmälningsavgift eller senare debitering för kund än samma dag
som bokning.
Egna bokningsvillkor
Om leverantören inte följer SRF-resevillkor. NT lägger in leverantörens egna bokningsvillkor och
sätter inställningarna efter detta för avbokning.
Ändring av grafik (CSS-kod)
Leverantörens webmaster förser NT med ny CSS-kod för specifika färger, typsnitt och
storleksanpassning för bokningsmodulen.
Minivarukorg
Om leverantören har flera olika produkttyper så kan leverantören med denna funktion göra genvägar
till de olika kategorierna för kund att komma direkt till bokning.
Ytterligare ett (1) språk
Leverantör förser NT med texter till valt språk för sitt produktutbud samt ev. egna bokningsvillkor och
säljställesmeddelanden. Microbutiken levereras sedan även med valt språk.
_________________________________________________________________________________
Visitors: Kungsgatan 34-36
Mail: Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg
Phone: +46 31 388 58 81
E-mail: [email protected]
Web: www.nordictravel.se
Bilaga 2
Implementation och kontakt
Implementation av Microbutik/Onlinebokning på egen hemsida
NT tillverkar microbutiken efter ankommet avtal och enligt beställning.
Bokningsmodulen levereras sedan i Iframe format till den som administrerar websidan som
microbutiken ska ligga på. Iframe slingorna läggs in på den egna hemsidan och innehåller det utbud
och de inställningar man beställt för sin onlinebokning.
Har man beställt minivarukorg behöver även NT förses med undersidor för att kunna länka till rätt sida
i minivarukorgen.
Kontakt
För frågor och beställning kontakta Nordic Travel:
Telefon:
031-3885881
E-post:
[email protected]
_________________________________________________________________________________
Visitors: Kungsgatan 34-36
Mail: Kungsgatan 34-36, 411 19 Göteborg
Phone: +46 31 388 58 81
E-mail: [email protected]
Web: www.nordictravel.se