(Microsoft PowerPoint - M\345ngfalds\345tg

2015-06-29
Enkla mångfaldsåtgärder
på gården
Lena Friberg, HIR Skåne
Bengt Hellerström, Annelöv
1
2015-06-29
Mångfald på slätten
”Både tio ton vete och lärksång”
•
•
•
•
•
Jordbruksverket
Fyra fokusområden:
• Nyttodjur
• Fåglar
• Vilt
• Pollinering
Appar
• Fjärilar
• Nyttodjur
• LärKvitter
Filmer - YouTube
Tryckt material: broschyrer, faktablad
Annelövs gård
Växtodling
Gris
2
2015-06-29
Ekosystemtjänster inom lantbruk
Vad är nyttodjur
•
•
•
•
•
•
•
Spindlar
Rovkvalster
Nyckelpigor
Jordlöpare
Rovstinkflyn
Tvestjärtar
Parasitsteklar
•
•
•
•
•
•
•
Blomflugor
Humlor
Solitärbin
Fåglar: mesar/rovfåglar mfl
Igelkott
Fladermöss
Grodor
3
2015-06-29
Biologisk kontroll i fält
Fältförsök på 5 platser i Europa med biologisk bekämpning av bladlöss
Thies et al. 2011, Ecol Appl
Biologisk kontroll i fält
Fältförsök på 5 platser i Europa med biologisk bekämpning av bladlöss
Thies et al. 2011, Ecol Appl
4
2015-06-29
Biologisk kontroll i fält
Biologisk kontroll i fält
Nyckelpiga
•
•
•
•
•
•
Vuxna äter 150 bladlöss/dag
En nyckelpiga blir 4v
Lägger 400 ägg
Varje larv äter 800 bladlöss
Alla överlever!
Varje lägger själv 400 ägg/st
800 320 000 bladlöss uppätna
Blomfluga
•
•
•
•
•
Lägger 500 ägg
Varje larv äter 700 bladlöss
Alla överlever!
Varje lägger själv 500 ägg/st
Som äter 700 bladlöss/st
175 350 000 bladlöss uppätna
5
2015-06-29
Vad gynnar nyttodjur
• Boplatser/Habitat
• Övervintring
– Bevara gamla habitat
– Permanenta kantzoner
– Bevara gamla habitat
– Permanenta kantzoner
• Gräs
• Blommor
• Gräs
• Blommor
–
–
–
–
–
Häckar
Stengärdsgårdar
Halm/ris
Egengjorda minihabitat
Direktsådd?
–
–
–
–
–
Häckar
Stengärdsgårdar
Halm/ris
Egengjorda minihabitat
Direktsådd?
Vad gynnar nyttodjur
• Födotillgång
–
–
–
–
Hela aktiva perioden
Pollen/Nektar
Insekter
Tidiga bladlöss
• Vatten
– Våtmarker
– Diken
6
2015-06-29
Annelövs gård
• Skalbaggsås
– 2012 (film), 2014 och 2015
• Brunnar
• Plöjd mark, gärna tiltor mot varandra
• Hundäxing, timotej, rödklöver och cikoria
Annelövs gård
Oktober 2012
September 2013
Juli 2013
7
2015-06-29
Annelövs gård
• Permanenta kantzoner
– Skalbaggsås
– Nyponrosor
Varför minskar fåglarna?
• Slättbygden ensidigare:
– Färre diken
– Färre stenmurar
– Färre åkerholmar
• Skogs- och mellanbygden: färre lantbruk
– Diken, åkerholmar mm kvar
– Nedläggning av jordbruk, ffa ingen spannmål
• Flyttens effekt
• Kom ihåg: Inget jordbruk – inga jordbruksfåglar!
8
2015-06-29
Vad gynnar fåglarna?
•
•
•
•
•
•
•
Osprutade och ogödslade kantzoner
Bevara skogsbryn, träd och buskar
Låt inte småbiotoper och våtmarker växa igen
Stubbåker under vintern
Sträva efter varierad växtföljd
Stubbåkrar/trädor
Slå vallar inifrån och ut
Sånglärkan
9
2015-06-29
Annelövs gård
Lärkruta:
• Födosök
• Upptorkning
• Landningsplats
• Ej boplats!
Utförande:
• Lyft såmaskinen 4-6m
• 2 rutor/ha
• Gödsla/spruta som vanligt
Ersättning: 50-10= 40 kr/st
20 000 kr/ha (20m2)
Kontakt: Tobias Nilsson, Rädda Sånglärkan
Annelövs gård
• Fågelinventering
• Fågelholkar
10
2015-06-29
Pollinatörer
Humlor
• Små smh: 50-400 individer
• Effektivare än honungsbin
• Ändrad artfördelning
• Navigerar efter mönster och
strukturer i landskapet
Honungsbin
• Stora smh: 50-80 000 individer
• Många, pollinerar vid bra väder
• Inga vilda honungsbin kvar
• Varroa, virus
Solitära bin
• Ensamlevande
• Viktiga för fruktträd och buskar
• Aktiva under försommaren
• Pollen från många växter
Blomflugor
• Larven äter bladlöss,
spinnkvalster
• Står stilla i luften
• Pollinerar från april
Värdet av pollinering
Källa: Rahbek Pedersen, T., 2012 Värdet av honungsbins pollinering av grödor i Sverige
11
2015-06-29
Värdet av pollinering
Källa: JO11:14, Bli biodlare, utveckla ditt företag, Jordbruksverket
Vad gynnar pollinatörer?
•
•
•
•
•
•
Sälg!
Boplatser
Pollen & nektar hela säsongen
Småbiotoper utspridda i landskapet
Spruta inte insekticid i blommande raps
Spara remsor i vallen där klövern får blomma
12
2015-06-29
Annelövs gård
• Bibatteri & halm
• Blommande växter
– Allé
– Skalbaggsås
– Sötväppling
• Blommande buskar
– Nypon
– Slån
Förgröningstips
• Obrukade fältkanter & EFA-träda
– Så rödklöver, vitklöver eller blommande örter, eller vallfröblandning
– Putsa inte förrän det blommat över (dock tidigast 1 juli)
– Permanent bevuxet
• Salix
– Hankloner ger tidigt pollen
• Kvävefixerande grödor
– Åkerböna, konservärt och klöverfrö blommar
• Träda
– Så blommande växter och örter, gärna fleråriga, eller en
vallfröblandning
– Putsa inte förrän det blommat över (dock tidigast 1 juli)
– Permanent bevuxet
13
2015-06-29
Tack!
www.jordbruksverket.se/mangfaldpaslatten
14