Här lägger vi titeln på presentationen

Beslut och risker i
inköpsprocessen
Upphandlingsdagarna 2015-01-28
Innehåll
»Mod
»Medvetenhet
Bra beslut
»Fattas med medvetenhet
»Accepterar konsekvenser
»Bidrar till mål eller nytta
Men… beslut kan
Tid
»Förändras
Kvalitet
»Visa sig leda till fel resultat
» Är det då fortfarande ett bra beslut?
Kostnad
Behovs- och
totalkostnadsanalys
Marknadsanalys
» Förarbete
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Organisation
Budget
Policy
Behovs- och
totalkostnad
s-analys
Kategorier
Arbetsordning
Riktlinjer
Marknadsanalys
Inköpsstrate
gi,
förfrågningsunderlag
Anbu
dsinbjud
an
Anbu
dsutvär
derin
g
Förha
ndling
,
tilldel
ningsbeslut
, avtal
Avrop,
beställ
ning,
levera
ns
och
faktur
a
Samv
erkan,
levera
ntör
och
beställ
are
Uppföl
jning
Betydelse
Volym
Enkel riskidentifiering
Resursbrist
Behovs- och
totalkostnadsanalys
Marknadsanalys
» Förarbete
Fel
Avroparna
förstår inte
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
» Upphandling
Överprövning
Leveransförsening
Uppföljning
Risk
Beskrivning
Sannolikhet
Konsekvens
Värde
Resursbrist
3
4
12
Fel
2
3
6
Försening
1
3
3
Överprövning
2
3
6
…
Åtgärd
Ansvar
Risk för
överprövning
Val av
kravställning
Beslut
Risk för att
behovet inte
tillgodoses
Otillåten
direktupphandling
Tidsbrist
Beslut
Försening
Status i
organisationen
Verksamhets
planering
Koll på avtal
Jag gör inget
Svårt att
beställa
Beslut
Jag gör det
själv
Vad är nyttan? Vem är
kunden?
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Behovs- och
totalkostnadsanalys
Marknadsanalys
» Strategi
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Marknadsanalys
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Anbudsinbjudan
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Anbudsutvärdering
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Samverkan,
leverantör och
beställare
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
» Avtalsförvaltning
Uppföljning
Var fattas besluten?
Uppföljning
Behovs- och
totalkostnadsanalys
» Strategi
Marknadsanalys
Inköpsstrategi,
förfrågningsunderlag
Anbudsinbjudan
Anbudsutvärdering
» Upphandling
Förhandling,
tilldelningsbeslut, avtal
Avrop,
beställning,
leverans och
faktura
Samverkan,
leverantör
och
beställare
» Avtalsförvaltning
Roller och ansvar
Jobbar ni med hållbar
upphandling?
» Arbetar ni aktivt med att
ställa miljö- och sociala krav i
upphandlingar?
» Arbetar ni aktivt med miljöfrågor för att vinna affärer?
» Visa upp era goda exempel
och nominera till våra
hållbarhetspriser senast
15 mars på
konkurrensverket.se
» Prisutdelning 14 april