Utskick våren 2015 - Fysioterapeuterna

Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
- Ordförande har ordet
- Kallelse till årsmötet
- Dagordning
- Verksamhetsberättelse för 2014
- Årsredovisning för 2014
- Verksamhets- och budgetplan för 2015
- Förslag till förändrade stadgar
- Inbjudan till forskarträff
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Göteborg
Ordförande har ordet
Hej,
Dags att sätta ihop material till ett utskick igen. Det känns inte länge sedan julledigheten men planeringen för våren och årets aktiviteter är redan i full gång.
Först hoppas jag att många av er har möjlighet att komma på vårt årsmöte som blir
i Göteborg, 12 mars. Denna gång startar vi med en föreläsning om ”Fysisk aktivitet,
FaR och kvinnors hälsa” och sedan blir det årsmötesförhandlingar, se info länge fram
i detta utskick. Har du inte möjlighet att komma men har synpunkter eller idéer, skicka
då dessa till mig på min mailadress: [email protected] så tar vi upp
dem under mötet.
Önskar du någon kurs eller temadag inom något område som innefattas i ”Kvinnors
hälsa”? Vi mottar gärna tips och försöker genomföra så mycket vi hinner. Sedan
styrelsen flyttade till Göteborg har vi arrangerat våra aktiviteter här men det är inget
som hindrar att kurserna läggs på andra orter så länge som vi får hjälp att boka och
arrangera lokaler, fika och lunch osv.
I år arrangeras ”Sjukgymnastdagarna” som döpts om till ”Fysioterapi 2015” i
Stockholm den 21-23 oktober. Den här gången kommer de hållas på Stockholm
Waterfront, centralt i Stockholm. Vissa år har det varit magert med program inom vår
sektions intresseområden men vi hoppas att det denna gång liksom förra dagarna
blir mycket matnyttigt för alla våra medlemmar. Om du har idé på symposium eller
önskar presentera ett abstrakt hoppas jag att du har anmält det. Styrelsen har anmält
en work-shop kring svanskotebesvär. Nu håller vi tummarna för att den kommer in i
programmet.
I april kommer jag, delvis för sektionens räkning, att åka på WCPT kongressen
i Singapore. Under mötet kommer den internationella sektionen IOPTWH ha ett
medlemsmöte, där jag kommer att representera vår sektion. Jag kommer också
försöka nätverka med andra länders ledamöter för att försöka få till samverkan
kring kurser mm. Det skall bli intressant att träffa de andra medlemsländernas
representanter och höra vad som är på agendan in IOPTWH:s agenda framöver,
Vinterhälsningar från Göteborg
Monika
2
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Kallelse
Härmed kallas till årsmöte för Fysioterapeuterna:s sektion för Kvinnors hälsa
Fysioterapeututbildningen Göteborg 150312 kl 18.00 (Ingång hus 2).
Torsdagen den 12 mars kl 18.00 är alla medlemmar välkommen till sektionsträff. Vi startar med en
föreläsning där leg sjukgymnast Stefan Lundqvists kommer att föreläsa om ”Fysisk aktivitet, FaR
och kvinnors hälsa”. Därefter blir det fika och årsmötesförhandlingar, se separat agenda. För att vi
skall kunna planera fikat är det bra om du som tänker komma anmäler dig till Eva Dahmén Jansson på
e-mailadress: [email protected]
Varmt välkomna!
Dagordning för årsmöte
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av justeringspersoner
§5 Godkännande av dagordningen
§6 Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst
§7 Genomgång av verksamhetsberättelsen
§8 Genomgång av årsredovisningen
§9 Genomgång av revisionsberättelsen
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§11 Val till styrelsen
Sekreterare för 2 år
Övrig ledamot, 2 år
Val till suppleanter, 2 år
§12 Revision budgetplan utifrån tilldelning av medel från Fysioterapeuterna 2015
§13 Förändring av stadgar efter nya ”normalstadgar”. Nytt förslag bifogas. Ändrade stycken
är gulmarkerade.
§14 Övriga frågor:
3
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Verksamhetsberättelse för LSR:s sektion Kvinnors Hälsa,
verksamhetsåret 2014
Under år 2014 har styrelsen för LSR:s sektion Kvinnors Hälsa haft följande sammansättning.
Vi arbetar kontinuerligt med att besvara och hantera frågor som kommer in från våra medlemmar.
Ordförande: Monika Fagevik Olsén
Sekreterare: Karin Torell
Kassör: Elisabeth Larsson
Ordinarie ledamöter: Annelie Gutke, Eva RoosHansson, Susanne Nilsson-Dahlenborg
Suppleanter: Anna Van Mansvelt, Eva Dahmén
Jansson, Jennifer Skoglund, Max Jakobsson (webbredaktör)
Sektionen för ’Kvinnors hälsa’ var genom medlemmen Christina Degerskär representerad vid ’Arbetsmarknadsdagarna’ i Lund under våren.
Under hösten arrangerade styrelsen en tvådagarskurs ”Vanliga men ”okända” besvär hos kvinnor
23-24/10 i Göteborg. Kursen inkluderade flera
symptom/sjukdomar/tillstånd som drabbar kvinnor; endometrios, dysmenorré, rectursdiastas,
svanskotebesvär efter förlossning, Ehlers Dahnloss
syndrom och polycystiskt ovariesyndrom. Föreläsningar varvades med erfarenhetsutbyte. 28 kollegor från hela landet deltog i kursen som var mycket
uppskattad.
Sektionens sekreterare Karin Torell är sektionens
representant i yrkesrådet inom LSR.
Sektionen har c:a 166 medlemmar.
Styrelsen hade under året årsmöte 2014-03-10 och
sju ordinarie styrelsemöten.
Vi har fortsatt medlemskap i WCPT:s underorganisation för kvinnors hälsa IOPTWH och kontrakt
med forskade kollegor inom området framför allt i
Skandinavien.
Återigen har vi sänt en styrelsemedlem på webmasterutbildning i Stockholm, Max Jakobsson som
rekryterats extra för detta uppdrag. Max har efter
kursen, arbetat om hemsidan och fortsätter utvecklingen av den.
Monika Fagevik Olsén
Ordförande
Sektionen har under året sänt ut två utskick (vår
och höst) direkt till medlemmarna men även kortare meddelande angående kursen mm.
Sektionen för
Kvinnors hälsa
4
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Årsredovisning för Kvinnors Hälsa verksamhetsåret 2014
Sektionens tillgångar 1:e januari var 126 677 kr och 31:e december 120 698 kr.
Här följer en sammanfattning av ekonomin:
Vi har under året fått 50 000 kr i sektionsanslag av Fysioterapeuterna.
Vi har totalt gått 5 979 kr minus under 2014.
Stora utgifter över 10 000 kr:
- Utbildning av styrelsemedlemmar och Fysioterapeuternas professionsråd ca 15 000 kr
- Styrelsemöten ca 11 000 kr
- Styrelsearvode ca 28 000 kr. Egentligen är det 20 000 kr, då f.d. kassören Ivar Jansson fick sitt arvode för 2013 utbetalt 2014.
- Kursen Vanliga men ”okända” besvär gick plus, ca 10 000 kr, men då saknas lunchkostnaden, vi har inte fått fakturan ännu!
Göteborg 2015-01-09
Elisabeth Larsson
Kassör
Sektionen för Kvinnors Hälsa
5
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Verksamhetsplan och budget ÅR: 2015
Datum: 150104
Sektion: Kvinnors hälsa
LSR:s organisationsnummer: 802002 - 0361
Sektionens org.nr: 887500-8065
KontaktpersonerNamn
Ordförande:
Monika Fagevik Olsén
Kassör:
Elisabeth Larsson
E-post
[email protected]
[email protected]
Syfte/Mål Vad vill vi uppnå?
Aktivitet - Detta ska vi göra
Kostnad
Stöttning av kolleger som arbetar med övergripande riktlinjer
Vara delaktiga i professionsrådets arbete.
Nätverkande och kunskapsutbyte mellan forskare och
framtida forskare
Deltagande i Fysioterapi 2015
Riktllinjearbete ”Fysioterapi vid Vulvasmärta”
25 000 kr
Hotellövernattning fö 2 ggr/ år för sektionens
3 000 kr
representant
Forskarträff för fysioterapeuter som är forskare inom 5 000 kr
obstetrik och gynekologi
Kostnad för ytterligare en medlem som kan arbeta
för sektionen under konferensen
Informera om att arbeta som fy- Delta i ev arbetsmarknadsdagar anordnade av
sioterapeut inom kvinnors hälsa. universiteten
Diskutera och utveckla framtida Hel planeringsdag för 7 personer i styrelsen. Förverksamhet och mål.
lorad arbetsinkomst, mat, bilersättning. Kunde ej
genomföras HT 2014 p.g.av förändringar för flera i
styrelsen p.g.av vårdvalet.
Deltagande vid WCPT kongres- Kongressavgift för styrelseledamot som åker till
Singapore. Övriga kostnader täcks från annat håll.
sen i Singapore och där representera Kvinnors hälsa sektionen
vid internationella sektionens
möte.
Få ut information till
Utskick till medlemmarna 2 ggr/år
medlemmarna
Övriga kostnader
Årsmöteskostnad
Styrelsemöteskostnad
Styrelsearvode (inkl web-master), inklusive skatt och sociala
avgifter.
Bilersättning/resor
Kontorsmaterial/Porto/
Internetabonnemang
Medlemsavgift till internationella sektionen IOPTWH
5 000 kr
1 500 kr
15 000 kr
6 000 kr
4 000 kr
1 500 kr
15 000 kr
20 000 kr
1 000 kr
3 000 kr
1 500 kr
Summa totalt: 106 500 kr
6
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
Förslag till:
Stadgar för Fysioterapeuternas sektion Kvinnors Hälsa
Stadgar för sektionen för Kvinnors Hälsa. Antagna xx-xx-xx,
§ 1 Sektionen för Kvinnors Hälsa är en sektion inom Fysioterapeuterna.
§ 2 Sektionens huvudsakliga uppgifter är att:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
vara ett forum för yrkesutveckling och ett stöd för den kliniska verksamheten
utgöra ett nätverk inom yrkeskåren och stärka erfarenhetsutbytet
utveckla specialiseringen och yrkesgruppens legitimitet
genomföra utbildnings- och utvecklingsinsatser inom området
delta i förbundets opinionsbildningsarbete för att stärka professionen
stärka vetenskaplig orientering och forskningsutveckling
besvara frågor som rör yrkesutveckling och klinisk verksamhet
§ 3 Medlem i sektionen är ansluten till förbundet.
§ 4 Sektionen är en egen juridisk person då den antagit stadgar samt valt styrelse. För sin verksamhet
erhåller sektionen årliga anslag från förbundet med belopp som fastställs av förbundsstyrelsen. Medlemsavgiften till förbundet fastställs av kongressen. Sektionens ekonomi granskas årligen av de utvalda
revisorerna. Sektionen översänder årligen sin verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning
samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet. Styrelsen beslutar vilka som var för sig får teckna sektionens firma och ha attesträtt.
§ 5 Årsmötet är sektionens högsta beslutande organ. Innan första kvartalets slut ska sektionens styrelse
ha haft årsmöte med redovisning av föregående kalenderårs verksamhet och ekonomiska utfall, samt ha
översänt verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundskansliet
Kallelse skall skickas ut senast en månad före ordinarie årsmöte. Extra årsmöte kan påkallas av styrelsen, revisorerna eller ¼ av sektionens medlemmar. Kallelse ska sändas ut senast 3 veckor före extra
årsmöte.
§ 6 Vid årsmöte ska förekomma:
➢ Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse, samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
➢ Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för året.
➢ Val av styrelse. Styrelseledamöter väljs för två år. Ordförande och sekreterare bör helst inte samtidigt lämna styrelsen.
➢ Kongressår väljs även kongressombud och personlig suppleant.
➢ Fastställande av förslag till två revisorer.
➢ Fastställande av förslag till firmatecknare och attestberättigade för sektionen.
➢ Dessutom behandlar årsmötet ärenden insända till styrelsen senast 14 dagar före mötet samt ärenden angående stadgeändring
➢ För beslut av årsmötet fordras enkel majoritet, utom vid beslut om upplösning av sektionen och stadgeändringar, 2/3 majoritet fordras. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, där lotten skiljer.
7
Sektionen för
Kvinnors hälsa
Utskick våren 2015
§ 7 Ledningen av sektionen handhas mellan årsmötena av styrelsen. Styrelsen består förutom av ordförande, sekreterare och kassör av minst två ordinarie ledamöter jämte minst två suppleanter. Vid styrelsemöte förs protokoll. Styrelsen är beslutsför
då minst 3 ledamöter är närvarande. Vid omröstning vinner det förslag som får enkel
majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.
§ 8 Det åligger styrelsen att:
➢ verkställa årsmötets beslut
➢ till årsmötet framlägga årsberättelse samt resultat- och balansräkning för den föregående verksamhetsperioden samt förslag till inkomst- och utgiftsstat
➢ årligen senast 30 mars översända verksamhetsplan, budget, resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse till förbundet,
➢ för godkännande underställa förbundsstyrelsen förslag till stadgar och stadgeändringar
➢ följa kongressens och förbundsstyrelsen beslut
§ 9 Sektionens verksamhetsår är kalenderår.
§ 10 Upplöses sektionen skall dess tillgångar användas på sätt sektionen dessförinnan
bestämmer. Efter upplösning förvaltas tillgångarna av förbundet i enlighet med sektionens riktlinjer.
Inbjudan till forskarträff
Måndagen den 25 maj kommer det bli en forskarträff i Göteborg. Till den är alla välkomna
som har minst magisterexamen och som är aktiva med forsknings- och utvecklingsarbete
inom sektionens intresseområde.
Dagen kommer att innehålla vissa programpunkter, bland annat kommer vi berätta för varandra vad som är på gång, men mycket tid kommer också att finnas för diskussioner och nätverkande.
Vi startar vid 10.00 och kommer att hålla på till 16.00. Lokal meddelas senare. Deltagandet
är kostnadsfritt. För mer information och anmälan maila Monika Fagevik Olsén på adress:
[email protected]
Mycket välkomna!
Monika Fagevik Olsén och Annelie Gutke
8