Rapporten

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR
En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad
1
INNEHÅLL
Sid 3
-
Sammanfattning
Sid 4
-
Visions förslag för en bättre arbetsmiljö
Sid 5
-
Kommentarer från biståndshandläggarna
Sid 6
-
Resultat av enkätsvaren:
Antal ärenden
62 % funderar på att byta jobb
Sid 7
-
Journalföring
Sid 8
-
Arbetsbelastningens påverkan på hälsan
Sid 9
-
Förutsättningar i arbetet
Sid 10
-
En erfaren yrkesgrupp
Sid 11
-
Metod
Kontakt
2
SAMMANFATTNING
Visions undersökning visar att 62 % av biståndshandläggarna funderar på att byta jobb p.g.a.
bristande förutsättningar. Biståndshandläggarna berättar om att de i hög grad upplever både
fysiska och psykiska symptom p.g.a. stress. Många anser att de inte kan utföra ett rättsäkert
arbete fullt ut, att deras arbete inte alltid utförs utifrån omsorgstagarens bästa och att
arbetet inte alltid utförs utifrån korrekta etiska perspektiv. Majoriteten av
biståndshandläggarna har ansvar för ett orimligt antal ärenden (medel är 141 ärenden), de
har svårt att påverka arbetssituationen och stödet från arbetsledningen brister. Detta leder
till att många hamnar efter med dokumentation, blir överbelastade och oroliga över om de
ska orka arbeta kvar.
Undersökningen visar även vissa positiva saker, t.ex. att majoriteten av
biståndshandläggarna upplever att de behandlas respektfullt på sin arbetsplats. Många
biståndshandläggare har arbetat länge inom området och många har stannat länge på
samma enhet. Detta i kombination med den direkta dialog vi för med biståndshandläggarna
ger en bild av en yrkesgrupp som tycker om sitt arbete och sina arbetsuppgifter.
Biståndshandläggarna är en engagerad yrkesgrupp. De har valt att arbeta med äldre för att
de tycker att det är ett viktigt och intressant arbete och de kämpar för att ge våra äldre ett
bra bemötande samt den hjälp de har behov av. Men biståndshandläggarna kämpar i
motvind!
Under året kommer Göteborgs Stad påbörja införandet av ”Attraktiv hemtjänst” som syftar
till att höja kvaliteten i verksamheten och statusen på yrkena inom hemtjänsten. ”Attraktiv
hemtjänst” innebär bl.a. att biståndshandläggarna ska utföra tätare uppföljningar av sina
beslut vilket givetvis kommer att innebära en högre arbetsbelastning om inte
personalstyrkan inte anpassas utifrån det nya arbetssättet. Vision ser positivt på införandet
av ”Attraktiv hemtjänst” men ska arbetet lyckas krävs det att Göteborgs Stad tar ansvar och
ser till att de som möter våra äldre får tillräckliga förutsättningar för att utföra arbetet med
kvalitet.
3
VISIONS FÖRSLAG FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ
-
Att fler biståndshandläggare anställs av Göteborgs Stads stadsdelar för att
biståndshandläggarna ska hinna med att göra tätare uppföljningar av sina beslut.
-
Att arbetsvärderingen av befattningen biståndshandläggare ses över.
Biståndshandläggare är värderade lägre i svårighetsgrad än socialsekreterare vilket
inte är rimligt. Den felaktiga arbetsvärderingen påverkar löneläget för
biståndshandläggarna. Vision anser att biståndshandläggare och socialsekreterare
har i stort sett samma jobb fast med olika målgrupper.
-
Att rekommendationerna från den s.k. ”socialsekreterarkommissionen” ska gälla
även för biståndshandläggarna
o Förstärkt introduktion under längre tid och rätt till kompetensutveckling
o Administrativt stöd och rimlig arbetsbelastning för chefer och andra
arbetsledare så att de kan fokusera på att leda och utveckla verksamheten
och medarbetarna.
o Rimlig arbetsbelastning för biståndshandläggarna genom att en metod för att
mäta arbetstyngden tas fram samt att personalstyrkan anpassas efter
arbetstyngden.
o Det ska finnas 1:e biståndshandläggare på varje enhet och denne ska ha 8-10
biståndshandläggare under sig. Detta krävs för att åstadkomma en nära
arbetsledning och en fungerande metodutveckling
o Lönebildning som bidrar till stabil bemanning med rätt kompetens för
verksamheten. Det mest framgångsrika sättet att höja sin lön rejält idag är om
man byter arbetsplats. Men det ska också vara möjligt att höja sin lön rejält
om man står för kontinuiteten på arbetsplatsen.
-
Att en kommuncentral arbetsgrupp tillsätts med representanter från både
arbetsgivaren och fackförbunden som får i uppdrag att se över utformningen av
rekommendationerna, att anpassa dem till äldreomsorgen samt att säkerställa att de
implementeras stadsdelarna.
4
KOMMENTARER FRÅN BISTÅNDSHANDLÄGGARNA
”Jag har på grund av den stora arbetsbelastningen valt att gå vidare till ett annat jobb. Det är
ej rimligt att ha dubbla områden och arbeta under de förutsättningarna vi gör där inga
korttidsboenden eller äldreboendeplatser finns. Vi uppmuntras även att "arbeta mer
effektivt" och "tänka på ekonomin", vilket vi inte kan göra i högre grad än vi redan gör. Detta
blir ej en rimlig arbetssituation!”
”Vi har inga fasta tider för handläggningstid, jag kan därför inte säga om mina utredningar
gått över tiden eller inte. Jag har kollegor i min arbetsgrupp som har en planerad
tjänstledighet och som har sagt upp sig med uppsägningstid utan att man tillsatt någon ny.
Man började inte ens lägga ut annonser förrän en period efter att personerna lämnat
arbetsplatsen. Detta resulterat i att jag som ny har fått ta över tomma områden och mitt
egna. Jag har ångest över att gå till jobbet och ja vet inte hur länge jag kommer att vara kvar.
En person som började samtidigt som mig, för två månader sedan, har redan sagt upp sig.
Det är många av oss som funderar på att sluta. Situationen är kaosartad.”
”Vi har ingen metodhandledare eller förste biståndshandläggare, vi får ingen handledning.
Vår enhetschef är oftast upptagen i möten och har ingen möjlighet att diskutera ärenden, för
övrigt är vår enhetschef f.n. sjukskriven för stress och vi har ännu mindre möjlighet till att
diskutera ärenden. Det finns ingen att rådfråga i svåra ärenden, det finns inget stöd att få
någonstans. Vi försöker diskutera och stödja varandra men det är svårt att ha tid för
varandra när vi har så många ärenden.”
”Deltidssjukskriven för utmattningssyndrom och min frånvaro täcks inte upp. Även när
arbetsgivaren sagt att det finns vikarier så innebär inte det att de faktiskt är inne och arbetar
eller kan stötta just mig. Under långa perioder har de inte funnits att tillgå mer än på
pappret.”
”På tiden att frågan lyfts politiskt. Vad ska vår kunskap användas till? Ska vi sitta och
administrera beslut för trygghetslarm som ska förnyas vartannat år? Är det inte dags för
Göteborg att ta ett generellt beslut om att rätt till serviceinsatser gäller alla som fyllt 85 år
om man vill (då det alltid till 99,99 % får ett gynnande beslut)? Detta skulle resultera i att vi
skulle kunna lägga ner mer tid på det äldre som verkligen har ett omfattande behov av stöd
av kommunens hemtjänst. Och nu skall vi omorganisera igen i hopp om bättring?”
”Jag har 150 hemtjänstärenden och 60 korttid + äldreboendeärenden. Utredningstiden är
oklar, men jag upplever att jag inte kan tillgodose behovet av att utreda ansökningar
skyndsamt. Vad är skyndsamt?”
5
REDOVISNING AV ENKÄTSVAREN
Antal ärenden
Ärendeantalet för biståndshandläggarna varierar mellan 24 – 239 och medel ligger på 141
ärenden per handläggare. Av kommentarerna i enkäten kan vi utläsa att många av
biståndshandläggarna upplever arbetssituationen som ohållbar och att det höga
ärendeantalet i kombination med bristande arbetsledning är den huvudsakliga anledningen
till situationen som råder.
62 % funderar på att byta arbete
Biståndshandläggarna är en förhållandevis erfaren yrkesgrupp men ändå är det 62 % som
idag överväger att byta arbetsplats. Vi ser redan att omsättningen av personal inom
äldreomsorgen har börjat påverka kvalitén för klienterna och arbetsmiljön för
biståndshandläggarna. Göteborgs Stad måste sätta in åtgärder för att stoppa den
nedåtgående spiralen för att undvika att arbetssituationen inom socialtjänsten även sprider
sig till äldreomsorgen.
8 Har du som följd av din psykosociala arbetsmiljö övervägt
att byta arbetsplats?
62,75
%
37,25
0
20
40
60
Ja
80
100
Nej
6
Journalföring
44 % av de som svarat ligger efter, eller mycket efter, med sin journalföring. När man inte är
i fas med sin journalföring innebär det att situationen blir ännu mer sårbar. Om
informationen om händelser i ett ärende endast finns hos enskild biståndshandläggare och
hen blir sjuk kan kollegorna inte följa vad som hänt i ärendet. Bristande journalföring innebär
därmed en minskad rättsäkerhet för omsorgstagarna.
För biståndshandläggarna innebär det en ökad stress när de inte är i fas med
journalföringen. Att hela tiden ligga efter med arbetet, att vara orolig över att man ska
glömma bort att journalföra allt och vetskapen om att det kan drabba omsorgstagarna ökar
stressnivån.
6 Hur ser din journalföring i övrigt ut (löpande anteckningar, lägga in beslut, insats
och verkställighet i Treserva)?
56
26
%
18
0
20
40
- Jag ligger någorlunda i fas med journalföringen
60
80
- Jag ligger efter med journalföringen
- Jag ligger mycket efter med journalföringen
7
100
Arbetsbelastningens påverkan på biståndshandläggarnas hälsa
Den höga arbetsbelastningen leder till stora problem med sömnstörningar, magproblem,
oro, ångest och framföralt värk och spänningshuvudvärk hos biståndshandläggarna.
7 Har du med anledning av din psykosociala arbetsmiljö haft något av följande
problem minst en gång i veckan?
57,14
42,86
%
71,43
47,62
0
20
- Sömnstörningar
40
- Magproblem
60
- Värk/spänningshuvudvärk
8
80
100
- Oro/ångest
Förutsättningar i arbetet
Det är tydligt att många av biståndshandläggarna inte fullt ut kan utföra ett rättsäkert
arbete, att deras arbete inte alltid utförs utifrån individens bästa och att det inte alltid utförs
utifrån korrekta etiska perspektiv. Vidare motsvarar tyngden på deras ärenden inte tiden de
varit anställda på enheten, de har svårt att påverka arbetssituationen och stödet från
arbetsledningen brister. Den naturliga följden av detta är att biståndshandläggarna blir
överbelastade, är oroliga över om de ska orka arbeta kvar på enheten och om de ska klara av
arbetssituationen. De flesta upplever dock att de behandlas respektfullt på sin arbetsplats.
9 Upplever du att...: Genomsnitt
2,61
2,51
Genomsnitt
3,14
3,02
2,94
2,82
2,94
2,88
3,6
2,79
1
1,5
2
2,5
3,02
3
3,5
- Arbetet kan utföras rättsäkert?
- Du är orolig för hur du ska klara av arbetssituationen?
- Du orkar jobba kvar?
- Ditt arbete bedrivs utifrån korekta etiska aspekter?
- Ditt arbete bedrivs utifrån individens bästa?
- Du får korrekt handledning av din arbetsledare?
- Din enhetschef är tillgänglig?
- Din 1:e socialsekreterare/metodhandledare är tillgänglig?
- Du är överbelastad?
- Du behandlas respektfullt på din arbetsplats?
- Du kan påverka din arbetssituation?
- Tyngden på dina ärenden motsvarar tiden du varit anställd på enheten?
9
3,83
4
4,5
5
En erfaren yrkesgrupp
Många biståndshandläggare har arbetat länge inom området och många har stannat länge
på samma enhet. Detta resultat i kombination med den direkta dialogen som vi för med
biståndshandläggarna ger en bild av en yrkesgrupp som tycker om sitt arbete och sina
arbetsuppgifter.
2 Hur många års erfarenhet har du som biståndshandläggare?
10,34
8,62
10,34
%
27,59
43,1
0
20
40
Mindre än 1 år
1-2 år
60
3-4 år
5-10 år
80
100
10 år eller längre
3 Hur länge har du arbetat på enheten?
18,97
10,34
13,79
%
25,86
31,03
0
20
Mindre än 1 år
40
1-2 år
60
3-4 år
5-10 år
10
80
10 år eller längre
100
Metod
I Göteborgs Stad arbetar ca 140 biståndshandläggare inom äldreomsorgen . Ca 40 % av
biståndshandläggarna svarade på enkäten.
Kontakt
Sonia Koppen
Yrkesansvarig för socialarbetare i Vision Göteborg
031-365 77 95
[email protected]
Marcus Gustavsson
Ordförande Vision Göteborg
0767-69 00 82
[email protected]
11