Marknadsföringsbroschyr

Foto: Garry Black/Masterfile/TT
Autocall USA
Konsumtion Combo
Kapitalskyddad
Certifikat
Hävstångscertifikat
TECKNAS SENAST
2 8 A UG UST I
Amerikansk
köpkraft
Kategori
Certifikat
Kapitalskydd
Emittent/Garant
Nej
SG Issuer/Société Générale
Garantrating
S&P A/ Moody’s A2
Löptid
1–5 år
Barriär för utbetalande kupong
60%
Barriär för ackumulerande kupong
90%
Barriär för förtida förfall
90%
Riskbarriär på slutdagen
60%
Underliggande tillgångar
Teckningsbelopp per certifikat
4 aktier
10 000 kr
Indikativ årlig kupong, mellan 60% och 90%
4%
Indikativ ackumulerande kupong, över 90%
15%
parameter för den starka amerikanska tillväxten har varit den privata konsumtionen. Stigande sysselsättning,
högre löner, lägre skuldbörda och större förmögenheter har skapat
starka konsumenter. De stora och väletablerade företagen med kända
varumärken har en fördel genom den uppmärksamhet de får genom en
stark närvaro i sociala medier. En ytterligare fördel för dessa globala
företag är att de kan justera sin marknadsexponering till de marknader där konjunkturen är stark.
Autocall USA Konsumtion 1559 Combo baseras på fyra av USA ledande konsumtionsgiganter; Nike, Apple, GAP och Ford.
EN MYCKET VIKTIG
AUTOCALL USA KONSUMTION COMBO Den senaste tidens konjunkturuppgång i USA
har letts främst av det privata näringslive​t,​​där företagsklimatet bedöms vara
bättre än på länge. S
​ ammansättningen
av tillväxten är betydligt sundare än
vid tidigare konjunkturuppgångar, vilket ökar förutsättningar​na​för en mer
hållbar utveckling. ​L​ägre skuldbörda,
stabilare husmarknad, kraftigt minskade energi- och driftskostnader​,​samt
den ​klart lägre arbetslösheten gör att
amerikanska konsumenter är mer optimistiska än på länge. ​V​älkända globala
bolag ​med starka varumärken ​har goda
möjligheter att rida på denna våg​​, eftersom dessa ofta blir ett naturligt val
vid konsumtion. Internationella bolag
kan även dra nytta av stigande köpkraft
och konsumtion i tillväxtländer där
​​ räntesänkningar är att vänta.
Autocall USA Konsumtion Combo
utbetalar en ackumulerande kupong
om indikativt 15 procent, lägst 11
procent, och löser in i förtid så länge
ingen aktie understiger 90 procent av
startkurs, eller löper vidare och utbetalar en årlig kupong om indikativt
4 procent, lägst 3 procent, så länge
ingen aktie understiger 60 procent av
startkursen.
Produktens barriärnivåer
100%
90%
Startkurs
Årlig avläsning av utvecklingen i aktierna från Startdag placering.
Förtida inlösen och kupongutbetalning
Automatisk inlösen och Teckningsbeloppet plus en kupong och eventuella
ackumulerade kuponger om indikativt 15 procent återbetalas då samtliga
aktier ligger på 90 procent av startkurs eller bättre vid en årsavläsning.
Ackumulerande kupong
Har någon av aktierna sjunkit mer än 10 procent vid en årsavläsning
ackumuleras kupongen på indikativt 15 procent och utbetalas om aktierna
ligger på 90 procent av startkurs eller bättre vid en senare årsavläsning.
60%
Årlig kupong
Vid utveckling under Barriär för förtida inlösen och ackumulerande
kupong för någon aktie men över Barriär för årlig kupong utbetalas en
kupong om indikativt 4 procent.
Riskbarriär på slutdagen
Om placeringen inte har löst in i förtid och aktien med den sämsta utvecklingen på slutdagen efter fem år har fallit med mer än 40 procent, återbetalas
Teckningsbeloppet minskat med nedgången i den sämsta aktien. I annat fall
återbetalas minst Teckningsbeloppet.
Plus och minus
Lägre bensinpriser ökar konsumtionsutrymmet samtidigt som lägre
arbetslöshet och stigande huspriser ger ökad optimism.
Möjlighet till kupong och inlösen i förtid även vid viss negativ utveckling.
En försämrad omvärldskonjunktur kan leda till försämrad konsumtion.
Hela eller delar av det investerade beloppet kan gå förlorat vid en
kraftig nedgång i någon av aktierna.
Underliggande aktier
Apple www.apple.com
Ford Motor Company www.ford.com
Apple är ett amerikanskt dator- och hemelektronikföretag,
med produkter som iPhone och iPad. Analytikers rekommendationer: 69% köp, 27% neutral och 4% sälj (21 juni
2015).
Ford Motor Company, grundat 1903, är världens fjärde
största bilföretag med modeller i alla klasser, från Fiesta och
Mustang, till Lincoln och SUV’s. Analytikers rekommenda-
Apple
400
300
150
200
100
100
50
0
0
juni-10
Ford
200
juni-11
juni-12
juni-13
juni-14
juni-15
juni-10
juni-11
juni-12
juni-13
juni-14
juni-15
GAP www.gap.com
Nike www.nike.com
Gap är ett amerikanskt multinationellt klädmärke med över
3000 butiker och 135 000 anställda världen över. Analytikers
rekommendationer: 25% köp, 67% neutral och 8% sälj (21
juni 2015).
Nike är ett av världens största sport- och fitnessföretag.
Analytikers rekommendationer: 68% köp, 32% neutral och
0% sälj (21 juni 2015).
GAP
250
Nike
300
200
200
150
100
100
50
0
juni-10
0
juni-11
juni-12
juni-13
juni-14
juni-15
juni-10
juni-11
juni-12
juni-13
juni-14
juni-15
Datan i graferna avser utvecklingen för respektive aktie, observera att utvecklingen är indexerad till 100 vid start juni 2010. För mer information om aktierna se Slutliga villkor. Observera att historisk utveckling inte är någon garanti för framtida utveckling. Källa till samtliga diagram
och analytikers rekommendationer: Bloomberg Finance L.P.
Hur beräknas återbetalningsbelopp? Certifikatets avkastning beror på utvecklingen
för de underliggande tillgångarna i förhållande
till produktens barriärnivåer samt kupongnivån.
•Barriär för förtida inlösen och ackumulerande
kupong 90%
•Barriär för årligen utbetalande kupong 60%
•Riskbarriär på slutdagen 60%
•Indikativ ackumulerande kupong 15%
Vid utveckling över eller lika med Barriär för förtida inlösen för samtliga aktier vid någon Observationsdag löses Certifikatet in i förtid
och utbetalar en kupong om indikativt 15 procent och eventuella ackumulerade kuponger om
indikativt 15 procent samt Teckningsbeloppet.
Har någon av aktierna på en Observationsdag en
utveckling under Barriär för förtida inlösen löper
Certifikatet vidare och kupongen ackumuleras
och kan utbetalas först efter den Observationsdag då alla aktier är över eller lika med Barriär
för förtida inlösen och ackumulerande kupong.
Årlig Kupong Vid utveckling över eller lika
med Barriär för årlig utbetalande kupong för
samtliga aktier men under Barriär för förtida inlösen för någon aktie på Observationsdag år 1-4
utbetalas en kupong om indikativt 4 procent och
Certifikatet löper vidare till nästa år. Den årligen
utbetalande kupongen utbetalas ej om certifikatet
blir föremål för förtida inlösen.
Slutdagen Senast på slutdagen förfaller
År 1-4
Räkneexempel
År
Utveckling
över eller lika
med Barriär för
förtida inlösen
Utveckling
över eller lika
med Barriär för
årlig kupong
Utveckling över
riskbarriär på
slutdagen
Utbetald kupong
Totalt utbetalat
belopp
Effektiv
årsavkastning
EX EMP EL 1 - FÖR T I DA I N LÖS EN ÅR 3 1
Nej
Nej
-
-
2
Nej
Ja
-
4 000 kr
3
Ja
Ja
-
45 000 kr 149 000 kr
13,5% EX EMP EL 2 - ÅT ERBETAL N I N G ÅR 5 1
Nej
Nej
-
-
2
Nej
Ja
-
4 000 kr
3
Nej
Nej
-
-
4
Nej
Ja
-
4 000 kr
5
Nej
Ja
Ja
4 000 kr
112 000 kr
1,9%
75 000 kr 183 000 kr
12,4%
5
Ja
Ja
Ja
5
Nej
Nej
Nej
-
Vid utveckling för underliggande tillgång -50%
58 000 kr
-10,7%
Räkneexemplet* visar eventuella utfall för en investering om 10 Certifikat, totalt
investerat belopp 102 000 kr inkl courtage. Kupongen i exemplet ovan är indikativ.
Certifikatet. Om ingen av aktierna understiger Barriär för förtida inlösen
återbetalas en kupong om indikativt 15 procent plus ackumulerade kuponger om indikativt 15 procent samt Teckningsbeloppet. Om någon av aktierna
har en utveckling under Barriär för förtida inlösen men över Riskbarriär på
slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet samt en kupong om indikativt 4
procent.
Om någon av aktierna har en negativ utveckling som är lägre än Riskbarriären på slutdagen återbetalas Teckningsbeloppet reducerat med nedgången i den aktie som utvecklats sämst och eventuella ackumulerade kuponger
erhålls ej. Hela Teckningsbeloppet kan därmed förloras.
R I S K E R Investerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten samt den risk de tar och att de
beaktar lämpligheten i en investering i produkten med hänsyn tagen
till den personliga ekonomiska situationen.
En investering i den Strukturerade produkten är förenad med flera
riskfaktorer. Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorerna. Mer information om dessa och övriga riskfaktorer återfinns i emittentens Grundprospekt som finns tillgängligt hos Erik
Penser Bankaktiebolag (”EPB”) samt på www.penser.se.
Kreditrisk
Certifikatet är emitterat av SG Issuer och garanteras av Société Générale
och ett köp innebär att investeraren tar en kreditrisk på emittenten och
garanten. Med kreditrisk menas risken att emittenten av den Strukturerade
produkten inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd träder garantigivaren
Société Générale in. Skulle garantigivaren i ett sådant läge också hamna på
obestånd riskerar investeraren att förlora delar eller hela sin investering
oavsett hur underliggande tillgångar utvecklats under löptiden. Société Générale har vid publikationens upprättande från oberoende kreditvärderingsinstitut erhållit kreditbetyg: A från Standard & Poor’s och A2 från Moody’s.
Ett kreditbetyg är enkelt uttryckt ett mått där oberoende institut försöker
bedöma emittentens förmåga att klara långsiktiga betalningsåtaganden.
Garantens kreditbetyg kan förändras i såväl positiv som negativ riktning
under produkternas löptid. Mer information om emittenten finns i emittentens Slutliga villkor och Grundprospekt. Ett innehav av den Strukturerade
produkten omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk
En investering i Strukturerade produkter kan ge en annan avkastning än
en direktinvestering i underliggande tillgång. Under löptiden påverkas
värdet på en Strukturerad produkt av flera faktorer, bland annat underliggande marknadsutveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet,
marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar. Denna produkt är främst
avsedd att innehas till återbetalningsdagen och priset innan återbetalningsdagen kan avvika från utvecklingen för underliggande index. Värdet kan
också påverkas av förändringar i legala förutsättningar. Investeringen kan
inte ge någon avkastning utöver en eventuell kupong eller kupongerna. Om
Barriären på slutdagen har nåtts för någon underliggande tillgång erhåller
investeraren Teckningsbeloppet minskat med nedgången från Startdagen
och investeraren kan förlora hela sitt investeringsbelopp.
Konstruktionsrisk
Oavsett utvecklingen för underliggande tillgång eller tillgångar kan avkastningen inte bli större än storleken på en kupongutbetalning eller flera
kupongutbetalningar. Avkastningen påverkas alltid enbart av den underliggande tillgång med sämst utveckling vid varje observationstillfälle vilket
innebär att investerare inte tar del av de övriga underliggande tillgångarnas
mer förmånliga utveckling. Produkten är inte återbetalningsskyddad. Som
anges i grundprospektet är därför återbetalning av placerat belopp beroende
av utvecklingen av referenstillgången, och delar av eller hela det placerade
beloppet kan gå förlorat i händelse av en för produkten negativ utveckling.
Likviditetsrisk
Den Strukturerade produkten är i första hand avsedd att hållas till
förfall. Erik Penser Bankaktiebolag kommer, under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andrahandsmarknad för Certifikaten och ställa köpkurs och, om möjligt, även säljkurs för Certifikaten. Vid handel på andrahandsmarknaden tillkommer courtage.
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en
Strukturerad produkt. Detta kan till exempel inträffa vid kraftiga
kursrörelser eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs
eller åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa
handeln. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in produkten i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara högre eller
lägre än det ursprungligen placerade beloppet.
Valutarisk
Certifikatet ges ut i svenska kronor. Det innebär att en försvagning
av utländsk valuta inte direkt påverkar avkastningen negativt för produkten. Omvänt så kommer en förstärkning av utländsk valuta inte
heller direkt att påverka avkastningen för produkten positivt.
För vem passar placeringen?
Placeringen passar dig som tror på en mer sidledes utveckling i underliggande aktier och önskar en god möjlighet till avkastning även vid viss
nedgång. Risken för försämrad global konjunktur är dock viktig att ha
i åtanke, samt att hela eller delar av teckningsbeloppet kan gå förlorat
vid kraftig nedgång i en underliggande aktie. Du är också medveten om
att ett köp av produkten innebär en kreditrisk på emittenten.
MARKNAD SL ÄGET Efter att den akuta fasen av finanskrisen avslutades i början av 2010 så har sysselsättningen ökat med 12 miljoner personer samtidigt som arbetslösheten sjunkit från 10 till 5,5
procent. Under den senaste konjunkturuppgången har det privata
näringslivet stått för mer än hela BNP-tillväxten och sysselsättningsökningen. En påtaglig minskning av hushållens skulder har
medfört att det inte är den privata konsumtionen, utan export och
privata investeringar, som varit tillväxtmotorer under den här uppgången. Sammansättningen av tillväxten är därmed betydligt sundare än vid tidigare konjunkturuppgångar vilket ökar sannolikheten
för en mer hållbar utveckling. Det innebär även att det federala
budgetunderskottet minskat med nästan 1000 miljarder USD sedan
toppen för knappt fyra år sedan, och att företagens vinster ligger
på rekordhöga nivåer. Det finns gott om rapporter i massmedia
om att företag flyttar hem sin produktion från tillväxtmarknader,
eftersom man upplever att företagsklimatet i USA är bättre än på
mycket länge. Extremt kallt väder och en arbetsmarknadskonflikt
vid hamnarna på västkusten under början av 2015 bidrog dock till
en påtaglig dämpning av tillväxten under första kvartalet 2015. Det
stora prisfallet på olja och bensin har bidragit till en påtaglig ökning av hushållens köpkraft. De senaste årens stigande börskurser
och prisökningar på bostäder har därutöver bidragit till att hushållens förmögenhet ökat påtagligt. Med andra ord väntas de senaste
årens utveckling med ökade vinster och minskat federalt budgetunderskott fortsätta de närmaste åren. Om konjunkturuppgången
fortsätter förstärkas och arbetslösheten sjunker ytterligare kommer
troligen Fed börja höja räntan under andra halvåret 2015. Det kan
skapa tillfällig oro på de finansiella marknaderna men är i grunden
positivt eftersom det är ett kvitto på styrkan i den amerikanska
ekonomin.
Källa: Erik Penser Bankaktiebolag
Försäljning före återbetalningsdagen
Den Strukturerade produkten avses noteras på börs och blir därmed
föremål för dagliga kursnoteringar. Aktuell kurs kommer även att finnas
tillgänglig på www.penser.se.
Handel på andrahandsmarknaden belastas med ett courtage, enligt
vid var tid gällande prislista hos Erik Penser Bankaktiebolag. För närvarande är courtaget 2,0 procent på likvidbeloppet under första löptidsåret,
därefter 0,5 procent.
Strukturerad produkt
En strukturerad produkt kan vara konstruerad på olika sätt med varierande inriktningar och risknivåer.
Strukturerade produkter med kapitalskydd erbjuder en möjlighet
till god avkastning med begränsad risk. Strukturerad produkt med kapitalskydd kan närmast jämföras med ett innehav i en obligation och
en option på vald marknad. Med kapitalskydd menas att emittenten på
återbetalningsdagen åtar sig att återbetala hela det nominella beloppet.
Ett Certifikat är ett finansiellt instrument som kan vara konstruerat
på olika sätt. Ett Certifikat är inte ett kapitalskyddat finansiellt instrument, men det kan ha Återbetalningsskydd, vilket innebär att emittenten
åtagit sig att återbetala en viss del av det nominella beloppet.
En Marknadswarrant har en stor exponering mot de underliggande
tillgångarna och därmed föreligger stor risk och hög potentiell avkastning. En Marknadswarrant är inte ett kapitalskyddat eller återbetalningsskyddat finansiellt instrument.
Deltagandegraden talar om hur stor del av den beräknade kursuppgången som tillfaller placeraren på återbetalningsdagen.
Överkursen ger högre deltagandegrad och därmed större möjlighet
till högre avkastning men ingår inte i kapitalskyddet.
Se Risker för mer information.
Symboler
Erik Penser Bankaktiebolags Strukturerade produkter är indelade i tre kategorier för att visa produktens inriktning. Till dessa kopplas risknivåer
För mer information om symbolerna se www.penser.se.
Ränta
Strategi
Marknad
Kapitalskyddad
Certifikat
Marknadswarrant
VIKTIGT
Notera att denna broschyr endast utgör marknadsföring. För mer information om
underliggande tillgångar, historisk utveckling och risker se emittentens Grundprospekt
samt Slutliga villkor som kan erhållas via www.penser.se eller genom att kontakta Erik
Penser Bankaktiebolag på 08-463 8040.
This Note is not sponsored, endorsed, sold or promoted by any sponsor of any underlying index/fund or its third party licensors.
Viktig information
Produkt
I broschyren presenteras följande produkt:
Certifikat Autocall USA Konsumtion 1559 Combo
ISIN-kod: SE0007279088
Produkterna erbjuds av Erik Penser Bankaktiebolag (publ)
Emittent/Garant: SG Issuer/Société Générale
Lägsta Teckningsbelopp
Lägsta Teckningsbelopp per produkt är 10 000 kr,
därutöver i poster om 10 000 kr.
Courtage
2 procent på totalt investerat belopp
Förvaring
Depå kan öppnas hos Erik Penser Bankaktiebolag.
Alternativt används VP-konto eller depå hos annat
institut.
Kupong
Kupongerna kommer att fastställas efter teckningstidens slut på Startdag placering. Alla kuponger i
texten är indikativa och baseras på marknadsförhållanden som råder vid publikationens upprättande.
Kupongerna kan komma att förbättras eller försämras vid förändrade marknadsförutsättningar så som
tex förändringar i svenska och internationella räntor
samt den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) för den eller de underliggande tillgångarna.
Indikativ årlig utbetalande kupong vid negativ utveckling ned till 60% av startkurs är 4%. Certifikatet
kommer att ställas in om inte kupongen fastställs till
lägst gränsvärdet 3%. Indikativ ackumulerande kupong är 15%. Certifikatet kommer att ställas in om
inte kupongen fastställs till lägst gränsvärdet 11%.
Återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/
kupongutbetalningsdag
Med återbetalningsdag/förtida återbetalningsdag/kupongutbetalningsdag avses tidigaste tidpunkt för återbetalningsdag/ kupongutbetalningsdag enligt emittentens Grundprospekt och tillämpliga Slutliga villkor,
med beaktande av sådan tillkommande tidsperiod för
utbetalning enligt Euroclear Sverige AB:s och, i förekommande fall, annan sådan central värdepappersförvarares och/eller clearinginstituts betalningsrutiner.
Barriär
Barriär för förtida inlösen och ackumulerande kupong: Startkurs x 0,9, d v s 90 procent av respektive
tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (2015-09-09).
Barriär för årlig kupong: Startkurs x 0,6, d v s 60 procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs
på Startdag placering (2015-09-09).
Riskbarriär på slutdagen: Startkurs x 0,60, d v s 60
procent av respektive tillgångs officiella stängningskurs på Startdag placering (2015-09-09).
*Räkneexempel
Information markerad med * utgör endast exempel
för att underlätta förståelsen av den Strukturerade
produkten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent hypotetiska avkastningsnivåer.
**Historisk utveckling
Information markerad med ** avser historisk
information. Investerare bör notera att räkneexempel (*) och historisk utveckling (**) inte
skall ses som en garanti för eller indikation om
framtida utveckling eller avkastning samt att den
Strukturerade produktens löptid kan avvika från
de tidsperioder som använts i broschyren.
Clearing
Euroclear Sweden AB
Marknadsföring
Denna broschyr utgör endast marknadsföring.
och grundas på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts tillförlitliga. Emittenten
tar inget ansvar för materialet i denna broschyr.
Fullständig information om emittenten och erbjudandet finns i Grundprospekt och Slutliga villkor.
EPB reserverar sig för eventuella tryckfel, uppdateringar kommer att publiceras på www.penser.se
Viktig dokumentation
Emittentens:
•Grundprospekt
•Slutliga villkor
Rådgivning
Om den aktuella Strukturerade produkten är en
lämplig respektive passande investering måste
alltid bedömas utifrån varje enskild investerares
egna ekonomiska förhållanden och varken denna
broschyr, Slutliga villkor eller Grundprospekt utgör investeringsrådgivning. Investeraren måste
därför själv bedöma lämpligheten i att investera
i produkten alternativt rådgöra med sina professionella rådgivare. Vare sig EPB eller Emittenten
åtar sig ansvar för förluster som kan uppstå genom att beslut om investering fattas utifrån denna
publikation.
Erik Penser Bankaktiebolags:
•Marknadsföringsbroschyr
•Teckningsanmälan
Investerare uppmanas ta del av den viktiga dokumentationen innan beslut om
investering tas. Materialet finns tillgängligt på www.penser.se eller kan beställas
från Erik Penser Bankaktiebolag.
Beskattning
Den Strukturerade produkten är föremål för
beskattning. Strukturerade produkter där underliggande marknader är aktier eller aktieindex
beskattas som aktier. Strukturerade produkter där
avkastningen beror av utvecklingen för valutor
beskattas på samma sätt som räntor. Skattesatser
och andra skatteregler beror på investerares individuella omständigheter.
Arvode
På Startdagen fastställs villkoren för den Strukturerade produkten och likvid inklusive courtage
betalas senast på sista betalningsdag. Därefter
tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter vid återbetalning. Om den Strukturerade produkten säljs före återbetalningsdagen
betalas courtage vid försäljningen. EPB erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut
arvoden till externa distributörer. Enligt EPB:s
bedömning är detta tillåtna tredjepartsarvoden.
Ett tillåtet tredjepartsarvode ska vara utformat i
syfte att höja produktens kvalitet, t ex genom att
bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt inte skulle få, utan att det strider mot EPB:s
förpliktelser att tillvarata kunders intressen. EPB
är skyldigt att informera om arvoden från emittenter och arvoden till distributörer. EPB har
avtal med en rad leverantörer av vissa produkter
och tjänster. EPB kalkylerar med ett arvode motsvarande cirka 0,5–1,0, dock maximalt 1,2 procent per år av den Strukturerade produktens pris
under antagandet att produkten behålls till ordinarie återbetalningsdag. Arvodet ska bland annat
täcka kostnader för riskhantering, produktion och
distribution. Arvodet är inkluderat i den Strukturerade produktens pris. Den totala ersättningen
för den aktuella produkten utgörs av courtage
och arrangörsarvode. Observera att storleken på
arrangörsarvodet kan variera beroende på produktens konstruktion och löptid. Kontakta EPB
för ytterligare information. Maximalt arvode vid
ett investerat belopp på 10 000 kronor i Autocall
USA Konsumtion 1559 Combo med 5 års löptid:
Courtage: 2%
(betalas utöver investerat belopp)
200 kr
Maximalt arrangörsarvode: 1,2% x 5 år
(inkluderat i investerat belopp)
600 kr
Totalt
800 kr
T I D S P L AN 29 juni 15
Första teckningsdag
28 aug 15
Sista teckningsdag
3 sep 15
Avräkningsnotor sänds ut
9 sep 15
Sista betalningsdag
9 sep 15
Startdag placering
18 sep 15
Emissionsdag och Planerad notering
9 sep 16
Observationsdag år 1
9 sep 17
Observationsdag år 2
9 sep 18
Observationsdag år 3
9 sep 19
Observationsdag år 4
9 sep 20
Slutdag placering
28 sep 20
Återbetalningsdag
Anmälan sändes till:
Erik Penser Bankaktiebolag
Box 7405
103 91 Stockholm
Selling restrictions
Inregistrering
Emittenten avser att inregistrera produkten vid
NASDAQ OMX Stockholm AB. För inregistrering krävs godkännande av NASDAQ OMX
Stockholm AB. Erik Penser Bankaktiebolag avser att, under normala marknadsförhållanden,
presentera en andrahandsmarknad i den Strukturerade produkten.
Emissionsvolym
Minst 20 miljoner kr. Erbjudandet av denna produkt kan komma att återkallas i det fall att emissionsvolymen understiger 20 miljoner kr.
The Notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and
are subject to U.S. tax law requirements. Subject
to certain exceptions, Notes may not be offered,
sold or delivered within the United States or to
U.S. persons. EPB has agreed that neither itself
nor any subsidiary of EPB will offer, sell or deliver any Notes within the United States or to
U.S. persons.
THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED
DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR
RESIDENT OF THE UNITED STATES OR IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE
RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.
Fullföljande/Begränsning
Erbjudandet kan komma att återkallas eller begränsas i det fall att det helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av lagstiftning, myndighetsbeslut eller
motsvarande i Sverige eller i utlandet. Erbjudandet
kan även återkallas eller begränsas vid marknadsförutsättningar som försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet. EPB och Emittenten har rätt
att ställa in emissionen i vissa fall. För ytterligare
information se Slutliga villkor.
Svenska Fondhandlareföreningen - SPIS
EPB är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen och Strukturerade produkter i Sverige (SPIS)
som antagit en branschkod för vissa Strukturerade
placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare www.
strukturerade.se
Erik Penser Bankaktiebolag (publ), Biblioteksgatan 9, Box 7405, 103 91 Stockholm Tel: 08 463 80 40, Fax: 08 678 80 03
[email protected], www.penser.se
EMISSION NR 6 2015
Sista teckningsdag 28 aug
Sista betalningsdag 9 sep
Teckningsanmälan
Certifikat
JAG ÖNSKAR SÄLJA
Försäljningen sker omgående. Ange belopp i nominella poster om minst lägsta handelspost.
kr i
Försäljningslikviden skall överföras till
Bank:
kr i
Undertecknad ger härmed Erik Penser Bankatiebolag (EPB) fullmakt att begära leverans av
ovan sålda värdepapper hos
Bank:
Depå/VP-kontonummer:
Kontonummer:
JAG ÖNSKAR KÖPA
Lägsta nominella belopp per produkt 10 000 kr och därutöver i poster om 10 000 kr.
ISIN-kod
Investerat belopp
Autocall USA Konsumtion 1559 Combo
SE0007279088
kr
Autocall Sverige 1560 Low Trigger
SE0007279278
kr
SE0007279062
kr
Kredithybrid Hållbar utveckling 1561
Totalt investerat belopp
kr
Courtage, 2% av totalt investerat belopp
kr
Totalt likvidbelopp
DEPÅ/ KONTONUMMER
kr
Vidimerad ID-kopia skall bifogas vid depå/ vp-konto på annat institut än EPB. Juridisk person ska även bifoga registreringsbevis.
Bank/ Fondkommissionär
Depånummer
Vid försäkring
ISK-nummer
VP-kontonummer
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Vid teckning via försäkring svarar undertecknad för att likvid finns tillgänglig vid teckningsdag och likviddag. Ev brist svarar undertecknad för.
OBLIGATORISKA UPPGIFTER
Obligatoriska bakgrundsfrågor med anledning av regler kring kundkännedom och passandebedömning.
I det fall att du tecknar för en juridisk persons räkning ska namnen på de eventuella personer
Bor du utomlands och har under det senaste året haft en hög politisk eller statlig post
som äger 25% eller mer av den juridika personen anges här:
utanför Sverige eller är du nära familjemedlem eller medarbetare till en person med sådan
NEJ
befattning? JA
Är syftet med placeringen annat än att få avkastning på kapitalet, specificera det i så fall nedan:
Varifrån kommer pengarna som skall investeras?
Arv/gåva
Sparande
Pension
Fastighetsförsäljning
1 Är du bekant med strukturerade placeringsprodukter med liknande konstruktion som ovan valda produkter?
2 Har du de senaste fem åren investerat i strukturerade placeringsprodukter vid mer än ett tillfälle?
3 Har du utbildning, eller har/ tidigare haft ett yrke som är relevant för förståelsen av risken i ovan produkter?
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
Om du svarat nej på mer än en av frågorna 1-3 ovan kan inte EPB bedöma att produkten är passande för dig. Vill du ändå genomföra transaktionen?
JA
NEJ
Annat:
UNDERTECKNAD ÄR MEDVETEN OM OCH BEKRÄFTAR ATT:
•
•
•
•
Jag har självständigt tagit del av och förstått emittentens Prospekt och i förekommande
fall Slutliga villkor eller Produktspecifikt prospekt samt EPB:s marknadsföringsbroschyr.
(Vänligen se www.penser.se)
Varken emittentens Prospekt och i förekommande fall Slutliga villkor eller EPB:s marknadsföringsbroschyr utgör investeringsrådgivning. Rådgivning har inte heller erhållits från EPB.
Jag har tagit del av informationen under Selling restrictions i marknadsföringsmaterialet
och kraven under detta avsnitt.
•
•
•
Ofullständig eller felaktigt ifylld teckningsanmälan kan komma att helt bortses ifrån. Det
nominella beloppet kommer vid eventuella tolkningsproblem att behandlas som bindande framför likvidbeloppet.
Anmälan är bindande.
Köp och försäljning av strukturerade produkter genomförs efter lämplighetsprövning.
Denna lämplighetsprövning utförs och dokumenteras av din Rådgivare i samband
med lämnad Investeringsrådgivning.
NAMN- OCH ADRESSUPPGIFTER
Namn
Person-/organisationsnummer
Postadress
Postnummer
Ort
Telefon (dagtid)
E-postadress
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Rådgivare
Undertecknad ger härmed angiven rådgivare rätt att erhålla
information om mina transaktioner i ovan köpta och sålda
Strukturerade produkter. Medgivandet kan återkallas med omedelbar verkan genom att kontakta Erik Penser Bankaktiebolag.
Ja
Nej
EPB anteckning
Anmälan skickas till: Erik Penser Bankaktiebolag Strukturerade produkter Box 7405 103 91 STOCKHOLM I [email protected] I Fax 08 678 80 03
Tel 08 463 80 40 I www.penser.se
Erik Penser Bankaktiebolag (publ) Styrelsesäte: Stockholm Organisationsnummer: 556031-2570