14/2015 Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre, 287 kB

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
1 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Vår handläggare
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Ert datum
Er beteckning
Lars Olsson, utredare
Slutrapport
för införandet av
ICF i stödet till äldre
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Utdelningsadress
64180
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-568 07
Telefax: 0150-48 81 95
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
2 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Innehållsförteckning
PROJEKTSAMMANFATTNING ........................................................................................... 3
UTVÄRDERING AV UTFALL I FÖRHÅLLANDE TILL SPECIFIKATION ................................... 4
Projektets syfte och mål ............................................................................................ 4
Aktiviteter och resultat .............................................................................................. 5
Dokumentationsstruktur HSL................................................................................ 5
Dokumentationsstruktur SoL ................................................................................ 6
Utbildning HSV..................................................................................................... 6
Utbildning myndighet............................................................................................ 7
Utbildning utförare ................................................................................................ 8
Tidplan....................................................................................................................... 8
Arbetsmängd och kostnader .................................................................................... 10
Kundtillfredsställelse ............................................................................................... 11
RESTLISTA .................................................................................................................... 11
NOTERINGAR OCH ERFARENHETER ............................................................................... 12
REFERENSER................................................................................................................. 13
Projektdokument ..................................................................................................... 13
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
3 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Projektsammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 20 september 2012 att införa ICF 1,
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa i stödet
till äldre.
Syftet med att införa ICF i stödet till äldre har varit att skapa ett gemensamt språk och
en gemensam ram kring dokumentation, att använda ICF:s struktur i handläggning för
en rättsäkrare behovsbedömning samt att utifrån ICF:s tankemodell och frågeformulär
främja delaktighet och inflytande för verksamhetens brukare.
Projektet delades in i tre delar, dokumentation, handläggning och genomförande.
Dokumentation delades i dokumentation enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslag
respektive SoL, Socialtjänstlag.
Uppdragsgivare:
Förvaltningschef
Styrgrupp:
•
•
•
•
Delprojekt
Dokumentation
Arbetsgrupp
Dokumentation
HSL
Arbetsgrupp
Dokumentation
SoL
Chef för myndighet och
specialist avdelning
Chef för utföraravdelning
MAS
Processledare
Delprojekt
Handläggning
Delprojekt
Genomförande
Arbetsgrupp
Handläggare
Arbetsgrupp
områdeschefer
Figur 1:
2: Projektorganisation
Socialstyrelsen lanserade under projektets början arbetssättet ÄBIC, Äldres Behov I
Centrum 2, som innebär strukturerad dokumentation av äldre personers behov med
användning av ICF. Projektet kom att innefatta även införandet av ÄBIC.
Socialstyrelsen har tillsammans med ICF också tagit fram förslag på urval ur KVÅ,
Klassifikation av vårdåtgärder för kommunal hälso- och sjukvård. 3 Delprojekt
dokumentation HSL kom att efter ställningstagande från styrgruppen även att
innefatta KVÅ.
1
Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Socialstyrelsen. Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och systematiskt arbetssätt
med dokumentation av äldres behov utifrån ICF.
3
Socialstyrelsen. Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och sjukvård
2
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
4 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Delprojekt dokumentations arbetsgrupp för HSL-dokumentation har arbetat fram
struktur för dokumentation för HSL i form av sökordsträd enligt ICF och KVÅ för att
sedan också utbilda samtlig personal inom HSV, hälso- och sjukvårdsområdet i att
använda detsamma.
Delprojekt handläggning har arbetat fram utredningsmall med utgångspunkt i ÄBIC
och ICF för att sedan utbilda samtliga berörda biståndshandläggare i användningen av
utredningsmallen.
Delprojekt dokumentations arbetsgrupp för SoL-dokumentation har arbetat fram
genomförandeplan och nyckelord med utgångspunkt i ÄBIC och ICF. Arbetsgruppen
har sedan, tillsammans med delprojekt genomförande planerat och genomfört
utbildning för enhetschefer och vårdpersonal inom utföraravdelningen.
Utvärderingen av projektet visar på att det finns en tro på att projektet och dess
innehåll kommer bidra till att fylla de mål som funnits uppsatta för projektet. Dock är
det tydligt att det finns ett behov av fortsatt handledning och utveckling inom de olika
delprojekten. Projektledaren tillsammans med projektets styrgrupp har i slutet av
projektet tagit fram en restlista som tar upp möjliga förbättringsåtgärder och
återstående delar som ses som viktiga för det fortsatta arbetet med ICF, ÄBIC och
KVÅ. Det är några punkter som kan åtgärdas löpande medan andra kan vara stora att
genomföra alternativt förutsätter formella beslut. Förslag till ansvarig för respektive
del i restlistan har också tagits fram.
Utvärdering av utfall i förhållande till specifikation
Projektets syfte och mål
Syftet med att införa ICF inom äldreomsorgens verksamheter har varit att skapa ett
gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation, att använda ICF:s
struktur i handläggning för en rättsäkrare behovsbedömning samt att utifrån ICF:s
tankemodell och frågeformulär främja delaktighet och inflytande för verksamhetens
brukare.
Socialstyrelsen introducerade under projektets gång arbetssättet ÄBIC som innebär
strukturerad dokumentation av äldre personers behov med användning av ICF.
Utifrån detta förändrades projektets syfte till att även innefatta ÄBIC.
I utvärdering som gjordes i slutet av projektet tillfrågades de personer som ingått i
projektorganisationen om deras tro på att projektet och metoden främjar respektive
mål. De fick ta ställning till en femgradig skala där ett (1) motsvarar instämmer inte
alls medan fem (5) motsvarar instämmer helt. Svarsfrekvensen var låg då 21 av totalt
41 tillfrågade inkom med svar.
Vad gäller att skapa ett gemensamt språk och en gemensam ram kring dokumentation
svarar 16 av 21 svarande 4 eller 5. Ingen svarade 1 eller 2.
Gällande att skapa en ökad rättsäkerhet i behovsbedömningen svarade14 av 21 så
högt som 4 eller 5. Ingen svarade 1 eller 2.
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
5 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Det tredje målet var att bidra till att främja delaktighet och inflytande för
verksamhetens brukare. Här svarade 17 av 21 med 4 eller 5 medan 1 person svarade 1
eller 2.
Siffrorna visar på att det finns en tro på att projektet och dess innehåll främjar de mål
som är uppsatta. Detta kan ses som viktigt för det fortsatta arbetet med ÄBIC, ICF
och KVÅ.
Aktiviteter och resultat
Dokumentationsstruktur HSL
Arbetsgruppen för dokumentation enligt HSL träffades vid två tillfällen under hösten
2013 för utbildning i ICF med projektledaren. Arbetsgruppsledaren tillsammans med
delprojektledaren och projektledaren deltog i informationsträff med Pär Holgersson,
projektledare för nationellt fackspråk i Östergötland. Där fick arbetsgruppen tillgång
till det av Östergötland framtagna sökordsträdet enligt nationellt fackspråk.
Östergötlands träd innehåller utöver ICF också KVÅ för vårdåtgärder samt ett antal
administrativa sökord för att täcka in delar som ICF och KVÅ inte kan täcka in.
Styrgruppen ville att arbetsgruppen skulle utgå ifrån Östergötlands sökordsträd och
att det även här skulle innefatta KVÅ samt ett antal administrativa sökord.
Under våren 2014 började arbetsgruppen med att ta fram urvalet. Arbetsgruppen
valde att dela sig i två grupper. I den ena SSK, sjuksköterska och i den andra gruppen
SG, sjukgymnast och AT, arbetsterapeut. I uppstarten träffades respektive grupp
varannan vecka för att sedan träffas en gång i månaden. Ett studiebesök gjordes också
i Motala kommun för att ta del av deras arbete. Arbetsgruppsledaren jobbade med
gruppen SG/AT medan en SSK utsågs till gruppledare för SSK-gruppen. Då
arbetsgruppledaren kom att byta tjänst under pågånde projekt kom gruppledaren för
SSK-gruppen att leda hela HSV-arbetsgruppen. Arbetsgruppen kunde presentera
urval till sökordsträd innehållande ICF, KVÅ och administrativa sökord för
respektive yrkesgrupp enligt tidplan.
I utvärderande samtal med den andre arbetsgruppsledaren framkommer att
överlämningen då denne tog över ansvaret var något otydlig. Den kunskap som den
förste arbetsgruppsledaren hade fått med sig lämnades inte över helt vilket försvårade
arbetet inledningsvis.
Styrgruppen noterade att en stor arbetsinsats skulle behövas för att klara uppgiften,
varför arbetsgruppsledaren frikopplades till 25 % för att arbeta med ICF/KVÅ. Då
personen också hade en central uppgift i projekt att införa nytt verksamhetssystem,
Treserva kom fördelningen av tid mellan projekten att bli oklar. Arbetsgruppsledaren
bedömer att denne lagt en stor del av den avsatta tiden på projekt Treserva istället för
att utveckla just ICF/KVÅ. Samtidigt kan det ses som en styrka att en person kunde
ha en total överblick över de båda projekten.
De utvärderande samtalen visar också på att det varit svårt att få både chefer och
medarbetare inom HSV-området att fokusera på ICF/KVÅ då projektet med
införandet av Treserva har tagit fokus och att projekten sammanblandats. Kanske
hade varit bättre att genomföra ett projekt i taget.
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
6 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Dokumentationsstruktur SoL
Genomförandeplan, utförare
Arbetsgrupp dokumentation SoL hade till uppgift att utarbeta en
dokumentationsstruktur för den sociala dokumentationen. Gruppen har i huvudsak
arbetat med att ta fram en genomförandeplan utifrån ÄBIC och ICF. Fokus har legat
på att ta fram en plan som har sitt fokus i de sociala insatserna och som på ett bra sätt
matchar de utredningar enligt ÄBIC som utförarna förväntas få från
myndighetsavdelningen. Grunden har tagits i den genomförandeplan som togs fram i
samband med införandet av ICF inom funktionshinderområdet. Tillägg har sedan
gjorts med hjälptexter anpassade till äldreområdet. Diskussioner har funnits med
delprojekt handläggning för att matcha genomförandeplanen med utredningarna.
Genomförandeplanen har stämts av mot styrgrupp och projektledare och bedöms ha
förutsättningar att fungera som ett praktiskt stöd i utförandet av bedömda behov.
Till genomförandeplanen var den ursprungliga tanken att ta fram ett
kartläggningsmaterial. Detta kom att ändras till en enklare form av instruktion. Detta
för att göra det så lätt som möjligt att ta till sig och använda ute i verksamheterna.
Målen med instruktionen har varit att den skall vara lätt att ta till sig, att den skall
knyta an till tidigare projekt och erbjuda en hjälp till personalen i att förstå de olika
kapitlen i ICF. ICF styrgrupp har godkänt instruktionen och tror att den kan leva upp
till ställda mål.
Utredningsmall, myndighet
Delprojekt handläggning har parallellt med att de genomfört utbildningsinsatser med
övriga handläggare också arbetat fram en utredningsmall som matchar ÄBIC. Ett
första förslag presenterades för styrgruppen i mars 2014. Efter detta har den
finjusterats vid ett antal tillfällen. Under hösten 2014 var tanken att komma igång
med att skriva utredningar utifrån ÄBIC. Arbetet kom att bromsas upp av att
införandet av nytt verksamhetssystem behövde prioriteras. Några utredningar skrevs
dock under hösten och arbetet med att finjustera utredningsmallen har pågått
kontinuerligt och pågår fortfarande vid projekttidens slut.
För att underlätta handläggarnas arbete har en enklare checklista tagits fram. Denna
täcker in såväl de områden som handläggaren bör fråga om som den bedömningsmall
som finns inom ÄBIC.
Utbildning HSV
Arbetsgruppen såg tidigt behovet av utbildning för HSV-personal kring ICF/KVÅ.
Styrgruppen ställde sig bakom detta. Delprojektgruppen förespråkade att ta in Tyra
Graaf som extern utbildare. Utbildning med Tyra Graaf planerades in för två
halvdagar under hösten 2014. Det första tillfället skulle belysa ICF och KVÅ:s
grunder medan det andra tillfället skulle vara av mer handledande karraktär. Det
första tillfället genomfördes inför att HSV-personalen skulle får utbildning i Treserva
medan det andra tillfället genomfördes när HSV-personalen kommit igång med
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
7 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
arbetet att föra över ärenden till Treserva. Utöver detta höll arbetsgruppsledaren i
intern utbildning i Treserva som också behandlade de sökordsträd som tagits fram.
De utvärderande samtalen visar att det fortsatt finns en osäkerhet omkring ICF sökord
medan KVÅ är något som fungerar bättre. Det anses viktigt med en plan för
utbildning av nya SSK, SG och AT. Det behövs också ytterligare utbildning eller
återkommande handledning utifrån riktiga exempel för att gruppens skall känna sig
bekväm i användandet av klassifikationerna. Arbetsgruppsledaren har noterat andra
kommuner där ICF- sökordsträd används väldigt sparsamt då proffessionerna hittar
andra enklare sätt att dokumentera. Det kan finnas en risk att så blir fallet även här
om inte fortlöpande utbildningar och handledning genomförs.
De utvärderande samtalen visar att den utbildning som genomfördes med extern
utbildare hamnade på en nivå som var för långt ifrån verksamheten/verkligheten. Som
förslag till kommande utbildningsinsatser/handledning föreslås istället att det tas in
någon SSK, SG eller AT från annan kommun som varit igång lite längre än vår
kommun. Det vore också möjligt att arbetsgruppsledaren fortsätter i någon
handledande roll.
I den utvärderande enkät som genomförts efter projektet svarar två av elva att de
själva och övriga berörda inom HSV-området inte fått den utbildning som krävs för
att arbeta vidare fyra personer tycker att de själva och övriga fått den utbildnign som
behövs medan fem personer är osäkra. Siffrorna tyder viss osäkerhet och
bedömningen är att ytterligare tillfällen kan behövas under främst uppstartsfasen.
Utbildning myndighet
Två biståndshandläggare har genomgått socialstyrelsens processledareutbildning för
äldres behov i centrum. Dessa personer, chef medborgarfunktionen, 1:e handläggare
samt projektledaren har utgjort delprojektgrupp som svarat för planering av utbildning
i ÄBIC för arbetsgruppen. Utbildning har genomförts internt under främst våren 2014
med återkommande träffar. Utbildningens upplägg har varit av workshop-karraktär
där Socialstyrelsens vägledning till ÄBIC gåtts igenom och diskuterats. Deltagarna
har fått möjlighet till diskussion och praktiska övningar.
Under hösten 2014 har biståndshandläggarna börjat göra enstaka utredningar utifrån
ÄBIC för att komma igång. Arbetet med ÄBIC kom att ta en paus under senhösten
2014 och början av 2015 då införandet av nytt verksamhetssystem tagit mycket tid i
anspråk.
Utvärdering som gjorts i slutet av 2014 visar att myndighetsavdelningen efterfrågar
ytterligare utbildning utifrån de kunskaper man förväntas ha omkring ÄBIC.
Under våren 2015 har nystart skett där gruppen återigen börjat träffas regelbundet för
diskussioner omkring ÄBIC och specifika frågeställningar som dykt upp. Dessa
träffar planeras fortgå under hela våren 2015.
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
8 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
De två processhandledarna samt projektledare är anmälda till fördjupningskurs i
ÄBIC som Socialstyrelsen håller i slutet av maj. Detta bör skapa förutsättningar för
dessa personer att fortsatt stödja och handleda hela arbetsgruppen i arbetet med ÄBIC.
Utvärderingen visar vidare att det finns en medvetenhet i gruppen om att mycket
arbete återstår för att helt arbeta utifrån ÄBIC.
”Processen fortsätter! Vi kan inte släppa taget och slå oss till ro och
tycka att vi nu har infört ICF i alla delar, utan måste hålla i och
hålla ut. Det kommer ständigt nya medarbetare som måste få
utbildning och andra uppdateras.”
Utbildning utförare
Samtliga enhetschefer samt företrädare för privata utförare inom hemtjänst har
erbjudits utbildning i ÄBIC/ICF samt ny genomförandeplan utifrån ÄBIC/ICF. Fokus
på utbildningen har legat på det sistnämnda. Enhetschefer och privata utförare erbjöds
även att utse två vårdpersonal som kunde delta vid utbildningen för att i ett senare
skede kunna stötta i arbetet på respektive enhet. Utbildningens omfattning var fyra
timmar fördelat på två tillfällen.
Utbildning till samtliga vårdpersonal erbjöds i form av storföreläsning två timmar
som projektledare samt arbetsgruppsledare dokumentation SoL ansvarade för. Detta
följdes upp på respektive enhet där enhetschefer och handledare ansvarade för tre
timmar med fokus på praktiskt arbete med genomförandeplanerna.
Av de sex svarande på utvärderingen inom utföraravdelningen svarar fem personer 4
eller 5 på en femgradig skala där 5 anger instämmer helt på frågan att de själva fått
den utbildning de behöver för att arbeta med ÄBIC/ICF. En person svarar 3. På
frågan om medarbetare inom den egna avdelningen fått den utbildning som behövs
svara tre personer 4 eller 5 medan tre personer svarar 3. Kommentarer i utvärderingen
tyder på att utbildningen varit bra men att det efter projektet är viktigt att följa
utvecklingen och vid behov stötta verksamheten.
”Viktigt att följa utvecklingen av genomförandeplaner utifrån
ÄBIC/ICF och delge goda exempel till varandra i verksamheten.”
”Viktigt att en person har som arbetsuppgift att följa utvecklingen
och vid behov stötta verksamheten.”
Tidplan
Projektet stod utan projektledare och kunde inte starta som tänkt i början av 2013. Det
första styrgruppsmötet hölls i juni 2013 och en projektplan kunde presenteras i
augusti 2013. I utformandet av projektplanen tog styrgruppen ställning till
möjligheten att trots försening ändå klara projektet inom given tidsram. Bedömningen
var att det skulle gå att klara.
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
9 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Hösten 2013 sattes alla delprojekt och arbetsgrupper igång och en tydlig tidplan
(Figur 2) kunde tas fram för 2014. Planerade aktiviteter har genomförts enligt plan
med någon mindre förskjutning. Dock kom införande av nytt verksamhetssystem att
försenas något och ta upp mer tid än beräknat vilket medförde att verksamheterna inte
kunnat påbörja dokumentationen under slutet av 2014 som planerat.
Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Dokumentation
HSL
Dokumentation
SoL
Handläggning
Framtagande av
sökordsträd utifrån
Östergötland.
Utbildning
HSV-personal
Utb.
plan
HSV
Framtagande av
genomförandeplan
utifrån ÄBIC.
Anpassa
handläggningsförfarandet och
dess dokumentation
efter ÄBIC. Utbilda arbetsgrupp
fortlöpande
ICF
Genomförande
Utbildningspla
n för EC +
handledare
samt
breddutbildnin
Utbildning för
EC +
handledare
Breddutbildning
Dokumentation HSL - Sökordsträd klart maj - Utb. Plan klar juni - Utb klar nov
Dokumentation SoL - Genomförandeplan klar maj
Handläggning - Struktur för dokumentation klar juni
Genomförande - Utb. Plan klar april - Utbildning EC + Handledare klar sep Utbildning personal klar dec
Figur 3: Tidplan för 2014
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
10 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Arbetsmängd och kostnader
Projektledare har arbetet 50 % med projektet under 20 månader. Avsatta medel för
projektet var jämnt fördelat över de två åren 400 tkr per år utan möjlighet att flytta
med sig medel mellan åren. Med anledning av den sena uppstarten kunde inte 2013
års budgeterade medel användas. Till detta skall också tilläggas att det i
projektdirektiven inte fanns något om utbildning för HSV-personal, något som
styrgruppen såg som nödvändigt. Även denna utbildning behövde finansieras. Medel
till detta kunde hämtas i medel för prestationsersättning. I fördelning när det gällde
stimulansmedel genererade i Bättre liv för sjuka äldre kom att ingå satsning till
legitimerad personal att få utbildning i ICF på 126 tkr. Kostnaden kom att bli något
högre med anledning av att den interne handledaren parallellt arbetade inom projekt
Treserva där behovet blev högre än förväntat.
Kostnader utbildning utförare
Aktivitet
Intäkter
Täckning vikariekostnader breddutbildning
25 handledare x 5-22h =
248h
520 personal x1-3h =
2095h
Totalt
75% täckning x 2343h
Summa kronor
400 000
351 450
Utbildningslokal Safiren 3*5000
15 000
Övrigt (utbildningsmaterial, konferensdeltagande)
11 550
Totalt
378 000
Kostnader utbildning HSV
Aktivitet
Intäkter
Kostnad kronor
126 000
Utbildare, Tyra Graaf, 2 heldagar
42 000
Intern handledare/utbildare 25% under 6 månader (kom att bli
9 månader inklusive arbete med Treserva))
83 000
Övrigt (lokaler, fika, hyra datorer)
Totalt
9 000
134 000
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
11 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Kundtillfredsställelse
Då främst vårdpersonal och handläggare haft svårt att få tillgång till det nya
verksamhetssystemet har den nya genomförandeplanen och utredningsmallen inte
kunnat användas i nog hög utsträckning för att utvärderas. Därmed har inte heller
resultatet av projektet hunnit nå ut till brukare.
Projektdeltagarna har i utvärdering lyft ett antal områden i projektet som bra, mindre
bra eller som något att hålla fokus på efter projektslutet. Som bra lyfts främst det
positiva med ett gemensamt införande inom såväl myndighets- och
utförareavdelningen som HSV-området. Även möjligheten till en tydligare och bättre
dokumentation lyfts som positiv.
Som mindre bra ses att projektet kom att sammanfalla med projekt för införande av
nytt verksamhetssystem. Det anses också ha funnits oklarheter i informationsflödet
omkring utförarutbildningen.
Flera personer har tryckt på vikten av fortsatt arbete med implementeringen av hela
arbetssättet i alla led. Täta uppföljningar för nyckelgrupper samt att goda exempel
sprids anses som viktigt för den fortsatta förvaltningen.
Vad gäller tillfredställelsen med givna utbildningar svarade 21 personer i
projektorganisation på frågan om de anser att medarbetare i deras respektive
verksamheter fått den utbildning som är nödvändig för att kunna arbeta med
ICF/ÄBIC/KVÅ. Fyra av 21 svaranden har angett så lågt som m2 på en 5-gradig
skala. Medan sex svaranden angett 4-5.
Restlista
En restlista för projektet har upprättats av projektledare tillsammans med projektets
styrgrupp. Listan består av möjliga förbättringsåtgärder och återstående delar som
projektdeltagarna ser i projektet. Det är några punkter som kan åtgärdas löpande
medan andra kan vara stora att genomföra alternativt förutsätter formella beslut.
Styrgruppen ser det som viktigt att knyta respektive punkt till en ansvarig funktion.
Inom parantes anges styrgruppens förslag till ansvarsfördelning.
•
•
•
•
En organisation kring arbetet med socialdokumentation inom SoL och LSS, Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade, behöver utses, exempelvis en
arbetsgrupp för social dokumentation (Chef utföraravdelningen)
Fortsatta träffar av handledande karaktär för enhetschefer och utbildade
handledare inom utföraravdelningen. (Chef lednings- och verksamhetsstöd)
Fortsatt övergripande ansvar för stödja arbetet med ÄBIC/ICF inom SoL/LSS i
både utföraravdelning och myndighetsavdelning behöver utses. En tydlig
uppdragsbeskrivning för utsedd person behöver tas fram. (Chef Lednings- och
verksamhetsstöd)
Fortsatt övergripande ansvar för att stödja utvecklingen av ICF/KVÅ inom HSL
behöver utses. En tydlig uppdragsbeskrivning för utsedd person behöver tas fram.
(MAS)
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
12 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Kontinuerlig handledning för HSV-personal i användandet av ICF/KVÅ. (Chef
Hälso- 0ch sjukvårdsområdet)
Då framtagna planer inte hunnit komma i skarpt läge vid projektslutet behöver
uppföljning av genomförandeplan ske kontinuerligt under den första tiden. (Chef
utföraravdelningen)
Då framtagna planer inte hunnit komma i skarpt läge vid projektslutet behöver
uppföljning av utredningsmall ske kontinuerligt under den första tiden. (Chef
medborgarfunktionen)
Uppföljning på personal och brukarnivå av projektets effekter behöver ske efter
det första året. (Chef lednings- och verksamhetsstöd)
Återkommande utbildningar för ny personal bör föras in i ordinarie
utbildningsplaner. (Chef utföraravdelningen, Chef myndighets- och
specialistavdelningen)
Ny rutin för social dokumentation behöver tas fram. Vid eventuella
utbildningsinsatser omkring detta är det viktigt att den vävs samman med
genomförandeplanen utifrån ÄBIC/ICF (Chef utföraravdelningen)
Socialstyrelsen väntas påbörja en utökning av ÄBIC att gälla även
funktionshinderområdet. Detta behöver bevakas. (Chef Lednings- och
verksamhetsstöd bevakar och rapporterar till förvaltningsledning för beslut)
Socialstyrelsen förväntas presentera en fördjupning av ÄBIC under våren 2015
som kommer att ge tydligare anvisningar för utförardelen. Detta behöver bevakas.
(Chef Lednings- och verksamhetsstöd bevakar och rapporterar till
förvaltningsledning för beslut)
Socialstyrelsen förväntas presentera arbete med Klassifikation av sociala insatser
(KSI) som skulle kunna vara ett komplement till ÄBIC/ICF på samma sätt som
KVÅ är för HSV-området. Presentation av lämpligt urval och användande sker
under våren 2015. Detta behöver bevakas. (Chef Lednings- och verksamhetsstöd
bevakar och rapporterar till förvaltningsledning för beslut)
Noteringar och erfarenheter
Projektstarten kom att försenas nästan sex månader då beslut om ny projektledare
dröjde. Detta gjorde att förberedelsefasen kom att bli något forcerad och att projektet
gick miste om vissa ekonomiska förutsättningar då en stor del av budgeten inte kunde
flyttas med till det nya året.
Projektet har i hög grad påverkats av annat parallellt projekt om införande av nytt
verksamhetssystem Treserva. En strategi för hur två så omfattande implementeringar
skulle kunna ske samtidigt hade varit nödvändig för att nå ett bra resultat. Nu har
kontakterna mellan de båda projekten varit för svag. Ute i verksamheterna har det
varit svårt att förstå skillnaden mellan projekten och inom projekten har en del
onödigt dubbelarbete förekommit. Att det varit svårt att se skillnaden mellan
projekten i verksamheterna har tagit visst fokus från grunderna i ÄBIC/ICF/KVÅ
vilket gör det än viktigare att fortsätta arbetet med att tydliggöra dessa.
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2015
13 (13)
SLUTRAPPORT
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Lednings- och verksamhetsstöd
Datum
Vår beteckning
2015-03-06
VON/2012:70-719
Projektet såg tidigt nödvändigheten att lyfta in arbetsgruppsledarna som deltagare vid
styrgruppsmöten för på ett bra sätt kunna sprida erfarenheter mellan de olika
delprojekten. Projektet har också vara öppna för att deltagare informerat i varandra
arbetsgrupper då behov funnits.
Mycket av det som kommer fram i utvärderingen handlar om hur fortsättningen för
ÄBIC, ICF och KVÅ ser ut. Inom projektets alla delar ses behov av ytterligare
utbildningsinsatser, främst i form av handledning under uppstartsfasen. Inom
SoL/LSS både utförar- och myndighetsavdelning bedöms kompetensen finnas inom
förvaltningen, dock finns en kostnad i form av tid för deltagarna. Inom HSV-området
finns begränsad kompetens inom förvaltningen och extern handledning kan behöva
tas in.
Referenser
Katrineholms kommun (2008), Handbok för projektarbete – Nyckeln till framgångsrika
projekt i Katrineholms kommun, Kommunstyrelsens handling nr. 13/2004. (ändrad 200803-26, § 64)
Socialstyrelsen. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Socialstyrelsen. Äldres behov i centrum, Vägledning för behovsinriktat och
systematiskt arbetssätt med dokumentation av äldres behov utifrån ICF.
Socialstyrelsen. Beskriva äldres behov och följa resultat inom kommunal hälso- och
sjukvård.
Projektdokument
Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen, vård- och omsorgsnämndens
handling nr 20/2012. VON2012:70-719.
Projektplan för införandet av ICF i stödet till äldre, 2013:958. VON 2012:70-719
Delrapport – för införandet av ICF i stödet till äldre, VON 2012:70-719