Bostäder för äldre

Wikman-konsult AB
Bostäder för äldre
______________________________________________________________________________________
Utredning av tillgänglighet till bostäder i Avesta
Förord
I Sverige blir vi allt fler äldre. Många vill bo kvar i sin bostad eller
åtminstone i sitt bostadsområde. Samtidigt är en stor del av
bostadsbeståndet inte anpassat till äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Det innebär svårigheter för den äldre att bo kvar. Man kan tvingas flytta till
ett annat bostadsområde med den omställning det medför och dit ens vänner
dessutom kan ha svårare att hitta.
För kommunerna kan det innebära att äldre flyttar till vård- och
omsorgboende tidigare än vad som behövs vilket ställer krav på fler sådana
och ökar kommunens kostnad. Därför är det viktigt att i kommunen se
äldres boende som en kommunledningsfråga och i samarbete med
fastighetsägarna tillsammans planera hur framtiden ska mötas.
Avesta kommun har insett det och initierat en utredning av tillgängligheten
till bostäder i Avesta. Från Boverket har kommunen fått ekonomiskt stöd till
inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.
Jag har under ett antal år arbetat med inventeringar, utredningar och
analyser av bostäder för äldre i olika kommuner och ser ett ökande intresse
från kommunsektorn att börja planera för den här utvecklingen.
Projektrapporten beskriver hur situationen ser ut i Avesta nu och i
framtiden. Den utmynnar i slutsatser om vilka kommundelar där
tillgängligheten behöver höjas samt förslag till enkla åtgärder som kan
undanröja tillgänglighetshinder.
En förutsättning för projektets genomförande har varit gensvaret från
kommunledning, förvaltningar, bolag, deltagare i workshop och alla andra
som deltagit och berikat projektet med sin kunskap. Tack för det stödet.
Leif Wikman
Projektledare
© Wikman-konsult AB, 2015
Författare: Leif Wikman
Innehåll
Förord
1.
Bakgrund ............................................................................................... 1
Prognos över befolkningsutvecklingen ...................................................... 1
Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus ......................................... 1
Inventering av tillgänglighet i bostadsområden ......................................... 1
Arbetsformer .............................................................................................. 2
Syfte............................................................................................................ 2
Boverket ..................................................................................................... 2
2.
Områdesindelning................................................................................. 3
3.
Befolkning .............................................................................................. 4
Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år ...................................... 5
Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år ...................................... 6
4.
Inventering av tillgänglighet ................................................................ 8
Tillgänglighet i området ............................................................................. 8
Tillgänglighet till flerbostadshus ................................................................ 8
Enkelt åtgärdade hinder ............................................................................ 12
Fastighetsägare ......................................................................................... 13
Erfarenheter från inventeringen ................................................................ 13
5.
Koppling befolkning - tillgänglighet ................................................. 14
6.
Boendealternativ för äldre ................................................................. 16
Särskilt boende ......................................................................................... 16
Trygghetsboenden .................................................................................... 16
Seniorboenden .......................................................................................... 17
Ordinarie bostadsbestånd ......................................................................... 17
Flerbostadshus ...................................................................................... 17
Småhus .................................................................................................. 18
7.
Workshop ............................................................................................ 19
8.
Slutsatser och förslag .......................................................................... 20
Slutsatser .................................................................................................. 20
Känslighetsanalys ................................................................................. 22
Förslag ...................................................................................................... 22
Referenser ................................................................................................... 24
Bilagor
Bilaga 1: Innehåll i inventeringen av tillgänglighet ..................................... 26
Bilaga 2: Kriterier på tillgänglighet ............................................................. 27
Bilaga 3: Karta över områdesindelningen .................................................... 28
Bilaga 4: Enkelt åtgärdade hinder ................................................................ 29
Bilaga 5: Trygghetsboende i Luleå .............................................................. 30
1. Bakgrund
Avesta är en genuin bruksort i södra Dalarna med hyttanor från medeltiden. I
modern tid är orten fortfarande mest känd för järn- och stålverk med Outokumpu
som största företag. Även Stora Enso har omfattande verksamhet i kommunen.
I projektet Avesta 2020 planerar kommunen för en utveckling av kommunen. En av
satsningarna är att skapa attraktivt boende i Avesta med en blandad bebyggelse
förtätad med både villor och mindre flerbostadshus. Man planerar också en satsning
på seniorboende med god tillgänglighet.
Prognos över befolkningsutvecklingen
Avesta kommun har tagit fram prognoser för befolkningsutvecklingen fram till år
2035. Prognosen utgår från befolkningssiffrorna för år 2014.
Fokus för prognosen är de som är över 65 år och över 80 år. Över 65 år har använts
för att visa hela gruppen ålderspensionärer. 80 år har använts som gräns för
personer med behov av mer insatser från äldreomsorgen.
På samma sätt som för landet som helhet ökar antalet äldre snabbt Avesta.
Inventering av tillgänglighet till flerbostadshus
En totalinventering av tillgängligheten i flerbostadsfastigheter har genomförts under
hösten 2014. Inventeringen har omfattat 261 fastigheter med totalt 6 116
lägenheter. Inventeringen visar hur tillgängligheten är fram till lägenhetsdörren.
Graden av tillgänglighet har klassificerats i tre nivåer: rullstolstillgänglig,
rollatortillgänglig och ej tillgänglig. Bakom den beskrivningen finns ett omfattande
analysarbete baserat på indikationerna i bilaga 2. Inventeringen omfattar både
hyresrätter och bostadsrätter, både allmännyttan och privata fastigheter. Särskilda
boenden (äldreboende, gruppbostäder, etc.) har undantagits från inventeringen
eftersom det krävs biståndsbeslut för att bo där.
Inventering av tillgänglighet i bostadsområden
För att kunna leva ett självständigt liv krävs att också bostadsområdets
tillgänglighet är bra.
Parallellt med fastighetsinventeringen har inventering skett av tillgängligheten i
kommundelarnas bostadsområden. Utifrån uppsatta kriterier har tillgängligheten i
1
bostadsområden klassats i nivåerna: Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol), Med
svårighet tillgängligt (fungerar för rollator), Ej tillgängligt.
Arbetsformer
Wikman-konsult har svarat för arbetets genomförande med Leif Wikman som
huvudkonsult. Kommunens kontaktperson har varit Bo Eriksson från
Omsorgsförvaltningen. Dessutom har kontakter skett med representanter från
kommunkansliet, miljö- och byggförvaltningen, omsorgsförvaltningen och Gamla
Byn AB.
Vid en workshop i mars 2015 har politiker, förvaltningar, pensionärer,
funktionshindrade och fastighetsägare fått information om inventeringen och
medverkat i analys och förslag till framtida inriktning av bostadsplaneringen.
Projektet har avrapporterats vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2015.
Syfte
Syftet med utredningen har varit att få en helhetsbild över kommunens och olika
kommundelars förutsättningar och möjligheter att möta den växande
äldrebefolkningens behov av tillgängliga bostäder.
Avsikten är att använda utredningen som underlag för att skapa tillgänglighet till
olika typer av bostäder för äldre samt som en del i kommunens övergripande
planering Avesta 2020. Den kan också användas av enskilda fastighetsägare som
underlag för att öka tillgängligheten i deras bostadsbestånd utifrån de äldres behov.
Boverket
Boverket har beviljat Avesta kommun ekonomiskt stöd till inventering av den
fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet.
Målet med inventeringen är att få en överblick över förutsättningarna att
tillhandahålla bostäder till kommunens medborgare och därefter med detta som
grund skapa fler tillgängliga bostäder.
2
2. Områdesindelning
Kommunen har en indelning i 5 kommundelar baserat på församling, se tabell 1.
Områdesindelningen används för demografiprognoser, sammanställning av
fastighetsinventeringen och för koppling av behov och inventering. Karta över
områdesindelningen finns i bilaga 3.
Tabell 1. Områdesindelning Avesta
01 Avesta tätort
02 Krylbo köping
03 Grytnäs Församling (Skogsbo, Grytnäs)
04 Folkärna församling (Fors, Folkärna, Karlbo)
05 By församling (Horndal, Hede, By, Näs)
3
3. Befolkning
Avesta kommun har år 2014 en befolkning på 22 025 invånare.
Diagram 1 visar att under 1950-talet och början av 1960-talet ökade befolkningen.
Därefter har Avesta haft befolkningsminskning nästan varje år. År 2013 och 2014
har dock kommunens befolkning ökat. Prognosen på befolkningsutvecklingen fram
till år 2035 indikerar att det är ett trendbrott. Den visar på en fortsatt
befolkningsökning till drygt 25 000 invånare. Prognosen finns även med fördelning
på kommundelar och åldrar.
Diagram 1. Befolkningsutveckling för Avesta
Invånare
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Befolkning
Prognos
Tabell 2 visar att folkmängden i de olika kommundelarna varierar mellan 7 525
invånare i Avesta tätort och 2 089 invånare i Krylbo. I Avesta tätort, Grytnäs
församling och Krylbo bor 67 % av befolkningen.
Befolkningsprognosen fram till år 2025 och 2035 visar på en årlig ökning i alla
kommundelar. Den största befolkningsökningen förväntas i Avesta tätort, särskilt
de närmaste 10 åren. Ökningstakten avtar dock under prognosperioden från 128 fler
år 2015 till 49 fler år 2035. För Grytnäs och Folkärna församlingar förväntas en
stegrad ökningstakt de närmaste 10 åren som sen avtar under de följande 10 åren.
4
År
By församling och Krylbo förväntas få en minskad ökningstakt under hela
prognosperioden.
Tabell 2. Folkmängd per område
Avesta tätort
Grytnäs församling
Folkärna församling
By församling
Krylbo köping
Avesta kommun
Invånare
2014
7 525
5 256
4 613
2 542
2 089
22 025
Förändring till år
2025
2035
1 175
1 825
218
398
331
539
204
300
142
197
2 070
3 259
Befolkningsutvecklingen för personer över 65 år
En stor del av Avestas befolkningsökning finns i de äldre åldersgrupperna vilket
även gäller för hela Sverige. Ökningen beror främst på att de stora barnkullarna i
rekordgenerationen på 40- och 50-talen nu går i pension men också på att vi lever
allt längre.
Ökningen av medellivslängden har att göra med utvecklingen inom den medicinska
vetenskapen och vården. Sjukdomar som förr var livshotande eller medförde
livslånga funktionshinder kan nu behandlas och återge personer full
funktionsförmåga. Exempelvis gråstarr, slitna höftleder och knäleder, cancer, stroke
och hjärtinfarkt. Detta har bidragit till att allt fler är friska långt upp i åren.
Avesta har en äldre befolkning än landet som helhet. Antalet äldre i Avesta kommer
att bli fler och deras andel av befolkningen kommer också att öka. År 2014 fanns
det 5 464 personer i Avesta som var över 65 år, vilket är 25 % av Avestas
befolkning (i Sverige är 19 % över 65 år). Fram till år 2025 sker den största
ökningen då de beräknas bli 725 fler och för år 2035 är prognosen ytterligare 483
invånare över 65 år i Avesta (26 % av befolkningen).
Diagram 2 visar var de äldre bor idag och utvecklingen till år 2025 och 2035.
Liksom för befolkningen som helhet bor 35 % av de äldre i Avesta tätort. Flest
invånare (1 930 personer över 65 år) bor där. I Grytnäs församling bor drygt 1 200
invånare över 65 år och i Folkärna församling drygt 1 000 invånare över 65 år. I By
församling bor drygt 700 personer över 65 år och i Krylbo drygt 500 personer över
65 år.
Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 65 år
fram till år 2025 att ske i Avesta tätort (+266 personer) och i Grytnäs församling (+
214 personer). I de kommundelarna fortsätter ökningen av antalet pensionärer
5
också efter år 2025. Fram till år 2035 beräknas Avesta tätort att få en ökning med
ytterligare 267 pensionärer och Grytnäs församling med ytterligare 87 pensionärer.
Diagram 2. Antal och förändring av personer över 65 år
i respektive kommundel
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Avesta tätort
Grytnäs församling
Folkärna församling
By församling
Krylbo köping
2014
Förändring 2014-2025
Förändring 2025-2035
Andelen äldre av befolkningen skiljer inte mycket mellan kommundelarna. Störst
andel utgör de idag i By församling (28 %) medan Grytnäs församling och
Folkärna församling har lägst andel (23 %) pensionärer.
Även om antalet pensionärer kommer att fortsätta öka så minskar ökningstakten.
Det gäller särskilt för Folkärna församling och By församling.
Befolkningsutvecklingen för personer över 80 år
De flesta pensionärer kan räkna med minst 15-20 friska år efter pensioneringen, den
så kallade tredje åldern. En tid med ett fortsatt aktivt liv och förhållandevis god
levnadsstandard. En tid i livet när man kan genomföra det man inte hann med
medan man arbetade.
Många får också uppleva den så kallade fjärde åldern – då sjukdomar och
funktionsnedsättningar sätter gränser. I befolkningen ser man inget stort ökat
hjälpbehov från andra förrän efter 80-årsåldern. Det är därför angeläget ur ett
boendeperspektiv att också studera befolkningsutvecklingen specifikt för dem som
är över 80 år.
År 2014 fanns det 1 527 personer över 80 år i Avesta. Det är 7 % av befolkningen
(i Sverige är 5 % över 80 år). Fram till år 2025 beräknas de öka med 20 % och
uppgå till 1 830 personer (8 % av befolkningen) och för år 2035 är prognosen en
ökning med ytterligare 31 % vilket ger 2 296 invånare över 80 år (9 % av
befolkningen). Den största ökningen sker under 2020-talet med drygt 560 fler
personer över 80 år (+36 %).
6
Diagram 3 visar att befolkningsutvecklingen i kommundelarna för personer över
80 år ganska väl överensstämmer med den för alla ålderspensionärer. Flest personer
över 80 år bor i Avesta tätort med över 600 invånare över 80 år. I Grytnäs
församling bor närmare 300 och i Folkärna församling, By församling och Krylbo
vardera runt 200 invånare över 80 år.
Diagram 3. Antal och förändring av personer över 80 år
i respektive kommundel
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
Avesta tätort
Grytnäs församling
Folkärna församling
By församling
Krylbo köping
2014
Förändring 2014-2025
Förändring 2025-2035
Utifrån befolkningsprognosen kommer största ökningen av invånare över 80 år
fram till år 2025 att ske i Grytnäs församling där de blir 46 % fler (+133 personer).
I Folkärna församling ökar de med 38 % (+70 personer) och den ökningen
fortsätter också under den andra 10-årsperioden. Det innebär att antalet personer
över 80 år kommer att öka med över 80 % i Grytnäs församling och Folkärna
församling under åren 2015-2035. För Avesta tätort pekar prognosen på att den
stora ökningen av personer över 80 år kommer först i den andra 10-årsperioden då
de beräknas bli 182 fler personer över 80 år. By församling har en ökning som
motsvarar kommunen som helhet. För Krylbo beräknas oförändrat antal den första
10-årsperioden och sedan en svag ökning.
Största andelen av befolkningen utgör de idag i Krylbo (10 %) och lägst andel i
Folkärna församling (4 %). Fram till år 2035 ökar andelen till 9 % i hela Avesta
kommun med liten variation mellan kommundelarna.
7
4. Inventering av tillgänglighet
Tillgängligheten har inventerats på kommundelsnivå med avseende på
kommundelens tillgänglighet samt på adressnivå med avseende på tillgänglighet till
flerbostadshus.
För inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har en fastighetsdatabas över
alla flerbostadshus i kommunen upprättats. I den har registrats uppgift om i vilken
kommundel fastigheterna finns, nyckelkod, fastighetsbeteckning, adress,
fastighetsägare, antal lägenheter, antal våningar, tillgänglighetsparametrar enligt
bilaga 1 samt kommentarer om hur tillgängligheten kan förbättras.
Tillgängligheten har inventerats på adressnivå och finns dokumenterad i en Exceldatabas med sökmöjlighet på alla registrerade variabler. Det innebär att uttag av
data kan ske på t ex kommunnivå, kommundelsnivå, Nyko-nivå, fastighetsnivå,
adressnivå, per fastighetsägare, per tillgänglighetsnivå, etc. Databasen är
överlämnad till kommunen vid projektavslutet.
Tillgänglighet i området
För tillgängligheten i kommundelen har inventeringen omfattat gångvägars
framkomlighet, belysning i området, orienterbarhet, gatuparkeringar och tillgång
till vilplatser. Utifrån detta har tillgängligheten klassats i tre nivåer:
• Bra tillgänglighet (fungerar för rullstol)
• Med svårighet tillgängligt (fungerar för rollator)
• Ej tillgängligt
Bra tillgänglighet i området har Avesta tätort, Krylbo, Grytnäs församling
(Skogsbo) och By församling (Horndal). I Folkärna församling har Fors bra
tillgänglighet medan Folkärna samhälle är med svårighet tillgängligt. I Folkärna
samhälle saknas trottoarer och gångvägar.
Tillgänglighet till flerbostadshus
Den mest omfattande delen av utredningen har varit att inventera tillgängligheten i
bostadsbeståndet. Alla flerbostadshus i kommunen - allmännyttan och privata
hyreshus samt bostadsrättsföreningar - totalt 1 134 entréer med över 6 100
lägenheter, har besökts och dokumenterats ur tillgänglighetssynpunkt. Utifrån
kriterierna i bilaga 1 och 2 har tillgängligheten till lägenheterna klassificerats i tre
nivåer: tillgängliga med rullstol, tillgängliga med rollator, ej tillgängliga.
8
Bilderna nedan visar exempel på fastigheter i Avesta med de olika
tillgänglighetsnivåerna.
Entré med rullstolstillgänglighet.
Köpmangatan, Avesta
Entré med rollatortillgänglighet.
Axel Johnssons gata, Avesta
Entré som är ej tillgänglig.
Köpmangatan, Avesta
Tabell 3 visar att av Avestas 6 116 lägenheter i flerbostadshus är bara 13 %
tillgängliga med rullstol. En fjärdedel av lägenheterna är tillgängliga med rollator
och tre fjärdedelar är ej tillgängliga.
Tabell 3. Tillgängliga lägenheter år 2014
Antal
Antal
Område
invånare lägenheter
Avesta tätort
7 525
3 806
Grytnäs församling
5 256
485
Folkärna församling
4 613
251
By församling
2 542
419
Krylbo köping
2 089
1 155
Avesta kommun
22 025
6 116
Tillgänglighet till lägenheter
Rullstol Rollator
Ej tillgängliga Betyg
15%
13%
2%
15%
9%
24%
26%
28%
36%
30%
76%
74%
72%
64%
70%
13%
26%
74%
För att underlätta jämförelser mellan kommundelarna och med andra kommuner har
tillgängligheten betygsatts i sju nivåer enligt nedan.
Betyg
+++
++
+
+/-
Kriterier
> 60% Rullstolstillgängliga
> 60% Rullstols-/Rollatortillgängliga
> 50% Rullstols-/Rollatortillgängliga
≈ ½ Rollatortillgängliga och ½ Ej tillgängliga
9
Betyg
----
Kriterier
50-60% Ej tillgängliga
> 60% Ej tillgängliga
> 75% Ej tillgängliga
--------
Avesta har väldigt låg tillgänglighet i flerbostadshusen. En orsak till det är att så
mycket som 40 % av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen.
Det finns ingen kommundel som kommer upp till + nivå vilket är ovanligt. Även
om det finns skillnader mellan kommundelarna så har de genomgående låg
tillgänglighet. Det beror delvis på när områden är byggda. För fastigheter byggda
före 1977 fanns inte krav på hiss i 3-våningshus. Kraven i bygglagstiftningen på
tillgänglighet med bland annat hiss har skärpts de senaste decennierna.
I Avesta tätort är 15 % av lägenheterna tillgängliga för rullstolsanvändare och 24 %
tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är upp till 9 våningar höga. 66 % av
lägenheterna finns i 3-våningshus. Bara två av 3-våningshusen har hiss. De flesta 3våningshus är byggda före 1977. Med ramper vid 136 entréer kan ytterligare 247
lägenheter bli rullstolstillgängliga vilket ger 21 % rullstolstillgänglighet.
Tillgängligheten är ovanligt låg för att vara tätorten.
Eftersom så många av lägenheterna i kommunen finns i Avesta tätort har en mer
detaljerad analys genomförts. Avesta tätort har delats upp i 5 områden:
•
Centrum (avgränsat av Axel Johnsons väg, Corneliusgatan, Prästgatan,
Kungsgatan, Kyrkogatan, Bergslagsvägen, Mattsbogatan och
Engelbrektsgatan.
•
Söder (Prästjorden)
•
Norr (Gamla Byn)
•
Öster (öster om Centrum)
•
Väster (Jämtbo).
Tabell 4 visar att hälften av Avesta tätorts lägenheter finns i Centrum och en
fjärdedel i Söder.
Tabell 4. Tillgängliga lägenheter i Avesta tätort år 2014
Tillgänglighet till lägenheter
Antal
Område
Centrum
Söder (Prästjorden)
Norr (Gamla Byn)
Öster (Öster om Centrum)
Väster (Jämtbo)
Avesta tätort
lägenheter
Rullstol Rollator
Ej tillgängliga
1 921
884
96
577
328
11%
16%
0%
34%
8%
16%
30%
82%
43%
9%
84%
70%
18%
57%
91%
3 806
15%
24%
76%
10
I Centrum finns 1-9 våningshus. Av de 291 entréer är 45 rullstolstillgängliga. 175
av entréerna har en lång halvtrappa till första våningen. Bara 10 av de 197 entréerna
i 3-våningshusen är rullstolstillgängliga. 163 av dem har en lång halvtrappa till
första våningen. Det gör att bara 53 av 1 375 lägenheter i 3-våningshus är
rullstolstillgängliga och att 89 lägenheter är rollatortillgängliga. Av 4-våningshusen
är 35 av 252 lägenheter rullstolstillgängliga och 56 är rollatortillgängliga.
I Söder (Prästjorden) finns 1-8 våningshus. Ytterligare 102 lägenheter kan med
ramp bli rullstolstillgängliga vilket höjer rullstolstillgängligheten till 28 %. 59 av
dem finns i höghusen på Axel Johnsons väg. I 3-våningshusen är bara 34 av 434
lägenheter rullstolstillgängliga och 74 är rollatortillgängliga.
I Norr (Gamla Byn) finns 1-2 vånings kulturbyggnader. Ingen av lägenheterna är
rullstolstillgänglig men nästa alla rollatortillgängliga lägenheter kan med ramp bli
rullstolstillgängliga vilket ökar rullstolstillgängligheten till 79 %.
I Öster finns 2-7 våningshus. Här finns bästa tillgängligheten i Avesta tätort tack
vare höghusen på Åsgatan. 26 av lägenheterna i området kan med ramp bli
rullstolstillgängliga. 24 av dem finns i ett höghus med hiss som har trappsteg före
hissen. Att enkelt åtgärda det höjer rullstolstillgängligheten till 39 %. Av de 46
entréerna i 3-våningshusen har 37 en lång halvtrappa till första våningen. Inga
lägenheter i 3-våningshusen är rullstolstillgängliga och bara 22 är
rollatortillgängliga.
I Väster (Jämtbo) finns 1-3 våningshus. Av de 58 entréerna har 34 en lång
halvtrappa till första våningen. 33 av dem finns i 3-våningshus. Av de 276
lägenheterna i 3-våningshus är bara 1 lägenhet rullstolstillgänglig och
rollatortillgänglig.
Grytnäs församling har låg andel (13%) rullstolstillgängliga lägenheter och bara
26 % av lägenheterna är rollatortillgängliga. Flerbostadshusen är 1-4 våningar höga.
66 % av lägenheterna finns i 3-våningshus. De rullstolstillgängliga lägenheterna
finns i fem flervåningsfastigheter med hiss och i enplanshus. Få entréer kan få
förbättrad tillgänglighet med ramper. Det stora problemet är att många entréer (30
%) har en lång halvtrappa till första våningen. Nästan alla (480) lägenheter finns i
Skogsbo.
Folkärna församling har med 2 % rullstolstillgängliga lägenheter (4 lägenheter)
den lägsta tillgängligheten. Rollatortillgängligheten är 28 %. Flerbostadshusen är 13 våningar. 58 % av lägenheterna finns i 2-våningshus och 40 % i 3-våningshus.
Det finns inget flerbostadshus med hiss. Ramper kan förbättra
rullstolstillgängligheten till 11 %. Mer än hälften av entréerna har en lång
halvtrappa till första våningen. 138 av lägenheterna finns i Karlbo och 103
11
lägenheter finns i Fors. I Karlbo är det nästan enbart 2-våningshus och i Fors är det
enbart 2- och 3-våningshus. De enda rullstolstillgängliga lägenheterna finns i Fors.
By församling har 15 % rullstolstillgängliga lägenheter och är med 36 %
rollatortillgängliga lägenheter den kommundel som har minst dålig tillgänglighet.
Flerbostadshusen är 1-3 våningar höga. 73 % av lägenheterna finns i 2-våningshus.
Det finns 4 hissar varav 2 är smalhissar i Horndal. 345 av de 419 lägenheterna finns
i Horndal. Ramper kan fördubbla antalet lägenheter som är rullstolstillgängliga.
Flertalet ramper gör dock bara en ytterligare lägenhet tillgänglig.
I Krylbo köping är bara 9 % av lägenheterna tillgängliga med rullstol och 30 % är
tillgängliga med rollator. Flerbostadshusen är 1-4 våningar höga. De
rullstolstillgängliga lägenheterna finns i fem flervåningsfastigheter med hiss och i
enplanshus. Mer än hälften av lägenheterna finns i 3-våningshus utan hiss. Med
ramper vid 51 entréer kan ytterligare 74 lägenheter bli rullstolstillgängliga vilket
ger 14 % rullstolstillgänglighet i Krylbo. Flertalet ramper gör dock bara en
ytterligare lägenhet tillgänglig. Det största problemet i Krylbo är att 38 % av
entréerna har en lång halvtrappa till första våningen vilket ofta är svårt och dyrt att
tillgänglighetsanpassa.
Sammantaget kan konstateras att vanligaste flerbostadshus i Avesta är
3-våningshus utan hiss, precis som i Sverige som helhet. Lägst
rullstolstillgänglighet finns i Folkärna församling. Lägst rollatortillgänglighet finns
i Avesta tätort. Störst andel ej tillgängliga lägenheter har Avesta tätort och Krylbo
köping. Ingen kommundel har bra tillgänglighet till flerbostadshusen.
Enkelt åtgärdade hinder
Vid inventeringen har också noterats enkla åtgärder som kan höja tillgängligheten. I
bilaga 4 finns en sammanställning över enkelt åtgärdade hinder. Den vanligaste
åtgärden är att montera en ramp vid entrén. Inventeringen visar att 415 lägenheter
med hjälp av ramper vid entrén kan göra rullstolstillgängliga. Det skulle ge 20 %
rullstolstillgängliga lägenheter. 247 av lägenheterna som kan få ökad tillgänglighet
finns i Avesta tätort. Av de lägenheter som kan göras rullstolstillgängliga med ramp
har 191 lägenheter egen entré.
I Avesta tätort kan ramper vid 3 entréer göra totalt 83 lägenheter
rullstolstillgängliga. Vid ytterligare 3 entréer i kommunen kan totalt 25 lägenheter
bli rullstolstillgängliga med ramper. Mest kostnadseffektivt är att åtgärda är de 6
entréer med hiss där för nivåskillnad före hissen medför att totalt 101 lägenheter ej
är rullstolstillgängliga.
12
Under 10 år fram till år 2007 sålde kommunens fastighetsbolag Gamla Byn AB ut
fastigheter med drygt 1 500 lägenheter. Bland de sålda fastigheterna finns ett antal
3-våningshus i Jämtbo och Skogsbo där Gamla Byn AB hade planerat installation
av hiss. Den planeringen har inte verkställts efter försäljningen.
Fastighetsägare
Eftersom inventeringen är på adressnivå och med angivande av
fastighetsbeteckning och NYKO kan materialet sorteras på fastighetsägare så att
Gamla Byn och andra fastighetsägare kan ta del av hur tillgängligheten är i deras
fastigheter.
Utmärkande för Avesta är de många bostadsrättsföreningarna. I Avesta finns det
78 bostadsrättsföreningar med nästan 2 900 lägenheter vilket är nära hälften av alla
lägenheter. De minsta bostadsrättsföreningarna har 8 lägenheter medan det finns
fem med över 100 lägenheter. Den största har 196 lägenheter vilket gör den till
Avestas femte största ägare av flerbostadshus.
Erfarenheter från inventeringen
Några iakttagelser från inventeringen:
• Trappsteg vid entrén
Är vanligt men kan ofta lätt åtgärdas för ökad tillgänglighet.
•
½-trappa till 1:a våningen
Mycket vanligt och ganska dyrbart att åtgärda om den är lång.
•
Långa ½-trappor
40 % av entréerna har en lång ½-trappa.
•
Avsaknad av hiss
Många 3- och 4-våningshus är byggda innan krav på hiss för fler än 2 våningar
infördes.
•
Det finns tillgänglighetshinder som är enkla att åtgärda
Med ramper kan många lägenheter göras tillgängliga även för rullstolsburna.
13
5. Koppling befolkning - tillgänglighet
Genom att relatera demografiutvecklingen till fastigheternas tillgänglighet kan en
analys ske av vilka kommundelar som behöver fler bostäder anpassade för äldre.
Det är inte bara äldre människor som har nytta av tillgängliga lägenheter. För
personer med funktionshinder är tillgängligheten ofta avgörande för val av boende.
Andra, som t ex barnfamiljer, har också nytta av bostäder som kan nås utan trappor.
Vid analys av bostäders tillgänglighet och befolkningens ålder är det relevant att i
första hand se på åldersgruppen över 80 år. Det är i den åldern en större andel har
ålderskrämpor som gör att de behöver en boendemiljö med bra tillgänglighet.
Yngre pensionärer är i allmänhet relativt friska och uppgift om demografiutvecklingen för dem använder vi främst för att se på den långsiktiga utvecklingen i
de olika kommundelarna.
Diagram 3 visade att år 2014 bor flest (633) personer över 80 år i Avesta tätort.
Knappt hälften (287) så många bor i Grytnäs församling. I Folkärna församling, By
församling och Krylbo bor vardera cirka 200 personer över 80 år.
Av tabell 3 framgick att alla kommundelar har låg rullstolstillgänglighet. Särskilt
låg är den i Folkärna församling och Krylbo. Rollatortillgängligheten är lägst i
Avesta tätort. Den är dock inte mycket högre i de andra kommundelarna.
Tabell 4 visade att tillgängligheten i Avesta tätort varierar. Hälften av tätortens
lägenheter finns i Centrum och av dem är bara 11 % rullstolstillängliga och 16 %
rollatortillgängliga. Bästa rullstolstillgängligheten i tätorten finns i Öster där var
tredje lägenhet är rullstolstillgänglig. Flest rollatortillgängliga lägenheter finns i
Söder. Lägsta tillgängligheten finns i Väster.
Fram till år 2025 sker en stor ökning av antalet personer över 80 år främst i Grytnäs
församling. Många bor i Skogsbo i 3-våningshus utan hiss och med en lång
halvtrappa till första våningen.
Mellan år 2025 och 2035 fortsätter befolkningsökningen av de som är över 80 år i
främst Avesta tätort och Folkärna församling.
Det är en liten andel av de äldre som sitter i rullstol. Betydligt fler använder
rollator. Tabell 5 visar antalet rollatortillgängliga lägenheter per område år 2014,
2025 och 2035 i förhållande till antal personer över 80 år. Tabellen visar att det i
Avesta år 2014 finns 0,52 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80 år.
Fram till år 2025 sjunker nivån till 0,45 och år 2035 är den nere på 0,35. Eftersom
det inte bara är personer över 80 år som har behov av rollatortillgängliga lägenheter
brukar en bra nivå anges till 2,0 rollatortillgängliga lägenheter per person över 80
år.
14
Det finns variation mellan kommundelarna. I Krylbo är siffrorna något högre
beroende på många lägenheter. Siffrorna är betydligt lägre i landsbygdsområden
där det finns få lägenheter och många bor i småhus. De genomgående låga siffrorna
för Avesta kommun visar att det idag finns få alternativ för äldre att flytta till om de
vill lämna sitt småhus.
Den stora ökningen av antalet äldre i främst Grytnäs församling de närmaste 10
åren, och i den senare 10-årsperioden även i Avesta tätort, Folkärna församling och
By församling medför om inga åtgärder vidtas att de i framtiden kommer att få ännu
svårare att hitta tillgängliga lägenheter.
Tabell 5. Rollatortillgängliga lägenheter per område relaterat till personer över 80 år
Antal invånare
Tillgängliga Tillgängliga lägenheter
som är 80+
lägenheter
per person 80+
Område
2014 2025 2035
2014
2025
2035
år 2014
676
878
0,51
0,39
Avesta tätort
633
346
0,55
402
518
0,16
0,12
Grytnäs
287
64
0,22
Folkärna
203
402
518
66
0,33
0,24
0,18
232
291
0,37
0,29
By
199
85
0,43
206
233
1,16
1,02
Krylbo
205
238
1,16
Avesta kommun
1 527 1 773 2 296
799
0,52
0,45
0,35
För att kunna bo kvar på äldre dar krävs att det finns bostäder med god
tillgänglighet. I Avesta bor många i småhus och när de blir äldre kommer flera att
behöva flytta till bostäder med bättre tillgänglighet. Därför behövs fler lägenheter
med rollatortillgänglighet men även fler rullstolstillgängliga lägenheter.
Forskning visar att låg tillgänglighet medför ökade kostnader för äldreomsorgen, i
form av mer hemtjänst och tidigare flytt till särskilt boende.
Analysen i tabell 5 av befolkningsutvecklingen för äldre och tillgången på
tillgängliga lägenheter visar att det redan nu behövs fler tillgängliga lägenheter
särskilt i Grytnäs församling men också i Avesta tätort, Folkärna församling och
By församling. Mot bakgrund av att det blir allt fler äldre behöver antalet
tillgängliga lägenheter öka i alla kommundelar. Det behöver inte betyda
nybyggnation. Utan det handlar främst om om- och tillbyggnader av det befintliga
bostadsbeståndet samt tillskapande av trygghetsboenden och seniorboenden.
Den statliga utredningen om förändring av lagen om bostadsanpassningsbidrag
föreslår bland annat att bidraget i vissa fall kan övertas av ägare till flerbostadshus.
Om, och när, förslaget genomförs kan fastighetsägare få bostadsanpassningsbidrag
för att förbättra tillgängligheten i flerbostadshus.
15
6. Boendealternativ för äldre
Flertalet äldre vill bo kvar hemma så länge det går eller, om det inte går, flytta till
en tillgänglig bostad i närområdet. Bra tillgänglighet medför att fler äldre kan ha ett
aktivare, självständigare och friskare liv och därigenom har mindre behov av
hemtjänst. De kan själva besöka livsmedelsbutiken istället för att anlita
äldreomsorgens varudistribution. En ökad tillgänglighet medför också att fler
personer som annars skulle flyttat till vård- och omsorgsboende kan bo kvar hemma
med insatser från hemtjänsten.
Särskilt boende
Särskilt boende – kallas även äldreboende eller vård- och omsorgsboende – ingår
inte i inventeringen då de förutsätts ha god tillgänglighet och det krävs
biståndsbeslut för att bo där. Däremot är de en viktig del i kommunens fortsatta
analys av bostadsbehovet för äldre.
Avesta har 211 platser i särskilt boende för äldre, varav 41 är på
demensavdelningar. De 211 platserna motsvarar 14 % av de personer som är över
80 år vilket är på riksnivå. Dessutom finns ett stort antal lägenheter som tidigare
klassats som servicehus med helinackordering och som successivt är under
omvandling till ordinarie lägenheter.
Trygghetsboenden
Trygghetsboenden är lägenheter för de som fyllt 70 år. Bostäderna finns i en
fastighet med gemensamhetslokal och med personal som organiserar aktiviteter.
Lägenheter med bra tillgänglighet, social samvaro, och mötesplatser ger trygghet
och stimulans att bo kvar. Det bör finnas livsmedelsbutik inom gångavstånd.
Trygghetsboende ger ett minskat behov av platser i särskilt boende. Särskilt gäller
det för personer som beviljas särskilt boende på grund av otrygghet eller för att de
inte kan bo kvar i sin bostad på grund av otillgänglighet, dåliga kommunikationer,
långt till affär och annan service.
Flertalet av de tidigare servicelägenheterna har omvandlats/omvandlas successivt
till vad man kallar trygghetsboenden även om de egentligen är en form av
seniorboende. I Avesta finns ännu inget trygghetsboende som uppfyller kraven
enligt ovan.
Många kommuner har i enlighet med Äldreboendedelegationens förslag ett
regelverk för trygghetsboende. I det ställs krav på fysisk tillgänglighet motsvarande
16
förhöjd nivå enligt Plan- och Bygglagen. Där finns också krav på
gemensamhetslokaler och bemanning med trygghetsvärd. Som motprestation ger
kommunen ett årligt bidrag till gemensamhetslokal och trygghetsvärd. Bidraget ges
till alla fastighetsägare som uppfyller kraven. Ett exempel på regelverk som
används av bland annat Luleå kommun finns i bilaga 5. Bidraget motsvarar i
genomsnitt 900 kronor per månad och lägenhet.
Seniorboenden
På liknande sätt som trygghetsboende ger seniorboende ett minskat behov av
platser i särskilt boende. Lägenheter med bra tillgänglighet, social samvaro och
mötesplatser ger trygghet och stimulans att bo kvar. Livsmedelsbutik på
gångavstånd bör även finnas här.
De servicelägenheter med adress Månrundan, Solvändan, Karlbergsgatan mfl som
omvandlas till ordinarie boende påminner mest om seniorboende.
Ordinarie bostadsbestånd
Det ordinarie bostadsbeståndet i Avesta består av flerbostadshus och småhus. Enligt
Boverkets bostadsmarknadsenkät 2014 är Avesta en av de kommuner som har
obalans på bostadsmarknaden med underskott på bostäder i centralorten och
överskott på bostäder i kommunens övriga delar.
Flerbostadshus
Flerbostadshusen i Avesta består av 1-9 våningar. Nära 60 % av lägenheterna finns
i 3-våningshus. Flertalet av dem är byggda för år 1977 innan krav på hiss infördes.
Det finns 6 081 lägenheter i flerbostadshus i Avesta. De största fastighetsägarna är:
•
Gamla Byn AB (949 lägenheter)
•
Grundstenen (679 lägenheter)
•
Bolunden (509 lägenheter)
•
Sundh Fastigheter (258 lägenheter)
•
Avesta bostäder (141 lägenheter)
•
Bostadshus i Avesta (70 lägenheter)
•
Bostadsrättsföreningarna sammantaget (2 897 lägenheter)
17
Småhus
I Avesta finns cirka 5 800 bostäder i småhus. Det innebär att en stor del av
befolkningen, även bland de äldre, bor i småhus. För att de ska kunna bo kvar i sitt
bostadsområde krävs att det finns bostäder med god tillgänglighet. Det beror dels
på att småhus som regel har lägre tillgänglighet (trappsteg vid entrén och sovrum på
övervåningen) vilket blir ett problem med stigande ålder och dels på att det ofta är
långt till service i form av livsmedelsbutik och liknande.
Pensionärer som bor i småhus har behov av att det finns tillgängliga lägenheter att
flytta till. Om det inte finns ökar trycket på särskilt boende. Det har i andra
kommuner visat sig att äldre som bor i småhus flyttar till särskilt boende 10 år
tidigare än de som bor i flerbostadshus.
18
7. Workshop
I mars 2015 hölls en workshop i Avesta om tillgänglighet i flerbostadshus. Där
deltog ett 50-tal personer från kommunala förvaltningar, politiska nämnder,
fastighetsbolag, pensionärsråd och handikappråd. KS-ordförande Lars Isaksson
hälsade välkommen och betonade vikten av bostadsbyggande för projekt 2020.
Syftet var att öka deltagarnas kunskap om tillgängliga bostäders betydelse för äldre,
för kommunen och för fastighetsägare och att de med sin egen kunskap och
erfarenhet skulle ge input och prioriteringar till utredningen om tillgänglighet till
flerbostadshus. Leif Wikman beskrev den framtida befolkningsutvecklingen för
äldre i Avesta och tillgängligheten i flerbostadshus.
Deltagarna tog upp:
• Vikten av att tillgänglighetsrapporten kommer till praktisk användning och
att tillgänglighetsanpassningar genomförs. Det leder också till att fler
småhus blir lediga för barnfamiljer när äldre flyttar.
•
Bygg nu och till överkomliga hyror.
•
Det behövs att fler än Gamla Byn bygger.
•
Stimulera nybyggnation med olika boendeformer som kooperativ hyresrätt,
gemenskapsboende.
•
Behovet av långsiktighet och helhet i planeringen med bostäder, vägar,
dagligvarubutiker, äldreboenden.
•
Behovet att matcha boende med behov för varje hyresgäst. Till exempel
genom tillgänglighetsmärkning av lägenheter.
•
Vikten av samverkan mellan alla inblandade förvaltningar.
•
Satsa i första hand på Avesta tätort.
19
8. Slutsatser och förslag
Utredningens befolkningsprognos och inventering av bostäders tillgänglighet visar
behovet av bostäder för äldre i kommunens olika delar. Den ger underlag för
framtida inriktning och omfattning av bostadsutvecklingen.
Slutsatser
Det finns idag drygt 1 500 personer över 80 år i Avesta. Flest äldre bor i Avesta
tätort.
År 2025 kommer 245 fler personer att vara över 80 år och år 2035 ytterligare drygt
524 fler. Det är en ökad äldrebefolkning med 50 %. Den största ökningen fram till
år 2025 kommer att ske i Grytnäs församling. För Avesta tätort kommer den stora
ökningen i den senare 10-årsperioden. Under 2020-talet är ökningen drygt 560
personer över 80 år.
Diagram 4 visar att den årliga kostnaden för särskilt boende kommer att öka med
64 Mkr till år 2035 om planering av särskilt boende fortsätter på samma sätt som
idag. Den stora ökningen kommer under 2020-talet då kostnadsökningen går från 4
till 52 Mkr.
Diagram 4. Ökad driftkostnad i Mkr med nuvarande planeringssätt
49
52
54
57
59
61
64
43
36
31
25
20
16
10
0,6 1
2015
2017
0,6 2
2019
4
7
2021
2023
2025
20
2027
2029
2031
2033
2035
Ökningen av antalet äldre gör att kommunen måste öka antalet platser i särskilt
boende med 50 % om det inte sker en satsning på trygghetsboende, seniorboende
och fler tillgängliga lägenheter. Undersökningar i andra kommuner visar att många
äldre både vill och kan bo kvar i ordinarie bostadsbestånd om det har bra
tillgänglighet och närhet till dagligvaruhandel och gemenskapslokaler.
Tillgänglighetsinventeringen visar att flerbostadshusen i Avesta har en låg
tillgänglighet. Bara 13 % av lägenheterna är tillgängliga med rullstol och 26 % är
tillgängliga med rollator. Jämfört med andra inventerade kommuner har Avesta den
klart lägsta tillgängligheten. Det viktigaste är att prioritera entréer för att möjliggöra
för äldre och funktionshindrade att ta sig in och ut ur fastigheten. Med enkla
åtgärder kan rullstolstillgängligheten höjas till 20 % med hjälp av ramper.
Lägst rullstolstillgänglighet finns i Folkärna församling och Krylbo. Lägst
rollatortillgänglighet finns i Avesta tätort och Grytnäs församling. De är också de
områden som har störst andel ej tillgängliga lägenheter.
För att möta utvecklingen med allt fler äldre behövs fler tillgängliga bostäder i
ordinarie bostadsbestånd. Antalet rollatortillgängliga lägenheter relaterat till antalet
personer över 80 år är lågt och minskar, om inga åtgärder vidtas, i takt med att det
blir allt fler äldre.
Antalet platser i särskilt boende relaterat till personer över 80 år är i nivå med
riksgenomsnittet. Dessutom finns ett större antal serviceboendeplatser i som är
under omvandling till ordinarie boende.
Vid den workshop som ingått i utredningen framkom förslag om att stimulera
bostadsbyggande till rimliga priser och för olika boendeformer. Man pekade även
på vikten av samverkan mellan förvaltningarnas olika planering.
Ett sätt att snabbt och till överkomlig kostnad öka tillgängligheten är att anpassa
bottenvåningen för personer med rullstol och/eller rollator.
Det finns ingen anledning att i förväg bygga ramp vid alla lägenheter med egen
entré. Inventeringen visar att sådana lägenheter kan erbjudas till rörelsehindrade
och vid behov enkelt utrustas med en liten entréramp.
Vid den workshop som hölls i mars 2015 poängterade deltagarna särskilt vikten av
att i första hand satsa på Avesta tätort, att bygga till överkomliga priser och att få
till en samverkan mellan alla förvaltningar.
I Avesta är snittpriset för en medelstor villa 1,3 Mkr. Det innebär att det också finns
äldre som har ekonomiska resurser att betala en dyrare bostad om de väljer att
flytta. Det finns många både äldre och nyare bostadsrättsföreningar i Avesta som
dessa personer kan vara målgrupp för.
21
Om äldre personer flyttar från villan till en lägenhet med bra tillgänglighet frigörs
prisvärda villor som länge inte varit aktuella på bostadsmarknaden. Behov finns av
sådana för barnfamiljer.
Känslighetsanalys
Känslighetsanalys innebär att en granskning av vad händer om vissa avgörande
faktorer förändras. Hur påverkas kommunen
• om äldre flyttar från kommunen
Viss befolkningsminskning, mindre skatteunderlag, mindre kostnadsutjämning,
mindre behov av särskilt boende och hemtjänst.
• om tillgängligheten till bostäder inte förbättras.
Ökat tryck på särskilt boende, pensionärer bor kvar i bostäder de inte själva kan
ta sig in och ut ifrån.
• om antalet platser i särskilt boende minskas utan att fler tillgängliga bostäder
skapas i det ordinarie bostadsbeståndet.
Ökat behov av hemtjänst med omfattande insatser.
Förslag
De förslag som läggs fram här ger underlag för kommunens planering av boende
för äldre.
•
•
•
•
Kommunen behöver ta fram en strategi för bostäder för äldre. Den kan
utgöra en del i kommunens bostadsförsörjningsplan.
Öka samverkan mellan förvaltningar som planerar bostäder för äldre.
En utgångspunkt är att de allra flesta pensionärer idag och i framtiden bor i
det ordinarie bostadsbeståndet. Det finns i alla kommundelar behov av
bostäder som är tillgängliga för personer med rollator eller rullstol för att
möjliggöra kvarboende i området.
Fastighetsägarna styr över vilka åtgärder som ska vidtas men kommunen
kan ge underlag för deras beslut. Att visa på utvecklingen av antalet äldre i
det område där fastighetsägaren har fastigheter och att visa hur
tillgängligheten är till deras fastigheter är ett sätt att ge fastighetsägarna
beslutsunderlag. Ibland kan utvecklingen vara sådan att deras hyresgäster
inte klarar att bo kvar om inte tillgänglighetsskapande åtgärder vidtas. Att
tappa en äldre hyresgäst är kostsamt särskilt om det inte finns en kö av
presumtiva hyresgäster.
22
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kommunen kan via ägardirektiv ge Gamla Byn AB i uppdrag att arbeta
enligt strategin. Via SABO har de dragningsrätt på Kombohus som kan
uppföras till 25 % lägre byggkostnad så att hyran blir på en nivå som är
överkomlig för de flesta. Många äldre har valt att flytta till Kombohus och
därmed gett barnfamiljer möjlighet att köpa prisvärda villor.
Inbjud de privata fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna till
information och diskussion om utredningens resultat.
Mindre fastighetsägare har ofta inte kapacitet att själva göra tekniska
utredningar för förbättrad tillgänglighet. En del kommuner har erbjudit hjälp
med teknisk konsult till de fastighetsägare som är intresserade av att
genomföra tillgänglighetsförbättringar.
Satsa i första hand på bostäder i Avesta tätort och närområden som
Skogsbo.
De äldre väljer själva om de ska flytta. Det gäller att få dem att våga flytta
och flytta i tid. För kommunen handlar det om att visa på alternativ och
påverka äldres attityder till att flytta.
Gå ut med information om planerade bostäder anpassade för äldre.
Marknadsför fördelarna med att flytta dit via pensionärsföreningar och
media.
Se till att det finns mötesplatser och träffpunkter för äldre i de olika
kommundelarna.
Trygghetsboende är en boendeform som tydligt minskar behovet av särskilt
boende. Flera av de före detta servicelägenheter som omvandlas till
ordinarie boende bör kunna bli fullvärdiga trygghetsboenden. Kommunen
kan stimulera uppbyggnaden av trygghetsboenden genom att finansiera
gemensamhetslokaler och trygghetsvärd.
Demografin och inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus visar att
det finns underlag för trygghetsboende särskilt i Avesta tätort och Grytnäs
församling (Skogsbo). Ett gemensamt trygghetsboende för Krylbo och
Karlbo samt ett i Horndal finns också underlag för.
Ofta är kommunens allmännyttiga bostadsföretag intresserad av att driva
trygghetsboende men underlaget är sådant att även privata aktörer kan vara
intresserade.
23
Referenser
10 goda anledningar att leva och bo i Avesta. Avesta kommun, 2014.
Arman, Rebecka och Lindahl, Lisbeth. Nyttan och värdet av bostadsanpassningar
ur olika perspektiv. FoU i Väst, 2005.
Att åldras i grannskapet – en kunskapsöversikt. SABO, 2005.
Blomberg, I och Kärnekull, K. Bygga seniorboende tillsammans – en handledning.
Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet,
2008.
Bo bra på äldre dar. Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Bofast listar kassaskrin för äldreombyggare. Bofast, september 2012.
Bo för att leva – seniorbostäder och trygghetsbostäder (SOU 2007:103).
Äldreboendedelegationen, Regeringskansliet, 2007.
Bostadsanpassning och trygga fastighetsägare. Haninge kommun, 2012.
Bostadsanpassningsbidragen 2011. Rapport 2012:15, Boverket 2012.
Bostadsmarknadsenkät 2014. Boverket 2014.
Bostäder för äldre i avfolkningsorter. RIR 2014:2, Riksrevisionen, 2014.
Bygga för äldre. En guide för entreprenörer. Almega, 2012.
Bygg ikapp. Hjälpmedelsinstitutet, 2012.
Ekvall, Gittan. Utan hiss – mera hemtjänst? Rapport 2005:2, Malmö FoU-enhet för
äldre.
Femti funderingar om äldres boende. SKL, 2012.
Fridenäs, Marcus och Mattson, Kristoffer. Kvarboende - Förutsättningar,
svårigheter och möjligheter för ett kvarboende i en trygg närmiljö. Institutionen för
infrastruktur, KTH, 2004.
Glimskär, B, Hjalmarsson, J och Svensson, H. Projektredovisning
Rollatortillgänglighet. Centrum för hälsa och byggande, KTH, 2012.
24
Gustafsson, S. Health-promoting intervention for community-dwelling older adults
- Focusing on the concept of frailty and intervention outcome. Sahlgrenska
akademin, Göteborgs Universitet, 2012.
Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi. SABO, 2004.
Kärnekull, Kerstin. Bygga för seniorer. Svensk Byggtjänst, 2011.
Lindahl, Lisbeth, Martini, Maria och Malmqvist, Inga. Vem ska värna
tillgängligheten? Hjälpmedelsinstitutet, 2010.
Nöjda hyresgäster bor kvar. Görbra för äldre, Göteborgs stad, 2012.
Planering för bostäder för äldre i Luleå. Luleå kommun, 2010.
Program för att förbättra äldres boende 2013-2017. Statsrådets principbeslut
18.4.2013, Miljöministeriet, Finland.
Räkna med kvarboende – en handledning. SABO, 2005.
SABOS bopris 2011. Tema: Boende för äldre. SABO, 2012.
Så skapar vi bättre boende för äldre. Hjälpmedelsinstitutet, 2009.
Thor, Sara. Hus söker hiss. Skill, 2011.
Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet. Pilotstudie i
Familjebostäders Blackeberg. Familjebostäder, 2007.
Uvhagen, H och Rydwik, E. Samband mellan serviceinsatser i ordinärt boende och
bostadens fysiska tillgänglighet. FOU nu, 2011.
Vem vill betala för tillgängligheten? Bofast, september 2012.
Wikman, Leif. Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En
försöksverksamhet i Luleå. Hjälpmedelsinstitutet, 2013.
Wikman, Leif. Genomförandeplan. Boende för äldre i Luleå. Hjälpmedelsinstitutet,
2012.
Wikman, Leif. Genomförandeplan. Bostäder för äldre. Slutrapport. Luleå
kommun, 2013.
Wimark, Thomas och Andersson, Eva. Kombohusprojektens påverkan på de lokala
bostadsmarknaderna. Stockholms Universitet, 2015.
Äldres boende - en fråga om livskvalitet. Hjälpmedelsinstitutet, 2009.
Öppna jämförelser – vård och omsorg om äldre 2012. Sveriges Kommuner och
Landsting, 2013.
25
Bilaga 1
Innehåll i inventeringen av tillgänglighet
Vid inventeringen av tillgänglighet till flerbostadshus har följande parametrar
beaktats.
1.
Gångvägars framkomlighet
a. vägbeläggning, nivåskillnader, bredd, belysning
2.
Belysning
a. entréer, gångvägar
3.
Orienterbarhet
a. skyltat till entréer
4.
Tillgänglig utemiljö
a. gångvägar, vilplatser
5.
Entré
a. nivåskillnad, ramp, ytterdörr
6.
Trapphus
a. lägenheter i entréplan, trappsteg till 1:a vån, ledstänger i trappa,
rollatorparkering
7.
Hiss
a. nivåskillnad innan hissen, automatisk dörröppnare, hissdörren
8.
Soprum
a. avstånd, tillgänglighet med rollator/rullstol, soprumsdörr
9.
Vilplatser
a. Längs gångvägar
b. Vid torg och centrum
10.
Parkering
a. Gatuparkering nära huset
Vid inventeringen har även noterats hinder som enkelt kan åtgärdas.
Fotodokumentation har skett av bra exempel och enkelt åtgärdade hinder.
26
Bilaga 2
Kriterier på tillgänglighet
Tillgängligheten till flerfamiljsfastigheter har vid inventeringen klassats i tre nivåer
efter tillgänglighetsgrad.
Rollatortillgänglig lägenhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gångvägar ska vara lätt att ta sig fram på med rollator (ej tjockt lager grus)
Nivåskillnader får vara högst 6 trappsteg förutsatt att ledstänger finns
Belysning på gångvägar och vid entré
God orienterbarhet med skyltar vid entré
Entrédörren ska vara minst 90 cm bred
Entrédörren ska vara lätt att öppna
Om hiss ej finns ska det finnas plats att parkera rollator vid entrén
Trappor får vara högst 6 trappsteg och försedda med ledstänger
Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer med
rollator
Rullstolstillgänglig lägenhet
Förutom kraven för rollatortillgänglighet krävs att:
• Gångvägar ska vara hårdbelagda och utan trappsteg
• Gångvägar får ej ha trappsteg men mindre lutning och ska vara minst 1 m
breda
• Entrén får ha högst 25 mm nivåskillnad
• Vi högre nivåskillnad vid entrén ska ramp finnas
• Från entrén till lägenhetsdörren får det vara högst 25 mm nivåskillnad
• Vid högre nivåskillnad skall det finnas hiss (eller ramp om det är små
nivåskillnader)
• Hissdörr ska vara lättöppnad/ha dörröppnare
• Soprum/-kärl ska finnas inom 50 m och vara tillgängliga för personer i
rullstol
Ej tillgänglig lägenhet
•
Lägenheter där kraven för rollatortillgänglighet ej uppfylls är ej tillgängliga.
27
Bilaga 3
Karta över områdesindelningen
Områdesindelning
01 Avesta tätort
02 Krylbo
03 Grytnäs församling
04 Folkärna församling
05 By församling
28
Bilaga 4
Enkelt åtgärdade hinder
Antal
Område
Avesta tätort
Krylbo
Grytnäs församling
Folkärna församling
By församling
Avesta kommun
Antal
entréer lägenheter
136
247
51
74
14
14
15
28
47
52
263
415
29
Entréer med Entréer med
minst 5
lägenheter
1 lägenhet
3
95
2
39
0
14
1
10
0
33
6
191
Bilaga 5
Trygghetsboende i Luleå
BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten “Planering
för bostäder för äldre i Luleå” och beslutade att en genomförandeplan skulle tas fram.
En del i genomförandeplanen är att tillskapa trygghetsboenden i Luleå. Villkor som
ska gälla för trygghetsboenden i Luleå behöver därför utarbetas.
Detta dokument innehåller förslag till definitioner, organisation, regelverk,
förmedling, kösystem, upplåtelseformer mm för trygghetsboende i Luleå.
SYFTE
Syftet är att erbjuda ett boende med möjlighet till utökad service, social gemenskap,
att delta i gemensamma måltider och övrig samhällsservice vilket ger grund för
trygghet och hög boendekvalitet för de äldre.
Trygghetsboendets målgrupp är äldre människor som känner sig oroliga, otrygga
och/eller socialt isolerade i sitt nuvarande boende.
Boendeformen har indirekt det förebyggande perspektivet att skjuta upp och minska
behovet av att flytta till ett vård- och omsorgsboende.
KRITERIER FÖR TRYGGHETSBOENDE
Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter.
Enskild som önskar lägenhet i trygghetsboende kan vända sig till den gemensamma
portal där alla fastighetsägares trygghetsbostäder ska finnas länkade. Därmed
garanteras att ansökningsförfarandet sker på lika villkor och är tillgängligt för alla
som tillhör målgruppen samt att fördelningen av lägenheterna sker på lika villkor för
alla sökande.
Trygghetsboendet innefattar ett socialt innehåll med värd/värdinna, serviceinsatser,
extern service och anpassad fysisk utformning med gemensamhetslokal.
Trygghetsboendet ska ha en estetiskt tilltalande utformning och vara anpassat även
till personer med funktionsnedsättningar.
Stadsbyggnadskontoret beslutar om kommunal finansiell medverkan för varje enskilt
objekt enligt kommunstyrelsens delegationsordning.
VEM KAN SÖKA TRYGGHETSBOENDE
För att få tillgång till trygghetsbostad gäller följande två krav:
• Minst en person i hushållet ska ha fyllt 70 år.
30
•
Den sökande känner sig orolig, otrygg och/eller socialt isolerad i sitt nuvarande
boende.
Det är inte tillåtet med 2:a handsuthyrning eller inneboende.
I anslutning till trygghetsboendet ska finnas uthyrningslägenhet/-rum för anhöriga.
För de som uppfyller kraven på trygghetsboende förmedlas bostad utifrån kötid.
Förtur kan beviljas av samma skäl som för övriga bostäder hos fastighetsägaren.
ANSÖKAN OM KOMMUNAL MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Förutsättningarna för att ett boende ska godkännas som trygghetsboende är att
boendet uppfyller nedanstående kriterier. Vissa avsteg kan dock accepteras utifrån
den aktuella situationen.
Ansökan från fastighetsägare eller verksamhetsansvarig om kommunal finansiell
medverkan ska göras till Stadsbyggnadskontoret. Kommunens medverkan i 2011 års
prisnivå framgår av bilaga ”Kommunal medverkan till trygghetsboende”. Årlig
uppräkning sker med KPI.
Stadsbyggnadskontoret beslutar om kommunens medverkan för varje enskilt objekt.
Vid bedömningen ska säkerställas att bostadsområden med störst behov enligt den av
kommunfullmäktige antagna utredningsrapporten “Planering för bostäder för äldre i
Luleå” i första hand får medverkan. Ansökan ska omfatta beskrivning av fastigheten,
närområdet, det sociala innehållet och externa serviceinsatser. I ansökan anges
begärd medverkan tillsammans med kostnadsunderlag för värd/värdinna och
gemensamhetslokal.
KRITERIER
1. Värd/värdinna
Det ska finnas daglig tillgång till värd/värdinna som arbetar med att:
• bryta isolering och ensamhet och skapa förutsättningar för värdefulla sociala
kontakter, möten och gemenskap,
• erbjuda stimulans och innehåll i vardagen,
• främja hälsa och fysiska aktiviteter,
• samverka med ideella organisationer.
Kompetenskravet för värd/värdinna är formell utbildning på lägst gymnasienivå med
inriktning mot äldre- och omsorgsverksamhet inklusive dokumenterad kunskap om
hälsa. I samband med introduktionen för att börja arbetet vid ett trygghetsboende
ska ingå en kortare utbildning för frivilligombud. Värd/värdinna ska ha tillgång till
personalrum, kök, omklädningsrum och toalett.
2. Socialt innehåll
Det ska finnas gemensamhetslokal i anslutning till bostäderna. I
gemensamhetslokalen ska det finnas möjlighet till gemensamma dagliga måltider,
gemensamma aktiviteter och samverkan med frivilliga/frivillig organisationer etc.
31
Aktiviteterna ska ha en förebyggande inriktning med fokus på hälsa och friskfaktorer.
Den ska utformas så den enskilde ges möjlighet till inflytande samt med
hänsynstagande till den enskildes egenansvar.
3. Serviceinsatser
Serviceinsatser beställs separat och ingår inte i hyran. Insatser som städning,
fönsterputsning och liknande kan beställas genom Pensionärsservice som är
tillgänglig för alla över 65 år. För enklare fixaruppgifter som byta glödlampor, sätta
upp gardiner, mm finns Fixar´n tillgänglig för alla över 65 år. Trygghetsboendet kan
även erbjuda/förmedla hushållsnära tjänster som medger RUT-avdrag.
Måltidsleveranser och varudistribution kan beställas genom socialförvaltningen.
Vid behov av hemtjänst ansöker de boende i trygghetsboende hos socialförvaltningen
på samma sätt som de som bor i vanliga lägenheter.
4. Extern service
Boendet bör även kunna erbjuda/förmedla annan service i samverkan med andra
aktörer, företrädesvis i närområdet. T ex fotvård, frisör, restaurang.
5. Fysisk utformning/tillgänglighet
Trygghetsboendet ska vara tryggt och tillgängligt både inomhus och i närliggande
utemiljö. Trygghetsbostäderna ska uppfylla förhöjd nivå (utökad tillgänglighet) enligt
SS 91 42 21.
5.1. Närmiljön
- Allmänna och tillgängliga kommunikationer bör finnas i närheten.
- Närhet till dagligvaruaffär.
- Närliggande området ska vara tillgängligt även för personer med rörelsehinder och
för de som har nedsatt orienteringsförmåga.
- Närhet till matservering.
- Tillgänglighet till service som apotek och vårdcentral bör finnas.
– I närområdet bör det finnas tillgång till grönytor.
5.2. Fastighetens utemiljö
- Belysningen runt fastigheten ska vara utformad för säkerhet och trygghet.
- Träd och buskar ska vara placerade så att inte miljön känns otrygg.
- Gång- och cykelvägar bör vara hårdgjorda, släta och halkfria.
- Uteplats bör finnas i direkt anslutning till huset, gärna vid entrén.
- Sittplatser bör finnas på gården och i närhet av huset.
- Anpassade ytor ska finnas för olika aktiviteter.
- Vid trappor ska hiss eller ramp finnas.
- Trappor utomhus ska ha räcke samt i övrigt vara säkert utformade. Trappan bör
belysas.
32
5.3. Entré
- Entrédörr ska vara möjlig att passera även med rullstol.
- Dörrautomatik ska finnas.
- Låssystemet bör vara funktionellt även för rullstolsburna personer.
- Passersystem med porttelefon bör finnas.
- Vändning av rullstol ska vara möjlig inne i entrén.
- Vägghängd pall bör finnas i entrén.
- Trappsteg och höga trösklar får ej förekomma i entrén.
- Mattor och skrapgaller fälls in så att boende ej riskerar att snubbla på dem.
- Det bör finnas möjlighet att köra bil ända fram till entrén.
5.4. Inomhus
- Gemensamma ytor ska vara anpassade för rullstolsburna.
- Nivåskillnader ska vara utjämnade och trösklar borttagna.
- God orienterbarhet ska finnas.
- Alla tunga dörrar ska förses med dörrautomatik.
- Möjlighet att förvara rullstol och rollator inomhus ska finnas.
- Möjlighet att förvara och ladda elrullstol bör finnas.
- Färg- och ljussättning samt skyltar används för att öka orienteringsförmåga och
trivsel.
- Våningsplanen ska vara tydligt markerade med skyltning och färgsättning.
- Närvarostyrd belysning är lämpligt.
- Tvättstuga, förråd och miljöhus ska vara tillgängliga även för person i rullstol.
- Gästlägenhet/gästrum för anhöriga ska finnas.
- Bastu ska vara tillgänglig även för personer med fysisk funktionsnedsättning.
- Rum bör avsättas att disponeras för de boendes egna initiativ.
5.5. Hiss
- Hissars minimått ska 1,1 x 2,1 m.
- Hissdörr ska ha fritt passagemått på minst 90 cm och bör vara försedd med
automatisk dörröppnare.
- Hiss ska ha nödtelefon och bör ha sittmöjlighet.
- Hiss ska ha ljudmeddelande om vilken våning den stannar på.
5.6. Lägenheten
- Dörrar i lägenheten ska ha fritt passagemått på minst 90 cm.
- Inga trösklar/nivåskillnader ska finnas.
- Möjlighet till trygghetslarm.
- Brandvarnare ska finnas.
- Balkong eller uteplats/altan bör vara utan nivåskillnader.
- Balkonger bör vara inglasade.
- Skåpar ska ha skjutdörrar eller utdragsfunktion.
- Anslutning ska finnas för TV och telefon samt bredband.
33
- Allmänbelysningen ska vara förstärkt (högre luxtal och punktbelysning) i hall, kök
och badrum.
5.6.1.
Kök
- Köket ska ha tillräckligt stor yta för att rollator ska kunna användas.
- Induktionshäll bör finnas.
- Spisvakt eller motsvarande ska finnas.
- Ugn/mikrovågsugn bör vara i ståhöjd.
- Hyllor och skåp ska ha utdragsfunktion.
- Köket ska lätt kunna anpassas till rullstolsburna personer.
5.6.2.
Badrum
- Trösklar till badrum/WC bör ej förekomma.
- Toalettstol ska vara placeras så att hjälp kan ges av en eller två personer samt att
överflyttning från rullstol är möjlig.
- Toalettstolen ska vara höj- och sänkbar.
- Öppen duschplats ska finnas, ej duschkabin.
- Duschutrymme ska ge möjlighet att placera duschstol i.
- Stödhandtag ska finnas i duschutrymmet.
- Plats för förvaring bör finnas.
- Väggmaterialet bör vara kakel.
- Ledbelysning bör finnas i badrum.
5.6.3.
Storlek
- Ett trygghetsboende bör bestå av 1-3 rumslägenheter.
- Till varje lägenhet ska det finnas normalstora förrådsutrymmen.
- Det bör finnas möjlighet att hyra extraförråd.
- Det ska finnas utrymme för parkeringar med motorvärmaruttag i tillräcklig
omfattning, även för besökare.
6. Information
För att ge intresserade information om trygghetsboende bör
hyresvärd/fastighetsägare inte enbart ha material på nätet. Skriftligt material i form
av broschyrer bör även tas fram. Viktigt är att det också finns kontaktperson/-er som
intresserade kan rådfråga.
Gemensamma informationsinsatser av hyresvärd/fastighetsägare och kommunen bör
tas fram.
34
KOMMUNAL MEDVERKAN TILL TRYGGHETSBOENDE
Fastighetsägare/verksamhetsansvarig som startar ett trygghetsboende som uppfyller
Luleå kommuns krav enligt regelverket ”Trygghetsboende i Luleå” kan hos
stadsbyggnadskontoret ansöka om finansiell medverkan från kommunen. Nedan
framgår omfattningen av kommunens medverkan i 2011 års prisnivå. Årlig
uppräkning sker med KPI.
Kommunens medverkan avser värd/värdinna och gemensamhetslokal.
VÄRD/VÄRDINNA
Kommunens medverkan:
•
•
•
Trygghetsboende med upp till 30 lägenheter finansieras med 275 000 kr
Trygghetsboende med 31-60 lägenheter finansieras med 375 000 kr
Trygghetsboende med mer än 60 lägenheter finansieras med 475 000 kr
GEMENSAMHETSLOKAL
Kommunens medverkan:
•
2kvm/lägenhet finansieras med 1 600 kr/kvm
35
En rapport från
Wikman-konsult AB
Buskvägen 16 • 975 98 Luleå
www.wikman-konsult.se
för