Generellt lokal- och funktionsprogram för särskilt boende för äldre i

SOCIAL- OCH
ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
HANDLÄGGARE
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-09-30
AN-2015/392.732
1 (3)
Äldreomsorgsnämnden
Elisabet Bern Öberg
08-535 378 70
[email protected]
Generellt lokal- och funktionsprogram för särskilt
boende för äldre i Huddinge kommun
Förslag till beslut
Äldreomsorgsnämnden godkänner ett generellt lokal- och funktionsprogram
för särskilt boende för äldre i Huddinge kommun som ersätter det tidigare
funktionsprogrammet för omsorgsboende för äldre i Huddinge kommun
reviderat den 3 oktober 2007.
Sammanfattning
Ett generellt funktionsprogram för omsorgsboende för äldre i Huddinge
kommun tog äldreomsorgsnämnden del av den 19 november 2007. Detta
program har setts över med anledning av nya lagar och riktlinjer. Det nya
programmet (bilaga 1 och 2) ersätter det gamla och ska vara ett underlag för
ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad av särskilda boende. Programmet är
inte statiskt och heltäckande utan bör ses över vid förändringar. Att se över
programmet kontinuerligt fanns med då beslutet togs av
äldreomsorgsnämnden den 19 november 2007.
Beskrivning av ärendet
Äldreomsorgsförvaltningen tog fram ett generellt funktionsprogram för
omsorgsboende för äldre i Huddinge kommun den 18 december 2006. Detta
program reviderades den 3 oktober 2007. Sedan dess har Västergårdens
äldreboende byggds och Stortorp B hus byggds om. Vid dessa projekt visade
det sig att programmet behövde ersättas med ett nytt. Det var flera lagar som
ändrats och riktlinjer. När vi tittade på hur de funktionsprogram som togs
fram vid varje projekt var upplagda så borde vårt program i stort likna dessa.
Vi insåg att de ansvariga i byggprojekten lättare skulle använda programmet
med en liknande layout. Det som beskrivs i det tidigare programmet och
gäller idag är med i det nya programmet.
I programmet är grundläggande kvalitetskrav fastställda som säkerställer
egenskaper hos lokaler som är viktiga för verksamheten. Målsättningen är att
planera lokalerna för en långsiktig hållbar lösning.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON (VX) OCH FAX
E-POST OCH WEBB
Social- och
äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge
Gymnasietorget 1
08-535 300 00
[email protected]
www.huddinge.se
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-07-07
AN-2015/392.732
2 (3)
Vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation förutsätter programmet att de
lagar och rekommendationer som finns följs.
Aktörer i ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnadsprocessen är byggföretag
och deras underentreprenörer, kommunstyrelsens förvaltning, förvaltningen
och fastighetsägaren.
Lokal- och funktionsprogrammet ska fungera som riktlinjer vid ombyggnad,
tillbyggnad eller nybyggnad och därmed utgöra ett underlag för projektet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen har tagit fram ett nytt generellt lokal- och funktionsprogram för
särskilda boende för äldre i Huddinge kommun. Berörda parter i
förvaltningen och fackliga representanter har gett sina synpunkter på
programmet. Samarbete om hur programmet skulle utformas har gjorts med
central lokalfunktion.
Programmets utformning är ett försök att i ett dokument samla alla regelverk
som gäller vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad.
Det är ett levande dokument som fortlöpande måste uppdateras och anpassas
vid varje ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnad.
Lagar och regler samt myndighetsbeslut och kommunala beslut som berör
programmets innehåll är inte heltäckande redovisat här. Det åligger var och
en som deltar i projekteringsprocesser att vara rätt uppdaterad för sina
respektive ansvarsområden.
En gränsdragningslista bör upprättas tidigt i projektet där det framgår vem
som ansvarar för vad redan i programskedet.
Förvaltningen anser att det nya programmet ska underlätta byggprocessen,
vilket i sin tur leder till snabbare process. En snabbare process genererar lägre
kostnader under projekteringen.
Britt-Marie Karlén
Social- och äldreomsorgsdirektör
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM
DIARIENR
SIDA
2015-07-07
AN-2015/392.732
3 (3)
Elisabet Bern Öberg
Lokalintendent
Bilagor
1. Generellt lokal- och funktionsprogram för särskilda boende för äldre i
Huddinge kommun.
2. Typritning lägenhet.
Beslutet delges
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förvaltning, Controllerenheten
Huge Fastigheter AB
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
1 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
GENERELLT LOKAL- OCH FUNKTIONSPROGRAM
för särskilt boende för äldre i Huddinge kommun.
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
2 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Generellt lokal- och funktionsprogram för särskilt boende för äldre i
Huddinge kommun.
Innehåll
1. Detta program
2. Verksamhetens syfte och innehåll
3. Allmänt om anläggningens utformning
4. Gemensamma utrymmen för alla avdelningar
4.1 Huvudentré
4.2 Rullstolsförråd
4.3 Korridorer
4.4 Samlingssal/konferensrum
4.5 Sjukgymnastik
4.6 Trapphus
4.7 Hiss
4.8 Städ
4.9 RWC, gästtoalett
4.10 Förråd
4.11 Kontor
4.12 Sjuksköterskerum
4.13 Medicinrum
4.14 Personalrum
4.15 Samtalsrum/Vilrum
4.16 Personalomklädning/dusch/WC. Separat herr och dam
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
3 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
5. Gemensamma utrymmen för två - tre avdelningar
5.1 Desinfektions rum
5.2 Tvättstuga
6. Avdelningen
6.1 Avdelnings kök
6.2 Matplats/samvarorum
6.3 Uteplats/balkong
6.4 Kontor/ rapport rum
6.5 Städ
7. Lägenhet
7.1 Kapprum/entré
7.2 Pentry
7.3 Sovrum/vardagsrum
7.4 Badrum
8. Storkök
8.1 Tillagningskök
8.2 Sophantering
8.3 Varuförsörjning
9
Övriga utrymmen
9.1 Lägenhetsförråd
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
4 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
1. Detta program
Äldreomsorgsförvaltningen har sedan 18 december 2006 ett generellt funktionsprogram för
omsorgsboende för äldre. Detta funktionsprogram reviderades 3 oktober 2007.
Hösten 2009 skedde en sammanslagning av socialförvaltningen och
äldreomsorgsförvaltningen.
Social- och äldreomsorgsförvaltningen ska kontinuerligt se över funktionsprogrammet för
särskilt boende inom äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen (SoL). Ett nytt generellt lokaloch funktionsprogram för särskilda boende för äldre har framtagits och ersätter
funktionsprogrammet från 3 oktober 2007. Det som beskrivs i det tidigare programmet och
gäller idag är med i det nya programmet.
Programmet gäller vid ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation och av lokaler. I
programmet är grundläggande kvalitetskrav fastställda som säkerställer egenskaper hos
lokalerna som är viktiga för verksamheten. Målsättningen är att planera lokalerna för en
långsiktig hållbar lösning.
Vid nybyggnation och ombyggnad, tillbyggnad eller nybyggnation förutsätter lokal- och
funktionsprogrammet att de lagar och rekommendationer som finns följs. Vid ombyggnad
tillkommer ytterligare avvägningar. Befintlig stomme och installationsstruktur mm. blir
styrande och kan leda till att vissa inskränkningar i förhållande till programmet blir
nödvändiga. En rekommendation är att tidigt samråda med t.ex. IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) om det är tveksamt om samhällskraven uppfylls.
Vid varje nybyggnad och ombyggnad ska de delar i lokal- och funktionsprogrammet som är
aktuella följa programmet.
2. Verksamhetens syfte och innehåll
Särskilt boende för äldre
Personer över 65år får efter en biståndsbedömning enligt 5 kap 5 § Socialtjänsten, (SoL)
plats i särskild boendeform eller en korttidsplats. I boendet erbjuds äldre personer med
omfattande omsorgs- och vårdbehov en kvalificerad omvårdnad dygnet runt. Omsorg avses
här som ett stöd till den äldre personen som syftar till att kunna leva som andra, känna tilltro
till egna förmågor, minska och undanröja hinder, tillgodose fysiska, psykiska och sociala
behov med respekt för individens rätt till självbestämmande och integritet.
Boendet skall vara så utformat att trygghet och möjlighet till gemenskap skapas samt stödja
möjligheterna till ett så självständigt liv som möjligt. Det ska samtidigt utgöra en effektiv
arbetsmiljö med god överblick. Lägenheter skall kunna anpassas för parboende.
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
5 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Utemiljöns planering ska särskilt uppmärksammas så att den skapar motivation till
utevistelse. Den ska vara tillgänglig, kännas trygg samt vara möjlig att betraktas inifrån
boendet.
Boendet ska utformas så att inriktning på boendet kan användas utifrån de boendes behov.
Följande verksamheter skall inrymmas i ovan beskrivna lokaler och utemiljö.
•
boendeenheter om åtta till tio lägenheter (storlek 28-35 kvm) vardera med tillhörande
gemensamhetsutrymmen
•
personalutrymmen, såsom omklädningsrum med wc/dusch, personalrum samt vilrum
•
personalarbetsplatser såsom kontor (antalet beroende på storleken på boendet),
sjuksköterskeexpedition, medicinförråd
•
samlingssal som kan användas till konferensrum, aktiviteter för de boende
•
förråd, tvättstuga, desinfektions rum och soprum
•
uteplatser omgärdade med staket (både med sol och skugga), planteringar
•
rum för sjukgymnast, logoped, arbetsterapi, dagverksamhet och träningsrum (rum som
kan komma ifråga utifrån anläggningens storlek)
3. Allmänt om anläggningens utformning
Byggnaden
/
•
Optimal placering av ett boende är i markplan. Entrén måste vara lättillgänglig, för såväl
gående, rullstolsburna och fordon, vara väl upplyst samt ha god skyltning. Använd
Huddinge kommuns skyltprogram. De boende bör ha tillgång till en avgränsad gård eller
uteplats. Uteplatsen ska medge rörelse, aktivitet och möjlighet att följa
årstidsväxlingarna. Viktigt att skapa vandringsstråk utomhus. Marken bör vara plan.
Upphöjda rabatter. Ett boende som är byggt i flera våningar ska på varje avdelning ha
tillgång till en större balkong. Uteplatsen och balkongen ska erbjuda både sol och
skugga. Den bör även erbjuda vindskydd. Balkongräcket skall vara förhöjt (höjd 1.3
meter) på grund av säkerhetsskäl men medge utsikt. Viktigt att förlägga balkongen så att
den inte skuggar gemensamma rum i våningen under.
•
Överblickbara planlösningar med logiska och enkla rumssamband förenklar för många
boende. Skapa omväxlande vandringsstråk för boende inomhus. Två avdelningar är så
orienterade att de kan dela på funktioner som till exempel desinfektions rum och miljö
rum. Det får inte förekomma några nivåskillnader inom ett och samma våningsplan.
•
Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med kognitiv svårighet, rörelsehinder, synoch hörselnedsättning. Huddinge kommun har en tillgänglighetsmanual vid nybyggnad
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
6 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
av offentliga lokaler, denna manual ska användas som underlag vid nybyggnad av
äldreboende.
•
Miljöbyggnad. Byggnaden ska byggas energieffektivt.
Färgsättning
•
Använd kontrasterande färger det underlättar orientering och förstärker rumsformer och
byggnadsdelar. Färger ska ha en kontrasterande ljushet på 0,40 NCS (Natural Color
System)
Belysning
•
Belysningens utformning ger effekt inte bara på det rent visuella, utan även på trivsel
och hälsa. Vackra, funktionella och välplacerade ljuskällor ger rättvisa åt färger, former
och inredning. Planera in ledljus i lägenheterna så tillgängligheten blir optimal.
•
Belysningen runt fastigheten ska vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga kan orientera sig och tryggt vistas utomhus.
•
God allmänbelysning i olika nivåer, tak- och bords-/fönsterbelysning.
Inomhusbelysningen ska kunna ljus regleras. Led belysningar i korridor och badrum.
Led belysning i lägenheterna. Samtliga armaturer ska vara försedda med energieffektiva
ljuskällor för att spara på miljön och minska underhållsbehovet. Färgtemperaturen ska
vara anpassad för att ge ett varmt ljus. Minska risken för bländning genom att ha stora
armaturer som är runt lysande för att släppa ut ljus i tak eller vägg närmast armaturen.
•
Använd rörelsesensorer i de rum som är lämpade för det. Belysningen ska kunna dimras
i vissa utrymmen. Planera in ledljus som tänds upp med hjälp av rörelsedetektor när man
kliver upp på natten.
Ljudkrav
•
Ljudkrav enligt BBR för särskilda boende. Ljudmiljön ska vara god. Ljudabsorbenter
ska användas i tak i de rum där ljudnivån kan bli hög. I vissa lokaler behövs
kompletterande hörselteknisk utrustning, till exempel i samlingslokaler
Konstruktion
•
Takkonstruktionen ska klara installation av personliftar
Materialval
•
/
Sunda hus databas
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
7 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
•
Stötabsorberande golv för att förhindra skador vid fall. Dessa golv bör användas i entrén
och hygienrum i lägenheterna.
Tillgänglighet
•
Miljön i det särskilda boendet skall vara tillgänglig och användbar och erbjuda
möjligheter till aktivitet och delaktighet. Alla glasade ytor ska förses med
varningsmarkering i bröstnings- eller ögonhöjd både för stående och rullstolsbundna.
Trappor kontrastmarkeras. Ledstänger ska kontrastmarkeras. Undvik trösklar. Skyltning
bör vara lättbegriplig och lättläst, ha ljushetskontrast och vara placerad på lämplig höjd.
Ska placeras där man förväntar sig att den ska finnas. Skylten bör vara kompletterad
med bokstäver i antingen upphöjd relief eller punktskrift. Det har stor betydelse för att
de boende ska kunna orientera sig. Fast belysning bör inte vara bländande.
El, tele och data
•
Var framsynt i planeringen av system, tänk på kompatibilitet och integrering med andra
system.
•
Planera för anslutningsmöjligheter för TV, bredband och telefoni i alla lägenheter och i
gemensamma utrymmen. Anläggningen ska vara utformad så att varje hyresgäst enskilt kan
teckna abonnemang för detta, via exempelvis COMHEM eller motsvarande.
•
Kommunens nätverk ska kopplas in i kontorsrum och allmänna utrymmen. Utrymmen
avsedda för kontorsarbetsplatser förses med minst ett dubbeluttag för nätverk per
arbetsplats. Allmänna utrymmen ska förses med minst ett dubbeluttag för kommunens
nätverk per 15 kvadratmeter golvyta. TV uttag i gemensamma utrymmen.
•
Fasta telefonlinjer till ett kontor på varje våningsplan för att kunna användas vid
krissituationer om det mobila systemet inte fungerar.
•
Förberett för trådlöst data och tele. Det måste finnas täckning för mobilnät inomhus.
Brandskydd
•
/
Byggnaden ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande.
Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska
utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av
enskilda händelser eller påfrestningar. Boverkets byggregler BBR gällande brandskydd ska
gälla. Särskilt boende för äldre tillhör verksamhetsklass 5 B. Hänsyn måste även tas till LSO
(Lagen om skydd mot olyckor). Gränsdragningslistor om hyresvärden/ hyresgästens ansvar
ska finnas.
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
8 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
•
Brand och utrymningslarm ska finnas i alla utrymmen där de behövs. Raka
utrymningstrappor för att underlätta utrymning av personer som inte själva kan medverka.
Där behov kan finnas skall installeras magnetuppställning eller fri-sving dörrstängare på
dörrar i brandcellsgräns. Nödutgångar ska utrustas med ljud och ljus signal. Sprinkler ska
installeras.
•
Vid ombyggnad och förändring av verksamheten i lokalerna måste brandskyddet ses över
eftersom olika verksamheter har olika krav. Nytt bygglov kan behöva sökas.
Säkerhet och larm
•
Säkerheten ska utformas så att den boende varje tid på dygnet ska kunna erhålla de tjänster
som krävs för att den boende ska kunna klara sin tillvaro och känna sig trygg.
•
Då det gäller trygghetslarm, personlarm och passagesystem bör man vid varje nytt projekt ta
hänsyn till att teknikutvecklingen går snabbt framåt med kombinationer av olika system.
Man ska försäkra sig om att man är väl uppdaterad i dessa frågor så att en optimal lösning
kan väljas. Viktigt att alla system fungerar rationellt för personalen och de boende.
Systemen bör vara väl genomtänkta ur säkerhetsaspekter.
Regelverk och vägledande riktlinjer som ska följas
/
•
Byggregler som gäller för särskilda boendeformer för äldre enligt Boverkets byggregler
(BBR) med en utökad tillgänglighet enligt svensk standard, SS 91 42 21:2006 ska följas.
•
Plan och bygglagen
•
Arbetsmiljölagen
•
Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2)
•
Hälso och sjukvårdslagen (HSL)
•
Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien (gäller from 1 januari 2016)
•
Socialtjänstlagen (SoL)
•
Renhållningsförordning för Huddinge kommun
•
Bygg Ikapp för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med
funktionsnedsättning, Elisabeth Svensson, 2012
•
Tillgänglighetsmanual Huddinge kommun
•
Huddinge kommuns skyltprogram
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
9 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
4
Gemensamma utrymmen för alla avdelningar.
Allmänt
De gemensamma utrymmena ska ha hemlik, trevlig och varm karaktär. De ska också fungera
rationellt som arbetsplats och ur hygien – och säkerhetssynpunkt. Placering av teknik som larm,
utrymningsskyltar, sprinkler, kodlås och annat ska planeras med omsorg om hemkaraktären.
Kontakten mellan ute och inne, liksom den inre organisationen är medel som kan användas för att
ge en varierad och rik miljö. Tydlig och enkel orientering är av största vikt.
4.1
Huvudentré
TEKNISK STANDARD
Golv
Plastmatta, lätt halkskyddad. Stötabsorberande för att förhindra skador
vid fall.
Sockel
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Trä sockel ovanför uppvik.
Väggar
Målat
Tak
Ljudabsorbenter klass A
Dörrar
Aluminium härdat glas
Låsning
Kodlås
Fönster
Härdat glas, vädringsbeslag, Fönsterbröstning 0,8 m över golv
.
Dagsljus
Ja
Övrigt
Rundade/fasade hörn på pelare och utstående bänk- och vägghörn
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Skrapgaller
Utanför entré nedsänkt
Torkmatta infälld
Ledstänger
Med avrundat avslut
Postfack
Orienteringstavla
Namntavla med avdelningar
Brandförsvarstablå
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
Vattenutkastare
för rullstolstvätt
i anslutning till entré
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
10 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
och på vägg
Nöd ljus
Vägledande skyltar
Eluttag
Ringklocka vid ytterdörr
Automatisk dörröppning av Besamtyp
Branddetektor och sirener
4.2
Rullstolsförråd
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta, lätt halkskyddad
Uppvik 100 mm
Målat
Målat
Laminat massiv
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hyllor på vägg
Takarmatur
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Golvbrunn
Lokalt fall
Vattenutkastare
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Eluttag
3 dubbla (Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn och ca 0,70–1,0 m över
golv)
4.3
Korridorer
TEKNISK STANDARD
Golv
Plastmatta lätt halkskyddad.
Sockel
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Trä sockel ovanför uppvik.
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
11 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Väggar
Tak
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Målat.
Målat.
Aluminium härdat glas på övre delen av dörren.
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING
Ledstänger
Gardinbeslag, gardinstänger(om fönster finns)
Fönsterbänkar (om fönster finns)
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
eller på vägg
Nattsänkning samt rörelsestyrt
Dörröppning
Typ Besam
Eluttag på vägg för
städning
4.4
Samlingssal/Konferensrum
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak.
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Trä sockel ovanför uppvik.
Målad väv eller tapet
Målat.
Laminat massiv
Kodlås
Fönsterbröstning 0,8 m över golv
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Whitboard
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Ledstänger
Persienner
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
12 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Hörslinga
Belysning i tak
Eluttag
Data och telefoni
Kanalisation i tak
TV uttag
4.5
Dimmer
Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn och ca 0,70–1,0 m över golv.
Kommunens nätverk
För datakanon
Sjukgymnastik
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Lackat trä
Målad väv
Målat.
Massiv laminat
Kodlås
Ja
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Ledstänger
Persienner
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Hörslinga
Belysning i tak
Dimmer
Eluttag
Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn och ca 0,70–1,0 m över golv.
TV uttag
4.6
Trapphus
TEKNISK STANDARD
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
13 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta eller sten/betong, lätt halkskyddad
Lackat trä vid plastmatta
Målat
Målat
Plåt
Enligt brandkrav och säkerhetskrav
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Grindar vid trappor
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
eller på vägg
Eluttag på vägg för städning
4.7.1
Hiss
TEKNISK STANDARD
Hiss typ
Märklast
Märkhastighet
Drivsystem
Dörrar
Dörrdagöppning
Hisskorg
Personhiss
8 personer eller 630 kg
1,0 m/s
S.k. maskinrumslös lin hiss med växellöst
maskineri och frekvensstyrd motor
Enkelteleskåpdörrar
B x H = 900 x 2100 mm
B x D = 1100 x 1400 x 2300 mm
INREDNING HISSKORG
Väggar och tak
Plastlaminat
Sparksockel
Av rostfri plåt, H = 100 mm
Golv
Stenbeläggning
Handledare
Rostfritt stål, rund ca 35 mm, på en sidovägg
Korgdörr/karmar
Rostfri stålplåt
Spegel
Placeras på bakvägg
Fällsits
Av trä
Avbärarlister
2 rader av trä på 3 sidor
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
14 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Lysrörsarmatur. Belysning skall vara närvarostyrd,
dimmer och med inställbar tid
Eluttag
För städ och service
Hisspanel/knappsats
Enligt Huddinge kommuns tillgänglighetsmanual
Nödsignal
Typ Safeline 3000 eller likvärdigt. Utförande och omfattning
Enligt SS-EN 81-28
4.7.2
Hiss
TEKNISK STANDARD
Hiss typ
Märklast
Märkhastighet
Drivsystem
Dörrar
Dörrdagöppning
Hisskorg
Personhiss/transporthiss
21 personer eller 1650 kg
1,0 m/s
S.k. maskinrumslös lin hiss med växellöst
maskineri och frekvensstyrd motor
Enkelteleskåpdörrar
B x H = 1300 x 2100 mm
B x D = 1400 x 2400 x 2300 mm
INREDNING HISSKORG
Väggar och tak
Plastlaminat
Sparksockel
Av rostfri plåt, H = 100 mm
Golv
Stenbeläggning
Ledstång
Rostfritt stål, rund ca 35 mm, på en sidovägg
Korgdörr/karmar
Rostfri stålplåt
Spegel
Placeras på bakvägg
Fällsits
Av trä
Avbärarlister
2 rader av trä på 3 sidor
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Lysrörsarmatur. Belysning skall vara närvarostyrd
dimmer och med inställbar tid
Eluttag
För städ och service
Hisspanel/knappsats
Enligt Huddinge kommuns tillgänglighetsmanual
Nödsignal
Typ Safeline 3000 eller likvärdigt. Utförande och omfattning
Enligt SS-EN 81-28
4.8
Städ
TEKNISK STANDARD
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
15 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Golv
Sockel
Väggar
Tak.
Dörrar
Låsning
Fönster
Dagsljus
Övrig
Plastmatta lätt halksäker
Uppvik 100 mm
Målat
Målat
Laminat massiv
Kodlås
Inte krav
Inte krav
Plats för städvagn
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hyllor d=400, 6 i höjd,
på skenor och konsoler
Upphängningsanordning för städattiraljer
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Frånluft
Engreppsblandare
med sväng pip
Utslagsvask
Golvbrunn
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Via rörelsevakt
Eluttag (dubbelt)
4.9
RWC, gästtoalett
TEKNISK STANDARD
Golv
Plastmatta lätt halkskyddad
Sockel
Uppvik 100 mm
Vägg
Målat
Stänkskydd av kakel
Tak
Målat
Dörrar.
Laminat
Låsning
Toalett lås
Fönster
Inte krav
Dagsljus
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Tvålhållare
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
16 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Desinfektions hållare
Pappershållare
Sanitetshållare
Spegel
Papperskorg
Klädkrok
Stödhandtag (längd 900 mm uppfällbara) med toalettpappershållare
Draghandtag på dörr
Handtag
Som stöd mellan toalett och handfat
Vägghyllor på konsol
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
WC-stol
Vägghängd
Tvättställ
Engreppsblandare
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
och på vägg
Nödlarm vid WC
Nödlarm vägg mot golv
4.10
Förråd
Antalet förråd beror på antalet avdelningar och användningen.
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Lackat trä
Målat
Målat
Laminat. Massiv
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hyllor.
VVS/INSTALLATIONER
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
17 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Ventilation
Tilluft/frånluft.
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Via rörelsesensorer.
Eluttag
Dubbla
4.11
Kontor
TEKNISKA STANDARD
Golv
Plastmatta
Sockel
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Trä sockel ovanför uppvik.
Väggar
Målat
Tak
Målat
Dörrar.
Laminat massiv glasad överdel
Låsning
Kodlås
Fönster
Ja
Dagsljus
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Grundbelysning samt
arbetsplatsbelysning
Data/tele
Eluttag
4.12
Kommunens nätverk (antal beroende på arbetsplatser)
Sjuksköterskerum
TEKNISKA STANDARD
Golv.
Plastmatta lätt halksäker
Sockel
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik.
Vägg
Målat
Tak
Ljudabsorbenter
Dörrar.
Laminat massiv glasad överdel
Låsning
Kodlås
Fönster
Ja
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
18 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Dagsljus
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Grundbelysning samt
arbetsplatsbelysning
Data/tele
Kommunens nätverk (antal beroende på arbetsplatser)
Eluttag
4.13
Medicinrum
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta lätt halksäker
Uppvik 100 mm
Målat
Målat
Laminat massiv
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger (om fönster finns)
Bänk med underskåp och överskåp (låsbart)
Medicinskåp/svalskåp, utrustat med termometer och god ventilation, låsbart
(läkemedel får inte förvaras i utrymmen där temperaturen > 25 grader)
Kylskåp låsbart
Tvålhållare
Desinfektionshållare
Handdukshållare
VVS/INSTALLATIONER
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
19 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Ventilation
Kyla
Diskbänk
Handtvättställ
Tilluft/frånluft
Max temp +25 grader i rummet
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Via rörelsesensorer
Arbetsplatsbelysning över bänk
Eluttag
4.14
Personalrum
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik
Målat
Målat
Laminat massiv glasad överdel
Kodlås
Ja
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag,
Gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
Kylar
Frysar
Mikrovågsugnar
I arbetshöjd. Antal beroende på antal personal
Diskbänk med två hoar
Förvaringsskåp
Underskåp utformas som utdragbara självstängande lådor
VVS/INSTALLATIONER
Ventilati
Tilluft/frånluft
Spisfläkt
Diskmaskin
Upphöjd på sockel
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Belysning över diskbänk
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
20 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Eluttag till köksutrustning mm
Eluttag på vägg
Timer till spis och kontakter
Data/tele
Kommunens nätverk
Brandlarm
4.15
Samtalsrum/vilrum
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik
Målat
Målat
Laminat massiv
Kodlås
Ja
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
Armatur (fast)
Garderob
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Dimmer
Eluttag
TV/data/telefoni
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
21 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
4.16
Personalomklädning/dusch/WC. Separat herr och dam
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Dusch
Tak.
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta, våtsäker, lätt halkskyddad alternativt klinker
Plastmatta uppvikt 100 mm
Målat i omklädning
Våtrumsmatta eller kakel
Målat
Laminat massiv
Kodlås omklädning, toalett lås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Toapappershållare
Pappershandduksskåp
Papperskorg
Sanitetshållare
Spegel
Klädkrok
Duschdraperistång (vid behov)
Tvålkorg i dusch
Stödhandtag i dusch
Bänk och klädkrokar omklädning
Spegel
1 delat låsbart hög skåp i omklädning per anställd samt för vikarier
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Tvättställ
WC-stol
Vägghängd
Duschblandare med
duschstång och slang
Självavstängande
Golvbrunn
Lokalt fall
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak omklädning och över spegel wc
Eluttag vid spegel omklädning
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
22 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
5
Gemensamma utrymmen för två- tre avdelningar
Allmänt
Samordna de funktioner som är lämpliga. Det har stor betydelse hur byggnaden är disponerad.
Genom att samordna funktioner sparas ytor, som kan användas till andra funktioner. Lämpliga
funktioner att samordna kan vara desinfektions rum, tvättstuga, personaltoalett och förråd.
Desinfektionsrummet ska ha ingång från korridor och ha en genomtänkt placering. Planera
lokalerna så att inte personer i matsal och allrum störs av personal som går till tvättstuga och
desinfektions rum. I desinfektions rum och tvättstuga ska det finnas en ren sida och en smutsig sida.
Detta krävs av hygien skäl.
5.1
Desinfektions rum
Desinfektionsrummet ska ha en ren och en smutsig sida
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak.
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta lätt halksäker
Uppvik 100 mm
Målat
Ljudabsorbenter Klass A
Laminat massiv
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hyllor d=400, 6 i höjd,
på skenor och konsoler
Skåp låsbart
Tvålhållare
Desinfektionshållare
Diskbänk
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Engreppsblandare
med sväng pip
Utslagsvask
Golvbrunn
Handtvättställ
Spoldesinfektor
ELINSTALLATIONER
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
23 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Belysning i tak
Eluttag (dubbla)
Dörrautomatik
5.2
Via rörelsesensorer
Tvättstuga
Tvättstugan ska ha en ren och en smutsig sida vid hantering av tvätt
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Plastmatta lätt halksäker.
Plastmatta uppvikt 100 mm
Målat stänkskydd utslagsvask
Målat
Täta laminat massiv med klämskydd
Kodlås
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Bänk med underskåp
Konsolhyllor
Överskåp låsbart
Väggfast strykbräda
Vridbar
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Tvättmaskin
Upphöjd på stativ/sockel 30 cm
Torktumlare
Upphöjd på stativ/ sockel 30 cm
Grovtvättmaskin
Upphöjd på stativ/sockel 30 cm
Torkskåp
Diskbänk med ho
Engreppsblandare
Utslagsvask
Golvbrunn lokalt fall
Tvättställ med tillhörande utrustning
ELINSTALLATIONER
Takbelysning
Via rörelsesensorer
Bänkbelysning
Eluttag på vägg
ovan bänk
Dubbelt, timer
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
24 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
6.
Avdelningen
Allmänt
Köket dimensioneras som ett reguljärt kök efter antal boende enligt svensk standard med vissa
tillägg. Köket måste avgränsas med en fysisk barriär från matplats/samvaro. Samtidigt är det viktigt
att köket ligger i direkt anslutning till matplats/samvaro. Avdelningsköket ska planeras och
dimensioneras så att säker mat hantering kan ske. Rena och orena ytor ska vara väl avgränsade.
Kontakt och överblick är viktigt att personalen har med de boende. Låg fönsterbröstning för att ge
god utblick.
6.1
Avdelnings kök
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak.
Dörrar
Låsning
Dagsljus
Plastmatta lätt halksäker
Plastmatta uppvikt 100 mm
Målat/kakel över diskbänk
Ljudabsorbenter klass A
Laminat massiva eller grind, köksdelen ska avgränsas
Kodlås
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Lådhurts
Låsbara besticklådor
Skåp under diskbänk
Plats för källsortering
Underskåp
Utdragbara självstängande lådor
Väggskåp
Varav ett låsbart
Bänk yta (bardisk)
Tillgängligt med rullstolar
Städskåp
Spishäll
Med 4 plattor
Ugn
I arbetshöjd
Köksfläkt
Kyl/frys
Mikrovågsugn
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
25 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Diskbänk
Engreppsblandare, hög pip
Diskmaskin
Förhöjd, kort programtid, backar
Handtvättställ
ELINSTALLATIONER
Takbelysning
Med dimmer
Eluttag för matvagn
Eluttag
Vid tak med dimmer
Huvudströmbrytare till spis
Eluttag
Till mikrovågsugnar
Eluttag
Timer (vattenkokare, kaffekokare)
Bänkskåpsbelysning
Data/tele
Kommunens nätverk
6.2
Matplats/samvaro rum
TEKNISK STANDARD
Golv
Sockel
Väggar
Tak
Dörrar
Fönster
Dagsljus
Plastmatta
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik
Målad väv/tapet
Ljudabsorbenter klass A
Nej
Fönsterbröstning 0,6- 0,8 m över golv, Vädringsfönster med
säkerhetsspärr
Ja
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänkar
Persienner
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Dimmer
Eluttag
Vid tak för inredningsbelysning. Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn
och ca 0,70–1,0 m över golv
TV, bredband, telefoni
Dubbelt
6.3
/
Uteplats/balkong
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
26 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
TEKNISKA STANDARD
Golv.
Betong/plattor
Tröskel vid balkongdörr Max 10 mm invändigt och 20 mm utvändigt
Balkongräcke
Förhöjt räcke ca 1,3 meter (men medge utsikt)
Dörrar.
Laminat massiv glasad överdel (med varningsmarkering)
Låsning
Kodlås
Övrigt
Dimensionerad så att en säng kan köras ut
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Ledstång
Vindskydd
ELINSTALLATIONER
Belysning
Eluttag
6.4
Avd. kontor/rapportrum
TEKNISKA STANDARD
Golv.
Plastmatta
Sockel.
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik
Väggar.
Målat
Tak.
Ljudabsorbenter
Dörrar.
Laminat massiv glasad överdel
Låsning
Kodlås
Fönster
Önskvärt
Dagsljus
Önskvärt
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Grundbelysning samt
Arbetsplatsbelysning
Data/teleuttag
2 dubbla (beroende på antalet arbetsplatser)
Teleuttag
Fast telefon, en på varje avdelning
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
27 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
6.5
Städ
TEKNISKA STANDARD
Golv.
Plastmatta
Sockel.
Uppvikt 100 mm
Väggar.
Målat
Tak.
Gips målat
Dörrar.
Laminat massiva
Låsning
Kodlås
Fönster
Ej krav
Dagsljus
Ej krav
Övrig
Plats för städvagn
Upphängningsanordning för städattiraljer
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hyllor
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation.
Tilluft/frånluft
Utslagsback
Golvbrunn
ELINSTALLATIONER
Grundbelysning
Via rörelsesensorer
Eluttag
7
Lägenhet
Allmänt
Lägenheten är en självständig bostad. Där den boende ska kunna stänga dörren och leva sitt eget liv.
De boende ska kunna låsa sin dörr in till lägenheten.
Lägenheten skall ha en köksenhet, hygienrum (om möjligt med golvvärme eller förhöjd
temperatur), hall samt allrum.
Lägenhetsdörren skall ha avvikande färg. Bredvid dörr skall finnas skylt för namn och
lägenhetsnummer. Alla boende ska ha sin egen brevlåda.
Nivåskillnad ska inte finnas, inga trösklar.
Färgsättning, materialval samt belysning ska väljas som passar olika typer av
funktionsnedsättningar.
Säng mått 2300 x 1000
Lägenheten skall medge utrymme för en rullstolsbunden person.
Lägenheten skall vara handikappanpassad SIS (svensk standard höjd nivå)
Lägenheten ska vara försedd med trygghetslarm.
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
28 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Lägenheten ska vara försedd med möjlighet för den boende att ha abonnemang för data, TV och
telefoni.
Bilaga 2 Typritningar lägenhet
7.1
Kapprum/entré
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
höjd 80 cm
Låsning
Dagsljus
Plastgolv typ trä imitation
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik.
Målade
Målade
Laminat massiv bredd 1100 mm, lägenhetsdörr med horisontellt handtag
Cylinder
Indirekt
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Kapphylla höj och sänkbar
Klädkrokar
Värdeskåp (kan även placeras i skåp i pentry)
Garderob 2 stycken 600 mm, utan sockel, skjutdörrar med låsbart medicinskåp. (alt. placeras i skåp
vid pentry)
Garderob 1 styck 400 mm utan sockel delat, nedre del städ och övre del hyllor. (kan även placeras i
rummet)
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Eluttag
Strömställare
7.2
Placeras intill dörrfodret och 0,80 m över golv
Pentry
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
/
Dimmer
Plastmatta typ trä imitation
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik.
Målade
Ljudabsorbenter klass A
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
29 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Fönster
Dagsljus
Övrigt
Önskvärt
Önskvärt
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinstänger, gardinbeslag i förekommande fall
Överskåp 1000 mm,
Plats för mikrovågsugn (arbetshöjd öppnas åt sidan)
Hög skåp 600 mm med inbyggt kylskåp med frysfack underkant 600 mm ö.g.
Draglådor Försedda med rullager
Handtag på skåp
Avvikande färg och greppvänliga
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Rostfri diskbänk med disklådskombination 1000 mm, öppen under diskbänk
Skyddsrygg till ovanstående under diskbänk
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Belysning över diskbänk
Timer till spis
Eluttag dubbel över bänk till vattenkokare m.m.
Eluttag för mikrovågsugn i skåp
Spis med 2 plattor som skall vara separat avstängnings bar i el-central
7.3
Sovrum/vardagsrum
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
Fönster
Dagsljus
Övrigt
Plastgolv typ trä imitation
Plastmatta uppvikt synlig höjd 60 mm Lackad trä sockel ovanför uppvik.
Tapet. Vid säng målad vägg i längdriktning
Målat
Fönsterbröstning 0,6 m över golv. Vädringsfönster med säkerhetsspärr
Ja
Skensystem för tak lift
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Gardinbeslag, gardinstänger
Fönsterbänk
Persienner
Tavellist
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
30 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Ledljus
En ljuslist i golvsockeln som tänds då personen kliver ur sängen.
Eluttag
Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn och ca 0,70–1,0 m över golv.
Sabotage kontakt vid sängen
Eluttag för lift systemet.
Strömställare
Placeras intill dörrfodret och 0,80 m över golv
.
TV, bredband, telefoni
Anslutningsmöjligheter
Trygghetslarm
7.4
Hygienrum
TEKNISK STANDARD
Golv.
fall.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
Låsning
Fönster
Dagsljus
Övrigt
Plastmatta lätt halkskyddad. Stötabsorberande för att förhindra skador vid
Plastmatta uppvikt 100 mm
Kaklade. Avvikande kulör vid tvättställ och WC
Målat
Om möjligt skjutdörrar (avvikande färg)
Draghandtag vertikal insida
Inte krav
Inte krav
Inte krav
FAST INREDNING/UTRUSTNING
Hög skåp
300 mm med inbyggt eluttag, nedre luckan ska förses med lås (typ
Vedum Basic)
Stödhandtag
Monteras på utsidan av skåp
Handtag
Som stöd mellan toalett och handfat
Spegel vinklad
Monters underkant 900 mm 1800 överkant golv KOLLA
Handdukshängare
Monteras på två höjder.
Vilka höjder? Förslag 1000 + 1700
Krok
Monteras 1700 mm ö.g.
Uppfällbara stödhandtag WC 900 mm med hållare för toalettpapper på bägge styrhandtagen.
Duschstång
duschmunstycke.
/
Med stödhandtag (typ Bano) inklusive 2 stycken hållare för
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
31 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Duschhylla
Litet torkställ
Papperskorg
Desinfektionshållare
Pappershållare
Tvålhållare
Hållare för golvskrapa
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
WC-stol
Vägghängd
Tvättställ
Höj och sänkbart snedställt (Typ Bano) Engreppsblandare
Duschblandare
Duschslang 2 st.
Varav en spolslang minst 2500 mm. Koppling så att det går att byta
beroende vilken slang som behöver användas.
Golvbrunn
Golvfall 1:100 i badrum, vid duschplats 1:50
Tvättmaskin
Förhöjd 300 mm ö.g. förhöjningssockel med utdragbar korg. Dold
knappsats
Torktumlare
Förhöjd 300 mm ö.g. förhöjningssockel med utdragbar korg. Dold
knappsats
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
Belysning
Led belysning
Eluttag
Strömställare
Trygghetslarm
Trygghetslarm
Förhöjd rumstemperatur.
Handdukstork
8
Över handfat
Över toalettstol
I skåp eller bredvid handfat. Ett ska placeras 0,70 – 1,0 m från hörn och
ca 0,70–1,0 m över golv
Placeras intill dörrfodret och 0,80 m över golv
Vid WC (fukt skyddad placering)
Vid vägg mot golv
Storkök
Allmänt
Bra flöden i lokalen är grundprincipen för ett väl planerat kök. Man skiljer på råvarans, diskgodset
och personalens, flöde. Korsflöden (av diskgods och råvaror) är en kontaminationsrisk och kritisk
punkt i produktionsflödet.
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
32 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Inga organiska material bör förekomma i storkök. Ska man använda sig av trä, ska det vara
laminerat. Alla ytor ska vara lätt rengörbara och tillåta god hygien.
Utrustning ska vara anpassad till ändamålet (storkök), vara moderna, energisnåla och tillåta god
ergonomi. Hushållmodeller ska undvikas (p.g.a. kappslingsklass). Utrustning ska normalt stå på ben
(rostfria, justerbara) som tillåter rengöring under.
Golv ska vara halkskyddade, tröskelfria och spolbara. Utrymmen som spolas dagligen (kök, renseri,
diskrum), ska ha lämpligt golvfall (1:100) och slutta mot golvbrunn. Dessa ska avskiljas med
golvränna mot övriga utrymmen. Man bör ha en lutning på 1:50 under bänkar för lätt rengöring.
Utrustning som förutsätter vagnshantering ska ha plant golv under (kombi ugn/nedkylningsskåp
som beskickas med vagn och kyl/frysrum).
Vid kokgryta ska det finnas golvgrop (alt vid stekbord). Golvbrunn bör finnas vid kombi ugn,
diskmaskin och skalmaskin.
Ventilation ska vara god och IM kåpa förekomma över kokgryta, kombi ugn, spis och stekbord (och
vid diskmaskin om man inte har väl fungerande värmeåtervinning).
Inlastning/varumottagning ska ha skärmtak över lastkaj, 11M dörr, vara tröskelfri, och ha bänk för
uppackning. Viktigt att lokalerna inte belamras med vagnar vid leverans.
Soprum ska vara lättåtkomligt för personal och sophämtning. Källsortering kan om möjligt
samordnas med övrig verksamhet.
Råvaruflöde och zonindelning (exempel)
Beskrivs oftast ur hygiensynpunkt för att kunna kontrollera sin egen verksamhet, och analysera
vilka moment som är mest kritiska. Man delar inte lokalytorna i ren- respektive oren zon. Ren zon
är endast tillåten för kökspersonal, och är avsedd för bearbetning av livsmedel. I oren zon får
oförpackade livsmedel förekomma och övrig personal vistas.
Leverans – Leverantör lastar av beställda varor till inlastning. Viktigt att dessa inte blir stående, då
det leder till temperaturavvikelser. (Klassas som: OREN ZON)
Uppackning – Personalen av emballerar, packar upp och kontrollerar varorna, i varumottagningen.
Viktigt att personalen har möjlighet att ta stickkontroll på varors temperatur. (Klassas som: OREN
ZON)
Förvaring – Förvaring sker av varor i respektive förråd (Kyl/Frys/Förråd). Viktigt är att jordiga
livsmedel skiljs från rena, animaliska skiljs från vegetabiliska, etc. (Klassas som: REN ZON)
Beredning – Personalen bearbetar råvaror inför tillagning (skala, skära, blanda, upptining, för
stekning etc.) i renseri/kök. Viktigt är att försöka undvika möjliga temperaturavvikelser, och
korskontaminering (d v s att bearbetade livsmedel inte läggs tillbaka i samma behållare) (Klassas
som: REN ZON)
Mellanförvaring – Tillämpas på de livsmedels som förbereds innan tillagning, och där emellan
behöver förvaras. Viktigt är (även här) att undvika korskontaminering (d v s att bearbetade
livsmedel inte förvaras tillsammans med smutsiga). (Klassas som: REN ZON)
Tillagning – Personalen tillagar/bearbetar livsmedlet till färdig komponent i kök. Viktigt är att
erforderlig temperatur uppnås för varm komponent. (Klassas som: REN ZON)
Servering – Servering eller ”tag själv. ”Viktigt att tillräcklig temperatur upprätthålls, samt att
varmhållning inte sker för länge. (Klassas som: OREN ZON
/
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Diarienr
SIDA
Oktober 2015
AN-2015/392
33 (33)
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Övrigt
Personalen måste ha en arbetsplats med dator, telefon, skrivplats och hyllor för dokumentation.
Dessutom behövs möjlighet till separat personalomklädning och dusch/WC.
8.1
Sophantering
TEKNISK STANDARD
Golv.
Sockel.
Väggar.
Tak.
Dörrar.
Låsning
Övrigt
Plastmatta, våtsäker, lätt halkskyddad
Plastmatta uppvikt 100 mm
Målade
Målat
Laminat inne plåt ute
Cylinder
Organiskt avfall förvaras i ozon- eller kylt soprum
Källsortering av övriga fraktioner i erforderligt antal sorteringskärl
FAST INREDNING/UTRUSTNING
VVS/INSTALLATIONER
Ventilation
Tilluft/frånluft
Golvbrunn med lokalt fall
Vattenutkastare
ELINSTALLATIONER
Belysning i tak
9.1
Ja
Lägenhetsförråd
Ett förråd till varje lägenhet ska finnas (minikrav från BBR). Minimimått 1x1 meter. Förråden ska
kunna nås med utomhusrullstol. Svängradier behöver inte finnas i förrådet, man kan backa ut och
svänga utanför.
/