Information om avgifter inom äldre

Information om avgifter
inom äldre- och
handikappomsorgen
Gäller från 1 januari 2015
Information om avgifter inom
äldre- och handikappomsorgen
Detta är avgiftsbelagt
•Hemtjänst i ordinärt boende utfört
av kommunen/anhöriganställd
•Ledsagning
•Omvårdnad i särskilt boende
•Boende i flerbäddsrum (för övriga
särskilda boenden betalas hyra)
Grunder för avgiftsberäkning
Från omsorgstagarens totala inkomst dras
skatter, bostadskostnad samt ett minimibelopp vilket ger ett avgiftsutrymme.
Total inkomst beräknas genom att addera
följande skattepliktiga inkomster:
•Garantipension/ Tilläggspension
•Inkomstpension/PPM
•Änkepension
•Tjänstepensioner
•Utlandspensioner
•Privata pensionsförsäkringar
•Inkomst av arbete/sjukpenning
•Inkomst av näringsverksamhet
•Tillfällig vistelse (korttidsboende/
växelvård)
•Trygghetslarm
•Dagverksamhet
•Hemsjukvård
•Hjälpmedel
•Sjukersättningar/aktivitetsersättning
•AGS
•Livränta (skattepliktig del)
•Vårdbidrag (skattepliktig del)
•Bostadsbidrag/bostadstillägg/särskilt
bostadstillägg
•Barnbidrag/studiebidrag
•Arvoden (skattepliktiga)
•Kapitalinkomster (räntor/avkastning
aktier/fonder per den 31 december
föregående år enligt kontrolluppgifter
från bank inför deklaration)
Följande inkomster räknas inte:
Assistans- och handikappersättning
Borlänge kommun har utifrån gällande lagstiftning utformat regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Skatter
Avgiftsberäkning sker på den enskildes
nettoinkomst.
Nettoinkomsten motsvarar total inkomst
minus följande skatter och avgifter.
•Kommunal inkomstskatt
Minimibelopp
Minimibeloppet ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder/skor, fritid,
hygien, tidning, telefon, TV-avgift, hemförsäkring, läkarvård/tandvård, mediciner, hushållsel, förbrukningsvaror, resor,
möbler/husgeråd m m.
Förbehållsbelopp
Minimibeloppet fastställs med hänsyn till
prisbasbeloppet och är föränderligt. För
år 2015 är minimibeloppet för er som är
65 år och äldre 5 023 kronor per månad
för ensamstående och 4 245 kronor för
makar och sammanboende. För personer
yngre än 65 år: 5 526 kronor per månad
för ensamstående, 4 669 kronor för
makar/sammanboende.
Förbehållsbeloppet ska räcka till att betala
hyran och andra personliga utgifter utöver
avgiften för hemtjänst/omvårdnad.
De flesta som bor i särskilda boendeformer har hyreskontrakt som följer hyreslagens bestämmelser. Kostnaderna för hyra
regleras i hyreslagstiftningen.
•Statlig skatt på inkomst och kapital
•Fastighetsskatt/fastighetsavgift
Med förbehållsbeloppet menas det belopp
du har rätt att ha kvar av egna medel
innan kommunen får ta ut avgift för hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och
växelvård.
Minimibelopp + faktisk boendekostnad
= förbehållsbelopp.
Sök bostadstillägg/-bidrag
Vi uppmanar Dig att alltid söka
bostadstillägg/-bidrag, kontakta
Pensionsmyndigheten.
Tel: 0771-776 776
Vid beräkning av den enskildes levnadskostnader tas hänsyn till:
•Civilstånd
•Ålder
•Boende
•Hemmavarande barn
•Övriga speciella omständigheter
t e x kostnader för god man.
Boendekostnad
•Hyra - ingår hushållsel, garage/
parkeringsplats i hyran ska dessa
kostnader dras av.
•Kostnader för värme vid kallhyra
Boendekostnad för boende i eget hus
beräknas enligt försäkringskassans regler
för bostadstillägg. Där ingår kostnad för
ev. ränta på låneskuld, fastighetsskatt
och en schablonkostnad för driftkostnader. Beräkningen görs per kvadratmeter
boendeyta och schablonbeloppet ändras
varje år.
Trygghetslarm
Avgiften för trygghetslarm är 175 kronor
per månad om avgiftsutrymme finns.
Hemtjänst som utförs hos brukare som
ett resultat av larm, och som är utöver
brukarens biståndsbeslut, debiteras som
utförd tid enligt gällande timtaxa.
Hemtjänst i ordinärt boende
Hemtjänstinsatserna debiteras i efterskott
per månad, utifrån hur många timmar
du har haft hjälp (utförd tid). Den utförda
tiden multipliceras med timpriset. Timpriset är 300 kr per utförd hemtjänsttimme. Högsta avgiften för hemtjänst/omsorg
är 1 780 kronor per månad år 2015.
Sammanboende makar/sambor
För gifta makar räknas bådas inkomster
ihop och delas sedan på hälften. Sammanboende, ej gifta, räknas var för sig.
Matdistribution
Matportioner levereras av ”VARSÅGOD”
efter behovsprövning av biståndshandläggare.
Matdistributionen debiteras i efterskott per
månad till ett pris av 52,50 kronor/portion.
För varje matportion du beställer görs en
höjning av minimibeloppet om 31,02 kronor. Efterrätt kostar 12 kronor/portion.
Avgift för matportioner ligger utanför
hemtjänstavgiften.
Generellt avdrag
Avdraget avser ex. el, tv-licens, möbler
m m som ingår i hyran. På särskilda
boenden görs ett avdrag på 340 kronor
per månad år 2015.
Hyra
Hyra för lägenhet vid särskilt boende
faktureras av Tunabyggen. Personer som
delar rum betalar en s k boendeavgift om
max 1 854 kronor per månad år 2015.
Omprövning av avgifter
Korttidsboende/växelvård
För korttidsboende/växelvård debiteras du
fyra timmars hemtjänstavgift per dygn.
Måltider
Samtliga mål mat (frukost, lunch, middag)
kostar tillsammans 102,93 kronor/dygn.
Kostnaderna för måltider räknas inte in
i avgiften. För varje dygn du äter samtliga
måltider görs en höjning av minimibeloppet om 47,60 kronor.
Avgift för insatser (omsorg/omvårdnad)
När man bor i särskilt boende betalar man
för hemtjänstinsatserna (dvs för omsorg
/ omvårdnad). Avgiften beror på vilket
avgiftsutrymme man har.
Avgift för hemtjänsten överstiger dock
aldrig 1 780 kronor/månad för år 2015
Måltider
Avgiften för måltider inom särskilda
boenden är 3088 kronor per månad för
år 2015. Pg a förhöjda måltidskostnader
höjs minimibeloppet med 1 428 kronor per
månad år 2015.
Normalt omprövas avgifterna en gång per
år, den 1 januari. Då görs nya beräkningar
bl a utifrån ändrade prisbasbelopp, nya
skattebestämmelser, inkomster och
inkomst av kapital.
Förändring av avgift
Om din ekonomi förändras är du skyldig
att meddela detta, då det kan påverka
avgiftens storlek. En sådan förändring kan
vara att din inkomst höjs eller sänks, byte
av bostad med annan hyreskostnad eller
förändrat bostadsbidrag/bostadstillägg.
När prisbasbeloppet ändras påverkar det
också avgiftens storlek.
Uppgiftslämning
Inlämnade inkomstuppgifter för avgiftsunderlag kan komma att kontrolleras mot
tillgängliga uppgifter hos skatteverket.
Om du av någon anledning inte lämnar in
fullständiga uppgifter om inkomst kommer
tillgängliga uppgifter t ex från skatteverket
att inhämtas.
Om du väljer att helt avstå från att lämna
ekonomiska uppgifter accepterar du att
betala full avgift enligt kommunens taxa.
Betalningssätt
Fakturor kan betalas via autogiro.
Kontakta hemtjänstdebiteringen.
Rätt att överklaga
Om du inte är nöjd med ditt avgiftsbeslut
har du enligt socialtjänstlagen rätt att
överklaga. Hur du gör för att överklaga
framgår av avgiftsbeslutet.
Hemsjukvård
150 kronor per hembesök/hemsjukvårdsbesök tas ut. Avgiften begränsas till
högst 450 krononor per månad för den
som inte har hemtjänstinsatser. Den som
har hemtjänst insatser och omfattas av
kommunens maxtaxa betalar ingen avgift.
För barn och unga under 20 år tas ingen
avgift ut.
Hjälpmedel
En avgift på 150 kronor för varje nytt
hjälpmedel tas ut för förskrivning, utprovning och utlämning.
Hjälpmedelsavgiften ingår inte i kommunens maxtaxa.
Avgiftsbeslut skickas ut vid förändringar,
efter att fakturan har skickats ut.
För ytterligare information om avgifter
kontakta Hemtjänstdebiteringen.
Hemtjänst i ordinärt boende:
Ylva Jansson tel 0243-745 24
Särskilt boende:
Eva Pettersson tel 0243-663 25
Omsorg om äldre
Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
Fax: 0243-745 50
www.borlange.se