Äldre personers hjälpmedelsanvändande - En - Ping-Pong

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för arbetsterapi
Examensarbete, 15Hp
6-terminen 2015
Äldre personers hjälpmedelsanvändande
- En kvantitativ studie
Elderly people’s use of technical aids
- A quantitative study
Författare: Emmy Enbom
Silvia Arteen
Handledare: Karin Johansson
2
SAMMANFATTNING
Bakgrund: Med stigande ålder försämras kroppens funktioner, vilket kan hindra möjligheten
att utföra aktiviteter i dagliga livet. Inom arbetsterapiyrket ingår hjälpmedelsförskrivning för
personer med sådana behov. Hjälpmedel är föremål som kompenserar förlorad funktion,
bevarar funktion, förbättrar nedsatt funktion och/eller utvecklar funktion. De främjar
utförandet av aktiviteter i dagliga livet och ökar möjligheten till självständighet och
delaktighet.
Syfte: Undersöka äldre personers användande av förskrivna ADL-hjälpmedel.
Metod: Kvantitativ metod i form av en tvärsnittsstudie.
Resultat: En majoritet av deltagarna hade en till tre ADL-hjälpmedel hemma (n=19/33) och
de vanligast förekommande ADL-hjälpmedlen var förflyttningshjälpmedel (n=27) och
hygienhjälpmedel (n=20). Genom hjälpmedelsanvändande upplevde majoriteten av deltagarna
ganska mycket (n=13/32) eller mycket (n=15/32) självständighet i aktivitet. Deltagarna som
fått instruktion och/eller träning upplevde i högre grad att de fått stöttning vid förskrivning,
jämfört med de som inte fått det (p=0,026). Dessa personer upplevde också i större
utsträckning att de hade alla ADL-hjälpmedel som de behövde (p=0,021). Personer som
mottagit uppföljning ansåg, i större utsträckning, att uppföljning bidrar till mer självständighet
och/eller delaktighet i aktivitet. Personer som inte mottagit uppföljning ansåg, i större
utsträckning, att uppföljning inte skulle ha bidragit till någonting, jämfört med de som fått
uppföljning.
Slutsatser: Äldre personer som har fått arbetsterapeutiska interventioner i samband med
hjälpmedelsförskrivning, visar generellt sätt mer tillfredsställelse i hjälpmedelsanvändande.
Djupare studier kan framförallt behövas angående uppföljning.
Nyckelord: Activities of daily living, occupational therapy, self-help devices
3
ABSTRACT
Background: With increasing age the body functions declines, which reduces the possibility
to perform activities of daily living. Occupational therapists are prescribing technical aids for
people with such needs. Technical aids are tools that compensate loss of function, preserve
function, improve reduced function and/or evolve function. They support the performance of
activities of daily living and increase the possibility of independence and participation.
Aim: To study elderly people’s use of prescribed technical aids for activities of daily living.
Method: A quantitative method in the form of a cross-sectional study.
Results: A majority of the participants had one to three technical aids (n=19/33). The most
common technical aid was for mobility (n=27) and personal hygiene (n=20). By using
technical aids, the majority of participants experienced pretty much (n=13/32) or much
(n=15/32) independence in activity. Participants who received instruction and/or training
experienced greater extent of support at prescription, compared with those who did not
(p=0,026). These individuals also experienced a greater extent that they had all technical aids
they needed (p=0.021). Individuals who received follow-up felt, to a greater extent, that
follow-up would contribute to more independence and/or participation in activity, compared
with those who did not. Persons who did not receive follow-up felt, to a greater extent, that
follow-up would not contribute to anything, compared with those who received follow-up.
Conclusion: Elderly, who received occupational therapy interventions when technical aids
were prescribed, are generally more satisfied with their use of technical aids. Deeper studies
may be needed, especially regarding follow-up.
Keywords: Activities of daily living, occupational therapy, self-help devices
4
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1.
INLEDNING ..................................................................................................................... 7
2.
BAKGRUND ..................................................................................................................... 7
2.1 Hjälpmedel som stöd för självständighet och delaktighet i aktiviteter i dagliga
livet.... ..................................................................................................................................... 7
3.
2.2
Arbetsterapi i förskrivningsprocessen ..................................................................... 9
2.3
Sammanfattning av bakgrund med problemidentifiering ................................... 10
SYFTE .............................................................................................................................. 11
3.1
4.
Frågeställningar ....................................................................................................... 11
MATERIAL OCH METOD .......................................................................................... 12
4.1
Design ........................................................................................................................ 12
4.2
Deltagare................................................................................................................... 12
4.3
Datainsamling .......................................................................................................... 13
4.4
Databearbetning ...................................................................................................... 14
5.
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN ............................................................. 15
6.
RESULTAT ..................................................................................................................... 16
6.1
6.1.1
ADL-hjälpmedel ................................................................................................. 16
6.1.2
Antal ADL-hjälpmedel........................................................................................ 17
6.2
Självständighet i aktivitet ....................................................................................... 18
6.3
Skillnader i hjälpmedelsanvändande ..................................................................... 19
6.3.1
Stöttning vid hjälpmedelsförskrivning ................................................................ 19
6.3.2
Saknad av ADL-hjälpmedel ................................................................................ 20
6.3.3
Användning av ADL-hjälpmedel ........................................................................ 21
6.3.4
Uppföljningens bidragande faktorer .................................................................. 22
6.4
7.
Spridningen mellan olika ADL-hjälpmedel .......................................................... 16
Sammanfattning av resultat ................................................................................... 23
DISKUSSION .................................................................................................................. 24
7.1
Resultatdiskussion ................................................................................................... 24
7.2
Metoddiskussion ...................................................................................................... 27
7.2.1
Vald metod.......................................................................................................... 27
7.2.2
Deltagare/urval .................................................................................................. 28
7.2.3
Enkätens utformning .......................................................................................... 28
7.2.4
Datainsamling .................................................................................................... 29
5
7.2.5
7.3
Databearbetning................................................................................................. 29
Förslag på framtida studier .................................................................................... 31
8.
SLUTSATSER................................................................................................................. 31
9.
TACK TILL .................................................................................................................... 31
10.
REFERENSER ............................................................................................................ 32
11.
BILAGOR .................................................................................................................... 35
6
FIGURFÖRTECKNING
Figur 1 ...................................................................................................................................... 16
Figur 2 ...................................................................................................................................... 17
Figur 3 ...................................................................................................................................... 18
Figur 4 ...................................................................................................................................... 20
Figur 5 ...................................................................................................................................... 21
Figur 6 ...................................................................................................................................... 23
7
1.
INLEDNING
Vi har valt att undersöka äldre personers användande av förskrivna ADL-hjälpmedel. Med
äldre personer menar vi personer över 65 år. Av erfarenhet vet vi att förskrivning av ADLhjälpmedel ingår i arbetsterapiyrket och utgör en ganska stor del av våra uppgifter. Vi vill
studera hur många och vilka ADL-hjälpmedel klienterna har samt om de använder alla sina
ADL-hjälpmedel och till det som de är avsedda för. Av erfarenhet har vi uppmärksammat att
vissa personer använder sina ADL-hjälpmedel till annat än vad det är avsedda för eller inte
använder de alls. Med denna studie vill vi förnya och öka kunskapen angående
hjälpmedelsanvändning. Det är viktigt att arbetsterapeuter har evidens för interventioner som
utförs och att interventionerna kan bidra med något för klienterna (Förbundet Sveriges
arbetsterapeuter [FSA], 2012). I detta fall interventioner som rör hjälpmedelsförskrivning.
Genom att studera detta kan vi möjligtvis finna om särskilda samband finns i användandet av
ADL-hjälpmedel, som skulle kunna påverka våra arbetsterapeutiska insatser.
2.
2.1
BAKGRUND
Hjälpmedel som stöd för självständighet och delaktighet i aktiviteter i dagliga livet
Den åldersrelaterade processen leder till en funktionell försämring, som kan påverka äldre
personers självständighet negativt. Genom en studie visade det sig att den funktionella
försämringen påverkade äldre personers aktivitetsutförande negativt, då det kunde leda till att
personerna slutade genomföra aktiviteter som de inte klarade av att utföra självständigt eller
sänkte sina krav på utförandet av aktiviteten (Haak, Fänge, Iwarsson & Dahlin Ivanoff, 2007).
Hjälpmedel är redskap som är till för att främja aktivitetsutförandet (Birge James, 2009) om
de används till det som de är avsedda för. Några exempel på hjälpmedel som kan förskrivas är
komihågböcker för kognitiv nedsättning, strumppådragare för påklädning samt glidbräda och
rullstol för förflyttning (Birge James, 2009). Stockholms läns landsting (2013a) beskriver att
hjälpmedel, som ansvaras av hälso- och sjukvården, är föremål som kompenserar förlorad
funktion, bevarar funktion, förbättrar nedsatt funktion och utvecklar funktion för att utföra
aktiviteter i dagliga livet.
Aktiviteter i dagliga livet, även kallat ADL, är ett betydande begrepp inom arbetsterapi. Enligt
Birge James (2009) innebär ADL alla aktiviteter som en person genomför regelbundet. ADL
8
kan också innebära sådana aktiviteter som bidrar till att en människa kan ta hand om sin egen
kropp (American Occupational Therapy Association, 2012). Törnquist och Sonn (2001)
definierar ADL som aktiviteter som sker regelbundet. Dock kan regelbundenheten bero på
personens behov, miljön samt kultur och behöver därför inte ske dagligen för att räknas in i
begreppet ADL. För att en person ska kunna utföra sina dagliga aktiviteter är
aktivitetsförmågan en viktig komponent, den kan exempelvis påverkas av basala
kroppsförmågor (perception, kognition, rörlighet, muskelstyrka, greppfunktion och så vidare),
sociala roller och situationens krav.
ADL kan delas in i två undergrupper, personlig ADL och instrumentell ADL (Stockholms läns
landsting, 2012a). Personlig ADL, som förkortas P-ADL innebär aktiviteter som rör personlig
hygien och kroppsvård, på- och avklädning, toalettbesök samt måltidssituationer (Stockholms
läns landsting, 2013b). Instrumentell ADL, som förkortas I-ADL, innebär aktiviteter såsom
städning, tvättning, planera och genomföra inköp, matlagningssituationer samt ta hand om sitt
eller sina barn (Stockholms läns landsting, 2012c).
Enligt en studie av Johansson, Lilja, Petersson och Borell (2007) så tenderar människor först
och främst att hantera sin vardag med hjälp av hjälpmedel, innan de ber andra om hjälp. Hos
äldre personer med artros, som bor kvar hemma, bidrar hjälpmedel till att kompensera
funktionsnedsättningarna så att fler aktiviteter kan utföras (Mann, Hurren & Tomita, 1995).
Gemensamma problem som framkommit från tidigare forskning är att äldre personer upplevt
brist på information kring vilka hjälpmedel som finns tillgängliga (De Craen, Westendrop,
Willems, Buskens och Gussekloo, 2006; Parker & Thorslund, 1991). En studie av Haak et al.,
(2007) visade på att deltagarna i studien upplevde ett motstånd mot att använda hjälpmedel,
då detta kunde vara ett tecken på sämre förmåga i aktiviteter än tidigare. Trots motståndet
framkom ändå att hjälpmedel kunde främja oberoende i aktivitet, vilket var en övervägande
anledning till att använda sig av dessa. I en studie av Parker och Thorslund (1991) ansåg
arbetsterapeuter att alla de hjälpmedel som används av en person är avgörande, för att kunna
utföra dagliga aktiviteter självständigt. Självständighet innebär att en person kan utföra olika
uppgifter och aktiviteter på egen hand, oavsett om han eller hon använder hjälpmedel eller
inte. För att vara självständig ska personen vara oberoende av assistans. Däremot innebär
autonomi självbestämmande, där en person bestämmer över sitt eget liv vare sig han eller hon
har assistans eller inte, vilket kan ses som en typ av självständighet (Söder, 1989). Många
äldre personer upplever begränsningar i hemmet och därmed minskad självständighet i
aktivitet. För att kunna bo kvar hemma ansågs självständighet i aktivitetsutförandet som
9
betydande (Haak et al., 2007). Hjälpmedel kan bidra till att äldre personer kan leva en längre
tid av sitt liv utan att vara beroende av andra (De Craen et al., 2006). En person behöver inte
vara självständig för att vara delaktig, så länge man är autonom (Kielhofner, 2012). FSA
(2012, s 2) definierar delaktighet som "en persons engagemang i sin livssituation". Att vara
engagerad innefattar både utförande och den subjektiva upplevelsen i aktiviteten. Det
innefattar alla aktiviteter i en persons liv, som både kan ge välbefinnande men kan även vara
något som måste genomföras. Delaktighet är både personlig och sammanhangsbunden.
Personlig delaktighet påverkas av till exempel personens vanor, roller, drivkrafter samt
förmågor. Sammanhangsbunden delaktighet handlar om vad miljön kan möjliggöra eller
begränsa för en person. En person med funktionsnedsättning kan vara begränsad i vissa
aktiviteter men det innebär inte att personen inte är delaktig (Kielhofner, 2012).
2.2
Arbetsterapi i förskrivningsprocessen
Förskrivning av hjälpmedel kan vara en intervention som kan bidra till att en person klarar
sina vardagliga aktiviteter. Vilka hjälpmedel som finns att tillgå i förskrivningsprocessen kan
variera i olika delar av landet. I vissa delar av landet kompletteras förskrivning av hjälpmedel
med ett fritt val av hjälpmedel (Hjälpmedelsinstitutet, 2013). För att få ett hjälpmedel
förskrivet behöver en förskrivare göra en bedömning, vilket kan vara en arbetsterapeut. Denna
kontakt sker till exempel genom egen kontakt med vårdcentral eller via remiss från läkare
(Stockholms läns landsting, 2014). Det krävs särskild kompetens för bedömning och
utprovning av hjälpmedel (Stockholms läns landsting, 2013b). Syftet med arbetsterapeutiska
åtgärder är att de ska passa och skapa nya möjligheter för personen (Kielhofner, 2012).
Förskrivningsprocessen, i Stockholms län, sker stegvis. Det första steget är att förskrivaren
gör en bedömning av klientens behov, i samråd med klienten. Därefter ska förskrivaren utgå
ifrån att förskriva så enkla hjälpmedel som möjligt för att tillfredsställa klientens behov.
Utprovningen bör ske i en miljö som liknar den verkliga miljön, där hjälpmedlet ska
användas. Det finns hjälpmedelslistor där första-, andra- och tredjehandsval av hjälpmedel
anges. Det innebär att förskrivaren ska prova förstahandsvalet först och tillgodoses inte
klientens behov då så går förskrivaren vidare till nästa val (Stockholms läns landsting, 2012b).
Arbetsterapeuter ska använda befintliga resurser på ett kostnadseffektivt sätt i förhållande till
10
klientens behov (FSA, 2012). Innan förskrivning av hjälpmedlet ska förskrivaren se över
eventuella risker, åtgärda dem eller ta ställning till om hjälpmedlet är lämpligt.
I nästa steg ska förskrivaren informera klienten muntligt och skriftligt hur hjälpmedlet ska
användas och hur klienten går tillväga om hjälpmedlet behöver underhållas. Förskrivaren ska
se till att klienten förstått informationen. Sedan ska förskrivaren instruera och träna klienten i
hjälpmedelsanvändandet. Träningen bestäms individuellt och skulle klienten ha behov av en
längre period av träning görs en planering. Till sist ska förskrivaren följa upp
hjälpmedelsanvändandet. Det görs genom att förskrivaren kontrollerar att klienten uppnått
sina mål, att hjälpmedlet fyller sin funktion, att klienten förstått instruktioner samt om det
behövs andra åtgärder (Stockholms läns landsting, 2012b).
Tidigare studier har visat på brister som har uppstått under förskrivningsprocessen. I studien
av De Craen et al., (2006) visade det sig att 13 procent av totalt 591 hjälpmedel som
studerades, inte användes. Det kan ha berott på att ett stort antal av de personer som deltog i
studien hade behövt information, instruktion eller kompletterande hjälpmedel. I en annan
studie av Parker och Thorslund (1991) framkom det att 25 procent av totalt 318 hjälpmedel
som studerades, inte användes. Orsakerna till att dessa hjälpmedel inte användes var på grund
av att personens funktion förändrats, personen funnit ett annat stöd som fungerade lika bra,
hjälpmedlet var för besvärligt eller att det inte fyllde en funktion. Det finns inget fungerande
system för uppföljning av hjälpmedelsanvändandet samt insamling av hjälpmedel som inte
längre används. Uppföljning och insamling av hjälpmedel skulle kunna bidragit till att
motverka de orsaker som gör att hjälpmedel inte används. Problem med
hjälpmedelsanvändning har identifierats även hos barn upp till personer i övre medelåldern,
till exempel bedömning, bristande individanpassad träning och uppföljning, som hade kunnat
främja ändamålsenligt hjälpmedelsanvändande (Arthanat et al., 2012; Korpela, Seppanen &
Koivikko, 1993).
2.3
Sammanfattning av bakgrund med problemidentifiering
Det har framkommit att det är svårt att finna tidigare forskning rörande
hjälpmedelsanvändandet hos äldre personer. En stor del av den tidigare forskningen är äldre
och uppfattas inte längre aktuell, då samhället är i ständig utveckling. Möjligtvis är det så att
lagar och regler kring till exempel förskrivningsprocessen, bostadsanpassning och hemtjänst
11
kan ha ändrats i takt med att samhället utvecklats, vilket kan göra att hjälpmedelsbehovet har
förändrats hos äldre personer. Därför är det viktigt med studier som är aktuella i dagsläget.
Arbetsterapeuter ska arbeta evidensbaserat (FSA, 2012). Många av dessa studier är
genomförda i andra länder än Sverige, därför kan andra förskrivningsregler gälla där och det
påverkar generaliserbarheten.
Då åldrandeprocessen kan leda till minskad självständighet och delaktighet (Haak et al., 2007)
är det viktigt att de nedsatta eller förlorade funktionerna kompenseras, genom till exempel
hjälpmedel, för att bibehålla aktivitetsutförandet (Birge James, 2009). Inom
aktivitetsvetenskapen menas att människan har ett grundläggande behov av att kunna utföra
aktiviteter och även utvecklas genom dessa (Christiansen & Townsend, 2010). Genom att
studera äldre personers hjälpmedelsanvändande kan därför en bild skapas av vad hjälpmedel
bidrar till och om det finns problem kring användandet. Det kan vara viktigt att ta reda på hur
hjälpmedelsanvändandet för den unika personen påverkas av arbetsterapeutiska
interventioner. I sin yrkesroll ska arbetsterapeuter beakta klientens utförandekapacitet, vanor,
roller, förmåga, värderingar, intressen och miljö (Kielhofner, 2012). Om arbetsterapeuter inte
sätter olika faktorer i ett sammanhang finns risker att åtgärden, till exempel hjälpmedel, inte
är lämplig för klienten. Baserat på ny kunskap kring detta skulle det som ses som
problematiskt kunna förändras, för att skapa ännu bättre förutsättningar till en självständigt
och delaktigt liv för våra äldre. De Craen et al., (2006) menar att personer som inte är
tillfredsställda gällande hjälpmedel, har behov av interventioner från arbetsterapeut.
3.
SYFTE
Att undersöka äldre personers användande av förskrivna ADL-hjälpmedel.
3.1
Frågeställningar
- Hur ser spridningen ut mellan olika ADL-hjälpmedel?
- Anser äldre personer att ADL-hjälpmedel ökar deras självständighet i aktivitet?
- Finns det skillnader mellan personer som fått instruktioner, träning och/eller uppföljning i
hjälpmedelsanvändande, jämfört med personer som inte fått det?
12
4.
4.1
MATERIAL OCH METOD
Design
Designen är kvantitativ i form av en tvärsnittsstudie. Med kvantitativa metoder kan
beräkningar och statistiska jämförelser genomföras (Olsson & Sörensen, 2011). En
tvärsnittsstudie innebär att data samlas via en population, vid en viss tidpunkt och sedan
genomförs jämförelser för att studera ett visst fenomen (DePoy & Gitlin, 1999). En enkät med
tillhörande missivbrev utformades och delades ut till urvalsgruppen.
4.2
Deltagare
I studien användes ett icke slumpmässigt urval med deltagare. För att inkluderas i studien
skulle personerna vara över 65 år, bo hemma och ha förskrivna ADL-hjälpmedel. Dessa
deltagare valdes för att de är relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Holme &
Solvang, 1997).
Genom internetsökningar kontaktades sex stycken organisationer och föreningar för personer
över 65 år. De tillfrågades via mail angående deltagare till studien, ingen svarade på förfrågan
om att delta. På likvärdigt sätt skedde sökningar efter träffpunkter. Genom sökningen
påträffades en lista på Stockholms stads hemsida med angivna träffpunkter i Stockholm, som
vänder sig till personer över 65 år. Tolv av dessa träffpunkter kontaktades för förfrågan
angående deltagare. Två träffpunkter med kontaktpersoner tackade ja till att försöka bidra
med deltagare till studien. Träffpunkterna bidrog med 29 deltagare till studien. Personer som
fått kännedom om att studien skulle genomföras tipsade om potentiella deltagare, eftersom de
passade in inklusionskriterierna och kunde ha intresse av att delta i studien. Dessa potentiella
deltagare kontaktades via mail. Fyra av dessa personer valde att delta. Ett icke slumpmässigt
urval gjordes, då det är lämpligt vid mindre studier. Det innebar att personer som enkelt kunde
nås och var villiga att delta kontaktades (Bell, 2000).
Totalt deltog 33 personer i studien, varav det var 27 kvinnor och 6 män. Ålderspannet på
deltagarna var mellan 65 år upp till 90 år, med en medelålder på 81,42 år och en medianålder
på 83 år.
13
4.3
Datainsamling
Enkäten samt missivbrevet (se bilaga 1) utformades i ett dokument i Microsoft Word 2010.
Missivbrevet gav information om att deltagande var frivilligt, att deltagarna var anonyma
samt genom att svara på enkäten hade samtycke om deltagande givits. Frågorna i enkäten
grundades på studiens syfte och frågeställningar. Frågorna var kvantitativa och innefattade
olika skalnivåer: åtta frågor i nominalskala, tre i ordinalskala och två i kvotskala (DePoy &
Gitlin, 1999). Tre av frågorna hade kvalitativa följdfrågor, för att få utförligare och mer
innehållsrika svar (Holme & Solvang, 1997).
Enkäten (se bilaga 1) inleddes med bilder, där exempel på ADL-hjälpmedel fanns. Vi försökte
utforma enkätfrågorna med ett lättförståeligt språk och så att de kom i en logisk ordningsföljd.
Vi eftersträvade en enkelt uppbyggd design på enkäten för att skapa tydlighet, till exempel
med stora mellanrum och en linje mellan varje fråga. Eftersom urvalsgruppen bestod av äldre
personer, där till exempel synnedsättning förekom, var tydlighet viktigt. Detta var även viktigt
då deltagare motiveras att läsa och besvara frågorna (Bell, 2000) samt tenderar att lägga mer
tid och engagemang i en enkät som är ordentligt gjord (Holme & Solvang, 1991).
När första versionen av enkäten var färdigställd fick tre personer gå igenom enkäten. En av
personerna valdes på grund av att personen hade erfarenhet av att arbeta med äldre, hantera
hjälpmedel samt arbeta tillsammans med arbetsterapeut. De andra två personerna valdes just
på grund av att de inte hade någon kunskap om arbetsterapi, dess begrepp och hjälpmedel.
Dessa personer kunde ge synpunkter från olika synvinklar. Positiva och negativa synpunkter
mottogs, för att få kännedom om vad som var bra och vad som skulle omformuleras. Enkätens
frågor omformulerades och designen ändrades. Ett pilottest genomfördes på en pilotperson,
som stämde överens med inklusionskriterierna. Pilotpersonen fick besvara enkäten och ge
synpunkter på formuleringar i både missivbrev och på enkätfrågor. De formuleringar som
uppfattats oklara ändrades. För att få enkäten tillgänglig på internet, användes hemsidan
enkät.se, webbenkäten motsvarade det ursprungliga enkätdokumentet.
Enkäterna delades ut på träffpunkterna till de personer som valde att delta och överensstämde
med inklusionskriterierna. Efter att deltagarna svarat på enkäterna, samlades de in. De
personer som valde att delta i webbenkäten, fick via mail, tillgång till en länk kopplat till
enkäten. Webbenkäten låg öppen för deltagande under fyra veckors tid.
14
4.4
Databearbetning
I denna studie användes IBM SPSS Statistics 22, som är ett dataprogram där statistiska
beräkningar kan genomföras (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). Varje enkätfråga
namngavs och lades in i programmet. På fråga tre i enkäten (se bilaga 1) kunde flera
svarsalternativ kryssas i, därför lades dessa alternativ in separerade från varandra i
dataprogrammet. Olika skalnivåer tilldelades varje fråga beroende på vilket mätvärde frågan
hade. Skalnivåerna som tilldelades var nominalskala, ordinalskala samt kvotskala.
Nominalskala innebär en kategorisering av värden och ordningen mellan variablerna har
ingen betydelse. Ordinalskala innebär en rangordning av värdena, variablernas ordningsföljd
är förbestämd. Kvotskala innebär att värdena har en absolut nollpunkt och därifrån stiger
värdet (Djurfeldt et al., 2003). Därefter lades rådata in och enkätsvaren kodades till variabler.
Detta gjordes för att kunna få fram ett resultat (Olsson & Sörensen, 2011).
Utifrån tre enkätfrågor skapades stapeldiagram (se figur 1, 2 och 3) genom IBM SPSS
Statistics 22. Det gjordes för att kunna redovisa resultaten av de två första frågeställningarna
på ett tydligt sätt. När kvantitativa heltalsvariabler, som endast innehåller ett fåtal värden
finns, är det lämpligt att de återges i diagramform för att tydliggöra resultatet (Djurfeldt et al.,
2003). Diagrammen överfördes till Microsoft Excel 2010 för att kunna skapa enhetliga
diagram med samma design. Detta gjordes för att en tydlig och lättläst layout fångar läsarens
uppmärksamhet (Bell, 2000).
För att kunna göra en jämförande analys genomfördes en dikotomisering, det innebar att flera
variabler reducerades till två stycken (Djurfeldt et al., 2003). Genom dikotomisering
begränsades antalet värden, vilket blev mer hanterbart (Trost, 2012). De två nya värdena
motsvarade en grupp som fått instruktion, träning och/eller uppföljning och en grupp som inte
fått det. Dikotomiseringen bidrog till att en jämförande analys mellan de två grupperna kunde
göras genom ett Chi2-test. Chi2-testet visade ett p-värde, som bestämde om skillnaden var
signifikant (p<0,05) eller inte (Carlsson, 1990). Ett Chi2-test kan visa på om resultaten är
giltiga eller slumpmässiga (Holme & Solvang, 1991). Djurfeldt et al., (2003) menar på att
sannolikheten för att slumpen framkallar en viss fördelning eller medelvärde inte bör
överstiga p-värdet 0,05. Överstiger det 0,05 är det lägre sannolikhet för att resultatet är giltigt.
I enkätfrågan gällande uppföljning fanns tre svarsalternativ, varav det ena var ”vet ej” (se
bilaga 1). Det alternativet och variabeln valdes bort på grund av att det endast var intressant
15
att jämföra de två grupperna som fått och inte fått uppföljning. En jämförande analys gjordes
mellan personer som fått uppföljning med personer som inte fått uppföljning genom ett Chi2test.
I enkäten fanns tre kvalitativa följdfrågor. Det fanns även en fråga, angående vilka hjälpmedel
deltagarna hade, där svarsalternativet var ”annat”, där deltagarna fick ange ett eget svar (se
bilaga 1). Svaren på dessa frågor skrevs ned och sammanställdes i ett dokument i Microsoft
Word 2010. Mönster i sammanställningen identifierades och bildade kategorier, kategorierna
innehöll företeelser som var gemensamma för deltagarnas svar (Holme & Solvang, 1991). På
frågan där svarsalternativet var ”annat” sågs ett mönster i svaren. Mönstret bildade
kategorierna ”griptång”, ”synhjälpmedel” och ”övriga hjälpmedel”. Dessa lades in och
kodades i IBM SPSS Statistics 22.
5.
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN
När kontaktperson inom organisationer, föreningar och träffpunkter kontaktades uppgavs
information om syftet med studien, vilka deltagare som söktes, vilken institution som stod
bakom studien samt kontaktuppgifter, vilket enligt Vetenskapsrådet (2002) ska göras.
Missivbrev och enkät formulerades noggrant, så att inga formuleringar kunde uppfattas som
påtryckningar, vilket inte är etiskt riktigt. Hänsyn togs till konfidentialitetskravet, därför
efterfrågades endast deltagarnas ålder och kön. Frågorna utformades så att det inte gick att
identifiera särskilda personuppgifter, anonymitet skulle säkerställas (Vetenskapsrådet, 2002).
Missivbrevet innehöll information angående studiens syfte, inklusionskriterier, att deltagarna
var anonyma (Carlsson, 1990), att deltagarnas svar endast framförs i forskningsstudien samt
att svar på enkäten innebar samtycke till deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Alla
deltagare erhöll samma information.
Under tiden då vissa av deltagarna svarade på enkäten var vi på plats. Då togs i beaktning att
vara i bakgrunden, förutom om någon av deltagarna ville ställa en fråga. Detta gjordes, då
påtryckning om att delta, inte är tillåtet ur ett forskningsetiskt övervägande (Vetenskapsrådet,
2002).
16
6.
6.1
RESULTAT
Spridningen mellan olika ADL-hjälpmedel
6.1.1 ADL-hjälpmedel
Resultaten visade att de mest förekommande ADL-hjälpmedlena hos deltagarna var
förflyttningshjälpmedel (n=27) och hygienhjälpmedel (n=20). Griptång förekom hos tio
deltagare och på- och avklädningshjälpmedel hos åtta deltagare. De minst förekommande
ADL-hjälpmedlena var kognitiva hjälpmedel (n=4), synhjälpmedel (n=3) samt övriga
hjälpmedel (n=3) (se figur 1).
Antal personer med hjälpmedlet
30
27
25
20
20
15
10
10
5
8
4
0
3
3
Hjälpmedelskategori
Figur 1. Diagrammet redovisar vilka ADL-hjälpmedel som deltagarna hade. Varje stapel
anger hur många personer som svarat att de hade ADL-hjälpmedlet. Deltagarna kunde ange
flera svarsalternativ (det vill säga att en person kan tillhöra fler hjälpmedelskategorier).
17
6.1.2 Antal ADL-hjälpmedel
Resultaten visade att det mest förekommande antalet ADL-hjälpmedel hos deltagarna (n=33)
var en till tre stycken hos 19 personer. Fyra till sex stycken ADL-hjälpmedel förekom hos tolv
personer. Lägst antal personer (n=2) hade sju eller fler ADL-hjälpmedel (se figur 2).
Antal personer
20
18
19
16
14
12
12
10
8
6
4
2
2
0
Antal hjälpmedel
1 till 3
4 till 6
7 eller fler
Figur 2. Diagrammet redovisar hur många deltagare som hade ett visst antal ADLhjälpmedel.
18
6.2
Självständighet i aktivitet
Resultaten visade att av totalt 32 svar upplevde 15 personer mycket, 13 personer ganska
mycket, två personer måttligt och två personer ganska lite självständighet med ADLhjälpmedel i aktivitet. Ingen person uppgav att de inte upplevde någon självständighet (se
figur 3).
Antal personer
16
14
12
15
13
10
8
6
4
2
2
2
0
0
Mycket Ganska mycket Måttligt
Ganska lite
Inget
Upplevd självständighet
i hjälpmedelsanvändandet
Figur 3. Diagrammet redovisar hur många deltagare och i vilken grad de upplevde
självständighet med hjälp av ADL-hjälpmedel i vardagliga aktiviteter.
19
6.3
Skillnader i hjälpmedelsanvändande
6.3.1 Stöttning vid hjälpmedelsförskrivning
För deltagarna som hade mottagit instruktion och/eller träning visade resultaten att av totalt 24
svar var det 21 personer som upplevt att de fått tillräcklig stöttning och tre personer som
upplevt att de inte fått tillräcklig stöttning, av vårdpersonal i samband med förskrivning av
ADL-hjälpmedel (se figur 4).
För deltagarna som inte hade mottagit instruktion och träning visade resultaten att av totalt
åtta svar var det fyra personer som upplevt att de fått tillräcklig stöttning och fyra personer
som upplevt att de inte fått tillräcklig stöttning, av vårdpersonal i samband med förskrivning
av ADL-hjälpmedel (se figur 4).
Vid en jämförelse mellan grupperna ”Har mottagit instruktion och/eller träning” och ”Har inte
mottagit instruktion och träning” fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,026) om de
ansett att de fått tillräcklig stöttning vid förskrivning av ADL-hjälpmedel. I gruppen ”Har
mottagit instruktion och/eller träning” hade en majoritet av deltagarna svarat att de upplevt
tillräcklig stöttning, jämfört med gruppen ”Har inte mottagit instruktion och träning” där
hälften av deltagarna svarat att de upplevt tillräcklig stöttning (se figur 4).
20
Tillräcklig stöttning vid
förskrivning av hjälpmedel
Ej tillräcklig stöttning vid
förskrivning av hjälpmedel
25
20
21
15
10
5
3
4
4
0
Har mottagit instruktion
och/eller träning
Har inte mottagit instruktion och
träning
Figur 4. Diagrammet redovisar en jämförelse mellan deltagare som mottagit instruktion och
träning med deltagare som inte mottagit instruktion och träning samt om de upplevt
tillräcklig stöttning av vårdpersonal i samband med förskrivning av ADL-hjälpmedel.
6.3.2 Saknad av ADL-hjälpmedel
För deltagarna som hade mottagit instruktion och/eller träning visade resultaten att av totalt 24
svar var det 16 personer som upplevt att de inte saknade några ADL-hjälpmedel, sju personer
hade svarat att de inte visste samt en person upplevt att han eller hon saknade ADLhjälpmedel (se figur 5).
För deltagarna som inte hade mottagit instruktion och träning visade resultaten att av totalt
åtta deltagare var det fem personer som upplevt att de inte saknade något ADL-hjälpmedel.
Tre personer upplevde att de saknade något ADL-hjälpmedel. Ingen person angav att de inte
visste om de saknade något ADL-hjälpmedel (se figur 5).
Vid en jämförelse mellan grupperna ”Har mottagit instruktion och/eller träning” och ”Har inte
mottagit instruktion och träning” fanns en statistisk signifikant skillnad (p=0,021) om
deltagarna saknade ADL-hjälpmedel. I gruppen ”Har mottagit instruktion och/eller träning”
21
hade en majoritet av deltagarna svarat att de inte saknade något ADL-hjälpmedel, jämfört
med gruppen ”Har inte mottagit instruktion och träning” där drygt hälften av deltagarna svarat
att de inte saknade ADL-hjälpmedel. I den förstnämnda gruppen var det en person som angav
att han eller hon saknade ADL-hjälpmedel, medan det i den andra gruppen var tre personer
som angett att de saknade ADL-hjälpmedel (se figur 5).
Ja, saknar hjälpmedel
Nej, saknar inte hjälpmedel
18
Vet ej
16
16
14
12
10
8
6
7
4
2
5
1
3
0
0
Har mottagit instruktion och/eller
träning
Har inte mottagit instruktion och
träning
Figur 5. Diagrammet redovisar en jämförelse mellan deltagare som mottagit instruktion och
träning med deltagare som inte mottagit instruktion och träning samt om de upplevt att de
saknar något ADL-hjälpmedel.
6.3.3 Användning av ADL-hjälpmedel
Jämförelser mellan grupperna ”Har mottagit instruktion och/eller träning” och ”Har inte
mottagit instruktion och träning” resulterade i att det inte fanns några statistiskt signifikanta
skillnader i om deltagarna använde alla sina ADL-hjälpmedel (p=0,805) samt om deltagarna
använde alla sina ADL-hjälpmedel till det som de är avsedda för (p=0,217). Resultatet
innebar att dessa jämförelsegrupper i stort sätt angett samma svar på dessa frågor.
22
Resultatet av de kvalitativa följdfrågorna visade ett mönster att drygt hälften av deltagarna
som inte använde alla sina ADL-hjälpmedel angett att de för tillfället inte hade något behov
av ADL-hjälpmedlet, då deras funktionstillstånd var växlande (n=4/7). De som använde vissa
av sina ADL-hjälpmedel till annat än vad de är avsedda för angav att de själva kommit på
andra användningsområden där de kunde nyttja ADL-hjälpmedlen (n=2/4).
6.3.4 Uppföljningens bidragande faktorer
Vid en jämförelse mellan grupperna ”Har mottagit uppföljning” (n=17) och ”Har inte mottagit
uppföljning” (n=12) av vad deltagarna ansåg att en uppföljning skulle kunna bidra till, var
inte resultatet statistiskt signifikant (p=0,844). Dock tydde resultatet i de två svarsgrupperna
på att personerna som mottagit uppföljning upplevt att det bidragit till mer självständighet
och/eller delaktighet i aktivitet (n=6), jämfört med de personer som inte mottagit någon
uppföljning (n=0). Personerna som inte mottagit uppföljning ansåg i större utsträckning att
uppföljning inte skulle ha bidragit till någonting (n=5), jämfört med de personer som mottagit
uppföljning (n=2) (se figur 6).
23
7
Det skulle bidra till ökad
trygghet och/eller säkerhet.
6
6
6
Det skulle bidra till ökad
självständighet och/eller
delaktighet.
5
5
5
Jag skulle bli påmind om hur
jag ska använda hjälpmedlet på
rätt sätt.
4
3
Jag skulle kunna återlämna
hjälpmedlet om jag inte känt
något behov av det.
2
2
2
Jag tror inte att det skulle bidra
till någonting.
1
1
1
0
0
1
0
0
Har mottagit uppföljning
Annat.
Har inte mottagit uppföljning
Figur 6. Diagrammet redovisar en jämförelse mellan deltagare som mottagit uppföljning med
deltagare som inte mottagit uppföljning samt vad de ansåg att en uppföljning kan bidra till.
En jämförelse mellan grupperna ”Har mottagit uppföljning” och ”Har inte mottagit
uppföljning” var inte statistikt signifikant gällande om deltagarna upplevt tillräckligt med
stöttning i samband med uppföljning (p=0,064), om deltagarna upplevt att de saknade något
ADL-hjälpmedel (p=0,844), om deltagarna använde alla ADL-hjälpmedel till det dem är
avsedda för (p=0,706) samt om alla ADL-hjälpmedel användes (p=0,481). Resultatet innebar
att dessa jämförelsegrupper i stort sätt angett samma svar på dessa frågor.
6.4
Sammanfattning av resultat
Resultatet visade på att majoriteten av deltagarna hade mellan en till tre ADL-hjälpmedel och
vanligast förkommande ADL-hjälpmedlena i hemmet var förflyttnings- och
hygienhjälpmedel. Majoriteten av deltagarna i studien upplevde mycket eller ganska mycket
självständighet med ADL-hjälpmedel i aktivitet.
24
Personer som har fått instruktioner och träning angav i högre grad att de fått tillräcklig
stöttning vid förskrivning av ADL-hjälpmedel samt att de inte saknade något ADLhjälpmedel, jämfört med personer som inte fått instruktioner och träning.
Resultatet indikerade på att personer som mottagit uppföljning upplevt ökad självständighet
och/eller delaktighet i aktivitet, jämfört med de personer som inte mottagit uppföljning.
Personerna som inte mottagit någon uppföljning ansåg i större utsträckning att uppföljning
inte skulle ha bidragit till någonting, jämfört med de personer som mottagit uppföljning.
7.
7.1
DISKUSSION
Resultatdiskussion
Resultatet av studien visade att de ADL-hjälpmedel som flest deltagare hade i hemmet var
förflyttningshjälpmedel samt hygienhjälpmedel. Studien av Parkers och Thorslund (1991)
resultat visade även att den överensstämmer med vår studies resultat. Av totalt 57 deltagare
som var över 74 år, var de vanligaste ADL-hjälpmedlen förflyttningshjälpmedel (29%) samt
hygienhjälpmedel (20%). Grundat på äldre forskning kunde inte en slutsats dras om hur
spridningen av ADL-hjälpmedel såg ut i dagsläget. Det hade kunnat skilja sig en hel del.
Denna studies resultat visar ändå på samma resultat, trots att studien av Parker och Thorslund
(1991) genomfördes för över 20 år sedan. Detta kan ge en indikation på att
förflyttningshjälpmedel och hygienhjälpmedel är ADL-hjälpmedel som många äldre har ett
behov av att använda.
I studien visade det sig att majoriteten av deltagarna hade en till tre ADL-hjälpmedel
(n=19/33). I en tidigare studie av Parker och Thorslund (1991) hade deltagarna i genomsnitt
7,4 hjälpmedel per person. De undersökte deltagare vars ålder var minst 74 år, de hade 41
deltagare som var över 85 år. Detta betyder att de undersökt personer med högre ålder, än vad
denna studie gjort, vilket kan ha gjort att olika resultat uppkommit. Dessutom studerade denna
studie en majoritet av deltagre som värvats via träffpunkter. Detta skulle kunnat betyda att
deltagarna i vår studie allmänt haft lägre grad av funktionsnedsättning eftersom de klarat av
att ta sig till en träffpunkt jämfört med deltagarna i studien av Parker och Thorslund (1991). I
och med att Parker och Thorslund (1991) studie är äldre skulle det även kunna vara så att
25
hjälpmedelsbehovet hos äldre personer förändrats i takt med samhällets utveckling, där till
exempel olika vårdinsatser kan ingå.
Tidigare forskning har visat att hjälpmedel, både förskrivna, egeninköpta och ärvda, ökar
självständigheten i aktivitet hos äldre personer och minskar beroendet av andra (De Craen et
al., 2006; Mann et al., 1995; Parker & Thorslund, 1991). I en studie av Haak et al., (2007)
som genomfördes på personer mellan 80-89 år, beskrivs att det är viktigt och betydelsefullt
för äldre att kunna vara självständig i hemmet och utföra aktiviteter själv. Resultatet i denna
studie visade att förskrivna ADL-hjälpmedlet bidrar till självständighet i vardagliga aktivitet
visade sig vara positivt (se figur 3), precis som i tidigare studier. Resultatet visar att
majoriteten upplevde "mycket" eller "ganska mycket" självständighet i dagliga aktiviteter med
hjälp av ADL-hjälpmedel. Trots att detta resultat pekar i samma riktning som tidigare studier,
kan resultatet skilja sig eftersom denna studie undersökte förskrivna ADL-hjälpmedel.
Skillnaden mellan egeninköpta och/eller ärvda hjälpmedel och förskrivna ADL-hjälpmedel är
bland annat att vid förskrivna ADL-hjälpmedel har professionell vårdpersonal (Stockholms
läns landsting, 2013a) bedömt, instruerat, tränat och följt upp hjälpmedelsanvändadet
(Stockholms läns landsting, 2012b). Därmed indikerade denna studies resultat på att just,
förskrivna ADL-hjälpmedel, bidrar till självständighet i vardagliga aktiviteter. Då människan
har ett grundläggande behov av att kunna utföra aktiviteter och genom att utföra aktiviteter
även utvecklas (Christiansen & Townsend, 2010) ska arbetsterapeuten främja klienten
aktivitetsförmåga och delaktighet för att skapa ett välbefinnande i klientens livssituation.
Därför ger denna studie en viktig kunskap för arbetsterapeuter som förskriver ADLhjälpmedel till äldre personer.
De statistiska signifikanta skillnaderna som visades var skillnader mellan grupperna ”Har
mottagit instruktion och/eller träning” och ”Har inte mottagit instruktion och träning” (se
figur 4 och 5). Det visade sig att de personer som mottagit instruktion och/eller träning i
hjälpmedelsanvändande i större utsträckning upplevt att de blivit stöttade av vårdpersonal, i
samband med förskrivning samt att färre personer upplevt att de inte saknade ADLhjälpmedel, jämfört med de som inte mottagit instruktion och träning. Detta resultat var
förväntat. Dock svarade hälften av de personer som inte mottagit intruktion och träning i
hjälpmedelsanvändande, att de trots detta känt tillräcklig stöttning av vårdpersonal i samband
med förskrvning av ADL-hjälpmedel. Detta resultat är beaktansvärt, då arbetsterapeuter har
ett ansvar att kontinuerligt informera klienten om interventionernas syfte och nytta (FSA,
2012), se till att klienten förstår och hanterar ADL-hjälpmedlet på rätt sätt (Stockholms läns
26
landsting, 2012b), för att det ska främja aktivitetsutförandet samt att incidenter ska undvikas
(FSA, 2012). Mann et al., (1995) studie på äldre personer med artros visade att dessa personer
hade förslag kring hjälpmedel de kände behov av, som de inte trodde fanns. Detta indikerade
att det är viktigt som arbetsterapeut att ge information till äldre om vilka ADL-hjälpmedel
som finns tillgängliga och vilka som är lämpliga för individen. Utifrån en individs behov ska
arbetsterapeuter ta hänsyn till möjligheter och hinder i miljön för att främja förmågan till
aktivitet, till exempel genom att kompensera eller bevara nedsatt förmåga (FSA, 2012).
Jämförelsegrupperna ”Har mottagit uppföljning” och ”Har inte mottagit uppföljning” visade
inte några statistiska signifikanta skillnader vid jämförelser av vad deltagarna ansåg att
uppföljning skulle kunna ha bidragit till. Denna studie visade att det var 15 personer som inte
mottagit uppföljning eller som inte visste om de hade gjort det (n=15/32). Det tyder på att
drygt hälften av de personer som fått ADL-hjälpmedel förskrivna inte blivit erbjudna eller
tackat nej till uppföljning. En äldre studie av Parker och Thorslund (1991) visade att det inte
fanns något fungerande system för uppföljning. Vårdpersonal som förskriver ADLhjälpmedel, i detta fall arbetsterapeuter, ska följa förskrivningsprocessen och göra en
uppföljning (Stockholms läns landsting, 2012b). Sammantaget kan en tendens ses att det än
idag finns något som brister i samband med uppföljning, då hälften av deltagarna angett att de
inte fått det. Det kan vara så att studiens resultat kunnat bli annorlunda, då frågan om vad
uppföljning kan ha bidragit till (se bilaga 1), kan ha tolkats på ett annat sätt än vad som tänkts
eftersom ord kan ha olika innebörder för olika personer (Bell, 2006). De deltagare som
mottagit uppföljning förstod förmodligen innebörden av begreppet och vad den faktiskt
bidragit till. De som inte mottagit uppföljning hade ingen erfarenhet av det, vilket kan ha gjort
att de hade mindre förståelse för begreppet och inte heller kunde föreställa sig vad uppföljning
kan ha bidragit till. Trots att en kort förklaring givits i enkäten om vad uppföljning betyder så
hade det möjligtvis varit lämpligt att ge en mer utförlig förklaring vad uppföljning faktiskt
innebär.
Jämförelser mellan grupperna ”Har mottagit uppföljning” och ”Har inte mottagit uppföljning”
(se figur 6) undersökte vad deltagarna ansåg att uppföljning av ADL-hjälpmedel bidrar till.
Jämförelserna var inte statistiskt signifikanta. Resultatet indikerar att gruppen som fått
uppföljning är mer positivit inställda till uppföljning, jämfört med gruppen som inte fått det.
Detta eftersom gruppen som mottagit uppföljning i högre grad svarat att uppföljning bidrar till
ökad självständighet och/eller delaktighet, medan gruppen som inte mottagit uppföljning i
högre grad svarat att det inte skulle bidra med någonting. Trost (2012) menar att den
27
statistiska signifikansen inte alltid bör styra vad som rimligen är betydelsefullt för studien.
Med utgångspunkt från att resultatet saknar statistisk signifikans visar det på att det inte finns
några större skillnader mellan grupperna som fått och inte fått uppföljning och hur det bidrar.
I arbetsterapiprocessen ingår flera interventioner, däribland uppföljning. Att utvärdera
resultatet av de interventioner arbetsterapeuten har genomfört tillsammans med klienten är en
viktigt del i arbetsterapiprocessen. I en utvärdering eller uppföljning kan arbetsterapeut och
klient tillsammans gå igenom de mål som satts upp under behandlingen, för att avgöra i vilken
utsträckning klienten uppnått sina önskemål. För att skapa en evidensgrundad uppföljning kan
olika bedömningsinstrument användas (Kielhofner, 2012). Instrument som till exempel
Canadian Occupational Performance Measure kan bidra med information kring hur klienten
innan och efter en intervention upplever tillfredställelse och utförande i tidigare specificerade
problemområden inom olika aktiviteter (Förbundet Sveriges arbetsterapeuter, 2006). Det går
även att utföra observationer i aktivitet före och efter interventionen för att se om klienten
förbättrat aktivitetsutförandet (Fisher & Nyman, 2011). Resultatet av vad uppföljning bidrar
till, i denna studie, är därför utifrån en arbetsterapeutisk syn beaktansvärt då uppföljningar är
en viktig del i arbetsterapiprocessen (Kielhofner, 2012). Enligt tidigare forskning på 147
deltagare i 85-års åldern, visade det att det fanns ett stort behov av uppföljande interventioner
från arbetsterapeut, då inte alla hjälpmedel användes (n=74/591), behov av fler eller
kompletterande hjälpmedel samt att personerna behövde vidare information, instruktion
och/eller träning i hjälpmedelsanvändande (De Craen et al., 2006).
7.2
Metoddiskussion
7.2.1 Vald metod
Kvantitativ metod i form av tvärsnittsstudie med enkätundersökning valdes. Denna metod
valdes för att få ett stort antal personer som deltog i studien, vilket skulle kunna bidra till en
mer generell bild av hur hjälpmedelsanvändandet såg ut (Malterud, 2009). Med kvantitativ
metod kunde beräkningar och statistiska jämförelser genomföras (Olsson & Sörensen, 2011),
detta kunde visa på samband eller i vilken omfattning ett fenomen hade. Genom kvantitativ
metod så kunde inte någon djupare information erhållas, vilket kan innebära att viss intressant
information gått förlorad. Hade till exempel en kvalitativ studie genomförts hade mer
djupgående information kunnat erhållas. Det hade kunnat bidra till att mer personlig och
28
erfarenhetsbaserad information kommit fram, som inte varit "styrd" av förutbestämda
svarsalternativ (Holme & Solvang, 1997).
I studiens design eftersträvades att utforma en stabilitet. Det innebär hur stabil mätningen i en
studie är, för att erhålla samma mätvärde i olika mätningar. Detta gjordes för att skapa så hög
reliabilitet som möjligt. Skulle studien återupprepas, där mätningar skedde på samma
personer, variabler och i samma situation skulle förmodligen svaren se liknande ut. Dock
kräver det att inga verkliga förändringar skett (DePoy & Gitlin, 1999), till exempel att
deltagarnas hjälpmedelsbehov förändrats.
7.2.2 Deltagare/urval
Äldre personer över 65 år, som bor hemma och har fått förskrivna ADL-hjälpmedel
undersöktes. Mail skickades till flera organisationer, föreningar och träffpunkter för att få ett
så stort urval som möjligt och ha så hög extern validitet som möjligt (Malterud, 2009). Att
hitta personer till denna studie visade sig vara svårt, då det var få som svarade. Det resulterade
i att studien inte har så många deltagare. Få deltagare gör att det är mindre chans att få
statistiskt signifikanta skillnader vid jämförelser mellan grupper (Trost, 2012), resultatet blir
mindre generaliserbart och trovärdigt (Malterud, 2009) och få deltagare som är enkla att få
kontakt med är oftast inte representativa för en hel population (Trost, 2012). Ett av studiens
inklusionskriterier var att de som deltog skulle ha förskrivna ADL-hjälpmedel. Det skulle
kunna vara så att någon deltagare som haft andra ADL-hjälpmedel, som inte var förskrivna,
deltog i studien då personen misstolkat innebörden av begreppet förskrivet (Bell, 2006).
Studiens generaliserbarhet bör tas med försiktighet men studien kan ge en indikation på hur
hjälpmedelsanvändandet ser ut hos personer över 65 år som bor kvar hemma.
7.2.3 Enkätens utformning
Enkäten utformades på ett tydligt sätt genom att ett enkelt språk användes med så få
arbetsterapeutiska begrepp som möjligt. Detta gjordes på grund av att personerna som skulle
komma att svara på enkäten skulle förstå innebörden av begreppen och för att enkäten skulle
kännas genomförbar (Bell, 2006). Därför valdes till exempel att inte skriva "ADLhjälpmedel" i enkätfrågorna, utan det byttes ut till endast "hjälpmedel" (se bilaga 1), då ADL
29
kan uppfattas tillkrånglat eller förvirrande. Enkäter behöver innehålla välformulerade frågor,
som i minsta möjliga mån kan misstolkas, för att få så hög intern validitet som möjlig (Olsson
& Sörensen, 2011).
I samband med att den slutliga versionen av enkäten började bli klar granskades vilka frågor
som skulle kunna jämföras med varandra i ett Chi2-test samt ge svar på syftet och
frågeställningarna. Under databearbetningen framkom det att några av de frågor som var
tänkta att jämföras i ett Chi2-test var svåra att jämföra mellan. Detta hade eventuellt kunnat
motverkas om enkätfrågorna setts över på ett ännu noggrannare sätt under utformingen, till
exempel genom att bestämma vilka skalnivåer enkätfrågorna hade (Bell, 2006; DePoy &
Gitlin, 1999).
7.2.4 Datainsamling
Datainsamlingen skedde genom att enkäter delades ut i pappersformat samt via en webbenkät.
Då enkäterna delades ut i pappersformat var vi på plats den största delen av tiden. Fördelarna
med att vara på plats när enkäterna delades ut var det personliga mötet med deltagarna, vilket
ger en personlig kontakt och skapar en inställning till samarbete. Information kunde även ges
om syftet samt enkäterna besvarades på en gång (Bell, 2006). Det kan vara så att resultaten
påverkats på grund av att vissa deltagare hade frågor kring enkätfrågorna och fick förklaringar
utöver det som var angivet. I största möjliga mån fanns vi i bakgrunden och lät deltagarna
själva besvara enkäten i lugn och ro. Det är viktigt att vara objektiv och ha distans till
deltagarna, för att inte påverka resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Detta tillvägagångssätt
gjorde att deltagarna inte hade exakt samma förutsättningar när de besvarade enkäten. När
enkäten skickades ut via mail eller webb inleddes enkäten med ett missivbrev, vilket är det
viktigaste, så att deltagarna som svarade på webbenkäten fick samma information som de
deltagare som vi träffade (Bell, 2006).
7.2.5 Databearbetning
Under databearbetningen valdes ett fokus på de enkätfrågor, separata eller i jämförelser, som
var relevanta och kunde ge svar på syftet och frågeställningarna. Det framkom att viss data
inte kunde jämföras i ett Chi2-test. Ett exempel på en enkätfråga som var tänkt att användas i
30
en jämförelse var vilka ADL-hjälpmedel deltagarna hade hemma (se bilaga 1). Denna fråga
hade kanske kunnat formuleras annorlunda just för att passa i en jämförande analys. Dock
kom denna fråga till användning i svaret på frågeställningen angående spridningen av ADLhjälpmedel (se figur 1). Det påverkade inte möjligheterna att få svar på syftet och
frågeställningarna, vilket kan ha berott på att det från början fanns enkätfrågor som svarade
mot syftet och frågeställningarna (Bell, 2006).
För att skapa två jämförelsegrupper genomfördes en dikotomisering utav enkätfråga 6a (se
bilaga 1). Fem svarsgrupper delades upp i två grupper. De tre första svarsgrupperna som
angett positiva svar blev jämförelsegruppen ”Har mottagit instruktion och/eller träning” och
de som angett negativa svar blev den andra jämförelsegruppen ”Har inte mottagit instruktion
och träning”. Nackdelar med dikotimisering är att viss information kan gå förlorad från
ursprungsgrupperna samt när värdena dikotomiseras till två värden finns det risk att liknande
samband mellan grupperna döljs (Trost, 2012). När dikotomiseringen var genomförd
framkom att det var ett ojämnt antal personer i de två jämförelsegrupperna, i den ena var det
24 personer och i den andra åtta personer. Det är en fördel med jämnstora grupper när
jämförelser ska genomföras (Bell, 2006) men i studien kunde vi inte påverka hur många
personer som hade svarat positivt respektive negativt. Det är inte helt ovanligt att
jämförelsegrupper blir olika stora (Holme & Solvang, 1991). Innan jämförelsen mellan
grupperna "Har mottagit uppföljning" och "Har inte mottagit uppföljning" fanns det också en
svarsgrupp "Vet ej" (se bilaga 1). Gruppen ”Vet ej” valdes att inte kodas in, eftersom den
gruppen bedömdes inte kunna bidra till ett relevant svar för en av studiens frågeställningar.
”Vet ej” är ett alternativ som ska finnas med som svarsalternativ i en enkät, men det finns
inget förutbestämt sätt att koda in datan, datan ska kodas på ett enkelt sätt så länge den är
relevant (Bell, 2006). ”Vet ej” motsvarade ett bortfall på tre personer (n=3) från den totala
gruppen.
Under databearbetningen, när data skulle läggas in i IBM SPSS Statistics 22, gjordes en
upptäckt att det fanns bortfall av information. Det var sju enkätfrågor som inte hade besvarats
i en av enkäterna. Dessa svar valdes att ändå läggas in, då alla svar som inkommit hade en
betydelse för studien. Troligtvis påverkade inte bortfallet av information resultatet avsevärt,
då det är stora bortfall som kan snedställa resultatet (Bell, 2006).
31
7.3
Förslag på framtida studier
Förslag på framtida studier som skulle vara intressanta kan vara vad uppföljning bidrar till i
hjälpmedelsanvändande för att främja aktivitetsutförandet för äldre personer. Uppföljning är
en stor och viktig del inom arbetsterapiprocessen (Kielhofner, 2012), därför är resultatet
angående uppföljning i studien beaktansvärt och skulle behöva studeras vidare i mer
djupgående studier. Generellt skulle det vara intressant med fler studier som undersöker vilka
interventioner som är viktiga att arbetsterapeuter genomför och om interventionerna ger
resultat för klienten i hjälpmedelsanvändandet.
8.
SLUTSATSER
Utifrån resultaten av denna studie kan en slutsats dras att interventionerna instruktion och
träning bidrar till att personer upplevt sig mer stöttade av vårdpersonal vid förskrivning av
ADL-hjälpmedel samt att de har de ADL-hjälpmedel de känner behov av. I denna studie
framkom att hjälpmedel är en intervention som bidrar till att öka självständighet och/eller
delaktighet i aktivitet. Dock visade studien att drygt hälften av deltagarna gått miste om
uppföljning. Därför är det viktigt att arbetsterapeuter erbjuder och ger klienterna information
om interventionerna instruktion, träning och uppföljning samt hur de går till, för att öka deras
förståelse för syftet med interventionen. En ökad förståelse skulle kunna bidra till att fler
personer tar del av dessa interventioner som ingår i förskrivningsprocessen. Sammantaget kan
en slutsats dras att kliniskt arbetande arbetsterapeuter bör fullfölja de interventioner som ingår
i en förskrivningsprocess. Äldre personer som fått ta del av interventionerna, instruktion,
träning och uppföljning, visar generellt sätt på mer tillfredställelse i hjälpmedelsanvändande,
till exempel ökad självständighet i aktivitet.
9.
TACK TILL
Vi vill tacka kontaktpersonerna på träffpunkterna och de personer som valde att delta i
studien. Vi vill även tacka handledaren och de personer som har stöttat oss under arbetets
gång.
32
10. REFERENSER
American Occupational Therapy Association [AOTA]. (2002). Occupational therapy practice
framework: Domain & process. American Journal of Occupational Therapy, 56, 609639.
Arthanat, S., Simmons, C. D., & Favreau, M. (2012). Exploring Occupational Justice
in Consumer Perspectives on Assistive Technology. Canadian Journal of Occupational
Therapy, 79(309).
Bell, J. (2000). Introduktion till forskningsmetodik. (3., [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. (4., [uppdaterade] uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Birge James, A. (2009). Activities of Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living.
In E. B. Crepeau, E.B, E., Cohn, & B.A.B. Schell (Eds), Willard & Spackman's
occupational therapy (11th ed., pp. 539). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Boman, I.-L., Bartfai, A., Borell, L., Tham, K & Hemmingson, H. (2010). Support in everyday
activities with a home-based electronic memory aid for persons with memory
impairments. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 5(5), 339-350.
doi:10.3109/17483100903131777
Carlsson, B. (1990). Grundläggande forskningsmetodik för medicin och beteendevetenskap.
(2., [utök.] uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Christiansen, C.H. & Townsend, E.A. (red.) (2010). Introduction to occupation: the art and
science of living; new multidisciplinary perspectives for understanding human
occupation as a central feature of individual experience and social organization. (2nd
ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson.
De Craen, A. J. M., Westendrop, R. G. J., Willems, C. G., Buskens, I. C. M. & Gussekloo, J.
(2006). Assistive devices and community-based services among 85-year-old.
community-dwelling elderly in The Netherlands: Ownership, use, and need for
intervention. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 1(3), 199 – 203. doi:
10.1080/17483100612331392835
DePoy, E. & Gitlin, L.N. (1999). Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003). Statistisk verktygslåda:
samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Stockholm:
Studentlitteratur.
Fisher, A.G. & Nyman, A. (2011). OTIPM: en modell för ett professionellt resonemang som
främjar bästa praxis i arbetsterapi. (3. rev. uppl.) Nacka: Förbundet Sveriges
arbetsterapeuter.
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (2006). Canadian occupational performance measure:
svensk version. (4. uppl.) Stockholm: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.
33
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter [FSA] (2012). Etisk kod för arbetsterapeuter: antagen av
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 1992, reviderad 2004 och 2012. ([5.],
rev. uppl.) Nacka: Förbundet Sveriges arbetsterapeuter (FSA).
Haak, M., Fänge A., Iwarsson, S. & Dahlin Ivanoff, S. (2007). Home as a signification of
independence and autonomy: Experiences among very old Swedish people.
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 14, 16-24. doi:
10.1080/11038120601024929
Hjälpmedelsinstitutet (2013). Förskrivning. HI: Stockholm. Hämtad den 11 mars, 2015, från
http://www.hi.se/hjalpmedel/hjalpmedelsverksamhet/forskrivning/
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa
metoder. Lund: Studentlitteratur.
Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa
metoder. (2., [rev. och utök.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Johansson, K., Lilja, M., Petersson, I. & Borell, L. (2007). Performance of activities of daily
living in a sample of applicants for home modification services. Scandinavian Journal
of Occupational Therapy, 14, 44-53. doi: 10.1080/11038120601094997
Kielhofner, G. (2012). Model of human occupation: teori och tillämpning. (1. uppl.) Lund:
Studentlitteratur.
Korpela, R., Seppanen, R. & Koivikko. M. (1993) Rehabilitation service evaluation: a
follow-up of the extent of use of technical aids for disabled children. Disability and
rehabilitation, 15(3), 143-150.
Malterud, K. (2009). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning: en introduktion. (2. uppl.)
Lund: Studentlitteratur.
Mann, C.M., Hurren, D. & Tomita, M. (1995). Assistive Devices Used by Home-Based
Elderly Persons With Arthritis. American Journal of Occupational Therapy, 49, 810-820.
doi:10.5014/ajot.49.8.810.
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa
perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.
Parker, M. G. & Thorslund, M. (1991). The Use of Technical Aids Among CommunityBased Elderly. The American Journal of Occuptional Therapy, 45(8), 712-718. doi:
10.5014/ajot.45.8.712
Stockholms läns landsting (2012a). Aktiviteter i dagliga livet. Stockholm: SLL. Hämtad 9 mars,
2015 från, http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/Behovstrappor-NY/Aktiviteter-idagliga-livet1/
Stockholms läns landsting (2014). Att få ett hjälpmedel - så går det till. Stockholm: SLL.
Hämtad 30 mars, 2015, från
http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Att-fa-ett-hjalpmedel/
34
Stockholms läns landsting (2013a). Begreppsförklaringar. Stockholm: SLL. Hämtad 11 mars,
2015, från http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/1-OM-HJALPMEDELSGUIDEN/11Begreppsforklaring/
Stockholms läns landsting (2012b). Förskrivningsprocessen. Stockholm: SLL. Hämtad den 11
mars, 2015, från http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/Bedoma-ochforskriva/Forskrivningsprocessen/
Stockholms läns landsting (2012c). Instrumentell. Stockholm: SLL. Hämtad den 9 mars, 2015
från, http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/Behovstrappor-NY/Aktiviteter-i-dagligalivet1/2-Instrumentell/
Stockholms läns landsting (2013b). Personlig. Stockholm: SLL. Hämtad den 9 mars, 2015 från,
http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/sv/Behovstrappor-NY/Aktiviteter-i-dagliga-livet1/1Personlig1/
Söder, M. (1989). Oberoende och autonomi: Om vuxenblivande för ungdomar med
funktionsnedsättningar. Socialmedicinsk tidsskrift, (4), sidor 155-160.
Trost, J. (2012). Enkätboken. (4., uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Törnquist, K. & Sonn, U. (2001). ADL-taxonomi: en bedömning av aktivitetsförmåga. Nacka:
Förbundet Sveriges arbetsterapeuter.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet.
35
11. BILAGOR
Missivbrev och enkät
Bilaga 1
Enkätfrågor angående hjälpmedelsanvändande
Vi heter Emmy Enbom och Silvia Arteen och studerar till arbetsterapeuter på
Karolinska Institutet. Vi går nu vår sista termin på utbildningen och ska därför
skriva vårt slutliga examensarbete i form av en C-uppsats.
I vårt examensarbete vill vi undersöka äldre personers användande av
hjälpmedel som har förskrivits från arbetsterapeut eller annan vårdpersonal.
Detta område intresserar oss eftersom att förskrivning av hjälpmedel ingår i
arbetsterapiyrket samt att vi inte har hittat så mycket tidigare forskning kring
användandet av hjälpmedel. För att samla information till vårt examensarbete
använder vi oss av enkäter.
För att kunna delta i vår enkät ska du vara över 65 år, bo hemma samt ha
förskrivna hjälpmedel. Att delta i vår enkät är frivilligt och du kommer att vara
anonym. Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i
examensarbetet. Dina svar kommer att användas som statistik i vårt
examensarbete.
36
Kontaktuppgifter:
Karolinska Institutet
Emmy Enbom: [email protected]
Silvia Arteen: [email protected]
Exempel på hjälpmedel
Strumppådragare
Griptång
Rollator
Rullstol
Duschpall
Badkarsbräda
37
Toalettförhöjning
Dag- och nattkalender
Enkätfrågor
1) Kön:
□ Man
□ Kvinna
□ Annat
2) Ålder (ange i siffror):________________________.
3) Vad har du för hjälpmedel hemma? (Flera svar är tillåtet)
□ Hygienhjälpmedel
□ Förflyttningshjälpmedel
□ På- och avklädningshjälpmedel
□ Kognitiva hjälpmedel (stöd för minne och strukturering)
□ Annat (ge egen kommentar): _____________________________________
□ ______________________________________________________________.
4) Hur många förskrivna hjälpmedel har du? (Endast ett svar tillåtet)
38
□ 1-3
□ 4-6
□ 7 eller fler
5 a) Använder du alla hjälpmedel som du har? (Endast ett svar tillåtet)
□ Ja
□ Nej
5 b) Om du på föregående fråga svarat ”nej”. Ange vilket/vilka hjälpmedel
du inte använder samt varför du inte använder ditt/dina hjälpmedel.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
6 a) Fyll i det påstående som stämmer bäst överens med dig (endast ett svar
tillåtet).
Vid förskrivning/mottagande av mitt/mina hjälpmedel, fick jag:
□ … instruktioner och träning i hur jag använder hjälpmedlet.
□ … endast instruktioner i hur jag använder hjälpmedlet.
□ … endast träning i hur jag använder hjälpmedlet.
□ … hjälpmedlet tilldelat utan någon som helst instruktion eller träning.
□ … inget av alternativen stämmer överens med mig.
39
6 b) Om du på föregående fråga svarat ”… inget av alternativen stämmer
överens med mig”. Ge en kort förklaring hur det gick till när du fick
ditt/dina hjälpmedel.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
7) Har en arbetsterapeut gjort uppföljning av hjälpmedlet du mottagit, dvs.
har kontaktat eller träffat dig för att ta reda på hur
hjälpmedelsanvändandet fungerar för dig? Om du har flera hjälpmedel,
gör en generell bedömning. (Endast ett svar tillåtet)
□ Ja
□ Nej
□ Vet ej
8) Fyll i det påstående som stämmer bäst överens med dig (endast ett svar
tillåtet).
Vad tror du att en uppföljning skulle kunna bidra till i
hjälpmedelsanvändandet för dig?
□ Det skulle bidra till ökad trygghet och/eller säkerhet.
□ Det skulle bidra till ökad självständighet och/eller delaktighet.
□ Jag skulle bli påmind om hur jag ska använda hjälpmedlet på rätt sätt.
□ Jag skulle kunna återlämna hjälpmedlet om jag inte känt något behov av det.
□ Jag tror inte att det skulle bidra till någonting.
□ Annat.
40
9 a) Fyll i det påstående som stämmer bäst överens med dig (endast ett svar
tillåtet).
Använder du alla dina hjälpmedel till det de är avsedda för?
□ Ja, jag använder alla mina hjälpmedel till det som de är avsedda för.
□ Delvis, jag använder vissa av mina hjälpmedel till det som de är avsedda för.
□ Nej, jag använder alla mina hjälpmedel till annat än vad de är avsedda för.
□ Nej, jag vet inte vad mina hjälpmedel är avsedda för.
9 b) Om du på föregående fråga svarat ”Delvis, jag använder vissa av mina
hjälpmedel till det som de är avsedda för”, ”Nej, jag använder alla mina
hjälpmedel till annat än vad de är avsedda för” eller ”Nej, jag vet inte vad
mina hjälpmedel är avsedda för.”
Ge en kort förklaring, hur du på annat sätt, använder ditt/dina hjälpmedel.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________.
10) Fyll i det påstående som stämmer bäst överens med dig (endast ett svar
tillåtet).
Hur mycket bidrar ditt/dina hjälpmedel till att du känner dig självständig i
vardagliga sysslor och/eller aktiviteter?
□ Mycket
□ Ganska mycket
□ Måttligt
□ Ganska lite
□ Inget
41
11) Anser du att du har fått tillräcklig stöttning (t.ex. instruktioner, träning
och/eller uppföljning) av någon vårdpersonal, när du fått ditt/dina
hjälpmedel? (Endast ett svar tillåtet)
□ Ja
□ Nej
12) Upplever du att du saknar något hjälpmedel, som du tror att du skulle
ha behov av? (Endast ett svar tillåtet)
□ Ja
□ Nej
□ Vet ej
________________________________________________________________
13) Vet du hur du kan få kontakt med en arbetsterapeut, om du känner
behov av något hjälpmedel? (Endast ett svar tillåtet)
□ Ja
□ Nej
Tack för din medverkan!